reny6n*rcD6rF
MIIHICTAPCTRO NOTrtONP'BPtrAtr
x 3 rxlxr'tr xxtsorH E cPEAxH E
6poi: 19-00-000111/201416
,Lb,ys: 12. oenEM6ap 2014. rolnre
{r
59,60., tr.70.3ikora o ynpnBrarLy ornaAoM (.Cryx6etr, mactsm PC',6poj
l92.3aKo aoonureMlnpaBrcI nocryrV (,.Cny{6eHr nrcr CPl , 6p.
13/97 tr 3l/01 x ,.Cnyx(6ctru .nacirrk PC , 6p. 10/10) u qrara 2:1. craD 2. 3oKoaa o lpxalmj
]npaBx (,.Cny)(6cnr macirtrk PC ip. 79/05 tr l0l/07 r 95/10), a [email protected] no ra!!d,
onepaEpa nprBpc{tror lpyurDa .,MET,\L LOGISTIC !.o.o. rlaH{eBoj c! celrurcr y yr.
,qyka lynao 6p.1..26000 nar{c8o 3a n.naBaiLc xr1o,pdrc
ro caKyr6.rc r
rparcnoprnconaciLof r onacrNd.nala trarep"rop"jB l,eny6nrke ^BRue
cpbtrje,6poj npclrc.a 19ll0
ocHoBy
16109 n 88/10), qnatrs
00-00130/2014-16 o! 23. jya 2014.
Mn' rcraDcr0o non,onDrBpclc I rauLBrc
peueay o omarrheE 6D. ll9-01-5/l7r014-09 oa
xtrBo c cpclrrcj lp)ka!tru ce(pd.ap rc'oaxrc,
03.jtM2014,nn"He.!oHoc"
?EIIIEI6E
O I13AABAISV IIHTETPAJ'IIJE
3A
C (ynJ'LAILf,
AO]BOJIII
u T?AI{CnO?T HEOnACHOT lt Ot r ACIIO|
HA 1trPUrOI'lJln I'Ut1yl;Jll
l,lrrje
r[
OTII^!.\
Cp6t1Jtr
3a c.Jqnr.rc x rraircropr HeonacHof ornala {rarclcror y
onacnof omaaa (nascrcnor y ra{kn 2.1 2.) m repmoDrjtr Penybnxrc Cp64e.
De craDo(or 6poja 1510, oneparcpy nprBpclnoM )rpyurBy.,Mf,lAr- LoclsTlc" !o.o.
naHreDo tr ,roptyj e ce selchc:
rrrff
l)
ce
rrrerpufla ldDona
2.1.1 )
on
|
rn noridn
o
lor3onr
l't^rje ce
oncparcpy rpxupcjror
o6aBBaBe ^oBon!
nenarHocrn caNlnrLarLa r
n onacHor
lprurBy..MElAl, LOCISTIC A.oo ntuGeBo3r
HconacBor orn{o (H!0elcrcr yrqo 2.1.1 )
dnua (mDcllrof,laq(r'9a!cmpLr
2.1.2.) Ha lcp"ropnjh
3axoHoN o ynpeBBaby mnanoM (.Cryrl(ijcHr
PenybnrKe cpbde, y
r'rcHHklC",6D.36/09 n 33/10)
croqy
ca
2)
otrr,n
noAaqs o oopeini n cpqrcrs,Mn rtr
pr!
Onepercp nphBpclHo lpyurBo
LOCISTIC !o.o.na+rcBojckoNrrc','oo,'pcrktr
'METAL
$ crqrn5a6e q rpaHcnopr ceonacHor
om!^a {HaBe eHor y riqkr 2.1.1 ) r onacDor
orali
0raDcncHofl rac(r 2.i.2.) Darcprroptrjtr Pcnl6nrrc cp6rjc
I;.
