Mevzuat Analiz-3
Eylül/2014
25.10.2014
Çok sık/geniş kapsamlı değişiklikler, yeni düzenlemeler nedeniyle takibi gün geçtikçe zorlaşmakta olan
mevzuatta:
Mülki İdare Amirleri /halkımızın büyük bir bölümünü ilgilendirmekte olanları üzerinde son iki ay
içinde (Eylül/Ekim 2014) meydana gelmiş yenilik/değişikliklere ilişkin olarak; kıdemli denetim
elemanı gözünden yapılmış derleme ve seçilmiş mevzuatın (yönetici) özetleri ve pratik bazı
bilgilerin, yasama/yürütme/yargı bölümlerine ayrılmış olarak, yararlı olabileceği görüşü ile, erişim
adresleri/ esas metinleriyle birlikte gönderilmiştir.
İyi okumalar, işlerinizde başarı ve yaşamınızda mutluluklar diler; sorularınızı, öneri ve eleştirilerinizi
bekler; selam, sevgi ve saygılar sunarım.
Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi
İletişim: [email protected]
YASAMA BÖLÜMÜ:
1-10.09.2014 gün ve 6552 sayılı, "Torba Kanun" olarak da bilinen, "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve
KHK' lerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun,"
11.09. 2014 gün ve 29116 (mükerrer) sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
“Torba Kanun”la, “Soma Maden Kazası” ve madencilik sektörü, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik,
borçların yapılandırılması başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda düzenlemeler yapılmıştır. Bu
bağlamda, 146 maddeden oluşan Kanunla; kamunun 30.04.2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi/ceza
vb. alacaklarının tahsili sırasında, mevcut kanunlar yerine uygulanmak üzere özel bir yöntem getirilmiş
olması dışında, ayrıca 69 ayrı kanunda ek/değişiklikler yapılmış, 3 geçici madde eklenmiştir.
6552 sayılı Kanun çok geniş kapsamlı olduğu için tarafımdan, merkezi ve yerel yönetimler
açısından iki bölüm halinde incelenmiştir. Kanunla getirilmiş düzenlemeler
-Torba Kanun Yerel Yönetimlere Ne Getiriyor?
- Torba Kanun Mülki İdareye Ne Getiriyor?
Başlıkları altında özetlenerek ek olarak verilmiştir.
Kanun uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin olarak SGK ve Maliye Bakanlığınca yayımlanmış
olan belli başlı ikincil mevzuat/açıklamalar listesi aşağıya çıkarılmıştır.
A-) SGK Tarafından Yayımlananlar
-SGK Kurum Alacaklarının Geçici 60 ıncı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
(SGK Genelgesi 2014/26)
- SGK Genelgesi 2014/27 (3201 sayılı Yurtdışında Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Hakkında
Kanunda Yapılan Değişikliklerle İlgili)
-5510
sayılı
Kanunun
4/b
bendi
kapsamında
(Bağ-Kur)
sigortalı olanların, T.C. Kimlik numaraları ile www.sgk.gov.tr internet adresindeki “E-SGK”
bölümünde yer alan “E-Hizmetler” menüsünden sorgulama yapabileceklerine ilişkin SGK’nun Prim
Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin Duyuru
B-) Maliye Bakanlığınca (GİB) Yayımlananlar
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/6552/index.html
-6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Genel Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair)
- 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri
No: 1)
-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2014/1)
-6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Rehber
-Motorlu Taşıtlar Vergisi Trafik Para Cezası ve Araç Muayenesi Borçlarına İlişkin Rehber
-Motorlu Taşıtlar Vergisi Trafik Para Cezası ve Araç Muayenesi Borçlarına İlişkin Broşür
-Kasa ve Ortaklar Cari Hesap Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Broşür
2
-Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarına İlişkin Broşür
-Ayrıca 2000 ve daha eski model olup mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybeden taşıtların
trafik tescil kayıtlarının silinmesi ile getirilen avantajlar konusundaTrafik Tescil Kayıtlarının Silinmesi
Uygulamasına İlişkin Rehber
(http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/tescilkayitlarininsilinmesirehberi.pdf)
Bunların yanı sıra yapılandırma sonrası oluşacak borç/taksit miktarları vb. konularda daha ayrıntılı bilgi
sahibi olmak isteyenler için Bağımsız Denetçi YMM Dr. Mehmet Ali AKTAŞ tarafından hazırlanmış
olan “Vergi
ve
Sigorta
Primi
Affı,
TEFE/ÜFE
Hesaplama
Tablosu”na
bakılabilir. (http://www.alomaliye.com/2014/mehmet-ali-aktas-6552-tefe-ufe-tablosu.)
