Konya B¨uy¨uk¸sehir Belediyesi
S¨urekli Yayın Yapan Sabit GNSS A˘gı
(KOSAGA)
Projesi
Teknik Kontrol Raporu
¨ un
Do¸c. Dr. Aydın Ust¨
¨
Sel¸cuk Universitesi
M¨
uhendislik Fak¨
ultesi
Harita M¨
uhendisli˘gi B¨ol¨
um¨
u
[email protected]
Haziran, 2014
Konya
˙ ¸ INDEK
˙
˙
IC
ILER
S
¸ ekil Listesi
ii
C
¸ izelge Listesi
iii
˙ IS
˙¸
1 GIR
1
˙ GNSS ISTASYONLARI
˙
2 SABIT
3
2.1
Genel De˘gerlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.2
Sinyal yansıma etkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.3
Uydu g¨or¨
un¨
url¨
ug˘u
¨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.4
˙
Referans Istasyon
Tesisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
˘ RTK YONET
¨
˙ I˙ ve KONTROL SUNUCU SISTEM
˙
3 AG
IM
I˙
9
4 SONUC
¸
11
KAYNAKLAR
12
EKLER
12
A Tanımlar
13
˙
B Sabit GNSS Istasyonu
Donanım o
¨zellikleri
17
B.1 Alıcı: Trimble NetR9 GNSS Reference Receiver . . . . . . . . . . . . . . . 17
B.2 Anten: Trimble Zephyr Geodetic 2 Antenna . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ii
˙ LISTES
˙
S
¸ EKIL
I˙
1.1
Konya il sınırları ve sabit GNSS a˘gı (KOSAGA) noktaları
. . . . . . . . .
2
2.1
Konya CORS istasyonlarında 11 g¨
unl¨
uk MP1 ve MP2 (sinyal yansıma
etkisi) de˘gi¸simi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.2
ILGN istasyonu i¸cin 01.06.2014 tarihinde g¨ozlenen uydular ve PDOP de˘gi¸simi
6
2.3
ILGN istasyonunda faz (solda) ve kod (sa˘gda) o¨l¸cu
¨lerine g¨ore uydu da˘gılımı
7
2.4
C
¸ atı u
¨zerine anten tesis ve anten ba˘glantı o¨rnekleri . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
Sabit GNSS istasyonu web aray¨
uz¨
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.2
Sabit GNSS alıcısı kabini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B.1 Zephyr GNSS Geodetic II (TRM 57971.00) anten geometrisi ve ¨ozellikleri . 25
iii
˙
˙
C
¸ IZELGE
LISTES
I˙
˙
B.1 Ihale
¸sartnamesine g¨ore GNSS referans istasyonu teknik o¨zellikleri . . . . . 17
˙
B.2 Ihale
¸sartnamesine g¨ore jeodezik anten o¨zellikleri . . . . . . . . . . . . . . . 22
B.3 Zephyr GNSS Geodetic II i¸cin NGS anten faz merkezi bilgileri . . . . . . . 22
iv
˙ IS
˙¸
1. GIR
5216 sayılı yasa kapsamında 2 000 km2 ’lik y¨
uzey alanını c¸evreleyen Konya B¨
uy¨
uk¸sehir
Belediye sınırları, 6360 sayılı yasa ile il sınırlarına geni¸slemi¸s ve y¨
uz¨ol¸cu
¨m¨
u yakla¸sık
40 000 km2 ’ye y¨
ukselmi¸stir. Konya B¨
uy¨
uk¸sehir Belediye Binası u
¨zerinde bulunan sabit
GNSS istasyonu (KONB), bug¨
une kadar Belediye sınırları i¸cerisindeki haritacılık ve
altyapı ¸calı¸smalarında ger¸cek zamanlı kinematik (RTK) konum bilgisi u
¨retmek u
¨zere
referans istasyonu olarak ba¸sarıyla kullanılmı¸stır.
Geni¸sleyen yeni sınırlar nedeniyle,
KONB istasyonunu ba¸slangı¸c (referans) alan gezici GNSS kullanıcılarından uzakla¸sması
durumu ortaya c¸ıkmakta, artan uzaklı˘gın sonucu olarak harita ve konum bilgisi u
¨retiminde
aksaklıklarla kar¸sıla¸sılmaktadır. Sorunun ¸co¨z¨
um¨
u i¸cin ¸cevre il¸celeri de kapsayacak ve
istenen hizmeti verecek bi¸cimde yeni sabit GNSS istasyonlarının tesis edilmesi, b¨oylelikle
A˘g RTK g¨orevi ile ¸calı¸sacak KOnya SAbit GNSS A˘gı (KOSAGA)’nın kurulması g¨
undeme
gelmi¸stir.
KONB istasyonuna ek olarak, Konya B¨
uy¨
uk¸sehir Belediye Ba¸skanlı˘gı’nca Ilgın, Bey¸sehir,
O˘guzeli ve Hotamı¸s il¸celerine 4 yeni sabit GNSS istasyonunun kurulması ve 5 noktalı yeni
˙
a˘gı y¨onetecek kontrol merkezi sunucu bilgisayarı alımı i¸si ihale edilmi¸stir. Ihaleyi
alan
firma ¸sartname gere˘gince, S¸ekil 1.1’de g¨or¨
ulen a˘gı tesis etmi¸s ve a˘gı y¨onetecek kontrol
merkezi sunucusunu ¸calı¸sır duruma getirmi¸stir.
Teslim edilen i¸sin ihale ¸sartnamesine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadı˘gına
ili¸skin teknik kontrol yapılması ve sonu¸cların raporlanması do˘grultusunda Konya
¨
B¨
uy¨
uk¸sehir Belediyesi Ba¸skanlı˘gı’nca Sel¸cuk Universitesi
M¨
uhendislik Fak¨
ultesi Harita
M¨
uhendisli˘gi’nden hizmet talebinde bulunulmu¸stur. Olu¸sturulan a˘gın durumu, hizmet
o¨zellikleri ve ihale ¸sartnamesi ko¸sullarının yerine getirilip getirilmedi˘gi Do¸c. Dr. Aydın
¨ un tarafından arazide ve b¨
Ust¨
uroda yapılan kontrollerle incelenmi¸s ve bu rapor
hazırlanmı¸stır.
Raporun ikinci b¨ol¨
um¨
unde sabit GNSS istasyonlarının tesis ve performans o¨zellikleri
¨ cu
de˘gerlendirilmi¸stir. U¸
¨nc¨
u b¨ol¨
umde ise A˘g RTK kontrol merkezi sunucusu ¨ozellikleri
incelenmi¸stir. D¨ord¨
unc¨
u b¨ol¨
umde sonu¸clar raporlanarak o¨zetlenmi¸stir. Raporun teknik
olarak anla¸sılabilirli˘gini kolayla¸stırmak i¸cin konuyla ilgili kavramların tanımlarına Ek
1
A’da yer verilmi¸stir. Sabit GNSS istasyonlarının ¸sartnameye uygunluk ¸cizelgeleri ve
de˘gerlendirmeye esas alıcı-anten teknik o¨zellik bilgileri Ek B’de sunulmu¸stur.
Sivrihisar
Kırşehir
Kulu
Çeltik
Emirdağ
Ağaçören
Şereflikoçhisar
Yunak
Cihanbeyli
Sultandağı
Tuzlukcu
Akşehir
Aksaray
Oguzeli
Ilgın
ILGN
Sarayönü
Altınekin
Kadınhanı
Sultanhanı
OGUZ
Doğanhisar
Derbent
Kızılören
Altınhisar
Konya
Gölören
KONB
Karapınar
Beyşehir
Hotamış
BYSH
Çumra
Akören
Bozkır
HOTM
Belören
Ereğli
Karaman
Aydınkent
Hadım
Taşkent
Ermenek
km
0
50
S¸ekil 1.1: Konya il sınırları ve sabit GNSS a˘gı (KOSAGA) noktaları
2
˙ GNSS ISTASYONLARI
˙
2. SABIT
2.1
Genel De˘
gerlendirme
Konya Sabit GNSS A˘gı ve kontrol merkezi sunucusu ihalesini kazanan Graftek (Grafik
Bilgisayar Teknolojisi M¨
uhendislik Hizmetleri) A.S¸. Ilgın, Bey¸sehir, O˘guzeli ve Hotamı¸s
il¸ce merkezlerine Trimble Net R9-Ti-1 GNSS sistemini kurmu¸stur. GNSS istasyonlarının
temel bile¸senlerini alu¸sturan alıcı ve antene ili¸skin teknik ¨ozellikler Ek B’de verilmi¸stir.
GNSS sisteminin donanım o¨zellikleri ihale ¸sartnamesi g¨oz o¨n¨
une alınarak alıcı ve anten
olmak u
¨zere iki grupta de˘gerlendirilmi¸stir.