JlllJt,tl lloc'r' 3,t
(oJv JMr|{TDB [oaIiDT It oqEHA ]]\x tDaa
l,) Itpam( ontrcren.rrocru m Kojy jo rlxroD
nolnr
caKyn,loBe tseonacHor 6n4e (tsDerkr y 1]ftx 2.1.1.) n onacH(r mirra GseneHor
2.12 ) onepaEp nprupenH. xpyurBo'METAL LOGISTIC'n...o, latsqeuo upur
'a(s
oaroBaDaJyho.l
onDeM, F notr'rc8rae laon(. o Brexfl] cakynrhxBa.
lprHcnopr HeonacH.f o'naAa (HaBeleHor y
2.1.1.) x onactso ornaaa (HmeneH.f y
212I .oeDarcp np"BFxH! lp]tr,iso'rektr
.,MET,{|- LOCISTIC" !o.o. nrtsleBo Bf(,n
'ukx
concrBr{M.
e{uxaHoorpcMrre
Oncparep npx0perro
lptur0o .,Mlj l-
L.OCirSr'lC_
LlaHqeBo Bpnrr rpaxcnopr
! r6pr
^o.oc!) rou.oR.cntor{.er
norDpllctrrx Mcl)yrapo!trrx cnopa3yla o lplrcxor caooDahljy (ADR).
c0a(tr rparcnopr on.qno. ornala (rEreloror y 6rn ,.1.r.) ipa /lo(yNetsr o (perarLy
r.rrtr-.1.r p
onacHof ornala, ycKnanyca nparuH,{oM o o6pnq noxlMeHr! o Kpn0Hiy onacHorornana
{ }nyrcr0yro iLcfo0o nonyBa0a}6e (,.cryx6eHn rnacH'k l,c .6p.ll4/13)
(Heertso' y rsrtrD 2.1.1.) npar AoxyMctrr o kpcr.ry
ornxla, y croaAy ci npa0 nuKoN o o6pacry nor}Ieioa o kpcrarLy ornxla I ynrcr! rr
rooBo'o,Ly'bxBr'bc(.,cnrr6ctrrmactrrrPC"6p l14/ll).
vtrpr3aa,* tpe,HnM Bor rMa spdc fuuc kojc,Locclyjc ADR cDprhotrKa'e. sTylr{
CDaru rpaircnopr irconacHor orrana
''',o'/b'o''
Pdu 6e6cntrocr" y cao6pahdiy, cla orpcN. y icpclroM
rpotrrcarL
2,)
tr
ij.dca.r msr.
!.3rry.c
nakyj.
r lnxd m
flocrojoliero]Boro, 0!06l e'L
a
lrDo!
o
pe
crpautrjtr nDr0penlof
cl6jeKra,IETAL LOCISTIC'!o.0. nrtrcctro
nlar o! crpalc Arcrutrje ra nprDpelre perrcrpe (nr4E 1069451133, Narrqrr 6poj 207112272
trurdpanp{crrclerarroqrr3332 nono0Haynorpe6apeuxoaxroxrarcprjana)i
r
Aory cnrourja o onpeMr ra clqnDahe ornola np norem rtpor y.o0op o 3xkyny
onpNc r c.k.vnmrLc orna!. (!Da rcmejrcpa 3r caKynrarLe onrcrf ornan4 o(oru(ts y
nancBylarnl9.jyin201,1.ro!trreBr!(tnola8ueM,.CETPEUl'1Kil,4I{A !.oo E.orp.ri
+
AoqMeHrautrjo o cpelcrBrNa 3a TaHcnoDrornus npmoxeHr (po3 t'tuja6) Kojrje
Blara 23. aDrycra 2014. rolrHe ra npe0o3Ho opelorno 3a rpancnopr onacnor EDornara
(reperHo Bo3rro rrprc SKANIA, per o3Harc PA 071 DP .a np!rehor crobpah.jroN
lomnor rcjaje m!ar! o! crp*E MtrDxcrap{0a yH)rpaurLxx nocnosa, nv narrccDo)i
ADR - ccprn4trk.r o crplcfloj mnomomrocrr Dorqa (Mrxalna MuxljjbMha)
rx 0or ni rcja npc06eonacnc Mrreprje(6p. ADR-179/ll rcjx 0xxr!o L0 0c6pyapa2016
ro!trtre)f3!ar o! crpare Mxtrrcrapcr0a yr)TpaulLn nosoDa PCi
+
+
fcncpd'ra nonrca Koja noKpxo. ocxrypare oaonacHocrr hrtulrsrx
'prHonoproM
rpyMc{rN clo6pahxjcM na Eptrmrrjr Penr6,rkc cp6rje,
a Koje 3r
nocnclr4! xrajy cvPl. nosrele rena rnr 3lpaDMj ourlie*a crBaph woBtrHe x saDljerc
,{rbo'tsol cpclxH, ral,rcBopoM Kolrlc normar H. nerrcnHH. (6p ronrce:100041551o! 02
ccn'rcMijpa 2014. ronrHe) mnara or c'Frc AumHapckor lpyurBr 3a ocxqparLe I
pcocxq,pa$e ,,/UIOP lloDn ca! HoBd cajr i,rxju! lllHcclo. Por BaxeE! no,rccjc !o
02. c
2019. rolrfle r cyNl, o.lrtpar$ no Borrry rlroc! L000 000licli
yBepese o crpycnoj ocnocotucmcrtr (Ane(caHnpa M4arosnfra)
{ 'er6pr
!a o6aDLa
nocroBc caRerHfxa ra 6$6e!nocr y rpaciopry onFlro. rcpc$. (oj! je snar o! crrdc
Ha&rcrn'of oprrHa xpB!rcKe (6p 31,2012 y 3rrFijy naH! 19. iro&r6pr 2012. m!trrc) t.