YÜRÜTME ve İDARE BÖLÜMÜ:
2-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen
sosyal yardım faaliyetlerine ilişkin kişisel verilerinin hukuka uygun kaydedilmesi ve kullanılması; 22
milyon vatandaşımızı kapsayan hane bazlı “yoksulluk envanterinin” sosyal yardım faaliyeti yürüten
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneği ile karşılıklı olarak
paylaşılması, bu verilerin adli/idari soruşturmacılara ve bilimsel araştırmacılara da bazı sınırlamalarla
açılması konularını düzenleyen, “Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesi ve Paylaşılmasına İlişkin
Yönetmelik”, 13.09.2014 gün ve 29118 sayılı R.G. yayımlanmıştır.
3-Millî Eğitim Temel Kanunu ile tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim,
ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden
yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin, resmî okul/kurumlarda taşıma yoluyla eğitime erişimlerini
sağlamak için gerekli usul ve esasları belirten; ihale işlemlerinin zamanında yapılmaması veya
yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde mahalli mülki amirlerce gereken tedbirlerin
alınacağı vb. konuları düzenleyen “Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim
Yönetmeliği” Milli Eğitim Bakanlığınca 11.09.2014 gün ve 29116 sayılı R.G. yayımlanmıştır.
4-1.10.2014 gün ve 29136 sayılı R.G. de, 2014/6833 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde, “Terörün
Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Kapsamında
Yürütülecek Çalışmalara İlişkin Esaslar” yayımlanmıştır. Bu bağlamda “Çözüm Süreci Kurulu” ile
“Kurumlararası İzleme ve Koordinasyon Komisyonları “ oluşturulması kararlaştırılmıştır.
3
5-28.09.2014 gün ve 29133 sayılı R.G. Adalet Bakanlığının aşağıdaki tebliğleri yayımlanmıştır.
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
6-13.09.2014 gün ve 29118 sayılı R.G. de; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanmış
olan Yerli Malı Tebliğinde ( SGM 2014/35), 4734 sayılı KİK kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal
alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve
belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları açıklanmıştır.
7-27.09.2014 gün ve 29132 sayılı R.G. de Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan “İyi Tarım
Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” de (Tebliğ No: 2014/46), çevre,
insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması,
tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik İyi Tarım
Uygulamaları yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları
belirlenmiştir.
8-30.08.2014 gün ve 29104 sayılı R.G.de, İçişleri Bakanlığından “Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri
Teşkilat,
Görev
Ve
Çalışma
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik” yayımlanmıştır.
Yönetmelikle getirilmiş olan belli başlı değişiklik, Destek Hizmetleri Şefliği kaldırılması, İdari Hizmetler
Şube Md.lüğü kurulmuş olmasıdır.
MALİ KONULAR:
9-5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16, 641 sayılı KHK’nin 31 ve 32. Maddelerine
göre merkezi yönetim bütçesinin ve yıllık programların hazırlanması süreci bağlamında:
-Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca kabul edilmiş olan “Orta Vadeli
Program (2015-2017)”8.10.2014 gün ve 29139 (M)sayılı R.G. de yayımlanmıştır.
-Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilmiş olan “Orta Vadeli Mali
Plan (2015-2017)”11.10.2014 gün ve 29142 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.
-Yüksek Planlama Kurulunun hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş olan “2015 Yılı
Programı” ile “2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Karar” 17.10. 2014 gün ve 29148 sayılı R.G. yayımlanmıştır.
4
10-2013 yılı denetimleri sonucunda Sayıştay tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan ve ilgili kamu
idarelerine gönderilen raporlardan, Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme
Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu, Kalkınma
Ajansları Genel Denetim Raporu ve kamu idarelerine ilişkin Sayıştay Denetim Raporları, Sayıştay web
sayfasında kamuoyuna duyurulmuştur. (http://www.sayistay.gov.tr/rapor/rapor2.asp?id=20143)
11-Maliye Bakanlığınca hazırlanmış “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11. 09. 2014 gün ve 29116 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.
