ANKARA UNj¥ERSiTESl TOMER KIZBLAY
GWENLIK Sf STEM DVR KAYIT dHAZI TEKNlK OZELLIKLERt ( 1 ADET )
1. Cihaz, turn program ayatlan ife her tiirlu kuHanimla ilgili fanksiyonun, yardima ba§ka ekipmanlar veya
yaztater olrnaksizin clhas uzerinden de ger£ekte|tirilebifdigi endusEriyel Up ve bu i§ igin uretflml?,
"Standalone" bir dflftal. kayrt cihazi otecaklir. Windows tabanh, PC Bazlifcayfccihazi tipinde olmayacaktir.
2. Cihaz 24 Kanal Video gfri§ine, 16 Kanal Ses giri§ine, 1 kanal ses $ta§ma sahip otmafidir.
3. Ohaz> olasi virus bula§ma ihtimaltoe kar§i ^St ^ekfrdek/ Embedded (Gomulii) Linux feletim SfeternJne
sahip olmalidir.
4. Cte kendi uzerinde lt HDMI, 1 VGA, 1 BMC ve 1 Spot Monitor pk^ina sahip olmalidir,
5. Cihazda HDD guvenligini sa^layan Redundancy olmalrdir
6- Qhaz H.264 sifa§&nna formatinda kayifc yapabilmelktfr.
7. Ohaz uzerinden, VGA Monitfire ve HDMfa goruntti gki§i verirfcen ilave olarak bir donti^turQcaye Myag
duymamalKlir.
S, Gharlann, kendi uzerinde 15 adet alarm giri§i ve 5 adet afarni qk^ina sahip olmalicJir.
9- Ohaz uzerihde en az 4 adet USB giri§i olnialidir.
lO,Cihazin Ozerlnde, 1 adet Ethernet (10/100/1000 Base-T), 1 adet RS232 giri§i olmalidir.
11. Cihaan konlrolunu on panel, USB fere IR uzaktan kurnanda, ktevye ve network olmalidir.
12. Ghazda Mouse((are) tik hrzi ayarianabilmelidir.
13. ahaz herhangi bir alarrp gozlem inerkezine bagfenabHmelidir.
14. Cihaz, besteme v^ kayiE i§ternlerini cihazm dnunde bulunan Led t§ikli gosterge He belirtir yapida ofrnaltdir.
15. ahaz, USB Flash disk, USB HDD (Hard Disk), DVD RW, E<-SATA ve Uzak PC ye (Local Network' ten ya
da Internet ten) yedekleme yapabilecek yapida olmalidir ve bu atinan yedek gorunfcuyu felemek Igfn
herhangi bir prograrna ihHya^ duymamalidir.
16. QTiazda yapilan ayarlann ve olu§abi!ecek anzalann kaydmi tuJabilrnek fgin dhazin gunluk (tog) kaydi
tutabifmesi gerekmektedir,
17. Cihazda kayitiar oynatma gkelgesi ve oyna&na tablosu olarak iki §ekilde iztenebilmelrdir.
IB. Qhazin en az 1 Mikrofon gfrifi ve 1 Hikrofon gfa$ destegi ofenalrdir.
19. Qhazin bir merkeai feleme ve birden fezfa yen birfe^tirme pragramma sahip o!ma|idir.
20.Ohazda FT2 Donne kamera He 3D afeilli konurniandimia olmalidir.
21. Gihaza ait uzaktan kumanda ile ayni anda 255 DVR Qhazi kontral edifebilmelidir,
22.Qhaz bir kontiflt ktevyesi ile kontral edfebilmelip fou kontrol Wavyesi ile cihazm uzerinden ve uzaktan
kumandasi ile sistem ayarlanndap yaprtandirmada yapifen turn igtemter aynj §ekifde yapilabilrnelidir.
23, Cihazda video algilama kayit, PT2 hareketf, Tur, Alarm, E-postaf FT?f Sesli uyana ve Ekran ipu^fan
olmalidir
24« Qhaza ba§iaoan kontro) klavyesi 255 adet DVR' i ve ayni zarnanda cihaza takilan Speed Dome
kameralar ile PTZ unitelerini kontral edebilmelidir,
25. Gihazm stetern kaynafclan Pentaplex i^levi Canh izteme, Kayat, Kayit feleme, Yedekteme 81 Uzaktan eri^fm
saglamahdir.
26. CJhar kayit ve izlemede 704 x 576 0zunurlukte (Dl) desteklernelfdlr.
27. 26 Gfhaz da, her kanal igin ayn ayri kayit kalitesi 5 seviyede, Di, HD1, 2QP, QF ve QCIF olarak
ayarlanabilir yaprda ofmalidir.
