0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mbm01
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Univerzitet u Beogradu
Bul. Kralja Aleksandra 73
11000 Beograd
Laboratorija za Elektromotorne pogone
Investitor
: ETF Beograd
Projekat
:
Oznaka crteza
: Elektricne seme
Status
: Projekat izvedenog stanja
Izvodjac (Firma)
: Laboratorija za elektromotorne pogone
Postrojenje
: Laboratorijski setap
Sveska
:
Odgovorni projektant
: Prof. B. Jeftenic
Dokumentacija
: Sistem oznacavanja, bus mreza, jednopolne i tropolne seme
Obradjeno
:
od :
Broj strana
: 25
2
Pret.str.
Datum
01.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
Datum
Ime
Standard
Laboratorija za
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Srbija
Naslovna strana
Elektricne seme
Nar. str.
=DOC +
Str.
od
1
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sadrzaj
MBMJ007
Tip.
Funkcionalna
dok.
grupa
Pret.str.
Lokacija
Opis strane
Dodatno polje
Datum
Crtao
DOC
1
Naslovna strana
01.Nov.2011
ETF
DOC
2
Sadrzaj
22.Nov.2011
ETF
DOC
3
Sistem oznacavanja - opste
09.Nov.2011
ETF
DOC
4
Sistem oznacavanja -
spisak funkcionalnih grupa
10.Nov.2011
ETF
DOC
5
Sistem oznacavanja -
spisak lokacija
10.Nov.2011
ETF
DOC
6
Sistem oznacavanja -
opreme
10.Nov.2011
ETF
DOC
7
Sistem oznacavanja -
kablova
10.Nov.2011
ETF
L
8
Dispozicija -
Laboratorijski panel LP1
22.Nov.2011
ETF
L
9
Dispozicija -
Laboratorijski panel LP2
22.Nov.2011
ETF
L
10
Dispozicija -
Lokalni upravljacki panel na frekventnom pretvaracu
22.Nov.2011
ETF
L
11
Dispozicija -
Upravljacki pult na LP1
22.Nov.2011
ETF
L
12
Dispozicija -
Upravljacki pult na LP2
22.Nov.2011
ETF
L
13
Dispozicija -
Prikaz SCADA ekrana na racunaru
22.Nov.2011
ETF
JS
14
Jednopolna sema
22.Nov.2011
ETF
R
L
15
Razvod napajanja 220V
22.Nov.2011
ETF
R
L
16
Razvod napajanja 380V
22.Nov.2011
ETF
DC
LP2
17
Napajanje motora jednosmerne struje
22.Nov.2011
ETF
DC
LP2
18
Napajanje motora jednosmerne struje
22.Nov.2011
ETF
DC
LP2
19
Merenje napona i struje indukta motora jednosmerne struje
22.Nov.2011
ETF
DC
LP2
20
Upravljanje motorom jednosmerne struje
22.Nov.2011
ETF
AC
LP1
21
Napajanje pogona sa asinhronim motorom
22.Nov.2011
ETF
AC
LP1
22
Spoljno merenje na pogonu sa asinhronim motorom
22.Nov.2011
EPP
AC
LP1
23
Upravljanje pogonom sa asinhronim motorom
22.Nov.2011
ETF
AC
LP1
24
Komunikacija RS 485
22.Nov.2011
ETF
PLC
LP3
25
PLC moduli
22.Nov.2011
ETF
1
X
3
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
Strana
Datum
Ime
Standard
Laboratorija za
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Srbija
Sadrzaj
Elektricne seme
Nar. str.
=DOC +
Str.
od
2
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sistem oznacavanja
Pret.str.
Funkcionalna grupa
+
Lokacija
-
Element
:
Klema
2
4
Datum
09.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
=
Datum
Ime
Standard
Laboratorija za
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Srbija
Sistem oznacavanja - opste
Elektricne seme
Nar. str.
