iL
: GENEL
TARiH: 05/12/2014
~)~~
~i0\~~:"~\
~L>~\J;')jl;
~J~~
~\~j..:.3J~\~~;;;; ·.:..?W\)~~\~ w
.
L
""..
.
AHiRET: HESAP VERME BiLiNCi
Okudugum ayet-i kerimede YUce Rabbimiz
~oyle
buyuruyor:
"inkar
edenler,
kesinlikle
diriltilmeyeceklerini
ileri sUrdiiler. De ki: Haylr!
Rabbime and olsun ki mutlaka diriltileceksiniz
ve
yaptlklanmzdan
haberdar edileceksiniz .. Bu, Allah
i~in ~ok kolaydlr."l
Okudugum hadis-i ~erifte ise Allah RasulU (sav)
~oyle buyuruyor: "Akllh ki~i kendisini hesaba ~eken
ve ahiret i~in salih amel i~leyendir. Aciz ki~i ise
arzularma
uyup bir de Allah'tan
bagl~lanma
umandlr. ,,2
Karde~lerim!
Her yeni eskir, her dogan olUr, her beklenen
gelir ... Geleceginden hiy ~Uphe olmayan ahiret, hesap
vermek Uzere tekrar diriltilecegimiz hayattlr. 0 bUyUk
ve mukadder olan gUnde, dUnyada yaplp ettiklerimizin
kaydedildigi amel defterlerimizi elimize aldlktan soma
adalet terazileri kurulacak ve he sap gorUlecektir. DUnya
hayatmda yapml~ oldugumuz her haynn mUkiifatlm
gorecegimiz gibi, i~lemi~ oldugumuz her gUnahm da
hesabl sorulacaktlr. 0 gUn, kitabmda salih amel ve
iyiliklerin aglr bastlgl kimse kurtulu~a erecektir. HaYlr
adma tart IIan hafif gelenlerse kendilerine yazlk etmi~
olduklanna bizzat kendileri ~ahitlik edeceklerdir.
Aziz Karde~lerim!
iman esaslanndan biri olan, yogu defa Allah'a
imanla birlikte zikredilen
ahirete
iman, insanm
sorumluluk bilinciyle hareket etmesini saglar. Bu
bilinyle hareket eden kimse dUnya hayatmda ilkesiz,
sorumsuz bir ~ekilde asIa hareket etmez. Ahirete iman
etmek, insan hayatma tutum ve davrant~lanna anlam
katar, yon verir, deger kazandmr, varolu~ amacml hep
diri tutar. Bu inany Allah'a, topluma, aileye ve
kendimize kar~l olan sorumluluklanmlzl laylklyla yerine
getirmemizi
saglar. Bizim her tGrlU tutum ve
daVrant~lmlzdan
haberdar
olan
bir
Rabbimizin
oldugunu,
bUtGn amellerimizin
kaydedildigini
ve
bunlardan bir gUn mutlaka hesaba yekilecegimiz
~uurunu canlt tutar.
Ahirete inanan bir insan, hayatmda her daim
olyUIU ve tutarlt hareket eder. Kin, haset, dU~manltk,
nefret gibi duygulanm tOrpUler. Affetme, bagl~lama, ho~
~orme gibi hasletlerini geli~tirir. Bela ve musibetler
kar~lsmda sablrlt ve metanetli davrantr. Huzuru ve
mutlulugu,
Allah'a
imanda
ve O'nun
nZaSlnl
kazanabilecegi amellerde arar.
Karde~lerim!
Ahirete inanmak ve ona hazlrltk yapmak,
~Uphesiz
dUnyayl
ihmal
etmek
olarak
da
algilanmamaltdlr.
Nitekim
Kerim
Kitablmlzda:
"Allah'm
sana
verdiginden
(O'nun
yolunda
harcayarak)
ahiret yurdunu iste; ama dUnyadan da
nasibini unutma.,,3 buyrularak hem bu dUnya iyin hem
de ahiret iyin yalt~ilmasl gerektigine vurgu yapl!ml~tlr.
"DUnya hayati oyun ve eglenceden
ibarettir,""
buyurulmasl,
dUnya hayatml kotGlemek iyin degil,
ahiret hayatmm goz ardl edildigi bir dUnya hayatmm bo~
ve anlamslz oldugunu vurgulamak iyindir. Aksi takdirde
YUce Allah'm bizleri halife olarak yaratmasl, yeryUzUnU
bize emanet edip imarla mUkellef tutmasl nasil
anlamlandmlabilirdi?
Bizlerden
istenen
dUnya
kazantmlanna sahip olmamak degil, kazammlanmlZln
esiri olmamaktlr.
Degerli Mii'minler!
Huzurlu bir fert ve toplum olmanm yolu, ahirete
yUrekten iman etmekten geyer. 6yleyse gelin, ahirete
iman bilinciyle hareket eden ve bu biliny dogrultusunda
ya~ayan mUminler olaltm. Erdemi, ahliikl, hak hukuka
riayeti,
ba~kalarma
sevgi ve saygl gostermeyi,
ya~adlglmlz her an vazgeyilmezimiz kabul edelim.
Hutbemi ~u e~siz dualarla bitirmek istiyorum:
"Ey Rabbimiz! Bize diinyada da iyilik ver
ahirette de iyilik ver ve bizi ate~ azabmdan koru!"s
"Allah'lm!
Ebedi
ya~ayacaglm
ahiret
hayatIml benim i~in haylrh eyle. Hayatlmda
her
tUrlU hayn ziyadesiyle ihsan eyle. OIUmUmii de her
tUrlii ~erlerden muhafaza eyle,,6
1 Tegabun,
2
3
64/7.
Tirmizi, Slfatu'I-Klyame,
Kasas, 28/77.
AnkebGt, 29/64.
Bakara, 2/201.
6 Muslim, Dua, 71.
4
5
2.
Download

05.12.2014 49. Hafta