S¸artnamedeki hususların yerine getirilip
¨
¨
getirilmedi˘gi, u
¨retici firmanın yayımladı˘gı Teknik Ozellik
Belgeleri (TOB),
yerinde ke¸sif ve
sistemin uzaktan kontrol/y¨onetim aray¨
uz¨
u olarak c¸alı¸san web ortamında denetlenmi¸stir.
GNSS sabit referans istasyonu ve jeodezik anten teknik ¨ozellikleri ihale ¸sartnamesinde,
sırasıyla b¨ol¨
um 3.1 ve b¨ol¨
um 3.2’de maddeler halinde belirtilmi¸stir. Bu maddellerde
istenen o¨zelliklerin uygunluk durumu (kontrol y¨ontemi ile birlikte) Ek B’deki kontrol
¸cizelgelerinde onay simgesi ile i¸saretlenmi¸stir. GNSS alıcısı teknik o¨zellikleri i¸cin C
¸ izelge
B.1’e ve jeodezik anten teknik ¨ozellikleri i¸cin C
¸ izelge B.2’ye bakılabilir. S¨oz konusu
¸cizelgelere g¨ore, a˘g RTK hizmeti verecek sabit GNSS istasyonu i¸cin aranan nitelikler
ve ihalede istenen t¨
um ¨ozellikler yerine getirildi˘gi ifade edilebilir.
Uygunluk analizlerinden anla¸sıldı˘gı kadarıyla, Konya Sabit GNSS A˘gı projesi i¸cin tesis
edilen Trimble Net R9-Ti-1 referans alıcısı ve jeodezik anten model 2 sistemi; a˘g temelli
RTK konum belirleme ¸calı¸smalarından, ¸cok y¨
uksek do˘gruluk ve duyarlık gerektiren
m¨
uhendislik uygulamalarına kadar geni¸s bir spektrumda hizmet verme potansiyeline
sahip oldu˘gu g¨or¨
ulmektedir.
Sistem kod ve faz o¨l¸cu
¨lerine dayalı olarak statik, hızlı
statik, RTK, DGPS gibi de˘gi¸sik o¨l¸cme teknikleriyle konum bilgisi u
¨retebilmektedir.
Bu anlamda, konum belirleme performansı en y¨
uksek GNSS sistemlerinden biri olarak
¨ yandan, jeodezik anten model 2’nin performansını yorumlamak
de˘gerlendirilmektedir. Ote
i¸cin u
¨reticiden ba˘gımsız jeodezik anten kalibrasyonu yapan ve antenlere g¨ore faz
merkezi kalibrasyon sonu¸clarını yayınlayan NGS (National Geodetic Survey) kayıtları
esas alınabilir. C
¸ izelge B.3 ve S¸ekil B.1 s¨oz konusu anten (TRM57971.00) kayıtlarını
3
g¨ostermektedir.
GNSS de˘gerlendirme yazılımlarında kullanılan faz merkezi konum
bile¸senlerinin duyarlı˘gı (hassasiyeti) L1 ve L2 ta¸sıyıcı dalgaları 1 mm’nin altındadır.
Yukarıdaki genel de˘gerlendirmeler dı¸sında sistemin kurulumdan sonraki performansının
da de˘gerlendirilmesi gerekmektedir. Alıcı ve anten yerinin se¸cimi, laboratuar ko¸sullarında
ge¸cerli sistem performansını olumsuz etkileyebilmektedir.
Kurulum sonrası sistem
performansı, sinyal yansıma etkisi uydu g¨or¨
un¨
url¨
ug˘u
¨ gibi parametreler u
¨zerinden
irdelenebilir. A¸sa˘gıda Bey¸sehir (BYSH), Ilgın (ILGN) ve O˘guzeli (OGUZ) istasyonlarında
kod ¨ol¸cu
¨lerine g¨ore 11 g¨
unl¨
uk sinyal yansıma seviyeleri ve g¨orece y¨
uksek sinyal yansıma
etkisinin g¨ozlendi˘gi istasyon i¸cin uydu g¨or¨
un¨
url¨
uk grafikleri ¸cıkarılmı¸stır.
2.2
Sinyal yansıma etkisi
Sinyal yansıma etkisi, ¸cevredeki yansıtıcı y¨
uzeylerden yansıyarak GNSS antenine ula¸san
ve bu ¸sekilde de˘gerlendirmeye girerek belli bir seviyede konum hatasına neden olan etkiyi
i¸saret eder. Alıcılarda toplanan kod ve faz o¨l¸cu
¨leri ile sinyal yansıma etkisinin b¨
uy¨
ukl¨
ug˘u
¨
de˘gerlendirme o¨ncesinde veya de˘gerlendirme sırasında ortaya konulabilir. teqc (Estey
ve Meertens, 1999), Bernese (Dach vd., 2007) ve Gamit/GlobK (Herring vd., 2010)
gibi akademik de˘gerlendirme yazılımları ile sinyal yansıma etkisinin b¨
uy¨
ukl¨
u˘gu
¨ ortaya
konulabilir.
Konya Sabit GNSS A˘gı’nın BYSH, ILGN, OGUZ istasyonlarında bu etkinin b¨
uy¨
ukl¨
ug˘u
¨n¨
u
g¨ormek amacıyla 11 g¨
unl¨
uk GNSS verisi toplanmı¸s ve teqc yazılımı yardımıyla kod o¨l¸cu
¨leri
u
¨zerinden sinyal yansıma etkileri L1 ve L2 frekanslarında ayrı ayrı izlenmi¸stir. Kod
o¨l¸cu
¨lerinde birka¸c metreye kadar ¸cıkabilen bu etkinin b¨
uy¨
ukl¨
ug˘u
¨, faz ¨ol¸cu
¨lerinde k¨
u¸cu
¨k
kalmakla birlikte ulusal ve b¨olgesel jeodezik a˘glar veya deformasyon a˘gları gibi y¨
uksek
duyarlık gerektiren uygulamalarda en ¨onemli hata kaynaklarından biri kabul edildi˘ginden
etkinin b¨
uy¨
ukl¨
ug˘u
¨n¨
u azaltmak i¸cin halkalı anten gibi o¨zel anten sistemleri veya filtreleme
teknikleriyle modellenmeye ¸calı¸sılır (Yalvac ve Ustun, 2014).
S¸ekil 2.1’e g¨ore en y¨
uksek sinyal yansıma etkisi, Ilgın Belediye binası u
¨zerindeki ILGN
istasyonunda g¨ozlenmi¸stir. L1 ve L2 frekanslarında bu etkinin sayısal de˘gerleri sırasıyla
0.40 ve 0.50 m seviyelerine kadar ¸cıkmaktadır.
4
Sinyal yansımasının g¨or¨
un¨
ur ¨ozelli˘gi
ardı¸sık g¨
unlerde kendini tekrar tekrar etmesi oldu˘gundan 11 g¨
unl¨
uk etki b¨
uy¨
ukl¨
u˘gu
¨ hemen
hemen aynıdır. teqc’de bu etki i¸cin e¸sik de˘gerler L1 ’de 0.5 m ve L2 ’de 0.65 m olarak
ifade edilmektedir (Estey ve Meertens, 1999). ILGN istasyonu i¸cin kod g¨ozlemlerinden
hesaplanan sinyal yansıması de˘gerleri g¨oreceli olarak y¨
uksek olsa da e¸sik de˘gerlerin
altındadır. Faz ¨ol¸cu
¨lerinin kullanıldı˘gı konum belirleme uygulamalarında, bu etkinin
sonu¸clara anlamlı olarak yansıması beklenmemektedir.
0.60
BEYS
0.55
ILGN
OGUZ
MP1 MP2
MP (m) @ CORS
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Day of 2014
S¸ekil 2.1: Konya CORS istasyonlarında 11 g¨
unl¨
uk MP1 ve MP2 (sinyal yansıma etkisi)
de˘gi¸simi
2.3
Uydu g¨
or¨
un¨
url¨
u˘
gu
¨
Sabit GNSS alıcılarıyla aktif olarak GPS, GLONASS ve GALILEO uydularından
˙
yayımlanan sinyaller izlenebilmektedir. Istasyonların
konumlarına g¨ore uydu g¨or¨
un¨
url¨
uk
grafikleri, hem istasyon ¸cevresindeki sinyal engelleyici ¸cevresel ko¸sulları hem de konum
belirleme (¸c¨oz¨
um) kalitesinin zamana ba˘glı de˘gi¸simini verir. Yukarıda ILGN istasyonu
i¸cin g¨ozlenen sinyal yansıma etkisi ı¸sı˘gında uydu g¨or¨
un¨
url¨
uk grafikleri ile daha ayrıntılı
irdeleme yapılabilir.