46 maddelik bu Yönetmelikle, 19.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş konuya ilişkin (esas) Yönetmelik,
7’nci kez değişikliğe uğratılmış olmaktadır.
12-26/4/2014 gün ve 28983 sayılı R.G. de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinin; uygulamasında yaşanan tereddütlerin ve karşılaşılan sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak
düzenleme, açıklama ve değişiklikler içeren“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 16.10.2014 gün ve 29147 sayılı R.G.
yayımlanmıştır.
(Tebliğin
eski
ve
yeni
şekli,
Anıl
Burak
Algül
tarafından
gösterilmiştir.) (http://www.muhasebetr.com/ozel-haber/haber_oku.php?haber_id=25)
bir
tabloda
13-Bakanlar Kurulunca 237 sayılı Taşıt Kanununun 12. maddesine göre kabul edilen “Hizmet Alımı
Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Karar” 02.10.2014 gün ve 29137 sayılı R.G. de yayımlanmıştır. Yürürlüğe girmiş olan bu Kararla,
01.04.2006 gün ve 26126 sayılı R.G. de yayımlanmış (esas) Karara bazı eklemeler yapılmıştır.
Yapılmış bu eklemelerle genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ihtiyaç duyacakları
taşıtları hizmet alımı (ihale) yöntemi ile temin etmeleri halinde, yaklaşık maliyetin ( tahmini
bedelin) tespitinde uygulanmak üzere kiralanacaktaşıtın kasko değeri üzerinden bir standart
(sınırlama) getirilmiştir. Bu suretle, kamu idarelerinin hizmet alım ihalelerinde uyguladıkları Kamu İhale
Kurumunca geliştirilmiş olan işçilik hesaplama, sınır değer hesaplama, belge güncelleme ve bilanço
yeterlik araçları dışında, -akaryakıtı yükleniciye ait olan kiralık taşıtları kapsamamakla birlikte- bu
konularda ilk kez, objektif bir ölçüt/standart belirlenmiş olmaktadır.
14-“Doğruluk Payı” adlı internet sitesinde 12.09.2014 tarihinde yayımlanmış günlük bültende, “Hukuki
Haber.Net” sitesi verilerine dayanılarak, son 12 yılda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yaklaşık
olarak 170 değişikliğin olduğu açıklanmıştır. (http://www.dogrulukpayi.com/)
5
“Hukuki Haber” sitesinin 10.01.2014 tarihinde tespit ettiği rakam baz alındığında, bu tarihten sonra 6518
ve 10.09.2014 gün ve 6552 sayılı kanunlarla getirilen ek/ değişikliklerle birlikte, 19.10.2014 tarihi
itibarıyla, 4734 sayılı KiK’da toplam 182 adet değişiklik yapılmış olduğu görülmektedir.
15-Şükrü Kızılot’un 28.08.2014 günlü Hürriyet gazetesinde yayımlanmış “ Neriman Teyzenin Beyan
Etmeyi Unuttuğu Miras” başlıklı yazısında: Varislerin kısmen/tamamen beyan etmeyi unuttukları mirası,
aradan 5-10 yıl geçtikten sonrada beyan edebilecekleri; beyan edilen değerin ise ölüm tarihindeki değer
olacağı, beyanname verildiğinde vergi dairesince gecikme cezası ve vergi ziyaı cezası
uygulanamayacağı hususları açıklığa kavuşturulmuştur.
( http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin)
16-"BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARININ SÖZLEŞMELİ AYLIĞININ BAKANLAR KURULU KARARI İLE
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMENİN (3046 s.k.35/5 md) ANAYASA
MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" başlıklı,
“HAKİM VE SAVCI AYLIKLARINA ZAM YAPILACAK OLMASININ YANKILARI” başlıklı,
Üst düzey yöneticiler ile hakim/savcıların aylıkların hesaplanma usul ve esaslarının detaylarına da yer
verilmiş olan iki adet yazım ek olarak verilmiştir.