npxno,kc!tr yruBop o BpuerLy ycnyrc caBc.LxKr 3a 6e6elHocrry rpaHcnotnl onaqjror
rcpc'acn'ooLeHylllanqlaml9aBrycra201,1.tuAnnemMebyA}c(atslprM{jaro0rha{
npxBpcAnd' xpyuna'METAL LOGISTIC !.o.o. rJa8ceno.
B#ro.r rnrfpanro lorsoic ra c,rqnr6r6c
]i oolnoue,Le3rxr$rra
1.)
or na^a n D0(
tr nntrctropr
ll.Bnrntucr lorBorc
O^
2014 roatrtse
12. cenrcM6p.
1.2,Io( rr
rojrarr"{
120^!Hanpcxcrka
?.)
12. cenreM6pa 2019. ro)rxrc.
^o
rrrrcDs ra 00raMarkroruoic
!ai.$c
ose^uBone.
vnpNur,r'.c ornaloM
?.1.
xnsnnon(runji 0,ruF
npeajq
npcMr Bncrn
tr
coojcrDrMA
jc pxrDpc'ats y coary ca llpr0nflr(or d xarropfjaNaj rcnxrrBray
rrm (.,cnlr6etsx uocHn( Pc", 6p. 56/ 10) n rol
oma!
o&'(lhmurjtr
or
.l
o^6aceHucncKrprcra, sro(,poHce onts,a npyractrir or iHe NBerfl c
200r 23 tr 2001l5 (200116).
)
:
j
{
o!6aeeHaeneopxlna
y20 l]t 2l
H
20
0l 2l
Koja
cr^pxr
H
cnckrporcm.f,peManpyracrja o!
onacirc ftoMtrotseHre (20
0l i5*).
oHc flrBeneire
20
0l
caKynrailc trcorxctsor ornqr (Hasc^cHor Jr mqo, 2.1.1 ) { onactror d' xm (RasqlcHof y
repdop"
Peny6rrrc Cp6rjc hc ce Bp(mn } crdalt o ra{oHcrcM
aAeksaraH" HacxHj a y3 ctuxrcrdc' no{uDxx.caNoynFsr tD!!!. o!trocHo
r{Kx 2.1.2) na
perynan0oN tr u
o
trrtrHOnr {Hjoi
op,, € Bpur cak}nsase DaDelcrcr ornand rrr HrocH.By )rrcropa
'cp
koje js oncparcp nptrbpcaHo
lplurBo ,,MEIAL l"OClSTlC'!.oo nareeRo cuonrc co
nf {0De!HxM lpyurBtrMa rcE rocclyry or,4.
OorBcayjc
cc oncpa'U
np{ntrko rpc}ruyraa Hc!orcH'n.o'mra (Haft,leHor } rar(0 2.1.1.) notrytstr x oRepr jenail
np{McpakAoryMcx'd o kpera6y orn4e, ! oknaly ca npaoxrjrrkoM o o6pacl0/
o
kpcL.'Lt o'rxaa tr yry'r'By 3a Beruso nonyaxB!6e (jjcny,K6cxx rnacdr( Pcii.6noi
^.KyMeHr!