2a. ahaz Dioamik^ Staak IP ve DDNS desteklemelidir.
29. Cahazda kayit izlerken Bajfat, Bekfet, Durdur, Geri sar, Hizli ve Yava? oynatf Spnraki dosya, Onceki
dosya, Sonraki kamera, Oncekr kamera. Tarn ekisn, Tekraria, Yer de§f§tir, Yedekieme sep'rni,
zoom (Her boyutta) ozeHikleri olmalrdir.
30. Ghazin fest playback ozelligi fle anineta kayft izleme deslegi olmalidir.
31. Her cihazm kendine aft bir sen numarasi ohnab ve uzak kullaniater DDNS destegi sayesindefouserl
numarasi lie inierhetBcpJorer iizerinden cihaza bagJanabllmelldlr.
32. Cihaza Local Network ya da internet uzerinden en az 20 kuffamci ayni ancfa .bagianabilmelidfr. Ve
33. Ohazffi. cforiirituteffie -modu, Quad (1/4/9/16/25) ve Tek Tek sesilerek veya otomatik segtf modtmda
felenebilir yapiya sahip ofcnalidir,
34- Istenilen kamera goruntusu tarn skran olarak Spot Efcrana ta$inabilmeli ve turn kameralar segci
modunda spot monitorde art arda garuntulenebilmelidir.
35. Ohaz Mobil tefefon ve Tabletterde bir mobil uygulama ife izlenebilmelidir.
36, Cihaz bir client (M!erkezi izterne yazilvni) program ile veya bir programa Ihlayag duymadan internet
ifeerinden r^enebifeeitidlr,,
37.Ohazda en az i adet RJ-45 tegJanti nofesi (10/100M/1000M) a§ giri§ine sahip olmatedir
3S. Cihaz elektrik kesintilerinden sonra etektrrgin gelrnesi ile birRkte herhangi bJr mudahateye gerek
ofrnaksizin kayit tutmaya devam edecek^r.
39, Internet Explorer uzerinde telemede cihaz 2 altematlfli izleme segenegi sunabilmelidin Explo^eryan ya
da Marked Yqnetim Sfefemmden dhaza er^erek canb gortintu We beraber dhaan gegnig
kayitfanna da er^ilebilttielfdfr.
40. Ohazin yerej yada gen'^ a§ ortami iizerinden baglanacak olan bilgisayarlann IP adresieri onceden
tanitilarak yetkisiz eri^fmfer engellenebiimelrdir.
41,Ciha2(n, u^aktan eri^im yazilirnlan ile yetkili kulfanici tarafmdan menu ayarfan kontrol edilebilmeli,
yetkfsiz kullanialartarafindan kontrol edilernemelidir,
42. Qhazda neJworfc ve Internet uzerinden goruntQ transferl fgin bant geni§li§r 4S Kbps ile 8 Mbps arasmda
ayarlanablfmeltdir,
43. Cthazin ifeerinde RS2^ klavye, PC ile&'siin ve RS4S5 FTZ kontrol giri§teri olrnalrdir.
44.€3nazin/ uzaktanerf§?m yazilimlan araciligi Ile ayni anda toplam 150 DVR (Digrfel Video Recorder)
tihazma bagfand kurulabilrnelidir.
4S. Gh32a hatici t^B ba§lanabilme|i yedeklenie yapjtebilmelif Jgerisfnde vldeolan oynatabjlmeli ve dosyalan
46. Ohazin uzakfcan eri^irn yaztlirnrnda, yazilirn araoligt lie baglanti kurufan DVR cihazlan iginden istenilen
cihazm istenilen topfam 121 kamerasmi ekrana toplama dzelli§i olmaltdir,
47.0haz zero channel d2ellf§i desteklemelldir.
4S. Ohaz kayit yaparken ve kayitlan izlerken fotograf gskme ozellfgine sahip olmalidir,
49. Cihazin USB -3G modem (VIM } desfce§i olmali ve Kablceuz internet igin USB Dongle desteklemelidir
50. Ohazda ve cihaza ait uzak ba§lanti yazilirnmda hareket algilanan karnera goruntQsunu ayn bir
pencerede ekrana agna ozelligi olnnafidir.
51. Cihaz Harddtsk'de belli bir kayit araliginr uterine yaz (Overwrite) secenegi aktif olsa bile
52. 07ia?r maouel, progiamh (haftamn belli gunlerinde belli saatlerinde kayit yapacak §ekilde), alarm
(dhazm alarm gfii§terinden gelen tetik lie beraber) ve hareket anmda olacak §ekilde farklj kayit
yontemlerine sahip olnialidir.