17- E.Defterdar YMM Muharrem Özdemir tarafından yazılmış,
“Vergi Hukukunda Ödeme Emri”,
“Mal Bildirimi”,
Başlıklarını taşıyan, büyük bir halk kesimini ilgilendirmekte olduğu düşünülen önemli iki konunun
ele alındığı bu yazılara, Alo Maliye sitesi üzerinden ulaşılabilir.
(www.alomaliye.com/2014/muharrem-ozdemir-malbildirimi.htm, http://www.alomaliye.com/2014/muharrem-ozdemir--vergi-hukukunda-odeme-emri.htm)
SOSYAL GÜVENLİK:
18- Sosyal Sigortalar İşlemler Yönetmeliğinde vaki değişiklik üzerine, SGK’nın ( Emeklilik Hiz.
G.M.) 13.08. 2014 gün ve 2014/23 sayı ile yayımlanmış bir genelge ile, herhangi bir sağlık tesisine
bağlı olmadan özel muayenehanesinde çalışan hekimler (diş hekimleri hariç) tarafından düzenlenmiş
istirahat raporlarlarında onay şartı aranacağı açıklanmıştır.
19-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 3.10.2014 gün ve 29138 sayılı R.G. de
yayımlanmış“Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”te; kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz
veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usûl ve
esasları belirlenmiştir.
6
20- SGK (SPGM) tarafından 21.08. 2014 tarihine kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış bir duyuruda:
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti
bulunanlar (yedek subaylık, vekillik hizmeti yada 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan, adına
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmeden görevinden ayrılanlar dahil) haklarında da 5434
sayılı Kanun hükümleri dolayısıyla 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı; bu durumda olan personelin
(SSK’ya tabi ) sigortalı hizmetlerine ait prim gün sayılarının ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerinden
istenmesi vebildirilen sigortalı hizmetlerin 5434 sayılı Kanunun mülga ek 18 inci maddesi uyarınca
emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademelerinde değerlendirilerek Kurumlarından herhangi bir
teyit beklenmeksizin personelin siciline işlenmesigerekmekte olduğu açıklanmıştır.
YARGI BÖLÜMÜ:
(Önemli/ilginç bulunmuş yeni yargı kararlarından)
A)-Anayasa Mahkemesi Kararları
21-6552 sayılı Torba Kanunun 97’nci maddesi ile,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun, “Kararın sonuçları” başlıklı 28 inci maddesinin birinci
fıkrasındaki,“Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya
eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü
geçemez.” cümlelerinden sonraki üç ve dördüncü cümlelerinde;
“….Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne
İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı
atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk
teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden
alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen
mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya
atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin
uygulanması, telafisi güç veya imkânsız zararları doğuran hâllerden sayılmaz. Bu fıkranın üçüncü
cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza
soruşturması
ve
kovuşturmasına
konu edilemez;
ancak
disiplin
hükümleri
saklıdır.” şeklindeki, (maddede altı buçuk aylık bir aradan sonra, yeniden yapılmış ek/değişikliklerin
kalın italik harflerle yazılmış) bölümleri;
6552 sayılı Torba Kanunun 126 maddesi ile değiştirilen,
4.5.2007 günlü, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”’un 3. maddesinin (4) numaralı, “Trafik
7
bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve
hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir.”
Şeklindeki bölüm/fıkralarının iptal edilmesi ve Y.D. istemleri ile ilgili olarak;
Anayasa Mahkemesince 02.10.2014 tarihinde, anılan bölümler/fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
iptallerine, Kararların Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASINA karar verilmiştir. Y.D. kararları, 09. 10. 2014 gün ve 29140 sayılı R.G.
yayımlamıştır.
22-Anayasa Mahkemesinin 12.9.2013 gün ve E:2013/19, K:2013/100 sayılı, 18.9.2014 gün ve 29123
sayılı kararı ile,12.11.2012 günlü, 6360 sayılı On Üç (6447 sayılı Kanun ile "On Dört" olarak
değiştirilen) İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı (6447 sayılı Kanun ile "Yirmi Yedi" olarak
değiştirilen) İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’la ilgili çok sayıda iptal talepleriyle ilgili olarak;
Sadece, geçici 1. maddesinin (27) fıkrasında yer alan “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi
uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılma payları belediye meclisi kararıyla alınmayabilir."
