Ing. arch . Rudolf Kruliac, ateliér ul. Jilemnického Č. 341, 059 !i2 Vel'ká Lomnica
telefón 052/ 45610 81
v
,
ZASTAVOVACIA STUDIA IBV 11 samostatne stojacích rodinných domov a 2 polyfunkčné objekty
~i o b č ia nskou vybavenosťo u
Miesto stavby:
POPRAD· SPIŠSKÁ S
Západna časť Spišskej Sobot
stupeň
PD:
ZASTAVOVACIA ŠTÚDI ·
Pre územné rozhodnutie
,'J
dokumentácia je sOeasťou územného
rozhodnutia e. t:?:;..!:ť/..?t-?el!..!.2..?;;~!.ť.j!;JD/ 5t
zo dňa ...........::~~!..:..f.t?...:.. {~:ť.-(................ Investor.
Ing. Juraj JACKULlAK a Peter MUZSLAY, Poprad
o
..
.
o
e. • e..
o ••
.
•
.'
..' • ..
.0290
....... .....
..
Projektant: Ing . arch Rudolf Kruliac , Ing. Luboš Gontkovský december 200b
SPRIEVODNÁ SPRÁVA Projektova dokumentácia bude tvoriť podklad pre vydanie územného rozhodnutia na riešenú lokalitu výstavby
samostatne stojacích rodinných domov, dvoch polyfunkčných objektov s obi:ianskou vybavenosťou, miestnej
komunikacie. chodnika a vedenia inžinierskych sietí. Zastavovacia štúdia je v súlade so schváleným
územným plánom mesta Poprad.
Projektová dokumentácia rieši zastavovaciu štúdiu 11 stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných
domov, ktoré majú byť jednopodlažné, s obytným podkrovím a môžu byť podpivničené, dva stavebné
pozemky pre výstavbu polyfunkčných objektov s občianskou vybavenosťou (obchod, služby,
administratíva), ktoré majú byť dvojpodlažné, podpivničené so sedlovou strechou s využitým
podkrovím. Súčasťou návrhu je aj riešenie miestnej komunikácie, choclníka a verejnej zelene. V rámci
telesa komunikácie, chodníka a zeleného pásu je navrhované osadenie inžinierskych sietí. Navrhovaná
loklaita priamo naväzuje na jestvujúcu zástavbu IBV, s napojením na jestvujúcu miestnú komunikáciu
ul. Vagonárska.
Návrh rieši aj charakteristický typ rodinných domov a polyfunkčných objektov.
Podkladom pre spracovanie zastavovacej štúdie IBV a občianskej vybavelosti boli: snímok z pozemkovej
mapy. polohopisné a výškopisné zameranie riešenej lokality, obhliadka rie 3eného územia, konzultácia na
MsÚ Poprad.
Zastavovacia štúdia je vypracovaná v merítku 1: 500
vseobecné hradisko
r./1esto íJoprad ležl v nadmorskej výške 672 m. nad morom, s cca 55 500 obyvatel'mi, leží na juho východe
Popradskej kotlllly. na rieke Poprad. Mesto Poprad je vstupnou bránou do Vysokých tatier s dopravným
i1<1pojenllll -- cestnym. železničným, leteckým. Osídlenie územia je od praveku. Mesto Poprad vzniko
združenim - integráciou s Vel'kou. Spišskou Sobotou, Strážami a Matejovcami. Riešené územie je
.J tŕltélstr alnou uzemi Spišskej Soboty.
Charakteristika územia
?riestor rrešeného uzemia sa nachádza severne od miestnej komunikácie ul. Vagonárska, západne od TEŽ ­
tatranske elektrrck.e ZeleZlllca. vychodne od katastrálneho územia Vel'ká. zc' severnej strany riešené územie
;lle le ohraničene - polnohospodárska pôda - výhl'adovo plocha určená na z~lstavbu.
i~iešeny priestor je mierne svahovitý s klesaním zo severu na juh.