I I4/13) t
atr crM traiiaBe a8e,qrHc.
o,,cpar$
.,MDTAL LOCISTIC'
r(oM npeyrdMaaa onacHof ornana (HaseneHor y rackH 2 1 2) nonrtrr .ftI)x jercr'
" o !6pac(y
nporcp.( aoxlMema o xDerlBy onaoHor ornanaj y cMa4! c. nparhnrxkor
aoryn3H'a 0 xDcr!*y onlcHo. dnala I yn]rcrBy 3a rLf.Bo norLya.BaEe {'cn}x6eHx
PC ,6p. l14/13) x trcrr ey0arpajiro
O6r8lyjc cc
np
'r'acH,k
06aByje e oneparep nprspilro Apyurm
LOGISTICi A.o,o llarrreBo !o Bo!tr
'METAL
yPetsyeBhlerurjyonpe.vrctuLMrcnn{dhrarconacroforuna(Hasenetsoryr!{M2.1.1)r
onxccof ornala (riaDclctror
yracn
2.1 2)
lpyur0o .,MET L LOGISTIC'
(rn0elerof y rxqiu 2.1.1.) | onacrof ornalx
('rF!so y rrkx 2.l.rl npelaje oncpareptrHi rcjr trMajy ao.mn] ra ckranxtrrcae rnx
rPerNrc npeN{Ho. dnalx. r3lrry o! crparc tralrornio, .ffaHa ra mlaDlrLe losBona i
O6aBeryie ce oneparep nprBpclro
ri.t,
V.noD! m aD.ncnop, tr.otucnor
ornur
(JneFrepy npmpclroN lpyurBy ,IETAL LOGISTIC' n.o.o. xr flaHceB. o!o6pa!. cc
r Paxcnopr ireonactror orni!. (Jn0clcirof y r$ru 2.1 1.) tra repxropnjx Pen,inrRc Cp6rjc y
ckra,\v ca 3!(onor o ynpaBrdLy ornaloN (,,Cnyr(6er! rdctsr( PC",6p.36/09 n 33/10)
'rDoHcnopr reotracrof ornala (rrBclcrLor y ecktr 2.1.1.) he ce o6aBsarr
lprrdcktrM
cao6pihajcM ca aactu$tro orpennntsxi BorxntrNa 3r f,feRor Heon
pxctrnxEe xix rcnanase ornana nprix(oM rp.3crLop'xj y'oBaDa tr
(ro
trcroB.pr.
6r dd dnpecm.3amllese m3rys, D,re, eMrxrm
vcnycajy3aralciL.rncranofyfoqrpaiLctrop'rrpe3BtsxKornMajeolroDopatrrarruhcEc
n.rrmuBe rorateiLx nolpy!]a.
lpyurDo.,MET,^L LOGISTIC" a.o.o. 13 lhtsqeBa, Mor(c Aa o6a .
rpaxcnopr Heonxcrcr dmda (n0crcirorr raektr 2.1 1.) y^rlMckoM cao6pahojy y cknaly cn
0 BoN lor0ono M. concrBcnr M npesorrrN cte/.h"Ma npeBo ornala.
rlpeDonrrr ornala jc o6auera,r !a o cla(or trrBpueHoi rpaHcooDrl
lgcmrc dtala rLpx'" ndryMe8r o kpflxBy orna^a.
(JoeDarep npx0pelno
o6aBsyje co trpeBdHr(ornr$!a cyBd Korxrc'xpaH4loklresro kpeEhyonunaH:tjrabe
!. 3n lpcMe ,'peBoa ornala trpel)3de cuc Mcpe orDB! y
r !. rp.Bo3 i p)r(oDarLe o6nsGaiy nlHonom x crpy{ro
rlpeuorrxK olDxla ce ooaDerrjc
cffaAr c0 rporfctrMr rco
2.!.2. ycnoBr
r.
rnrs.noor onacnor oa.nnn
Ordparepy npxBpclno apy,lrgy ,.METAL LOCIS|IC, !.o.o B natsce0a olo6pasa ce
parcnoDr onacro, o'raar (Ha9eletror ] rretu 2.1.2.) Ha rcprripxix r,enyontrkc cpijtrie y
ck,4lv $ 3oi(o3oM o reaslahy orn.noM (j.CryrdeHr .nacltr'( PC', 6p 36/09 n 33/10) |
o.ce6Hn nponrctrNxrc trM ce6jxxe npotrLcyjy rrcn.ur r Ha{hl oijaBrBrBa npeoor. omcHof
t.r.rop ' "
on.!a ru npesEj
\'d
1..o6)^.4J'
oB,
cnp.,i
J.ro
' onacro' orn4a, lepc koje ce Mopajy
BpuerLc npeM?, icnoDy(y
npe!,u.'r yrprnpeMh onacrc.ormnai nDeDo3 npr m(os'H,yj yroDap]! rc,oBafyj DlmrLyj
ra"a". f. ,o).