şeklindeki kuralın, ( yol harcamalarına katılma payının mali bir yükümlülük olduğu, söz konusu mali
yükümlülüğün kanunla konulması, kaldırılması veya değiştirilmesi gerektiği hâlde kuralla yapılan
düzenlemeyle söz konusu katılma payının belediye meclis kararıyla alınmayabileceğinin öngörüldüğü
gerekçesiyle,)Anayasa'nın 73. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
B)-Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
23-Uyuşmazlık Mahkemesinin 4.09.2014 gün ve 29109 sayılı R.G. yayımlanmış, 30.12.2013 gün ve
E:2012/328, K:2013/1752 sayılı kararı ile,
“Mülkiyeti Aydın İl Özel İdaresine ait olup İdarece, 2886 sayılı Yasa hükümleri uygulanmak suretiyle
kiraya verilen dükkan ve pansiyonun, 2008 yılı itibariyle kiracılık süresinin sona ermesine ilişkin olarak;
taraflar arasında ilk kira sözleşmesinde öngörülen kira süresinin sona ermesinden sonra, 2886 sayılı
Yasa’ya uygun olarak ve yeniden ihale yapılmak suretiyle yeni bir kira ilişkisi kurulmadığından ve taraflar
arasında halihazırda kiracılık ilişkisi içinde olduklarını gösteren bir sözleşme de bulunmadığından,
tahliye işleminin 5302 sayılı Yasa’nın yaptığı atıf gereği 2886 sayılı yasa uyarınca gerçekleştirilebileceği,
dolayısıyla bu konuda adli ve idari yargı yerleri arasında doğan hüküm uyuşmazlığının, kesinleşen adli
yargı kararının kaldırılması ve idari yargı kararının benimsenmesi suretiyle giderilmesi gerektiğine” karar
vermiştir.
8
(Büyükşehir belediyeleriyle ilgili 6360 sayılı Kanun nedeniyle, güncel olduğu ve geniş bir uygulama
alanı olacağı düşünülen bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için Uyuşmazlık Mahkemesinin daha önce aynı
yerle ilgili verdiği 02.05.2012 gün ve 28280 sayılı R.G. yay. 09.04.2012 gün ve E:2011/66, K:2012/61
sayılı başvurunun reddi kararının da incelenmesinde yarar vardır.)
C)-Danıştay Kararı
24-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından açılan bir dava üzerine Danıştay 10.Dairesince
2.6.2014 gün ve E:2013/7980 sayı ile;
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 3. maddesindeki "iş güvenliği uzmanı" tanımı
kapsamına Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişlerin de dahil edilmesini
düzenleyen kuralın, iş güvenliği uzmanlığının yapılan işin niteliği gereği sadece mühendis, mimar ve
teknik elemanlarca yapılabilecek bir iş olduğu gerekçesiyle Anayasa aykırı olduğundan Anayasa
Mahkemesine başvurulmasına ve konuya ilişkin Yönetmeliğin Geçici 2. maddesinin Y.D. ilişkin,
mühendis olmadıkları halde sertifika almış/almak isteyen onbinlerce kişiyi ilgilendiren bir
kararverilmiştir. (http://www.memurlar.net/haber/485586/)
D)-Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
25-Sayıştay Temyiz Kurulunca 14.01.2014 gün ve 38238 sayı ile, “ …Mahalli idarelerden biri olan il
özel idarelerinde görev yapan daire başkanları için makam tazminatı ve buna bağlı olarak da görev
tazminatları için mevzuatımızda bir düzenleme bulunmamaktadır. 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Personel istihdamı başlıklı 22'nci maddesinin üçüncü fıkrasında
"Büyükşehir belediyesi daire başkanları, genel müdürlüklerin daire başkanlarının yararlandığı makam ve
görev tazminatından aynen yararlanırlar" hükmü ile özel bir düzenleme yapılmış ve mahalli idare olan
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları için bu tazminatların alınması hüküm altına alınmıştır. Ancak
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nda bu tür bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle il özel idaresi
daire başkanları kendi kanunlarında bir düzenleme bulunmadığından makam ve görev tazminatından
(kıyas
yoluyla
M.E.)
yararlanamayacaklarına…” karar
verilmiştir.(http://www.memurlar.net/haber/482873/)
9
Download

mevzuat analiz-3 eylül/2014 için tıklayınız