T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
OU/JS/2014
Sayı : 90852262-301.03- 1*13-2.Konu: Manavgat 1129 ada 4,5,6 p. UİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Manavgat Belediye Meclisinin 02.09.2014 gün ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025-b-24-b-3-d nolu imar paftasında yer alan Eski Hisar Mahallesi 1129 ada 4,5,6 parsellerde
yer alan konut alanında ayrık nizam 3 kat, TAKS:0,25, KAKS:0,75 yapılaşma koşullarının
çevre yapı adalarında olduğu şekilde “A-3” olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüs£
İmar ve Şehi
//
Uyj
' " '
lerim
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
A d res: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
E -posta: info@,antalva-bld.gov.tr
planlama@ antalva.bel.ti'
W eb: w w w .antalva.bel.tr
T.C.
MANAVGAT
BELEDİYE MECLİS KARARI
K a r a r ın T arihi: 02.09.2014
S a y ı s ı : 74
K onu: Eski Hisar M ah.l 129 ada 4,5 ve 6
parsellerde Uygulama İmar Planı
değişikliği.
Manavgat Belediye Meclisi; 02.09.2014 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis toplantı
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan Özden, Oytun Eylem Doğmuş, Haşan
Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Abdulhalim Demiral, Aydın Öz, Ayşe Çetin Önal, Nilsu Müzeyyen
Ceııgizler Gündüz, Mustafa Yapır, Füsun Yılmaz, Abdullah Önek Osman Sarıkaya, Ali Coşkun,
Mehmet Hakan Süral, Hüseyin Erol. Mustafa Erkan Ersoy, Cenk Halil Bay az, Ömer Şahin, Ahmet
Güven, Ahmet Alp, Fazıl Öz, Salih Delikkulak, Eda Temur 'fansak. Cemil Yiğit, Demir Durar.
Selçuk Senidi, Tuba Vural Çokal, Hadiye İnci, Haşan Çetin ve Hilmi IJslu’nun iştirakiyle toplandı.
Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi.
Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Eski Hisar Mahallesi 1129 ada 4, 5 ve 6
parsellerde Uygulama İmar Planı değişikliği konusu olduğu görüldü.
Meclis Başkanı, Meclis Katibine İmar Komisyonu raporunu okuttu.
İmar Komisyonu Raporu; “02.07.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısında görüşülerek
İmar Komisyonu’na havale edilen; 026B-24b-3d nolu imar paftasında yer alan 1129 ada 4, 5 ve 6
parsellerin Uygulama İmar Planında yapılan teknik hatanın düzeltilmesine yönelik, mevcut
Uygulama İmar Planındaki ayrık nizam 3 kat, TAKS: 0.25, KAKS: 0.75 yapılaşma koşullarının
çevre yapı adalarında olduğu şekilde “A-3” olarak değiştirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği K om isyonum uzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır, Komisyon
raporu imza altına alınarak Meclisin taktirine sunulmuştur.”
Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.Söz alan olmadı.
Meclis Başkanı, Gündem maddesini İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya
sondu.
Yapılan oylama sonunda; Eski Hisar Mahallesi 1129 ada 4, 5 ve 6 parsellerde Uygulama
İmar Planı değişikliğinin kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
Meclis Başkanı
Meclis Katipleri
MANAVGAT
(ANTALYA)
026-b-24-b-3-d
073.3 )7*5
4 073 199.04
g
M
parw
4 072 900
(ÖĞRETİM ÎE 5IŞ
‘ ‘ACAfJI ’ V
4 072 800
4 072 700
A N TA L Y A - M ANAVG AT
ESKİ HİSAR M A HALLESİ
1129 A D A 4, 5, 6 PAR SELLER
U Y G U LA M A İM AR PLANI D EĞ İŞ İK LİĞ İ
ÖLÇEI01/1000
4 072 600
' PLANTADİLATI ONAMASINIRI
MÜLKİYET SINIRI
PLAN NOTU
ONAYLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
4 072 31180
4 072 505.40
.171000
M A N A V G A T BELEDİYESİ
ESKİ HİSAR M AH A L L E Sİ I «29 ADA 4, 5 VE 6 PA R S E L L E R
M E V C U T İM A R PLA N IN D A K İ T E K N İ K HATANIN D Ü Z E L T İL M E S İ A M A Ç L I
M 000 Ö L Ç E K L İ UY G U LA M A İMAR FoA NI D E Ğİ Şİ K Lİ Ğİ
1.
PL A N LA M A ALANININ G E N E L TA N I M I
Plan değişikliğine koııu alan; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Eski Hisaı Mahallesi, 0 2 6 B-24-B-3-D imar paftasında yer alan
1 P.9 ada 4, 5 ve 6 parsel nolıı taşınmazları
kapsamaktadır. Plan değişikliğine konu alan yaklaşık olarak 1908 m2 yüzölçüme sahiptir.
Alana ulaşım Güllük Caddesi’ne bağlanan 9513 nolu sokak üzerinden sağlanmaktadır.
PLAN
DEĞİŞİKLİĞİNE
KONU ALAN
t
Şekil I: Plan değişikliğine konu alanın uydu haritasındaki görünümü
2. P L A N L A M A N IN A M A Ç VE K A P S A M I
Hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; planlamaya konu alanda yürürlükte
bulunan uygulama imar planında sehven yapılan bir teknik hata sonucu oluşan mağduriyetin
giderilmesi amacıyla, yapılaşma koşullarının düzeltilmesini kapsamaktadır.