Mo x Dp"MonDenaja rparcnoplrkx cpe^cra,o.'r
Fv.,.r
riFr4.oo,
'.
Fon,0ow
Tpardrop' onrciror ormla ('n3eneror ri roc(tr 2.t.2 ) Bpu' ce Hr mc{r a. ce re noBclc y
onrrorfxxeorjr qpa0rc rLylr, o6$6e!e r nDclyrM) Mepe raurfrc o! yneca r lDlrc Mcpo
Orcpaftp nprDpcnro lpyurRo.,MllfAL LOCISTIC" ao,o. m n.L{cBr. Mo{e !o oiinuLa
oriorr y^pyNoxoM cao6pah.iy. y cknany
'latscropronxcnof
rpesoHv
cpclc13Mr ra nDeBo onactror o'marj y ckrany
ca
npeBoH! cpcllc'Bd koinNa ce spu! rpaxcrcpr onacDor o'dqrr MoDujy 6njx rrxHx{o
xcrpaBHaj kor.rplHcaHa rcpaljcro, orQesGeHr I o6enc)ftcHa y crraly ca DponncaDxM
TprHcnopr on.ctsd, ornalo (JnBclcr y .acktr 2 I 2.) Nor) !a lllnc nx( Ko]a cy ,fpycro
ocnoco6rLerx ra pyoRarej ylccrsosaild I nprnDcMtr 3a lpcBorj
lrooapj npo.Bac, fcrorip I
npeBor oracHB\ dareDrj!.
y cnyqajr.a'ateD,a nacrxno. ), .oKy rpaHcnopm lpDBdHn{ ornalnjo olroBoDafl ? qBUhcBr
r orMarLa,Le ramteba nolpye.la.
llpcBorHB* ornala je o6aleiH
o cDlKoN !3trpreHo npeDo3y Bo!tr esqeHurj!. t{pflaHje
orna,la rp x lloNyMcm o |aemsy
^a onlcHorormar (raBeneirof y1aqktr 2 1.2.).
O6oDcrUe ce oneparcp rpxsperHo npyu{ro..METAI. LOC|STIC.,r.oo.
koNnrc'Lprtrn l:loKlMem o kpdnEl onacHor oLtraja {}Barp,j o.
wrHrcrapo,Ro noronptrBpore x
3arrxDKtuo'!c opelrtrej
kxo lra,uexH{
6
nxtrreRa na
opu! raDoc
Lc
nocryk( npo0epc ips'daa onacHor o ana a{o ){ p!tr HenDlBxnroctu npMtr(oM
nonyraBaEa r locraDra,la /loxliMeHra o |ae'ray onacrc. ornara, y cMary cr 3aNorcM o
ynpalrbaBy mnaloM (..Ciyxbem rrashk PC.,,6p.16/09 | 33/10).
Oft3njc.c d,cp cp nphBpolro ApyD'Bo'METAL LOCIS'IlC"
nafl{eBo ra ce
^oo. ofraMMa I
npup,kau. rporx.arc
npeMa ts:qrexHrM
trtr.LH1tqBjaM y crna,ly ca 3rkoHoy o
36/09 B 33/10) r nooc6ntrM npo,,rcurx
Onlpailp,Lprspcntso
ynpxMasy.ma!.M (,.Cnyx6e fl rnxcnrx Pc', ijp
lplulBo'METAL LOCISTIC" Ao.o.
2.1
.j obr,
naH{cBo nDxirKoM npenaje
'
nonlMm no(rnc81. Rpo'aay olra,rx y cMary cx npdnntsrkor
o o6pacuy /{oqMeHra
(prrry dtraqa I yryr*rBy rr rc'oBo roryiLa0'bc (,,cny,K6ctsr rrxcHtrk PCij n0. rr4/r3)
rcu {trr tr.iru'Lc !!.
o
t
'orrtrc.
Oncprrlp trph8pc!(o lpyulBo
LOCISTIC_ i.o.o Ertr{cBo, trp"nxKo qenajc
'MET,^L
' . r oi et ,-t,v,..- r) ,H n, I or rr .0J
s aor.rBra A.kyMcHr o kpemEy oDrcflof o'mar y cu,rly cr llprBFHrkoM o oopacry
Ee.orc non}BouaBe (.jcnyx6enx
Ilo{y cmr o xDeraay onrctsnr
ll4/11)xrcrn!yBrr|EjHo
'r'actsrxPc!,6p.
