SERTIFIKOVAN SIS
PD"ELEKTROIZGRADNJA Bajina Bašta"A.D .
31250 Bajina Bašta, Milenka Topalovića 92
Tekući računi:205-81145-26, 160-9117-79
PIB:101000163, matični broj:07866470, šifra delatnosti: 45210
M MENADŽMENTA
TE
S ta n d C e r t
Q S -0 0 4 2
IS O 9 0 0 1
Telefoni: /031/
centrala:
862-144, 862-265
fax:
861-289
direktor:
862-164
tehnički direktor:
865-058
rukovodilac ekon.-finan. sektora:
861-288
šef komercijalne službe:
861-282
odeljenje nabavke:
869-430
odeljenje prodaje:
865-399
Predmet:
Nabavka potrebnog repromaterijala za
VIII,IX i X mesec 2011.god.
e-mail: [email protected]
web prezentacija: www.ebb.rs
NAŠ ZNAK: 13
BAJINA BAŠTA: 12.08.2011.god.
PD "Elektroizgradnja Bajina Bašta" A.D. Bajina Bašta oglašava nabavku sledećih dobara
za period VIII,IX i X mesec 2011.god.:
Tromesesečne potrebe građevinskog materijala
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Naziv dobara
Rebrasto betonsko gvožđe čbr Ø12 u šipci L=12m
Glatko betonsko gvožđe Ø5,5 č37 u koturu
Cement PC 20S 42,5N u rinfuznom pakovanju
Agregat 0-4
Agregat 4-8
Agregat 8-16
Oplatol ulje ( Hemoplatan )
Pocinkovani lim 0,55mm
Pocinkovana cev 2,5" L=6m
Dekapirani lim 2x1000x2000mm
Rebrasti lim 4/5 1.500x6.000mm
Profil UNP 65
Profil UNP 80
Valjani flah 50x6mm
Lim Al 99,5 H24 2x1250x2500 mm
Eloksirani lim Al 99,5 PT 1,5x1000x2000mm
1
Jed.
mere
kg
kg
kg
m3
m3
m3
l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Količina
350.000
31.000
600.000
1.300
400
400
3.700
1000
1.400
2.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
3.500
Tromesečne potrebe elektromaterijala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Visokonaponski tropolni rastavljač za spoljnu montažu sa prigrađenim
katodnim odvodnicima prenapona 12kVA, 10kVA. Komplet sa ručnim
pogonom i polužjem.
Nosač VN osigurača VNO-E1, 12kV za montažu na bolcn
transformatora
Patron VN osigurača 12kV, 50A - VVC osigurač 50A
Odvodnici prenapona 0,5kV 5kA za unutrašnju montažu ( proizvođač
"Okpiro"Užice)
Tropolna potpuno izolovana osiguračka letva 400A
Strujni merni transformator 600/5 , prolazni za bakar 40x10mm
Bakarne šine 40x10mm
Kabal XOO-A 3x70+61mm²
Provodnik P/F 1,5mm²
Provodnik P/F 2,5mm²
kom
10
kom
30
kom
kom
30
100
kom
kom
kg
m
m
m
100
30
350
300
1.000
300
Tromesečne potrebe ulja i maziva
1.
2.
3.
4.
Oplatol ulje ( Hemoplatan )
Policem
Policem primer tip A
Policem primer tip B
l
l
l
l
3.700
300
300
300
Uslovi koji treba da zadovolje ponuđači su kvalitet dobara, odgovarajuća cena i uslovi plaćanja.
Zainteresovani ponuđači ponude dostavljaju u roku od 3 dana od dana objavljivanja na adresu:
PD "Elektroizgradnja Bajina Bašta" A.D.
ul. Milenka Topalovića br. 92
31250 Bajina Bašta
ili na e-mail
[email protected]
Kontakt telefon: 031/869-430, 064/82-57-205
Osoba za kontakt: referent nabavke Tijana Mijailović,dipl.ecc
NAPOMENA: PD "Elektroizgradnja Bajina Bašta" A.D. Bajina Bašta nabavku proizvoda i
usluga ne vrši po Zakonu o javnim nabavkama, već ceo postupak sprovodi u cilju
transparentnosti nabavke dobara i usluga, i isti će se obaviti u skladu sa
Pravilnikom o postupu nabavke dobara i usluga br. 134 od 10.01.2011.godine.
2
Download

ELEKTROIZGRADNJA Bajina Bašta D