53* Qhaz da/ her kanal i$n ayri ayn harekete duyarii (Motion) kayit ayan a^ilip kapanir §ekiJde menttsOnden
ayarlanabilmelidir.
54-Ohaz da her kanala ait harekete duyarii kayitta hareket algilama alani ayarlanabilmelidir.
55- Cihazmm ifeerinden yapilabilecek turn a^rlan yerel ya da genif ag ortaromdan da yapabilrneli ya da
guncelleyebJImelidir.
58. Ohaz iizerindekilcayitlar bHglsayara gSrSntufeyici yazilimiyla beiaber indirilebilrndidJr.
57^ Cihaztn rnenCisQ kolay anla§rf»r, grafiktabanli, hell bJr yapiya sahip olmalidir.
5S- Onaan graft*kekranii rnenusCi kofay kayrttan oynatnia, yede^eme ve sistern bilgisinrgosten'r yapjda
olmatldir,
5& Cihaz, hafizadaki kayifeiztenlrken fleri - geri oynatma, gorQntO dondurma, resim resim iierteme, normal
oynatma, hizli kayit oynatma dests§me sahip ofrnalidir.
60. ahazda, kayrttan ve canfi izteme de en az 4X dijital zoom yaparak gorGntu igerindeki feteniien bSlgeyi
buyfltme dzellgi oTmalidir. t
g
>
61. Cihazda tutulan fejyitteruierinde herhangl bjrtfeiji|iklik yapilniasi ihtfcnalmi onleniek uzere (watermark)
dgital imzafaroatefenigin^kullanmalidir.
^w
62. Otem^fnenO tsieraleri vetiim (controller* §Kre koaimali olmatidir,
63;Ciha2H* goruntuiu uzerinde kayiEyapilan Hard dfekin nefeadarbd| afani kaldtgi ve daha m kadar surelik
kayityaprtabilecegini gosten'r biryazilmn olmalidir.
64. Ohaz rnenilsu uzerinden kag kt§inin bagli otdugunu gosterebilen bir bolum oimahdir.
65. Ohaain goruntisG iizerincfe ssstenrtin tanh ve saatini gosterir bir yapei olrnalJdir.
66* dhazin gug kayna^r AClO
67. Ohazm giig Uiketlrni 40W olmalidir.
70. OhaziD a§irliS» 6.5 kg (HDD olniadan) olmalidir.
{ 7 A»ET)
I
^w
-
1. Goiiintu sensorii) lf3T ^30 Tvline CMOS, Mefeil tea Ir buHet^kamerat olmalidir,
"'
2. Kamera herhangi bir rnetaRe temas halfode kameranm ve goruntuniin kisa devrsden etkilenmamesi
T^in bordun kasadan yalitilrni? olrnasi gereklr.
3. Resirn element sayisi PAL standardinda 752 xS82 piksel veya daha yiiksek olrnalidir.
4. Kameranm tacana sistemi 2:1 interface olmalidir,
5. Kamera renkfi gosterimde en az SOD TVL ve styah/beyaz gosterirnde en az 9fX3 TVL gozunurluge
z,tfrtamda giindu/tendO§ult0,001 Lux»sjkde§erinderenkli, geceendiifuk0,0 Luxi§ik
degennde Siyan/Beyaz gSruntii alabiHryapiya sahip olmalrdir7. Kamera kendi biinyesinde F1.2 degennde ve 4rnrnf 6mrn opsiyonel tense sahip olmalidir,
3. Daha saglikli aydinlatmasi amaayJa kamera kendi bunyesinde, di§ ortamda en az-35 metreye kadar
e^cil! taalot^i (IR) i§ik kaynaSina.sahip olmali ve bu kaynafc eriaz 36 adef Ir Led'den o}u§rnaiidir.
9- Kamera da§ ortarncfa kullanuns uygun olacak ve en az IP66 konmia s^ndardina uygun bir,yapiya ,
10. Kamerada IR-CITT 6^elli§irolmalrd>r. Bu ozeOik sayesinde karanlik ortamda net gorunEu
afinabilmelidlr.
It. Kamerada sinyal/gurultu orani 50 dB den az olmamalidir.
12, Kamerada Flickertess 6zelli§f bulunmaltdir ve bu sayede parlak ^ikten etkilenmemelidfr.
13. Kamerada ftzikseL titremelerin ekrana yansimasirn onteyecek gorOnta sabitleyici ozellik
15, Kamera -10 °C ite *SO °C arasinda ^alisabflmefidir.