I
lpon,{oBr nocrrnka rrnaBru ,HrerodHe lloBone ra caNyo6a*e n rpatrcnopl
tseon.ctsor orn!^! (HaBeneHor ri ro,kr, l.l ) r oneHof ormlo GaDcleHor y rarj{r 2.1.2.) m
rptrroDnir Penyon,{e Cpirje c} 29650,00 nHHoDr (x ro peny5nxl@ ll trrrcrpr.rBsd
rurca m nonnoue$c 3ixrco. y r!rocy on 290,00 lxtr.pa r pcny6 cm aftHlrc'pr Btrr
rirco3i fl3lr0a bc Pcuci y Hlrocy o! 29.360,00 !xrapa).
npyurDo'METAL LOCISTIC" !.o.o natr{ctro,jc $m 24..}Ha 2014.
rorsolic cpcnrlcj no,'rnnexHoM
oDFry y osoM nocrynr,,3ixrcB 3a mliBaiLe trmerpdrc !o3!orc Q cxrloLaae ts
r€onaclor ornala (|E0elenor y ncM 2.1.1 ) n onacror oroala 0Lx3olerdr y cKx'prtscnoyf
2.1.2.1ts3
repmopirjr Penyi5ntrReCpSxje, 6poj l9-00-00lll/2014-16
OneparsD nprBpe!tro
rolr
y
e nolneo MtrDrcrapcroy noronpnBpele tr 3aurme
nocryn(y nptrnpcNc umerparirc AmBonc aa cd(tnmrle x
HeonacHof onana
(Ia8cactrof y racku 2 l.l.) tr onrcirof ornaaa ara!.!e' df ] 'pilcDo|r
ru{H 2.1.2 ) Hr rctrmprjf
Penybnxrc Cp6!jo. ,!n, c)' y o&rp 3arrer orepareoa cr nor|re6tsn no^!Nra,
peDrcrtauxja npsn}rha q o6xlrarLe r$eletre adrrfHocrrj no^rrx o ornafyj
loqMdiraurja o .pca$!!rx rx cnkynrxro r rpxtr.rdpr orn41r, ceprr4i,xar o crpy{Hoj
ocnoco6rsro. i Bor.cr n Bo3xm oja Dp*o3e orac,c Mxrepxlej llonrca 3a ocrrypabc o!
olrosoproc sx dru! tcnca chp,r. troBpe]re ten. Bnr 3Apa8;a,
yrrurciLa srnpr rpchf rrux tr maljerLa , lortsc cpepHe
"3
rparrcnopraonactror r rcon.ctror ornalx, vBcpcrLc o *ptctroj ocnoco6ftetsocrx
CruerH(ka 3a
6e5elrocrlrpdrcnopm ona.ror ornxla r lokm o ymrhcmi al rtr"cqrarxsHoj Ekcr.
npnr!rcM pa$r'paBa 3drcsq M{HrcmpdDo nMonprDpeAd r
uelehx ao{yNeHraqrjy Kojy je oneparep nprupeaHo lprtr,mo
LoclSTlC., n.o.o.
'METAL
naHqcBo. norHeo F 3aneB, je onpoDeno npslBniere nocrlnKe cxoaHo
3akoxr o ynpa$a6y
or'aloM (,c,yx6eH{ r,rcHn( rc",6p. 16109 r 88/r0),
v *t
ca Hanpe! rufierxM, MnncraFcrso noFnpmpeAe r 3aftllr xxBorHe cpellre jc
oqetsxro!a 0y trcnyBeHr ycnoBu 3x EAaBaae npenNeme rmc.pajre lBBone 3a caqnrak
tr lpascnlpr HeonacHo. ornara (rareletsof r rlqM 2.1.1.) I onacHor orn4a Gmelenor y
uex" 2.1.2.), r ce oa 12. csnEMrjpa 2014. rorrHe ymcyje yjaMB pcfuc'ap BFr{x ao3sora
[email protected] ornaloN noa penrrln 6pojeM 1510.
nOy(A
O nPABHOM IEKV: npo'rs oBof PerreBa oneparcp Moxe
Peny6nurc cp6de, y po(y on 15 laHo on raHo nprjeNa PcueBa.
EiaB{rrru6y
BnaAtr
CEI(|ETAP
!pYUr8] jVETAL LOCISIIC qo.o.
y perncmp naanx JrorBora,
- Cemopy ra kotsrpony n H!A3op,
nJHeeso,
Jn
Sopc
L]ltriorr
Download

DOZVOLA ZA OPASAN OTPAD