=DOC +
Str.
od
3
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spisak funkcionalnih grupa
Pret.str.
=DOC
Opsta dokumentacija
=L
Dispozicija lokacija elektro opreme
=JS
Jednopolne seme
=R
Razvod napajanja
=DC
Upravljanje motorom jednosmerne struje
=AC
Upravljanje asinhronim motorom
=PLC
Pregled Ulazno/Izlaznih PLC modula
3
5
Datum
10.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Sistem oznacavanja -
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
spisak funkcionalnih grupa
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
Nar. str.
=DOC +
Str.
od
4
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spisak lokacija
+LP1 - Laboratorijski panel 1
+LP2 - Laboratorijski panel 2
+LP3 - Laboratorijski panel 3
+L
Pret.str.
4
6
Datum
10.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
- Laboratorija
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Sistem oznacavanja -
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
spisak lokacija
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
Nar. str.
=DOC +
Str.
od
5
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oznacavanje opreme
-
A
12345
Slovo u skladu sa IEC 113-2
Broj nakon slovne oznake
A - Opsta oznaka - PLC modul
B - Enkoder
F - Zastitni element, osigurac, MCB prekidac
G - Ispravljac 220Vac / 24Vdc
K - Rele, kontaktor
Q - Energetski prekidac, rastavljac
R - Otpornik
U - Frekventni pretvarac
X - Klema, prikljucak
Pret.str.
5
7
Datum
10.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Sistem oznacavanja -
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
opreme
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
Nar. str.
=DOC +
Str.
od
6
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oznacavanje kablova
-
W
1
0 0
Boje zila u signalnim kablovima:
BE
Bela
Opsti simbol za oznacavanje opreme
BR
Braon
Opsta oznaka kabla
ZE
zelena
ZU
Zuta
SV
Siva
RZ
Roza
PL
Plava
CV
Crvena
CN
Crna
Lj
Ljubicasta
Sh
Shirm
Oznaka naponskog nivoa kabla:
0
komunikacioni kablovi
1
signalni kablovi
2
energetski kablovi
Ostale cifre u broju kabla:
Boje zila u energetskim kablovima:
Pret.str.
Crna
BR
Braon
PL
Plava
ZUZE
Zuta/zelena
6
=L/8
Datum
10.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
CN
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Sistem oznacavanja -
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
kablova
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
Nar. str.
=DOC +
Str.
od
7
25
0
Pret.str.
1
2
4
5
6
7
8
9
=DOC/7
9
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
3
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Dispozicija -
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
Laboratorijski panel LP1
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=L
Nar. str.
+
Str.
od
8
25
0
Pret.str.
1
2
4
5
6
7
8
9
8
10
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
3
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Dispozicija -
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
Laboratorijski panel LP2
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=L
Nar. str.
+
Str.
od
9
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sestocifreni LED ekran
Tasteru za promenu parametara
i promenu funkcije ekrana
Signalizacione lampice
Tasteri za lokalno zadavanje komandi
Pret.str.
9
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Dispozicija -
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
Lokalni upravljacki panel
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
na frekventnom pretvaracu
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=L
11
Nar. str.
Str.
10
od
25
+
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-S1=0 - Iskljuceno napajanje motora
-S1=1 - Izabrano napajanje motora iz frekventnog pretvaraca
-S1=2 - Izabrano napajanje motora iz autotransformatora
Pret.str.
- Start motora pri napajanju iz autotransformatora (ukljucenje kontaktora K1)
-S3
- Stop motora pri napajanju iz autotransformatora (iskljucenje kontaktora K1)
-S4
- Ukljucenje napajanja motora iz frekventnog pretvaraca (kontaktor K2)
-S5
- Kocenje motora jednosmernom strujom (kontaktor K3)
-R2
- Zadavanje referentne brzine
-P1
- Merenje struje kocenja (ampermetar)
-U1
- Merenje struje, napona i snage motora (digitalni multimetar)
10
Datum
04.Dec.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
-S2
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Dispozicija -
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
Upravljacki pult na LP1
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=L
12
Nar. str.