3. MEVCUT İMAR PLANI KARARLARI
Plan değişikliğine konu alan, Manavgat Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon+İIave
Uygulama İmar Planı içerisinde yer almaktadır. Onaylı imar planı kararlarına göre; plan
değişikliğine konu alanın çevresindeki yapı adaları ile aynı yapı adası içerisindeki 3 ve 7 nolu
parseller mevcut konut alanı olarak tanımlanmış, yapılaşma koşulları ayrık nizam, 3 kat (A-3)
veya ayrık nizam 5 kat (A-5) olarak öngörülmüştür. Aynı konumda bulunan plan değişikliğine
konu 1129 ada 1, 5 ve 6 nolu parseller de mevcut konut alanı olarak öngörülürken, yapılaşma
koşullarının ayrık nizam, 3 kat, TAKS: 0.25, KAK,0 : 0.75 olarak belirlendiği görülmektedir.
0*
Plr.ii değişikliğine komi ••! ve
ııolu parsellerde ruhsallı nıevcui yapıl.ışmalaı yeı alırken 6
ııolu parsel hcmiz yapılaşıuamışfır.
MANAVGAT BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 1129/4,6,6
PAFTA NO: 026-B-24-B-3-D
MEVCUT PLAN
Şekil 2. Mevcut İmar Planı ve Kadasiral Durum
2
*
6
Manavgat’ın planlama dönemleri irdelendiğinde ilk imar planının 1967 yılında
hazırlandığı, daha sonra belirli talihlerde revizyonlar yapıldığı göıülm ektediı. İmar planı
revizyonu kapsamında alınan T'..04.1986 tarihli 1986/4-7 sayılı meclis kararı ile “irnaı
planında 'FAKS ve KAKS değerleri verilmiş olan imar adalarında bu değerlerin iptaline ve
Belediye imar yönetmeliğinin 18. maddesindeki bahçe mesafelerine göre uygulama
yapılmasına karar verildiği” belirtilmektedir. Alınan bu karar kapsamında ayrık nizam ve
'.A K S, KAKS oranları öngörülen yapı adalarında kal adetleri korunarak, yapılaşma koşulları
“A-5, A-4, A-3” şeklinde düzenlenmiştir. Plan değişikliğine konu alan ve çevresinde de ayrık
nizam 3 kat (A-3), TAKS: 0.25, KAKS: 0.75 yapılaşma koşulları bulunurken, yapılan
değişiklik sonucu ayrık nizam 3 kat (A-3) olarak yapılaşma koşulları düzenlenmiştir. Ancak
geçmiş dönemde mevcut plan kararları aydınger (diozo) paftalardan kazınıp, değişiklik
kararları işlenirken, çevresindeki yapı adaları işlenmiş, plan değişikliğine konu 1129 ada 4, 5
ve 6 parsellerin bulunduğu alan ise unutularak (A-3), TAKS: 0.25, KAKS: 0.75 yapılaşma
kararları kalmıştır. İller Bankasınca hazırlattırılarak 18.03.2013 tarihinde onaylanan
revizyon+ilave uygulama imar planında da mevcut imar planı paftaları dikkate alındığından
aynı hata devam ettirilmiştir. 1 129 adada yapılaşmamış tek parsel olan 6 nolu parsel imar çapı
için başvuru yaptığında bu durum ortaya çıkmıştır.
Belediye arşivinde yapılan incelemelerde, 1129 ada 4 nolu parselin 15.04.1993
tarihinde, 5 parselin ise 11.06.1996 tarihinde alınan imar çaplarının yapılan imar planı
revizyonu kapsamında A-3 yapılaşma koşullarına göre hazırlandığı ve yapılaşmaların bu
doğrultuda gerçekleştiği görülmektedir. Ek: 1-2
A-3 yapılaşma koşullarına göre parsel üzerinde yapı yaklaşma (çekme mesafeleri)
uygulandıktan sonra maksimum taban alanı 0,40’ı geçmemek koşulu ile 3 kat olarak yapı
yapılabilmektedir. 1129 ada 6 nolu parsel de komşu parsellerde olduğu gibi A-3 yapılaşma
koşullarına göre yapılaşmak istemektedir. Ancak uygulama imar planında sehven yapılan bu
teknik hata sonucu plan üzerinde, ayrık nizam 3 kal (A-3), TAKS: 0.25, KAKS: 0.75
yapılaşma koşulları bulunduğundan “ A-3” yapılaşma koşullarına göre yapılaşma hakkı
kullanılamamaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için uygulama imar planında değişiklik
yapma gereği ortaya çıkmıştır.
1129 ada 6 nolu parselin talebi üzerine hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinde,
yukarıda izahı yapılan teknik hata düzeltilerek, plan üzerinde bulunan ayrık nizam 3 kat (A3), TAKS: 0.25, KAKS: 0.75 yapılaşma koşullan, çevre yapı adalarında olduğu gibi “ A-3”
olarak düzenlenmiştir.
P 1AN NO İ LARl:
onayi i İmar plami. ih an hökümi f.rî c ::çfri
iniu.
ÖLÇEK: 1/1000
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK
ÖNER! PLAN
F.=1.20
________ hrnax= 5 kat
GÖSTERİM (LEJAND)
PLAN TADİLAT SINIRI
MÜLKİYET SINIRI
KONUT ALANI
Şekil 3. Öneri Uygulama İmaj' Planı Örneği
£SRA
ak
k a r a s o y
Sehiv
ABDURRA*
A . K İ : :n
P l f M ( O O Iıl
D ifto fH ‘1 No
0da No 'A l
M a lu p e M oh GMK B ul.C 'ı
Iç.l.V Sk Nn
'" I C 3 12 2 .V 2 H O C 't ı 0 S33 776 52 7? (,
M ıiN n ip û js V f q l ) c ı f '. ' ö1* r,r - n M J P
;<A»,
taı son? ti
v.r.’.K'u: i3ırr t.nns
Download

Gündemin 135.Maddesi