.)uč3Sl1e funkčné využitie: pol'nohospodárska pôda - tvale trávnatý porast a Dl'a.
l navrhovanej lokality Je na severo - zapadnu stranu nadherny výhrad na panoramu Vysokých Tatier, na
:užnu a juho - západnu stranu je výhl'ad na mesto Poprad a masív Nízkych Tatier s dominantnou Král'ovou
rlorou
Navrhované riešenie
Prrstupllost riešeného uzemia je navrhovanou miestnou komunikáciou, s napojením na jestvujúcu cestnú
'<Oťnunikaciu - ul. Vagonárska. Komunikácia je riešená ako dvojpruhová obojsmeraná, slepá, ukončená
,Jtcénou. s chod nikom a zeleným pásom - verejnou zeleňou. V západnej časti riešeného úpzemia je riešená
:zolaén3 zeleň- hlukova - od TEŽ
". ty'l! ilW JCI.3 je riPsena funf:énej triedy e3 - komunikácia obslužná prístupo\lá komunikácia k jednému
nolvfunkčnemu objektu Je riešena - komunikácia pristupová - jednopruhová c· šárke 3,5m
j:adenie ľOd!nných domov je riešené 60 m od uličnej hranice - možnosť parkovania osobného automobilu
'la vlél:;tnolll pozemku, minimalne 2,0 m od východnej hraníce. domy medzi sebou nesmú mať menší priestor
ako 10111 (minimálne 7.0m). Polyfunkčné objekty sú riešené s parkoviskom (6 a 7 stáni pre osobné automobily)
~·llWh nesl \/ytvorel1le 11 stavebných pozemkov pre samostatne stojace rodinné domy a dva pozemky pre
~b~e~.!i' ()bč!anskeJ \.'ybaven()st i .
Komunikácia je navrhovaná funkčnej triedy C3 - komunikácia obslužná, dvojpruhová, obojsmerná, v širkovom
usporiadaní: teleso cesty 6,5 m, chodník šírky 2,Om ( dva pešie pruhy o širke 0,75m a dva ochranné pásy
o šírke 0.25m).jednostranný zelený pás od komunikácie po jestvujúce oplotenie záhrad.. Priečny spád
komunikácie a chodnika je navrhovaný 2%.
Povrchová Llprava komunikácie je riešená z asfaltového betónu. chodník z betónovej zámkovej dlažby hr. 60
mm - do štrkového lôžka. Lemovanie komunikácie je riešené betónovým obrubníkom s výškovým
dsporiadanllll vrch obrubníka a okraj komunikácie - 120 mm.
inžinierske siete sú navrhované s osadením: verejný vodovod v zelenom páse, elektrická sieť a plynovod
v telese chodníka. splašková kanalizácia v % komunikácie, dažďová "<analizácia je riešená v strede
komunikacie. s osadenim uličných vpustí po okraji vozovky. Ďažďová kanalizácia zaústena do jestvujúcej
'~é:žďO\Jej ka r'!3!iz2c ie. Ktorá je napojená na jestvujúci rigol a následne do Velického potoka.
ELEKTRICKÁ ENERGIA Navrhovana lokalita IBV bude napojená na distribučnú kábelovú sieť VSE:, ktorá bude navrhnutá v rámci inžinierskych sieti IBV. :::;2dinné domy si nevyžadujú zvyšený stupeň dôležitosti dodávky, preto je navrhovaný III. Stupeň dôležitosti dOdavky el. energie. Charakter spotreby el. energie - domy vykurované plynným palivom. !'Javrhované rodinné domy budú napojené zo skriň RIS. kábelovou pripojkou s napäťovou sústavou 3, PEN, ';C 50 Hz. 400/230 V. TN - C f,1eranie spotreby el. energie bude v elektromerových rozvádzačoch v oplotE~ní - na hranici parcely z verejne Olrstupneho nllesta s pripojkovou poistkovou skriňou v podstavci. Celkový inštalovany výkon
Koecifient sučasnosti
Sucasny vykon
104.0 kW 0.6 62.4 kW POTREBA VODY A MNOŽSTVO ODPADOVÝCH VÔD ilaximállla denna potreby vody Om = Op x kd= 13520 x 1.6 = 21 6321itldeň f\1axlnlálna hodinová potreba vody fJbvtne celky Oh = 1/24x Op x kd x kh = 1/24x 13520x 1,6 x 2,1 =1893litlhod
=0,5261/s °OTREBA ZEMNÉHO PLYNU Max. spotreba zemne ho plynu pre 13 domov 13 x 5 = 65 m3/hod. 'Jerejná zeleň je navrhovaná v rámci zeleného pásu pri cestnej komunikácii a v ochrannom pásme pri TEŽ. Jerejná zeleň Je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky pripadne :;tromy - vegetácia pôvodného ar'akteru - smreky. borovica. jedla. jarabina, breza, šípky a pod.