Str.
11
od
25
+
0
1
2
3
4
5
8
9
- Ukljucenje napajanja tiristorskog ispravljaca (ukljucenje kontaktora KA)
-S1C
- Ukljucenje napajanja indukta motora iz diodnog mosta (ukljucenje kontaktora KC)
-S1B
- Ukljucenje napajanja indukta motora iz tiristorskog ispravljaca (ukljucenje kontaktora KB)
-S3A
- Iskljucenje napajanja tiristorskog mosta (iskljucenje kontaktora KA)
indukta motora (iskljucenje kontaktora KB i KC)
-S3D
- Ukljucenje dinamickog kocenja motora (ukljucenje kontaktora KD)
-HA
- Signalizacija napajanja tiristorskog mosta
-HB
- Signalizacija napajanja indukta motora iz tiristorskog ispravljaca
-HC
- Signalizacija napajanja indukta motora iz diodnog mosta
-HD
- Signalizacija dinamickog kocenja motora
11
Datum
04.Dec.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
7
-S1A
-S3BC - Iskljucenje napajanja
Pret.str.
6
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Dispozicija -
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
Upravljacki pult na LP2
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=L
13
Nar. str.
Str.
12
od
25
+
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Na slici je dat prikaz ekrana koji se dobija kada se pokrene SCADA program.
Na njemu se nalaze tri grupe polja, sa nazivima: POBUDA, BRZINA, i INDUKT.
Iznad svakog pojedinacnog polja nalazi se naziv velicine koje je prikazana
u tom polju ili velicine cija se vrednost unosi sa tog polja.
Vrednost se unosi levim klikom misa na polje,
pri cemu se otvara prozor u kome se sa tastature unosi odgovarajuci broj.
Pomocu ovog ekrana moguce je uneti zadate vrednosti brzine i struja indukta
i pobude kao i ocitavanje merenih vrednosti struja, napona i brzine.
Levim klikom misa na polje sa natpisom "IZ REG. N" iskljucuje se regulator brzine
i prelazi se na rezim u kome se zadaje struja indukta (sa odgovarajuceg polja).
Pret.str.
12
=JS/14
Datum
04.Dec.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Dispozicija -
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
Prikaz SCADA ekrana
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
na racunaru
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=L
Nar. str.
+
Str.
13
od
25
0
1
2
3
4
3x380V, 50Hz
+L
-R
+LP2
-F1
3
7
8
9
+L
-XJ1
3
3
6
220V, 50Hz
R,S,T
+L
-AT4
5
3
+L
-AT2
3
+LP1
-F1
3
+LP1
-F4
+LP1
-F2
2
+LP1
-F3
2
2
+LP2
-F3
2
+LP3
-F3
2
+L
-PC
Racunar
+LP1
-U1
VLT 2800
+L
-AT3
+LP2
-G3
+LP1
-Q1
+L
-TM
3
~
~
+LP1
-K3
Tiristorski
most
+L
-R1
+LP1
-G1
+LP2
-KC
+LP2
-KB
+LP1
-K1
+LP2
-F2
+LP1
-K2
+LP1
-F5
2
2
+L
-RD
Pret.str.
+L
-MJ
2
3+PE
+L
-M1
M
3
~
=L/13
=R+L/15
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
M
Datum
Napajanje racunara
out
+LP1
-XJ1
Komandni napon LP3
in
Komandni napon LP2
Digitalni
multimetar
Komandni napon LP1
+LP1
-A1
+LP2
-KA
ac
Ime
Standard
Laboratorija za
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Srbija
Jednopolna sema
Elektricne seme
=JS
Nar. str.
+
Str.