5
01.06.2014 tarihinde 24 saatlik g¨ozlenebilen t¨
um uyduların g¨or¨
un¨
url¨
uk sayıları ve PDOP
de˘gi¸simi S¸ekil 2.2’de, noktaya g¨ore sinyal engelleyici obje durumları ise S¸ekil 2.3’deki
grafiklerde sunulmaktadır. ILGN istasyonunda 24 saatlik g¨ozlem s¨
uresi boyunca izlenen
uydu sayıları, GPS i¸cin 7–13, GLONASS i¸cin 6–9, GALILEO i¸cin ise 0–2 arasında
de˘gi¸smektedir. Bu sonu¸clar altında PDOP de˘geri g¨
un boyunca y¨
uksek c¸¨oz¨
um kalitesine
kar¸sılık gelen 1 seviyesinde dalgalanmaktadır.
S¸ekil 2.3’deki uydu da˘gılım grafi˘gine
g¨ore kuzey-batı y¨on¨
undeki ufuk d¨
uzlemine yakın k¨
u¸cu
¨k bir b¨olgede uydu g¨or¨
u¸su
¨n¨
un
bulunmadı˘gı g¨ozlense de bunun sonu¸clar u
¨zerinde ¸cok fazla anlam ta¸sımayaca˘gı PDOP
de˘gerlerinden anla¸sılmaktadır.
S¸ekil 2.2: ILGN istasyonu i¸cin 01.06.2014 tarihinde g¨ozlenen uydular ve PDOP de˘gi¸simi
2.4
˙
Referans Istasyon
Tesisi
˙
Ihale
¸sartnamesinde referans istasyonun tesis o¨zellikleri b¨ol¨
um 3.3 ba¸slı˘gı altında
d¨
uzenlenmi¸stir.
Tesis durumları t¨
um istasyonlar i¸cin yerinde incelenerek kontrol
edilmi¸stir. T¨
um tesisler il¸ce merkezlerindeki kamu hizmet binalarına yapılmı¸s, madde
3.3.1 ve 3.3.2’ye uygun olarak antenler ¸catı u
¨zerine yakla¸sık 70–80 cm dı¸sarıda kalacak
¸sekilde in¸sa edilmi¸stir. S¸ekil 2.4 ile BYSH, ILGN ve HOTM istasyonlarının anten tesis
durumları g¨or¨
ulebilir.
6
S¸ekil 2.3: ILGN istasyonunda faz (solda) ve kod (sa˘gda) ¨ol¸cu
¨lerine g¨ore uydu da˘gılımı
Madde 3.3.3 ve 3.3.4 gere˘gince olu¸sturulan a˘gda test o¨l¸cu
¨leri ve bu veriler yardımıyla ¨on
de˘gerlendirmeler yapılmı¸stır. Y¨
uklenici firma tarafından ger¸cekle¸stirilen a˘g dengeleme
sonu¸cları 1 cm’nin altında kalan konum hatasını g¨ostermektedir.
En b¨
uy¨
uk baz
uzunlu˘gu 140 km’ye yakla¸san a˘g i¸cin statik konum belirleme performansı ba¸sarılı olarak
de˘gerlendirilebilir.
7
S¸ekil 2.4: C
¸ atı u
¨zerine anten tesis ve anten ba˘glantı o¨rnekleri
8
˘ RTK YONET
¨
˙ I˙ ve KONTROL SUNUCU SISTEM
˙
3. AG
IM
I˙
Sabit GNSS a˘gı istasyonlarının tamamı uzaktan eri¸sim olana˘gına sahiptir. Her istasyon
i¸cin ayrı tanımlı IP adresleri sayesinde web aray¨
uz¨
u u
¨zerinden istasyon y¨onetimi,
konfig¨
urasyonu ve veri transferi yapılabilmektedir (S¸ekil 3.1). Internet eri¸simi i¸cin gerekli
elektrik, telefon, modem/router vb. altyapı elemanları idare tarafından sa˘glanmı¸stır.
Elektrik kesintisine kar¸sı eri¸simin devamını olanaklı kılacak harici g¨
uc¸ enerjisi (kuru
batarya) ve bunları ¸sarj edecek adapt¨or sistemi alıcı ile birlikte kilitli bir kabin i¸cinde
tutulmaktadır. Sabit istasyon ve ba˘glantı birimlerinin durumu ve ba˘glantı o¨zellikleri
yerinde incelenmi¸stir. Kabin, i¸c donanımı ve ba˘glantı o¨rne˘gi S¸ekil 3.2’de g¨osterilmi¸stir.
S¸ekil 3.1: Sabit GNSS istasyonu web aray¨
uz¨
u
Varolan KONB istasyonu ve bu ihale tesis edilen noktalarla birlikte Konya Sabit GNSS a˘gı
A˘gı nokta sayısı 5’e ¸cıkmı¸stır. Bu a˘g yapısı altında Konya merkez olmak u
¨zere yakla¸sık
9
S¸ekil 3.2: Sabit GNSS alıcısı kabini
150 km yarı¸caplı bir alanda a˘g RTK sistemi kesintisiz eri¸silebilir d¨
uzeydedir. C
¸ alı¸sır
duruma getirilen GNSS a˘gının bir kontrol sunucusu u
¨zerinden y¨onetimini sa˘glamak u
¨zere,
ihale ¸sartnamesinde ¨ozellikleri b¨ol¨
um 3.4 altında belirtilen sunucu ve monit¨or alımı da
ger¸cekle¸stirilmi¸stir. Madde 3.4.1’deki sunucu o¨zellikleri a˘gın toplam i¸slem y¨
uk¨
u ve veri
hacmini ta¸sıyabilecek kapasitededir. Sunucuya ba˘glı 23” led monit¨or ve 42” monit¨or
o¨zellikli led televizyon ¸calı¸sır durumdadır.
10
4. SONUC
¸
Konya B¨
uy¨
uk¸sehir Belediye Ba¸skanlı˘gı tarafından “S¨
urekli Yayın Yapan GNSS
˙
Istasyonları
ve Sunucu Alımı Teknik S¸artnamesi” uyarınca ihale edilen “Konya Sabit
GNSS A˘gı” projesi, y¨
uklenici firmanın i¸si teslim etmesiyle kontrol ve kabul s¨
ureci ba¸slamı¸s
ve bu rapor hazırlanmı¸stır.
Teslim edilen i¸sin alt kalemleri 4 ayrı grupta toplanmı¸s ve aranan nitelikler maddeler
halinde ¸sartnamede detaylandırılmı¸stır. Sabit GNSS a˘gı bile¸senlerinin temini, tesisi ve
¸calı¸sır duruma getirilmesi s¨
ure¸cleri ¸sartnamedeki maddeler g¨oz o¨n¨
unde bulundurularak
¨
tek tek irdelenmi¸s ve uygunlu˘gu yerinde, b¨
uro ¸calı¸sması ve u
¨retici firmanın Teknik Ozellik
Belgeleri esas alınarak kontrol edilmi¸stir. Kurulması istenen a˘gın s¨oz konusu ¸sartnamedeki
nitelikleri yerine getirdi˘gi ve t¨
um ¨ozellikleriyle ¸calı¸sır durumda oldu˘gu bu sonu¸c rapor ile
onaylanmaktadır. 02.06.2014
¨ UN
¨
Do¸c. Dr. Aydın UST
Teknik Kontrol¨or
11
KAYNAKLAR
Dach, R., Hugentobler, U., Fridez, P., ve Meindl, M. (2007). Bernese GPS Software
Release 5.0.
Estey, L. H. ve Meertens, C. M. (1999). TEQC: The Multi-Purpose Toolkit for
GPS/GLONASS Data. GPS Solutions, 3(1):42–49.
Herring, T. A., King, R. W., ve McClusky, S. C. (2010). Introduction to GAMIT/GLOBK:
Release 10.4. Massachusetts.
Yalvac, S. ve Ustun, A. (2014). Detecting and removing sideral effect on GPS time series
of coordinates by means of adaptive filtering. Advances in Space Research. in review.
12
A. Tanımlar
A˘
g RTK
˙
Ing.
Network RTK. Belirli bir b¨olgeye da˘gılmı¸s CORS istasyonlarından elde edilen
GNSS ta¸sıyıcı faz verilerinin bir veya birden fazla a˘g sunucusunda ¸c¨oz¨
umlenerek
kendisine GSM veya kablosuz internet gibi ileti¸sim a˘gları u
¨zerinden ba˘glanan
kullanıcılara d¨
uzeltme verilerinin g¨onderildi˘gi RTK a˘gıdır. Tek istasyona ba˘gımlı
geleneksel RTK tekni˘ginden farklı olarak baz istasyon gezici arasındaki uzaklı˘ga
g¨ore de˘gi¸sen hataların etkisini CORS a˘gı sayesinde minimize eder.