16. Kamera en at %90 hemroranma kadar ^ali§abilmelidir.
t
GtJVENLtKSISTEMi GENEL§^RTL ARI
/
L G&venKk kameraiannin tfimu i9in fci^lece yetki (k^femci adi
ba kigilcrin-hangi nnmarah kaaseralan feleypli|i[e^^
olinaflijbilj^iglemme^
>
(
"
Herhangj bir kainera tebangi bir zaeaaa diliminde yetki verileii birira tarafiadaa
klenebiteelMk. Yetki kisttlamasi oian bllgisayarlardan idennie engelleiunelidir.
Kameia- gdrdatQIeri kayit sistemine e§ zamanh olarak kaydedilebllmeli, ea son 7
gSndea az olmaioak fixere saatiik ve gSnlufc pajr^alar halinde kayxt edilebilmelij
istenildiglnde 24 saatin veya herhaagi bir saa^n verileri almip adli vakalatda ilgiil
mercilere verilernek iizere tapi^bilir ortama aktanlaMlmelldir.
Kullamlafcak ptomasyoB sayesind^ gor^tuter:fe§nikbiliroitai^a cd^ dyd, ta§mabilir ,
disk^vb; ortaraiara beliltilen ardlik ve kamera atuiiaraiaijinda "yi&deiJeme ve/veyaar$iv!^ine yapabilmeye olanak saglamabdir.
Kayit sorgulama inodiiiii olmalt, kayitlar ianh ve saate gdre sorgulanabilraeli ve o
saatteM kayitlar video oynatiei araciitf^.ile ektaM gelmelidni
6. lg ortam fcameralanidatece wjgon ,
7.
jtaontajt vd raoistaj
ortam muhafazasi, adaptor^ konekt5r, ;&s^btlt6ip/ tesFemfe^ -flnitesl vs.)
aittk,
Kameralann gd^ gereksimiHleri ve baglan^sx i<pn gerekli oian maizeineler (l^blo,
priZj kaaal.ys.) yuklemciye aittir. Kablolaina kanal icensinde ola^aktur.
Mpntaj^idarece tiygtta gftrfilen gun ve saatlerde >-uklenici taratindan yapdaeaktira arrzali ariinlerm yeruide onaonunm nitoikun olmadi^
&yni model (kuHandmatni^) lie veya iist iiiodeli
edilmesi ve teniel
l!vY0klenici -satia aiman jraalzeiweain
fcuflaanni U^;ilgili gerekli egitimi venneyi taahnfitetaelidir.
kullantiiia a^ilmasi i^in ih%a^ dayulabileeek her turM yazdi
iger
IS, Teklif edilen donanimiarin sisternin guvenlik ve elektromanyetik iryumlulugimu
gdsterir CjE ile birlikte T0V veya FCC veya TSEK katite belgeleri beyan
Teklif edBen donaawnlar i^in verilecek olan TSEK bdgesinde teklif
ve kafelSlar l^E staadardinda olm^lid0.
17. OrUnlenS teerlndeki i|arederneler beige niteligi ta^unaz.
IS. Tfen^onanun ve sistcai; yaaunit birimleri Ttirk^e karakter seiini
19* Sato alii^EL si^temlerin urunlerin ve yazilmilafia kuliautro, ppera^on? bakim/ve
tarnir bil^Jerinl kapsayan orijinal dokfitaaii ve kitaplan verilrneKdir. Bn
I
I
20. KuDanilan her tfirlii mateemeler, kameralar ve i§$ilik en az 2 (iki) yil sflreyle
ucretsiz-yedek par^a ve ijcilik garantisi olrnalidir.
21. OrUii 've hizmetlerdeplu^abilecek ari;^ bakim, koafigtirasyon ve onanm istekleri
i9in idare yuklenici fenayi telefpn, elektronik posta veya faks lie baberdar eder,
. Yujdenici firina, idarenin sorunu bildirimind^a itibaren belirl^en sike Igin soruaa
yerinde m^dahale eder ve sorunun bildkiminden itibaren belirlenen siire iginde
99zOni getirk. Bu ste i9inde gdzum oJmazsa yuklenici firma her saai 19111 i$in
Uiale bedelinin %0,5*ti (binde be§) kadar ceza odemeyi taahhtit eder. Yuklenici
firma adina sorumlu ki§ilerin 7 gun 24 saat ula^ilabilecek telefon numaralan,
elektrpnik po^ta ve faks munaralan Idai'eye yazali olarak bilclirilmelidir,
22. Firma ariza kendjsine bildirildikten sonra, bilgisayar ve gevre birimlere en gee
8(sekiz) saatte miidahale en gee 24 saatte cfi2iinia sunucu ve ag cihazlan gibi ttjm
sisiemin ^aji^inasinj .engelleyen armdara en g§9 6 (alti) saatte mtidahale en gey 16
(on alti) saatte gdztim sunabilmelidir.
Download

1 ADET