14
od
25
0
1
-L
-PE
2
3
4
5
6
7
8
9
-N
-XJ1
ZUZE
PL
-W200
PP00-Y
BR
-XJ2
1
2
3
3x1,5mm2
220VAC
Razvodnik
8
9
10
11
-W204
BR PL ZUZE
PP00-Y
3x1,5mm2
220VAC
220VAC
+LP1-PE1
+LP1-N1
=AC+LP1/21.4/
-W207
BR PL ZUZE
PP00-Y
220VAC
8
9
220VAC
-PC
-X1
PE
BR PL ZUZE
3x1,5mm2
+LP3
-X1
PE
=AC+LP1/21.4/
+LP1-L1
2
=AC+LP1/21.4/
1
-W206
PP00-Y
3x1,5mm2
+LP2
-X2
5
8
Racunar
PE
in1
in2
in3
Napajanje
Napajanje
Napajanje
Napajanje racunara
laboratorijskog panela 1
laboratorijskog panela 2
laboratorijskog panela 3
=JS/14
16
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
BR PL ZUZE
3x1,5mm2
+LP1
Pret.str.
-W205
PP00-Y
+LP3-PE3
7
+LP3-N3
5
+LP3-L3
6
+LP2-N2
5
=DC+LP2/20.0/
4
+LP2-L2
XR
=DC+LP2/20.0/
napajanja
Datum
Ime
Standard
Laboratorija za
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Srbija
Razvod napajanja 220V
Elektricne seme
=R
Nar. str.
+L
Str.
15
od
25
0
1
2
3
-R
R
Razvodni
orman
3x380V
(na zidu)
-W201
S
4
5
6
-W202
4x1,5mm2
380VAC
380VAC
+L-AT2
R
S
U
-W209
+L-AT4
T
V
autotransformator
3x380V
12kVA
W
0
-W210
4x1,5mm2
3x1,5mm2
220VAC
220VAC
T
V
W
+LP2
X1
1
2
3
X6
4
3
4
5
=R+LP1-AT2.1
/=AC+LP1/21.1
=R+LP2-AT4.1
/=DC+LP2/17.1
=R+LP1-AT2.2
/=AC+LP1/21.1
=R+LP2-AT4.2
/=DC+LP2/17.1
=R+LP1-AT2.3
/=AC+LP1/21.1
=R+LP2-AT4.3
/=DC+LP2/17.1
=R+LP1-AT2.4
/=AC+LP1/21.1
Napajanje
Napajanje
autotransformatora AT2
autotransformatora AT4
15
=DC+LP2/17
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
S
BR PL ZUZE
PP00-Y
+LP1
Pret.str.
R
U
CN BR CN PL
PP00-Y
9
CN BR PL
GN 50-Y
4x1,5mm2
autotransformator
0-470V
13A
8
T
CN BR PL
GN 50-Y
7
Datum
Ime
Standard
Laboratorija za
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Srbija
Razvod napajanja 380V
Elektricne seme
=R
Nar. str.
+L
Str.
16
od
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
=R-AT4.1
=R-AT4.2
=R+L/16.7/ =R-AT4.3
=R+L/16.7/
=R+L/16.7/
F1
BR
1
3
5
2
4
6
6
7
8
-KA
BR
20.1
BR
X5
-W213
BR PL ZUZE
PP00-Y
3x1,5mm2
+L-I7 V
-G3
+L-TM
Diodni
most
SKD 50/12 A3
Semikron
Tiristorski ispravljac
sa prekidacima
za revers
L1
L2
+
L3
L1
-
L2
+
-W214
CN
PP00-Y
PL
L3
-
BR
PL
9
10
3x1,5mm2
X4
-KC
-KB
-KC1
20.3
1
3
5
2
4
6
-KC2
20.4
1
3
5
2
4
6
CN
PL
1
3
5
7
2
4
6
8
-KD
-KB1
20.6
1
3
5
2
4
6
-KB2
20.6
1
3
5
2
4
6
-KD
20.8
1
3
5
2
4
6
F2
CN
PL
-IKT.minus /18.1
-IKT.plus /18.1
Pret.str.