Anten faz merkezi
˙
Ing.
Antenna Phase Center (APC). GNSS uydularından gelen sinyalleri izleyebilen
bir alıcının sinyalleri aldı˘gı elektronik faz merkezi. Bu nokta antenin geometrik
(fiziksel) faz merkezi veya anten referans noktasına (ARP) g¨ore yerel koordinatlar
(kuzey, do˘gu ve yukarı) cinsinden tanımlanır; alınan sinyalin frekansına, geli¸s a¸cısına
ve azimutuna g¨ore de˘gi¸skenlik g¨osterir.
Anten kalibrasyonu
˙
¨
Ing.
Antenna calibration. Ozel
olarak tasarlanmı¸s GNSS a˘gında (veya robot sisteme
ba˘glı) belli bir anten i¸cin elektronik faz merkezinin mutlak konumunu ve de˘gi¸simini
belirleme i¸si.
AS
˙
Ing.
Anti-Spoofing. GNSS uydu sinyallerinin gerekti˘ginde ¸sifrelenerek P-kod
o¨l¸cu
¨leriyle elde edilen konum do˘grulunun istenen seviyeye d¨
u¸su
¨r¨
ulmesi i¸slemini
a¸cıklar. Bu durumda ancak ¸sifreyi ¸c¨ozebilen donanım veya yazılım o¨zelli˘gine sahip
alıcılar P-kod o¨l¸cu
¨lerini alabilirler.
Ba˘
gıl konum belirleme
˙
Ing.
relative positioning. G¨ozlem noktası konum bilgilerinin yakındaki yerel
ba¸slangıca (referans noktasına) g¨ore belirlenmesidir.
CMR
˙
Ing.
Compact Data Transmission Standard. RTK uygulamalarında y¨
uksek hızlı veri
iletimini olanaklı kılan ileti¸sim protokol¨
ud¨
ur. CMR mesaj paketi faz kod o¨l¸cu
¨leriyle
birlikte referans istasyon konumu ve di˘ger ek a¸cıklama bilgilerini i¸cerir. Paket i¸ceri˘gi
sıkı¸stırılabildi˘ginden veri iletimi hız kazanır.
CORS
˙
Ing.
Continuously Operating Reference Station. GPS, GLONASS, GALILEO gibi
GNSS uydularından gelen sinyalleri s¨
urekli olarak izleyen, kaydeden ve gerekti˘ginde
bu verileri ileti¸sim teknolojileri yoluyla yayımlayan referans istasyonu.
DGPS
˙
Ing.
Differential GPS. CORS istasyonunda kod o¨l¸cu
¨leri u
¨zerinden hesaplanan anlık
konum d¨
uzeltmelerinin gezici alıcılara yayımlandı˘gı RTK tekni˘gidir.
Do˘
gruluk
˙
Ing.
accuracy. Bir ¨ol¸cu
¨n¨
un, istastiksel bir b¨
uy¨
ukl¨
ug˘u
¨n (¨orne˘gin ortalama de˘ger)
ger¸cek veya kesin de˘gere yakınlık derecesidir.
13
Duyarlık
˙
Ing.
precision. Tekrarlı o¨l¸cu
¨lerin birbirine yakınlık derecesidir. Genellikle standart
˙
sapma veya karesel ortalama hata (RMS) ile g¨osterilir. Tekrarlanabilirlik (Ing.
repeatibility) ve hassasiyet duyarlık o¨l¸cu
¨t¨
u kavramlarıdır.
ED-50
˙
Ing.
European Datum 1950.
Uluslararası Hayford elipsoidinin Potsdam
(Almanya)’daki bir noktaya g¨ore konumlandırıldı˘gı ve Batı Avrupa (NATO) u
¨lkeleri
˙
ile birlikte u
¨lkemizde de kullanılan jeodezik datum sistemi. Izd¨
u¸su
¨m (yatay)
koordinatları Gauss-Kr¨
uger ve UTM sistemindedir.
FTP
˙
Ing.
File Transfer Protocol. Dosyaların TCP/IP a˘gında belli iki adres arasında
transfer edilmesini sa˘glar.
GALILEO
Avrupa Birli˘gi ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından i¸sletilen k¨
uresel konum belirleme
ama¸clı uydu navigasyon sistemidir.
GNSS
˙
Ing.
Global Navigation Satellite System. K¨
uresel anlamda konum belirleme ama¸clı
uydu navigasyon sistemlerinin genel adıdır. GNSS uydularından gelen zaman ve
sinyal bilgilerini izleme yetene˘gine sahip alıcılar y¨
uz metrelerden birka¸c milimetreye
kadar konum belirleme olana˘gı sa˘glar.
GLONASS
Rusya’nın GPS’ye se¸cenek k¨
uresel konum belirleme sistemidir.
GPS
˙
Ing.
Global Positioning System. ABD Savunma Bakanlı˘gı tarafından i¸sletilen
k¨
uresel konum belirleme sistemidir, GNSS sistemlerinin o¨nc¨
us¨
ud¨
ur.
GRS80
˙
Ing.
Geodetic Reference System 1980. Geometrik ve fiziksel referans modeli olarak
u
¨lkemizde de kullanılan yermerkezli jeodezik datum sistemidir. GRS80 referans
elipsoidinin geometrik parametreleri (a = 6 378 137 m ve f = 1/298.257 222 101)
WGS84 ile hemen hemen aynıdır.
Halkalı anten
˙
Ing.
Chokering antenna. Merkezi bir GNSS antenini i¸c i¸ce ge¸cmi¸s halkalarla
ku¸satan, sinyal yansıma ve d¨
u¸su
¨k y¨
ukseklik a¸cılı (yere yakın) uydu sinyal etkisini
azaltan GNSS anten t¨
ur¨
ud¨
ur. C
¸ ok y¨
uksek duyarlık istenen GNSS uygulamalarında
tercih edilir.
ITRFyy
˙
Ing.
International Terrestrial Reference Frame yy. Yery¨
uz¨
unde ve yere yakın
uzay kesiminde yermerkezli koordinatları tanımlamak u
¨zere kullanılan ve bu ama¸cla
yerk¨
ureye da˘gılmı¸s referans istasyonlarının belirli bir zamandaki c¸¨oz¨
um¨
u (koordinat
de˘gerleri ve hızları) ile ger¸cekle¸smi¸s koordinat sistemidir. yy referans a˘gın zaman
ger¸cekle¸smesini tanımlar ve yılın son iki rakamı ile g¨osterilir (¨orn. ITRF96).
14
˙
Incelik
˙
Ing.
resolution, sensitivity. Bir o¨l¸cu
¨ veya b¨
uy¨
ukl¨
ug˘u
¨n anlamlı en k¨
u¸cu
¨k birimi,
okunabilirlik derecesidir.
Jeodezik anten
˙
Ing.
Geodetic antenna. C
¸ ok frekanslı ve ¸cok kanallı GNSS sinyallerini alabilen
ve y¨
uksek duyarlık gerektiren konum belirleme uygulamalarında kullanılan GNSS
anten t¨
urlerine verilen genel addır.
Mutlak konum belirleme
˙
Ing.
absolute positioning. Bir noktaya ili¸skin konum bilgilerinin iyi bilinen bir
koordinat sistemi ba¸slangıcına g¨ore (¨orne˘gin yermerkezi) belirlenmesidir.
NMEA
˙
Ing.
National Marine Electronics Association. Konum belirleme ve navigasyon
ara¸clarının ileti¸sim standandardı NMEA 0183’¨
un de aralarında bulundu˘gu ileti¸sim
standartlarını d¨
uzenleyen organizasyon. NMEA genel olarak GPS uygulamalarında
seri ileti¸sim protokol¨
uu
¨zerinden i¸sleyen ASCII tabanlı veri formatı olarak bilinir.
NTRIP
˙
Ing.
Networked Transportation of RTCM via Internet Protocol. RTCM mesajının
referans istasyondan gezici alıcılara iletimini sa˘glayan internet protokol¨
u. NTRIP
bunun i¸cin bir cep telefonu veya h¨
ucresel modem kullanır.
PDOP
˙
Ing.
Position Dilution Of Precision. Uydu geometrisine ba˘glı olarak bir nokta i¸cin
konum belirleme (matematiksel ¸co¨z¨
um) kalitesini g¨osteren b¨
uy¨
ukl¨
uk. En iyi ¸c¨oz¨
um
1’den ba¸slayarak 7’ye kadar (en k¨ot¨
u ¸co¨z¨
um) de˘ger alır.
RINEX
˙
Ing.
