iLi
TARiH
: GENEL
: 02/0112015
:~46~\r
-:.. b:-r -J ~;L.~l
'{.~ ¥J
.J ••..
jo-"
\-.-' '"';.
-r 1:::J~i~~1
J.:p ~IJ;'~
Jli
..
o;a~:u,o!~:.;;~I t.lkiill ~i::;
;
... ~l
MEVLiD:
RAHMET
ELc;isiNiN
DUNYAYI
TE~RiFi
Karde~lerim !
Okudugum ayet-i kerimede Yilce Rabbimiz ~oyle
buyuruyor: "Ey Peygamber! Biz seni bir ~ahit, bir
miijdeleyici, bir uyancl; Allah'm izniyle kendi yoluna
-;aglran bir davet-;i ve aydmlahcl bir kandil olarak
gonderdik."1
Okudugum hadis-i ~erifte ise Peygamberimiz (s.a.s)
~oyle buyuruyor: "Bana itaat eden Allah'a itaat etmi~,
bana kar~1gelen Allah'a kar~1gelmi~ olur ...,,2
Klymetli Karde~lerim!
Bugiln Cum a; inananlann bayramI. Bugiln Mevlid
Kandili; ne~e, seviny glinli. Alemlere rahmet olarak
gonderilen
Hatemil'l-Enbiya
Muhammed
Mustafa
(s.a.s)'nm dlinyayl te~riflerinin yddonlimil buglin.
Buglin, bqeriyetin,en kutlu dogumuna ~ahitlik ettigi
mlibarek bir glindlir. Buglin, insanligm en kurak, en
makGs donemlerinden birinin daha sona ermeye yliz
tuttugu glindlir. Buglin, Ademoglunun efldinmkaplayan
kliftir ve cehalet bulutlannmbir
kez daha dagdmaya
mahkum oldugu glindlir. Buglin, yerlerin ve goklerin
Muhammedi nura gark oldugu gilndilr.
Karde~lerim!
Kerim Kitablmlzda biz milminler iyin en gilzel
ornek olarak takdim edilir Allah Resulil (s.a.s). 3
Rabbimiz, kendi sevgisine mazhar olmanm,Habibini
sevmeye ve on un yolundan gitmeye bagii oldugunu
bildirir.4Zira, Peygamber sevgisi bir be~ere duyulabilecek
en ulvi sevgidir. Peygamberin yolu gilzellikler yoludur.
Peygamberin yolu, hak, hakikat, adalet, sadakat, ahlak
yoludur. Onun yolu, merhamet, ~efkat, ho~goril, birlik,
beraberlik yoludur. Buyol, her iki alemde huzur ve
mutluluga gotUren kutlu bir yoldur.
Karde~lerim!
Efendimiz
(s.a.s),
klzgm
yollin
bereketsiz
topraklarmda bedevi insanlardan olu~an bir toplumdan
islam medeniyetinin nilvesini te~kil eden medeni bir
toplum in~a etmi~tir. 0, a~agtlann a~aglsma yuvarlanml~
insanlIgl ulvi degerlere kavu~turmu~tur. Kin, nefret ve
intikam toplumunu sevgi, muhabbet, ~efkat ve rahmet
toplumuna donil~tilrmil~tilr.Bu yilzdendir ki,Allah Resulil
(s.a.s), bUtUn MUslilmanlann her zaman ve her aSlrda
ornek alacagl yegane rehberdir. Yeter ki onun rehberlik ve
ornekligine her daim ba~vurabilelim. Yeter ki ona
hayatllTIlzm her safhasmda yer verebilelim. Yeter ki onun
insanhk alemine takdim ettigi degerlerehakklyla riayet
edebilelim.
Karde~lerim!
insanlik
bugilndogusuyla
batlslyla,
kuzeyiyle
gilneyiyle topyekGn, yok yetin bir smavdan geymektedir.
Bugiln ya~anan amanSlZ zulilmler, yilrekleri burkan
~iddet" ..oluk oluk akan kan, dinmeyen gozya~l, yitirilen
umutlar, heba olan hayatlar, insanligm zorlu bir vicdan
imtihanmdan geytigini gostermektedir. Ozellikle gonill
cografyamlzda aym kitaba, aynt peygambere inanan, aym
duygulan
payla~an
insanlann
birbirlerine
kar~1
sergiledikleri
aClmaSlZ tutumlan
hepimizi derinden
yaralamaktadlr.
Karde~lerim!
Unutmamak gerekir kibu olumsuzluklar kar~lsmda
her birimizin yilkilmlillilklerivardlr.
inananlar olarak,
Kerim Kitablmlz ve Efendimizin insanhga takdim ettigi
yilce degerler ile hayatlmlzl tezyin etmek ve bunlar
ugrunda milcadele vermek hepimizin asll gorevidir. Her
birimiz Rahmet Elyisinin bize miras blraktlgl hak,
hakikat, ahlak, merhamet,
~efkat, adalet, karde~1ik
anlaYI~lm ailemize, toplumumuza
ve tUrn insanliga
ta~lmakla sorumluyuz. Bunu ba~arabildigimiz takdirde
insanlik ozledigi gilzel gilnlere, saadet asnna yeniden
kavu~acaktlr. i~te 0 zaman dilnya geryek medeniyetlere
yeniden yelken ayacaktlr. i~te 0 zaman Efendimizin
mevlidi bizim dlinyamlzda geryek anlamml bulacaktlr.
Geryek ~u ki; Efendimiz (s.a.s)'in ornekligi ve rehberligi,
Milslilmanlann
ve insanligm iyine dil~tilgti her tUrlil
badireyi atlatmasl ve ozlenen aydmlIga, vicdana, insafa
kavu~masl yolunda yegane slgmaktlr.
Karde~lerim!
Bu duygu ve dil~ilncelerle mevlid kandilinizi tebrik
ediyorum.
Rabbimiz!
cografyamlz ve
Rabbimiz!Bizleri
Ummet olanlardan
I Ahziib, 33/45-46.
2Buhiirl, Cihad, 110.
J Ahziib, 33/21.
AI-iimran,3/31.
4
Mevlid-i
Nebi'yi
illkemiz,
gonill
biltiln insanlIgm huzuruna vesile eyle!
kendine hakiki kul, habibine geryek
eyJe!
Download

02.01.2015 1. Hafta