=R+L/16
18
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Napajanje motora
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
jednosmerne struje
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=DC
Nar. str.
+LP2
Str.
17
od
25
0
1
17.4/
2
3
4
5
6
-IKT.minus
-IKT.plus
7
8
9
+L-EPP
17.4/
Coper za
napajanje pobude
220/110V
-I1 /19.2
-I2 /19.2
Diodni
most
-U1 /19.6
-U2 /19.6
Tranzistorski
coper
12
13
14
I3 A
15
16
17
18
I2 V
out
(+)
CN PL
BR
out
(-)
out1 out2
ref
in1
ref
in2
Pob.Ref.2
11
Pob.Ref.1
X3
PL
-W211
-W215
GN 50-Y
PP00-Y
3x1,5mm2
3x1,5mm2
+L-I1 V
-W218
GN 50-Y
+L-KE
+L-Rd
PL
4,5 ohm
-W217
LiYCy
BE BR
I.pob.2
CN
I.pob.1
3x1,5mm2
2x0,75mm2
1,2kW
+L
115V
10,4A
A1
18.5
-MJ
M
-MJ
A2
18.4
Induktor
F1
1500ob/min
Ra=1,03ohm
F2
Indukt
La=30mH
Rf=408ohm
Lf=13,75H
J=00,0289kgm2
Pret.str.
17
19
Datum
04.Dec.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Napajanje motora
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
jednosmerne struje
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=DC
Nar. str.
+LP2
Str.
18
od
25
0
1
2
3
4
5
6
7
18.5/ -I1
18.5/ -U1
18.5/ -I2
18.5/ -U2
8
9
ZU
ZE
-M1
-M2
Merni
pretvarac
Phoenix Contact
MCR-S-10-50-UI-DCI
Merni
pretvarac
Phoenix Contact
MCR-C-UI-UI-DCI
L
U/I
GND1
CV
(+24V)13
CV
10 (+24V)
(GND1)14
11 (GND3)
(NC)15
PL
12 (GND3)
PL
(GND2)16
(I)
9
(U)
10
(GND2) (GND2)
11
12
(I)
7
(U)
8
SVRZ
(GND2)
9
CN
CVPL
X2
-W101
LiYCy
23
24
BR
BE
BR
X19
-W100
LiYCy
20
21
BR
22
BE
-W101
LiYCy
4x0,75mm2
2x0,75mm2
4x0,75mm2
24VDC
24VDC
24VDC
25
26
ZE
ZU
3
4
CH2 I
Pret.str.
-X3
16
X
A4 CH2 +
CH1 I
=PLC+LP3
-2.AI03
=PLC+LP3
-2.AI03
19.6
19.2
8/B2
15
9/A2
14
10/C2
13
5/B1
12
6/A1
11
A2 CH1 +
Merenje struje
Merenje napona
indukta motora
indukta motora
jednosmerne struje
jednosmerne struje
18
20
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
-X2
7/C1
2
14/B4
1
15/A4
11/B3
12/A3
X
13/C3
-X3
16/C4
+LP3
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Merenje napona i struje indukta
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
motora jednosmerne struje
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=DC
Nar. str.
+LP2
Str.