Receiver INdependent EXchange format. GNSS uygulamalarında bir noktada
toplanan GNSS sinyallerinin zaman, kod, faz, SNR g¨ozlemlerine d¨on¨
u¸st¨
ur¨
ulerek
o¨l¸cu
¨lerin alıcıdan ba˘gımsız duruma getirildi˘gi veri formatı (ASCII).
RTCM
˙
Ing.
Radio Technical Commission for Maritime Services. DGPS ve RTK uygulamalarının da arasında bulundu˘gu bir dizi radar ve radyo sisteminde kullanılmak
u
¨zere veri linki standartlarını belirlemek u
¨zere olu¸sturulmu¸s uluslararası, kar amacı
g¨
utmeyen organizasyon. RTCM, referans ve gezici alıcı arasındaki koordinat
d¨
uzeltme mesajının standardını (formatını) a¸cıklar.
RTK
˙
Ing.
Real Time Kinematic. Sanal ya da ger¸cek referans istasyonunda kod ve/veya
faz ¨ol¸cu
¨lerinin veya bunlardan u
¨retilen konum d¨
uzeltmelerinin ger¸cek zamanlı olarak
hareketli (kinematik) bir veya birden fazla alıcıya g¨onderilmesine dayanan GNSS
konum belirleme tekni˘gidir. Uygulamada genellikle ta¸sıyıcı-faz diferansiyel GNSS
tekni˘gi olarak bilinir.
Sinyal yansıması
˙
Ing.
Multipath.
Bir alıcıya do˘grudan gelen uydu sinyalleri dı¸sında yansıtıcı
15
ortamdan (bina, yapı, ara¸c, su k¨
utlesi vb) alıcıya ula¸san sinyal durumunu ifade eder.
Y¨
uksek duyarlıklı uygulamalarda konum kalitesini d¨
u¸su
¨rme potansiyeline sahiptir,
de˘gi¸sik de˘gerlendirme stratejileriyle ve donanım o¨zellikleriyle bu etki azalatılabilir.
TCP/IP
˙
Ing.
Transmission Control Protocol/Ineternet Protocol. Bir internet haberle¸sme
protokol¨
ud¨
ur.
Veri paketlerinin iletilirken paketlere ayrılmasını, iletildi˘ginde
ise yeniden birle¸stirilmesini sa˘glayan TCP ve verinin belirli a˘g adreslerine
y¨onlendirilmesini sa˘glayan IP alt prototokollerinden olu¸sur.
Uydu g¨
or¨
un¨
url¨
u˘
gu
¨
˙
Ing.
Satellite visibility. Bir g¨ozlem noktasında belirli g¨ozlem s¨
uresince uyduların
ufuk d¨
uzlemi u
¨zerindeki g¨or¨
un¨
url¨
uk durumunu a¸cıklar. G¨or¨
un¨
url¨
uk ya da uyduların
g¨oky¨
uz¨
une geometrik da˘gılımı kutupsal koordinatlar azimut ve y¨
ukseklik a¸cılarıyla
tanımlanır. Bu bilgiler istenirse g¨or¨
un¨
url¨
uk haritalarına d¨on¨
u¸st¨
ur¨
ulebilir.
WGS84
˙
Ing.
World Geodetic System 1984. B¨
ut¨
un d¨
unyada yaygın olarak kullanılan
yermerkezli jeodezik datum sistemidir. GPS ile birlikte anıldı˘gından GPS’nin
¨ c boyutlu olarak ITRF sistemleriyle b¨
referans sistemi olarak bilinir. U¸
ut¨
unle¸sik
kullanılan d¨onel elipsoidin geometrik parametreleri a = 6 378 137 m ve f =
1/298.257 223 563 ile bellidir.
16
˙
B. Sabit GNSS Istasyonu
Donanım ¨
ozellikleri
B.1
Alıcı: Trimble NetR9 GNSS Reference Receiver
¨
Trimble NetR9 GNSS alıcısı i¸cin teknik o¨zellikleri g¨osteren belge (GNSS TOB)
firmanın
ilgili web sayfası adresinden
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-590859/022506-128B-TUR_NetR9_
DS_4pnl_0611_LR.pdf
˙
alınmı¸stır. Ihale
¸sartnamesinin donanım, teknik o¨zellik ve ba˘glantıya ili¸skin maddeleri
yerinde incelenmi¸s, veri kayıt, eri¸sim ve ayar o¨zellikleri ilgili sabit istasyonun web
aray¨
uz¨
unden kontrol edilmi¸stir.
˙
C
¸ izelge B.1: Ihale
¸sartnamesine g¨ore GNSS referans istasyonu teknik o¨zellikleri
Madde
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18
3.1.19
3.1.20
Uygunluk
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A¸cıklama
Sabit GNSS web aray¨
uz¨
u:
¨
GNSS TOB s.3
¨ s.2
GNSS TOB
¨ s.4
GNSS TOB
¨ s.2
GNSS TOB
Sabit GNSS web aray¨
uz¨
u:
Sabit GNSS web aray¨
uz¨
u:
Sabit GNSS web aray¨
uz¨
u:
Sabit GNSS web aray¨
uz¨
u:
Sabit GNSS web aray¨
uz¨
u:
Sabit GNSS web aray¨
uz¨
u:
Sabit GNSS web aray¨
uz¨
u:
¨ s.3-4
GNSS TOB
Sabit GNSS web aray¨
uz¨
u:
¨
GNSS TOB s.3
Yerinde inceleme
Yerinde inceleme
Yerinde inceleme
¨ s.3-4
GNSS TOB
Yerinde inceleme
17
Satellites - Tracking Information
Data Logging (RINEX v2.11-v3.02)
Data Logging –¿ Data files
Receiver Configuration
I/O Configuration
¨ s.2
I/O Configuration ve GNSS TOB
¨ s.4
I/O Configuration ve GNSS TOB
¨ s.4
I/O Configuration ve GNSS TOB
Receiver Configuration
BROŞÜR
ANAHTAR ÖZELLİKLER
Kanıtlanmış Trimble GNSS teknolojisi
Benzersiz GNSS izleme performansı için
440 kanal
Bluetooth®, Ethernet, Seri ve
USB desteği
Konum İzleme ve Alarm sistemi anten
konumunun her türlü değişikliğini uyarır
Yüksek kapasiteli dahili bellek artı harici
USB cihazlara kayıt özelliği
Ön panelde kullanışlı ekran ve ayarlar
Ethernet üzerinden açılma (PoE)
teknolojisi
Sekiz bağımsız kayıt oturumu
Birden çok veri dosya formatı
Dahili pili ister ana güç ünitesi
ister kesintisiz güç kaynağı
olarak kullanılabilir
TRIMBLE NetR9 GNSS
REFERANS ALICI SERİSİ
Trimble NetR9 Küresel Konumlama Uydu Sistemi (GNSS) referans alıcı serisi, tek bir alıcı
platformu üzerinden ağ operatörlerine maksimum özellik ve fonksiyon sunan tam özellikli, en
üst seviye alıcılardır.
En son nesil Trimble 360 alıcı teknolojisini
iki adet Trimble Maxwell™ 6 chipset ile
birleştirerek kullanan Trimble NetR9 referans
alıcısı, aynı anda farklı GNSS sistemlerini takip
etmede benzersiz bir performans sunar. NetR9
referans alıcısı kullanıcısına hem bugün hem de
gelecekte dünyada gelişen GNSS teknolojisiyle
beraber gelişebileceğinin güvencesini verir.
Trimble NetR9 referans alıcısı geniş bir
yelpazede uydu sinyalini destekler. Mevcut
haliyle NetR9 platformu, GPS, GLONASS,
Galileo1, Compass, ve QZSS sistemlerinin
sinyallerini takip edebilmektedir. NetR9,
440 kanal ile gelecekte çıkabilecek ek sinyallere
de uyum sağlayabilecek kapasiteye sahiptir,
böylece teknolojiye ayak uydurmak için
donanımınızı değiştirmenize gerek kalmaz2.
Trimble NetR9 referans alıcısı, kullanılan bant
genişliğini en aza indirmek için GNSS düzeltme
yayınlarında benzersiz sıkıştırma özelliğine
sahip, düşük gecikmeli, yeni CMRx iletişim
protokolünü desteklemektedir. Bu sayede
daha düşük işletme maliyetleriyle daha fazla
veri gönderebilirsiniz.
Trimble NetR9 referans alıcısının küçük
boyutları, düşük güç tüketimi ve güçlü ağ
özellikleri, yüksek-hassasiyetli konumlama
uygulamalarında kullanılması için idealdir.
Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir:
Trimble VRS™ ağ alıcısı
Mobil arazi baz istasyonu
Akademik araştırmalar
Continuously Operating Reference Station
(CORS)
• Post-process uygulamalarında arazi alıcısı
• DGPS MSK beacon sistemlerinde kullanım
• VRS ağlarında bütünlük takibi ve petrol
platformu, maden, baraj, köprü gibi
deformasyonun kritik olduğu doğal ve insan
yapımı objelerin takibi
•
•
•
•
Trimble NetR9 referans alıcısı ana kartının
üzerinde yüksek veri güvenliği sağlayan sekiz
gigabayt hafızaya sahiptir. Ayrıca harici USB
kayıt cihazlarını kullanabilmesi Trimble NetR9
referans alıcısına benzersiz bir depolama alanı
ve esnekliği sunar. T02, RINEX, BINEX ve Google
Earth formatlarında veri kaydı, FTP ve Anında
Eposta teknolojileriyle birleştirildiğinde Trimble
NetR9 işlevsellik ve verimlilikten ödün vermez.
Sıkı çevresel koruma özellikleri ve dahili
lithium-ion pili sayesinde Trimble NetR9 hiçbir
verinin kaybolmayacağının güvencesini verir.
Dahili Li-Ion pil, Trimble NetR9’u hiç durmadan
15 saat boyunca ana güç ünitesi ya da acil
durum yedek güç ünitesi olarak çalıştırabilir.
Trimble NetR9 referans alıcısı güçlü uzaktan
yönetim araçlarıyla gelir. Internet Protokol’ü
(IP) ana haberleşme mekanizması olarak
kullanır ve tanıdık Trimble Altyapı web
ara yüzü alıcının durumu, ayarları, yazılım
güncellemeleri ve veri erişiminin yanı sıra
birçok güvenlik seçeneği ve erişim kontrolü
sunar. Aynı zamanda alıcının Eposta Uyarıları
desteği vardır. Böylece operatör alıcıda olup
biten her şeyden haberdar olur. Bu dahili
konum izlemeyi de içerir, çok geç olmadan
anteninizin hareket edip etmediğini her
zaman bilirsiniz.
Kolayca elle ayar yapmak için Trimble NetR9
referans alıcısı yedi-tuş, iki satırlı ekran ve
durum bilgisi sunar. Böylece arazide ayar
yapmak için güç sarf etmezsiniz. En iyi kısmı
ise işinizi yapmak için kontrol ünitesine
ihtiyacınız olmaması.
Trimble NetR9, Ti-1 (tüm fonksiyonlar), Ti-2 ve
Ti-4 (ikiside tamamen güncellenebilir) olmak
üzere üç ayrı seçenekle gelerek şimdiye kadarki
en esnek alıcı platformunu sunar. NetR9 alıcı
platformunun güçlü işlevselliği sayesinde,
Trimble’ın GNSS endüstrisindeki son teknolojiyi
size sunarak gelecekte de konumunuzu
güvence altına aldığından emin olabilirsiniz.
1. Avrupa Birliği ve Avrupa Uzay Ajansı Lisansı ile geliştirilmiştir.
2. Trimble ve GNSS modernizasyonu hakkında daha fazla bilgi almak
için: http://www.trimble.com/srv_new_era.shtml.
TEKNİK ÖZELLİKLER1
UYDU İZLEME
KONUMLAMA PREFORMANSI6
•
•
•
•
•
•
Kod Diferansiyel GNSS Konumlama
•
•
•
•
•
İki gelişmiş Trimble Maxwell 6 GNSS chipset ile toplam 440 kanal
Trimble EVEREST™ multipath sinyal engelleme
Trimble 360 alıcı teknolojisi
Trimble R-Track™ teknolojisi
GNSS pseudo ölçümleri için yüksek hassasiyetli çoklu korelatör
Düşük gürültülü, multipath hatası az, zaman etkisi düşük
korelasyonlu ve yüksek dinamik tepki için, filtrelenmemiş,
yumuşatılmamış pseudo ölçüm verisi
Proprietary Receiver Autonomous Integrity Monitor (RAIM)
sistemi ile konum hassasiyetini arttırmak için bozulmuş sinyallerin
tespit ve reddedilmesi.
Çok düşük gürültülü GNSS taşıyıcı faz ölçümleri ile 1 Hz bant
genişliğinde <1 mm hassasiyet
dB-Hz biriminde sinyal gürültü raporları
Kanıtlanmış Trimble alçak uydu izleme teknolojisi
Aynı anda izlenebilen mevcut uydu sinyalleri:
– GPS: L1 C/A, L2C, L2E (Şifresiz L2P sinyallerini takip etmek için
Trimble metodu), L5
– GLONASS: L1 C/A ve şifresiz P kod, L2 C/A ve şifresiz P kod,
L3 CDMA2
– Galileo3: L1 CBOC, E5A, E5B & E5AltBOC
– Compass4: B1, B2, B3
– QZSS: L1 C/A, L1C, L1 SAIF, L2C, L5, LEX5
– SBAS: L1 C/A (EGNOS/MSAS), L1 C/A ve L5 (WAAS),
– L-Band: OmniSTAR VBS, HP ve XP
GİRİŞ/ÇIKIŞ FORMATLARI
• Düzeltme Formatları:
– CMR, CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM 2.3,
RTCM 3.0, RTCM 3.1
• Gözlemlenen:
– RT17, RT27, BINEX, RTCM 3.x
• Konum/Durum I/O:
– NMEA-0183 v2.30, GSOF
• Up to 50 Hz Output
50 Hz Çıkışa kadar
• 10 MHz Harici Frekans girişi
– Normal giriş seviyesi 0 ila +13 dBm
– En yüksek giriş seviyesi +17 dBm, ±35 V DC
– Giriş empedansı 50 Ohms @ 10 MHz; DC bloke
• 1 PPS Çıkış
• Eylem Girişi
• Met/Eğim Sensor Desteği
Yatay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 m + 1 ppm RMS
Düşey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 m + 1 ppm RMS
WAAS diferansiyel konumlama hassasiyeti7 . . . . .tipik <5 m 3DRMS
Statik GNSS Ölçüm
Yüksek-hassasiyetli statik
Yatay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Düşey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5
Statik & Hızlı Statik
Yatay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Düşey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
mm + 0.1 ppm RMS
mm + 0.4 ppm RMS
mm + 0.5 ppm RMS
mm + 0.5 ppm RMS
Real Time Kinematik Ölçüm8
Tek Baz <30 km
Yatay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm + 1 ppm RMS
Düşey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mm + 1 ppm RMS
Ağ RTK
Yatay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 mm + 0.5 ppm RMS
Düşey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 mm + 0.5 ppm RMS
Init süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tipik <10 saniye
Init güvenilirliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tipik >99.9%
HABERLEŞME
• Seri Portlar
– Bir adet D9 Erkek, EIA-574 RS-232/V.24 Tam 9 kablo seri
– Bir adet Lemo 7 pin 0shell, 3 kablo seri ve güç girişi, 1 PPS çıkış
ve eylem girişi
– Bir adet Mini B USB 5 pin; Cihaz ve Sunucu Modunda
çalışma desteği
• Bluetooth9
– Dahii 2.4 GHz Bluetooth; aynı anda 3 bağlantı
• Ethernet
– Dahili RJ45 jack
– Full-duplex, auto-negotiate 100Base-T
– Power over Ethernet (PoE) Class 3 PoE desteği ile
– HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP, NTRIP Caster, NTRIP Sunucu,
NTRIP İstemci
– Proxy sunucu desteği
– Yönlendirme tablosu desteği
– NTP Sunucu, NTP İstemci desteği
– UPnP ve Zeroconf desteği
– Eposta Uyarıları ve File Push
– Konum İzleme
VERİ KAYDI
Depolama Kapasitesi