JDdobnym chalaKtemm je navrhovaná sadová úprava v rámci predzáhradky - priestor od domu po uličnú
hranicu domov
Stavebne pozemky sú navrhované s osadením kolmo na miestnu komunikáciu. plocha parciel od 434,5 m2
1Z 8i' 1.11 !fI2.
Rodinné domy su navrhovane ako samostatne stojace, jednopodlažné s mO.~nosťou podpivničenia s obytným
iikrov!/ll sedlovej strechy. Orientácia domov je riešená s rímsou do ulice. Strecha je navrhovaná sedlová,
::;0 skionom 40 - 45 stupňov .. Obytné miestnosti orientovat na vychodnú, južnú a západnú stranu..
,J;OVél"l Di rzemia je navrhovaná do 0.2 - 1.0m nad úrovňou rastlého terénu, garáž je pristupná priamo z terénu.
'JyS~;él stélvby po hreben strechy Je od 9.5m od rastlého terénu. Strešná krytina v prevedení matnom
, faiebnyin i;e:~eniin SedObeiriéi. pi'ipadne šedohneda. Ornietk y hiadné - omietkové zmesi. sokle karnenné
,'!)~lé1(:Jy pri parine muriva (možnosť imitácie kameňa - betónovými tvárnicarri)
'J rámci stavebného pozemku je nutné vytvoriť priestor na parkovanie aspoň jedného osobného auta (v garáži, prípadne na spevnenej ploche na to určenej. V prednej časti domov je doporučené riešiť okrasnú zeleň - kríky, stromy, trávnaté plochy. Úžitkovú zeleň je vhodné umiestňovať v zadnej časti parcely. Polyfunkčné domy sú navrhované ako samostatne stojace, dvojpodlažné, podpivničené s obytným podkrovím
sedlovej strechy. Strecha je navrhovaná sedlová, so sklonom 40 - 45 stupňov .. Obytné miestnosti orientovať
na východnú, Južnú a západnú stranu. Polyfunkčné objekty sú navrhované s využitím - v úrovni suterénu ­
služby a obchody + technické zázemie objektu, v úrovni prízemia - služby kancelárske priestory, obchody
'/ LlrDVni 1. poschodia a podkrovia - bytové priestory - malometrážne byty.
'jyska stavby po hrebeň strechy je od 12,Om od úrovnr prízemia. Streiiná krytina v prevedení matnom
s farebným riešenim šedočierna, pripadne šedohneda. Omietky hladné - cmietkové zmesi, sokle kamenné
obklady pripadne muriva ( možnosť imitácie kameňa - betónovými tvárnicami)
'j rámci stavebného pozemku je nutné vytvoriť priestor na parkovanie - na spevnenej ploche na to určenej.
::Jresne vymery stavebných pozemkov budú zrejmé po geodetickom zamerar í - geometrickým plánom.
Podrobnejšie riešenie bude zrejmé z ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie - projekt pre stavebné
Dovolenie
Osadenie stavieb
Parcela Č. výškove osadenia od severnej od východnej
?
4
11
680,3m
679.8m
679.35m
678.75m
678.75m
680.3m
677.20m
677.60m
S78.00m
678.40m
680.30m
678.10m
680.8m
10,Om
10.0m
10.0m
10.0m
4.0m
11.0m
6.0m u1.Č.
6.0m u1.č.
6.0m u1.č.
6.0m u1.Č.
9.0m
2.6m
5.0m
2,Om
2,Om
2,Om
2,Om
11,Om
9,Om
2,Om
2,Om
2,Om
2,Om
6.0m u1.Č.
6,Om
3.0m
od západnej od južnej hranice výmera parcely
5,Om
5,Om
5,Om
5,Om
5,Om
5,Om
5,Om
5,Om
5,Om
5,Om
11.0m
4.0m
4.0m
6,Om ­ ulič.