19
od
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
=R+L/15.5/ =R-L2
=R+L/15.5/ =R-N2
H3
Prisustvo
napona
F3
PL
CN
22
S3A
21
crveni
22
S3BC
21
14
14
13
zeleni
KA
20.1
14
13
KD
20.8
KB1
20.6
2
4
6
14
KC1
22
KC1
20.3
21
17.5
17.5
17.5
20.2
1
3
5
13
21
31
2
4
6
14
22
32
13
KD
20.8
14
14
KC1
20.3
13
A1
KC2
A2
zelena
13
A2
17.2 1
17.2 3
17.2 5
20.5
13
20.6
20.8
2
4
6
14
31
KB2
20.6
32
21
KB1
20.6
22
A1
HC
KB1
17.3
17.3
17.3
20.5
1
3
5
13
21
31
2
4
6
14
22
32
13
14
14
13
KB1
20.6
KC1
20.3
A1
KB2
A2
zelena
13
crveni
17.5 1
17.5 3
17.5 5
20.7
13
20.3
20.8
2
4
6
14
KD
20.8
32
31
KD
17.6
17.6
17.6
20.7
HD
A2
zelena
1
3
5
13
21
31
crvena
2
4
6
14
22
32
17.8
17.8
17.8
20.9
20.3
20.6
Napajanje motora
Dinamicko
Tiristorskog ispravljaca
iz diodnog mosta
iz tiristorskog ispravljaca
kocenje motora
19
=AC+LP1/21
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Upravljanje motorom
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
jednosmerne struje
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
13
32
Napajanje motora
Datum
14
A1
HB
A2
31
Napajanje
Projekt. D. Jevtic
Izmena
20.4
22
L
L
A2
1
3
5
13
KC2
A1
HA
S3D
zeleni
21
L
A1
KA
14
S1B
L
13
zeleni
Pret.str.
14
S1C
L
S1A
L
crveni
Elektricne seme
=DC
Nar. str.
+LP2
Str.
20
od
25
0
1
2
3
3x380, 50Hz
=R-AT2.1
=R+L/16.3/ =R-AT2.2
=R+L/16.3/ =R-AT2.3
=R+L/16.3/ =R-AT2.4
4
6
7
8
9
220V, 50Hz
=R+L/15.3/ =R-L1
=R+L/16.3/
5
1 /23.0
2 /23.0
=R+L/15.3/ =R-N1
=R+L/15.3/ =R-PE1
1
3
4
2
N2
1
N1
2
N2
-F4
C16A
C16A
2
N1
-F2
5
-F1
C25A
1
6
L
PE
N
L
PE
N
-XJ1
4 /23.0
a2.1 /24.3
ZU
-W203
PP00-Y
ZE
-U1
-A1
I2+
I3+
V1
V2
V3
VN
L N
L
N
68
PE
+L
-AT3
69
Mains
VLT 2800
Autotransf.
0-300V,10A
HSN0300
Power logic
L
PM710
I1-
I2-
I3-
Motor
U
V
W
PE
(96) (97) (98) (99)
out1 out2
12
27
R(81)
GND
50
53
55
GN 50-Y
ZU
2x1mm2
ZE
a1.2 /24.3
4T2
-X5
6T3
1
2
PL
CN
23.7
25A
23.4
Ith=26A
1L1
3L2
5L3
2T1
4T2
6T3
-K2
23.1
25A
1L1
3L2
5L3
2T1
4T2
6T3
3L2
5L3
2T1
4T2
6T3
-G1
GN 50-Y
1
3x1,5mm2
+L
-R1
1L1
~1
-W216
-K1
2
-K3
a2.2 /24.3
2T1
1
AC
-Q1
2,5 - 4A
-X3
CN
2
3
12A
SKB 15/12 A2
-
-R2
1
~2
~
5L3
CN
+
1
2k
-P1
2
0-10A
-F5
21.9
23.6
21.9
A
3L2
N
Brake
R+
(82)
-W208
1L1
PE
AC
I1+
VLT2811
230V
14,5A
3x1,5mm2
2
Digitalni
multimetar
PL
a1.1 /24.3
BR
3 /23.0
zuze
-XJ2
2
1
2
21.8
N1
12
21.8
N2
11
B10A
14
5 /22.5
W
22.8/
PE
V
22.8/
Pret.str.