Dahili hafıza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 GB
Harici hafıza10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 TB’dan daha büyük
En yüksek kayıt aralığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Hz
Dosya süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 dakikadan sürekli
Kayıt oturumları . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 aynı anda bagımsız oturum,
her birine özel bellek havuzu ve tampon
halkaları ile
Dosya formatları . . . . . . . . . . . T02, RINEX v2.11, RINEX v3.0, BINEX,
Google Earth KMZ
Dosya adlandırma seçenekleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . çoklu
Veri alma ve gönderme . . . . . . . . . . . . . . . . . HTTP, FTP Sunucu, USB,
FTP Push ve Eposta Push
Olaylar. . . . . . . . . . . . . Duruma bağlı tanımlanabilen dosya koruma
TEKNİK ÖZELLİKLER1
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
ELEKTRİK
Boyutlar (U x G x Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5 cm x 13.0 cm x 5.5 cm
(10.43 in x 5.12 in x 2.16 in)
Ağırlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.75 kg (3.85 lb)
• Power over Ethernet (PoE) 802.3af; Class 3 PoE desteğine
ihtiyaç duyar
• Lemo giriş üzerinden 9.5 V DC ila 28 V DC
– Kullanıcı tanımlı açılma voltajı
– Kullanıcı tanımlı kapanma voltajı
• Dahili bütünleşik pil 7.4 V, 7800 mA-hr, Li-Ion; kullanıcı ayarlarına
bağlı olarak 15 saat sürekli kullanım
• Dahili pil elektrik kesintisi halinde UPS olarak çalışır
• Harici/dahili güç kaynakları arasında kesintisiz geçiş
• Giriş voltajı >12 V DC olduğu zamanlarda dahili pil harici güç
kaynağından şarj olur
• Dahili şarj devresi
• Kullanıcı ayarlarına bağlı olarak 3.8 W nominal, güç tüketimi
ÇEVRESEL
Sertifikalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP67 ve MIL-STD 810F
Çalışma sıcaklığı11 . . . . . . . . . . . . –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila 149 °F)
Depolama sıcaklığı . . . . . . . . . . .–40 °C ila +80 °C (–40 °F ila +176 °F)
Nem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% yoğuşma
Şok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayanıklılık: Kapalıyken 75 g, 6 mS;
Çalışırken: 25 g, 10 ms, testere dişi;
Sert zemine 1 m’den düşmeye karşı koyabilecek şekilde tasarım
Sarsıntı . . . . . . . . . . . . . . . . .Çalışırken: 7.5 Hz il 350 Hz 0.015 g2/Hz,
350 Hz ila 500 Hz 0.006 g2/Hz -6dB/Oktav;
Kapalıyken: 10 Hz ila 300 Hz 0.04 g2/Hz
300 Hz ila 1000 Hz –6 dB/Oktav
Koruma . . . . . . . .IP67; 1 m (3.28 ft) derinlikte suya geçici batırmaya
karşı su geçirmez; toz geçirmez
KULLANICI ARA YÜZÜ
• Ön Panel Ekran
– 2-satır x 16-karakter vakum florsan ekran
– Gelişmiş güç tasarruf modları
– Menü dolaşımı için Escape ve Enter tuşları
– Kaydırma ve veri girişi için 4 yön tuşu (yukarı, aşağı, sol ve sağ)
– Güç tuşu ve gösterge LED’i
• Web Kullanıcı Ara Yüzü
– Güvenli
– Uzaktan ayarlama, veri alımı ve yazılım güncelleme
• Programsal Ara Yüz
– Açık kaynak kodlu erişim, kontrol ve ayarlama
ANTEN DESTEĞİ
Çıkış voltajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 V DC nominal
En yüksek çıkış akımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mA
En fazla kablo kaybı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 dB
Önerilen antenler . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trimble Zephyr Geodetic™ 2,
Trimble GNSS Choke Ring,
Trimble GNSS-Ti Choke Ring
GÜVENLİK
•
•
•
•
•
HTTP oturum açma seçeneği
HTTPS
Gerçek-zamanlı akış kimlik doğrulaması
Programsal ara yüz doğrulaması
NTRIP
MEVZUATA UYGUNLUK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RoHS
China RoHS
FCC Part 15.247 FCC certifications
Class B Device FCC Part 15 and ICES-003 compliance
RSS-310 and RSS-210 Industry Canada compliance
CE mark compliance
C-Tick mark compliance
UN ST/SG/AC.10.11/Rev. 3, Amend. 1 (Li-Ion battery)
UN ST/SG/AC.10/27/Add. 2 (Li-Ion battery)
WEEE
1 NetR9 üç model seçeneğinde sunulmaktadır: Ti-1, Ti-2 ve Ti-3. Teknik özellikler en yüksek seçeneklere
göre düzenlenmiştir. Daha fazla bilgi için yerel temsilcinize başvurun.
2 Halka açık GLONASS L3 CDMA ICD bulunmamaktadır. Alıcılardaki mevcut destek halka açık bilgilere
dayanmaktadır. Bundan dolayı Trimble mevcut alıcıların gelecek nesil GLONASS uyduları ve sinyalleriyle
tamamen uyumlu olacağının garantisini veremez.
3 Avrupa birliği ve Avrupa Uzay Ajansı Lisansı ile geliştirilmiştir.
4 Bu ilan yayınlandığında, halka açık bir Compass ICD bulunmamaktadır. Alıcılardaki mevcut destek halka
açık bilgilere dayanmaktadır. Bundan dolayı Trimble mevcut alıcıların gelecek nesil Compass uyduları ve
sinyalleriyle tamamen uyumlu olacağının garantisini veremez.
5 Pilot gözlemlenebilir.
6 Hassasiyet ve güvenilirlik, multipath, engeller, uydu geometrisi ve atmosferik koşullara göre değişiklik
gösterebilir. Belirtilen teknik özellikler, gökyüzü açıkken EMI ve multipath olmayan ortamlarda,
optimal GNSS uydu dağılımı varken stabil bir sehpa kullanılmasını önerir. Bunların yanı sıra uygulamaya
bağlı olarak baz uzunluklarına uygun ölçü süreleri gibi yüksek hassasiyetli haritacılık ölçümleri
yapmak için genel olarak kabul görmüş önlemleri almayı gerektirir. 30 km’den daha uzun baz
hatlarında yüksek hassasiyetli statik teknik özelliklere ulaşmak için hassas efemeris ve 24 saate kadar
ölçüler gerektirmektedir.
7 WAAS/EGNOS sistem performansına bağlıdır.
8 NetR9 1,000 m RTK baz hattı ile sınırlıdır. Ağ RTK PPM değerleri en yakın fiziksel baz
istasyonuna referanslanmıştır.
9 Bluetooth tip onayları ülkeye bağlıdır. Daha fazla bilgi için yerel Trimble temsilcinize başvurun.
10 USB cihaz en düşük teknik özellikleri USB2.0 Yüksek-Hızlı desteğine sahip olmalı ve en az 6 Mbps yazma
hızına sahip olmalıdır. En iyi performans için Solid State sürücüler önerilmektedir.
11 Dahili pil –10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F) arasında çalışacaktır. Dahili pil şarjörü 0 °C ila 45 °C (32 °F ila
113 °F) arasında çalışacaktır. Sözü geçen bütün sıcaklılar ortam sıcaklığını belirtir.