6,Om ­ ulič.
6,Om ­ ulič.
6,Om ­ ulič.
11,Om
6,Om
12,Om
13,Om
11,Om
7,Om
6,Om
4,5m
20,Om
Č.
Č.
Č.
Č.
470,37 m2
479,95 m2
479,09 m2
475,93 m2
719,19m2
845,19 m2
532,57 m2
544,11 m2
514,68 m2
434,51 m2
680,50 m2
620,51 m2
871,11m2
l
110, o;
r
r
_
~
• f}1ľRHl)VI)1JC J1lt1/1S7 18(/ /ltl1(JflUJt/ ľ?e-ý(/ť}'1 ELEt.:172/AI<{)II/jJjFJ 2'B-EOJ/~
,­
jrc.r;Y2r.l/1 1- 7)'!/.//JTJICIt4!J ť?v'!'t/017 p(t:\..GZ {Jfét.JCi/ 11lé11/f7JZo/
fe:ewlCXJ 'I'ot ~~ ~1.
, _577Jf1131t-IJAJ/J WSUJE 0P'OPJ)fJllfiC/ 97$
)'!7T1ll I rv ,[~Ué2/Jlé~Ci'lO Tl3U:5-1J-- It 2EU32rIJIC~ť}fO /I roW/i­
ŕ,-
nZ-7
, ;,;1/Y1l/f&1(1W1
o
In
),fT/1/81 Jb
ľ &CJ7!2IJNAJ()7
r/ffYl'l1C íEcE2.{J/a:-
é)V
t:j1J8/h (~- 4f 9 'Jt-'J-;
~
~
~ ~)
~I
~~
~
~~
~~
tEES ~
~I
~
I~~
I
.
•• • • l
..'
'~I
"'"
•
.... ~lIdoJ.~
'.,
~(I ó~lifl:; eJ ••• _
~ .'j::-í• ~ •• <:
.~.
••
+0, 'OV
..
#,000
I
1---~-------~--7J
__t/l/čcuf fť!čl.. fOl-hr IJ/f (JS ItIJCItJ€" v~"
I
(), ~131 11'1
•
:' g,:'~ ~~l:: h
: - : (Il
~ fOťftj}
J
L"
"o.
•. * ..
.....:
..... ..~29·Ô~~
/1:: 1·100
TR.1-JE fO?Il17J - Tlt711J - S77JRÝ SQOU)//EC
.:
.- *
•
' ,., .
:,' ,',
,
IO
-~
I·~
.~ ') i
:1i
:)i
f- )
)~
I
8 B
Ed
§
!
i
I'
'I
I,
i
!i
II
~
J::::.
J'.
.
IS ~
N
CJ
~
r..-..
"
~
~
~
"')
\"
I~
\
~i
~
,fl.--.
~
Q.
~
"-.:l
~
~
*
~
~
~
v\
('::::
lv,
j
(.')
. "'
)
t~
) I
//,/"
//.\ III J'/W )1~liJí )'rch
lOJ
'"
Táto dOl(Ume1táCia je S1ÍČéls:'ou ú[email protected]
'\
---'
I~ a
rGZhOd~,.._\~??;(t'4c?'l'(J.'?'.Y.~L
í
'\
'\
' -;,,~'
~
\
\
'~I : IĽ~
. . ::::::-=== -~\ 1 - . (~r-~
~=+=
!.i'i.- ~
/
. - - - CiC/o
z...,,__
"-.:...--==.
'\
·ctAi.),ll '
"'
I I~
' [,y
Stážske i.
•
712 ..
\
"
\
-~--
~ ":-- :--.......
I
--._----..:: ~--::. j ..~ :::::--.
~~
~,/"
\
\'l~
) ~'Q~/- '"' "'"'
I
--....------~
--'"
: "'1-.. . . . .
i
~ -.'
· l-::-·::::~:~~1--....z ,j
j
-........_=_____
..... ~ ..... ~
vŕ
Š
~~';:In~'~
i
...- ........
\:'.. ','"
'/ 1
--------~- -,
...
.... '-~. -~
' ,
. / "1
./
~
l .
./',--' ... .
----
--::-.
'-'
.....\~--
Download

Zastavovacia štúdia s prílohami