22.8/
U
22.7/
6 /22.5
Napajanje motora iz
Napajanje motora iz
mreze/autotransformatora
frekventnog pretvaraca
Zadavanje
Kocenje
kocenje
referntne
jednosmernom
brzine
strujom
=DC+LP2/20
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
Elektricno
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Napajanje pogona sa
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
asinhronim motorom
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
22
=AC
Nar. str.
+LP1
Str.
21
od
25
4
5
6
7
8
9
PE /21.0
3
W /21.0
2
V /21.0
1
U /21.0
0
21.9/ 5
21.9/ 6
-X4
1
2
3
4
5
6
-X6
7
U slucaju kada nije
potrebno spoljno merenje
-W212
1
2
3
4
CN BN CN PL
5
ZUZE
PP00-Y
kratko spojiti kleme 1 i 4
5x1,5mm2
380VAC
0-6A
Pret.str.
2
-P4
U
0-600V
W
Struja
Snaga
motora
motora
-M1
22.8
2
V1
P=1,1kW,U=400V
cosf=0,78
In=2,9A n=1410 ob/min
1ZK30S4
Sever
Naopon
W1
PE
22.7
N
Motor
motora
21
23
Datum
04.Dec.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
I
V
A
-P2
-P3
1
M
3
~
U1
1
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Spoljno merenje na pogonu
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
sa asinhronim motorom
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=AC
Nar. str.
+LP1
Str.
22
od
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21.9/ 1
21.9/ 2
1
N1
2
N2
-F3
B10A
21.3/ 3
220V, 50Hz
21.3/ 4
1
0
2
3
1
4
2
1
3
-S1
1
-S4
-K1
-S2
2
23.4
4
Start
Zeleni
23.7
31
23.7
32
1L1
21
3L2
5L3
Pret.str.
A2
2T1
22
4T2
6T3
21
23.4
-K2
23.1
22
230Vac
A9-30-10 ABB
21.4
23.7
21.4
21.4
1L1
21
33
3L2
5L3
22
21
22
A1
-K3
A2
2T1
22
34
4T2
6T3
21
230Vac
A9-30-10 ABB
21.1
23.7
23.5
21.1
21.1
1L1
21
31
3L2
5L3
A2
2T1
22
32
4T2
6T3
21.8
23.4
23.1
21.8
21.9
Napajanje motora iz
Napajanje motora iz
Kocenje
frekventnog pretvaraca
mreze/autotransformatora
jednosmernom strujom
22
24
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
12
-K1
A1
-K1
L
230Vac
A9-30-10 ABB
21.8
11
L
A1
-K2
2
-F5
2
-K3
1
34
1
-K3
1
-S5
-S3
Stop
crveni
0
33
L
0
Datum
Ime
Standard
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
Upravljanje pogonom sa
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
asinhronim motorom
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Laboratorija za
Srbija
Elektricne seme
=AC
Nar. str.
+LP1
Str.
23
od
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21.3/ a1.2
21.3/ a2.2
21.6/ a1.1
21.6/ a2.1
X7
1
2
CN
CN/CV
-W001
LiYCy
2x0,75mm2
-EPP
Konvertor
signala
in1
in2
out1
out2
ka PC-u
Pret.str.
23
=PLC+LP3/25
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
Datum
Ime
Standard
Laboratorija za
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Srbija
Komunikacija RS 485
Elektricne seme
=AC
Nar. str.
+LP1
Str.
24
od
25
0
Pret.str.
1
2
4
5
6
7
8
9
=AC+LP1/24
Nar. str.
Datum
22.Nov.2011
Odobrio
B. Jeftenic
Projekt. D. Jevtic
Izmena
3
Datum
Ime
Standard
Laboratorija za
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
elektromotorne pogone
Univerzitet u Beogradu
www.pogoni.etf.rs/
Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Srbija
PLC moduli
Elektricne seme
=PLC +LP3
Str.
25
od
25
Download

Tehnička dokumentacija laboratorijske postavke