NetR9 MODEL KARŞILAŞTIRMASI
NetR9 referans alıcısı üç farklı model seçeneğinde sunulmaktadır. NetR9 Ti-1 (tüm fonksiyonlar), NetR9 Ti-2 (tamamen yükseltilebilir) ve NetR9 Ti-3
(tamamen yükseltilebilir). Hafıza artımı, kayıt aralığı artımı gibi standart Ti-x paketlerinin içine dahil olmayan her seçenek istenilen zaman eklenerek,
NetR9 Ti-1 ile aynı hale gelecek şekilde yükseltilebilir. Her model için açık olan özellikler aşağıdaki gibidir:
ÖZELLİK
NetR9 TI-3
NetR9 TI-2
NetR9 TI-1
Kanal Sayısı
440
440
440
Veri izleme/kayıt hızı
1 Hz
20 Hz
50 Hz
Dahili hafıza boyutu
0 GB
4 GB
8 GB
GPS L1/L2 sinyal işleme
✓
✓
✓
GPS L2C sinyal işleme
✕
✓
✓
GPS L5 sinyal işleme
✕
✓
✓
GLONASS sinyal işleme
✕
✓
✓
Galileo sinyal işleme
✕
✕
✓
Compass sinyal işleme
✕
✕
✓
QZSS sinyal işleme
✕
✕
✓
CMR/CMR+ Giriş
✕
✕
✓
CMR/CMR+ Çıkış
✕
✓
✓
CMRx Giriş
✕
✓
✓
CMRx Çıkış
✕
✓
✓
RTCM Giriş
✕
✓
✓
RTCM Çıkış
✕
✓
✓
Gelişmiş RTCM Çıkış
✕
✓
✓
Eylem İşaretleme
✕
✓
✓
NMEA
✕
✓
✓
Bluetooth
✕
✓
✓
Harici USB Desteği
✕
✓
✓
RTK
✕
✓
✓
Dahili USB desteği
✕
✓
✓
Programsal Ara Yüz
✕
✕
✓
Konum İzleme
✓
✓
✓
© 2011, Trimble Navigation Limited. Tüm hakları saklıdır. Trimble ve Küre & Üçgen logosu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı Trimble Navigasyon
Limited'in ticari markalarıdır. EVEREST, Maxwell, NetR8, R-Track, VRS ve Zephyr Geodetic Trimble Navigation Limited'in ticari markalarıdır. Bluetooth kelime
işareti ve logoları Bluetooth SIG Inc.'e aittir ve Trimble Navigation Limited bu markaları lisans altında kullanmaktadır. Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin
mülkiyetindedir. PN 022506-128B-TUR (06/11)
NORTH & SOUTH AMERICA
Trimble Infrastructure Division
10355 Westmoor Drive, Suite 100
Westminster, CO 80021 • USA
800-480-0510 (Toll Free)
+1 720-887-6100 Phone
+1 720-887-6101 Fax
TRIMBLE YETKİLİ TEMSİLCİNİZ
EUROPE, MIDDLE EAST
& AFRICA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim • GERMANY
+49-6142-2100-0 Phone
+49-6142-2100-550 Fax
ASIA-PACIFIC
Trimble Navigation
Singapore Pty Limited
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 449269 • SINGAPORE
+65-6348-2212 Phone
+65-6348-2232 Fax
www.trimble.com
B.2
Anten: Trimble Zephyr Geodetic 2 Antenna
˙
C
¸ izelge B.2: Ihale
¸sartnamesine g¨ore jeodezik anten o¨zellikleri
Madde
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
Uygunluk
X
X
X
X
X
X
X
A¸cıklama
NGS TRM57971.00 i¸cin faz merkezi paremetre kestirimi sonu¸cları
¨ s.2 (RMS de˘gerleri)
TRIMBLE GNSS Antenas TOB
Yerinde inceleme
¨ s.2
TRIMBLE GNSS Antenas TOB
NGS TRM57971.00 boyutları ve o¨l¸cu
¨ elemanları
¨
TRIMBLE GNSS Antenas TOB s.2
Yerinde inceleme
C
¸ izelge B.3: Zephyr GNSS Geodetic II i¸cin NGS anten faz merkezi bilgileri
TRM57971.00
1.1
0.0 -0.0
-2.6 -2.6
0.1
0.0 -0.1
-4.0 -3.7
NONE Zephyr GNSS Geodetic II - RoHS compliant IGS (
-0.3
66.8
-0.2 -0.3 -0.6 -0.9 -1.3 -1.8 -2.2 -2.5
-2.3 -1.8 -1.2 -0.3
1.0
2.8
5.3
0.7
57.8
-0.4 -0.9 -1.4 -1.9 -2.4 -3.0 -3.5 -3.8
-3.0 -2.1 -1.0
0.2
1.7
3.6
6.3
8) 13/04/03
TRM57971.00
2.1
0.0 -0.1
-3.3 -3.3
0.4
0.0 -0.2
-3.5 -3.6
SCIT Zephyr GNSS Geodetic II - RoHS compliant NGS (
-0.2
68.8
-0.3 -0.6 -1.0 -1.5 -2.1 -2.5 -2.9 -3.1
-3.3 -3.3 -3.1 -2.7 -2.0
0.0
0.0
0.9
60.5
-0.4 -0.6 -0.8 -1.2 -1.6 -2.2 -2.7 -3.2
-3.1 -2.4 -1.4
0.2
2.5
0.0
0.0
4) 14/04/09
RMS MM (1 SIGMA) 4
0.6
0.9
0.0
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.5
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
MEASUREMENTS
0.5
0.3
0.2
0.3
0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.2
0.5
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
22
DATASHEET
Key Features
Comprehensive GNSS support, including
GPS Modernization signals, GLONASS,
and Galileo
Robust low-elevation satellite tracking
Minimized multipath
Sub-millimeter phase center
repeatability
TRIMBLE GNSS ANTENNAs
The new Trimble® Zephyr™ 2 and
The Zephyr Geodetic 2 antenna’s quality
Zephyr Geodetic™ 2 antennas break
performance and extreme accuracy are
new ground in GNSS surveying antenna
achieved through sub-millimeter phase center
technology. Both antennas support modular
repeatability, robust low-elevation tracking
Trimble systems such as the Trimble®
and significantly reduced ground-based
R7 GNSS and Trimble® 5700 GPS receivers,
multipath.
and can be used as part of the Trimble GNSS
Infrastructure solution.
The Zephyr Geodetic 2 is extremely rugged.
It is protected by weather-resistant materials
Trimble Zephyr 2
and a low profile design, so when the
The Trimble Zephyr 2 GNSS antenna is
antenna is used for a permanent installation,
typically used in roving applications. It
you can count on many years of continuous
minimizes multipath, and offers robust low
operation without the need for a radome.
elevation tracking and sub-millimeter phase
center repeatability.
Ideal for fixed reference stations and
GNSS infrastructure networks
comprehensive Gnss supporT
The Trimble Zephyr 2 and Zephyr Geodetic 2
A Trimble GNSS rover comprising the rugged
antennas offer full support for coming and
Zephyr 2 and a receiver such as the Trimble
near-future GNSS signals, including GPS L2C
R7 GNSS is extremely flexible: Attach the
and L5, GLONASS, and even Galileo. This
antenna to the top of a pole, wear it on the
technology future-proofing, in combination
purpose-built Trimble backpack, or drive
with the rugged durability of each antenna,
with the Zephyr 2 mounted on the roof of
means any investment in a Trimble Zephyr
a vehicle. The Trimble Zephyr 2 supports the
GNSS antenna will last for many years.
way you want to work.
Trimble Zephyr GeodeTic 2
The Trimble Zephyr Geodetic 2 antenna is
ideal for control work. The Zephyr Geodetic 2
incorporates a large Trimble Stealth™ Ground
Plane, which literally burns up multipath
energy using technology similar to that used
by Stealth aircraft to hide from radar.
The Trimble Zephyr Geodetic 2 antenna is shown
as part of a Trimble R7 GNSS base station.
TRIMBLE GNSS ANTENNAS
PERFORMANCE
Trimble Zephyr Geodetic 2 and Trimble Zephyr 2 Antennas
•Broad GNSS Frequency Tracking Band Including:
– GPS: L1, L2, L5
– GLONASS: L1, L2, L3
– Galileo: E1, E2, E5, E6
– SBAS: WAAS, EGNOS, QZSS, Gagan, MSAS, and OmniStar
•Quality signal tracking, even below 5 degrees elevation
•Four point antenna feed for phase center stability and enhanced
polarization
•TNC female signal connector
•Small cross-sectional area to reduce wind loading
•13 dB amplifier margin supports cable runs of over 60 m without
special coaxial cable or in-line amplifiers
•North orientation marking on exterior
•50 dB signal gain for reliable tracking in difficult environments
•Low voltage, low power consumption
•Integral low noise amplifier
•5/8" x 11 female threaded stainless steel mount point
•Powered by GNSS receiver via coaxial cable
•Advanced LNA (low noise amplifier) to reduce jamming by high
power out-of-band transmitters
HARDWARE
Dimensions
Zephyr 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5 cm diameter x 7.6 cm height
(6.5 in diameter x 3 in height)
Zephyr Geodetic 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.3 cm diameter x 7.6 cm height
(13.5 in diameter x 3 in height)
Weight
Zephyr 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.64 kg (1.4 lb)
Zephyr Geodetic 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.36 kg (3 lb)
Operating Temperature. . . . . . . . . . . –40 ºC to +70 ºC (–40 ºF to +158 ºF)
Humidity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% humidity proof, fully sealed
Shock and Vibration . . . . . . . . . . . . . . . . Tested and meets the following
environmental standards:
Shock . . . . . . MIL-STD-810-F to survive a 2 m (6.56 ft) drop onto concrete
Vibration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIL-STD-810-F on each axis
Input Voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 V DC to 20 V DC
Input Current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 mA maximum
Zephyr Geodetic 2 Antenna Only
•Trimble Stealth Ground Plane – integrated lightweight stealth
technology with enhanced right hand circular polarization to reduce
multipath interference
•Supplementary radome not required (available if desired)
© 2007, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. Trimble and the Globe & Triangle logo are trademarks of
Trimble Navigation Limited, registered in the United States and in other countries. Stealth, Zephyr, and Zephyr Geodetic
are trademarks of Trimble Navigation Limited. All other trademarks are the property of their respective owners.
PN 022543-381A (07/07)
Specifications subject to change without notice.
NORTH AMERICA
Trimble Engineering
& Construction Group
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 • USA
800-538-7800 (Toll Free)
+1-937-245-5154 Phone
+1-937-233-9441 Fax
TRIMBLE authorized distribution partner
EUROPE
Trimble GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim • GERMANY
+49-6142-2100-0 Phone
+49-6142-2100-550 Fax
ASIA-PACIFIC
Trimble Navigation
Singapore Pty Limited
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 449269 • SINGAPORE
+65-6348-2212 Phone
+65-6348-2232 Fax
www.trimble.com
S¸ekil B.1: Zephyr GNSS Geodetic II (TRM 57971.00) anten geometrisi ve o¨zellikleri
25
Download

KOSAGA