2014 YILI NiGDE iLi EGiTiM KURUMLARI iLK DEFA VE YENiDEN MUDUR OLARAK GOREVLENDiRiLENLERE AiT iNHA CETVELi
S. N.
T.C. Kimlik No
1
16229720414
2
61933195300
3
32605994132
4
57817135074
5
Alam
Ad1 Soyad1
Necmettin Y1ld•z Slntf Ogretmenliii
Kadrosunun Bulundugu Kurum
NiS:de/Merkez (711849) Kanuni Sultan
Si.ileyman Ortaokulu
Eski GOrevi
MUdUr
YardtmciSI
GOrevlendirildiii Kurum
Yenl
GOrevi
Puan
Ni8de/Merkez (711981) Nezihe Ve Tahsin
Kitapo:;:•llkokulu
MOd Or
57,78
TUrk Dili ve Edebiyat1 Nigde/Merkez (972978) Fatih Anadolu Lisesi
bB:retmen
NiS:de/Merkez (752033) Niide GOzel Sanatlar
Lisesi
MOdOr
57,12
S1mf Ogretmenliii
Nigde/Merkez (711766) Halil Kitapo:;:1ilkokulu
Ogretmen
NiB:de/Merkez {711766) Halil Kitapo:;:1llkokulu
MOd Or
56,85
ibrahim Yiiit
TOrk Dili ve Edebiyatl
Nigde/Merkez (967551) Mehmet Akif Mesleki
ve Tek. Anadolu Lisesi
OS:retmen
Nigde/Merkez (189423) NiS:de Mesleki Ve
Teknik Anadolu Lisesi
MUdlir
56,81
31256218086
Abdurrahman
Vural
Fizik
Nigde/Merkez (972376) Hac1 Zekiye Asian
Anadolu Lisesi
MildUi" Ba~
YardlmClSl
Nigde/Merkez (189411) Nigde Anadolu Lisesi
MUdUr
56,57
6
17000505558
ismail Ersoy
Sm1f OgretmenliS:i
NiS:de/Aitunhisar (709299) Yakac1k Cumhuriyet
MildUr
ilkokulu
NiS:de/Bor (712248} Cumhuriyet llkokulu
MUd Or
56,37
7
61102221106
Cihat ~ola
S1n1f Ogretmenligi
Nigde/Merkez (711900) Kemal Aydogan
llkokulu
MOdOr
YardlmCISI
Nigde/Merkez (711951) Mehmet Ve Emet
Aydogan llkokulu
MOd Or
56,2
8
48613641104
Mustafa Y1ldmm Beden ES:itimi
Nigde/Merkez (721528) Agca~ar Haz1m
Asian bay Ortaokulu
OS:retmen
NiS:de/Merkez (750042) Fertek Ozel ES:itim
Mesleki ES:itim Merkezi (Okulu)
MUdOr
55,53
9
25469408884
MuratGOmli§
S1n1f OgretmenliS:i
Nigde/Bor (712246) Bekir Sami Baran llkokulu) Ogretmen
NiS:de/Bor (712268) Hac1 Ali Sebat c;:orum
!Jkokulu
MOdGr
55,52
10 14141790096
MGsiOm Ozkul
Sm1f OS:retmenligi
Nigde/Merkez (712093) Sakarya ilkokulu
DS:retmen
Nigde/Merkez (711954) Memnune~Tlirker
Altuncu llkokulu
MOdOr
55,29
11 67492012584
Y1lmaz lkier
S1n1f 6gretmenligi
Nigde/Merkez (711954)Memnune TOrker
Altuncu ilkokulu
OS:retmen
Nigde/Merkez (711680) Dr. Sad1k Ahmet
llkokulu
MOd Or
55,21
12 34238123972
Neslihan Onsal
c;:ocuk Geliliimi ve
ES:itimi
NiS:de/Bor (190391) ZObeyde Hamm Mesleki ve
Ogretmen
Teknik Anadolu Lisesi
NiS:de/Bor (190391) ZUbeyde Hamm Mesleki
Ve Teknik Anadolu Lisesi
MOd Or
55,17
13 20345393728
Mustafa
Serinkaya
Sosyal Bilgiler
Nigde/Bor (715344) Mehmet GOie~; Ortaokulu
Nigde/Bor (712307) Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
MOd Or
55,07
14 41773864796
Tayyar An
S1n1f dgretmenligi
Ni8:de/Bor (712312) Mehmet GUle~; Ortaokulu) dKretmen
NiKde/Bor (712359) 29 Ekim ilkokulu
MOd Or
55,07
15 31310218212
Mustafa Musalli
Felsefe
Nigde/Me.rkez (322822) Fen Lisesi
6gretmen
NiS:de/Merkez (972376) Hac1 Zekiye Arslan
Anadolu Lisesi
MUdGr
55,03
16 39029169986
ErdoS:an c;:elik
Fizik
Nigde/c;:iftlik (235757) c;:iftlik c;:ok Programll
Anadolu Lisesi
OS:retmen
Nigde/c;:iftlik (971340) Ogretmen Evi Ve Ak~am
MOdGr
Sanat Okulu
54,97
Abdullah
Ta~pmar
Celalettin
bzOdoB:ru
1/9
Ogretmen
~
2014 YILI NiGDE iLi EGiTiM KURUMLARI iLK DEFA VE YENiDEN MUDUR OLARAK GOREVLENDiRiLENLERE AiT iNHA CETVELi
5. N.
T.C. Kimlik No
Alam
Ad1 Soyad•
Kadrosunun Bulundugu Kurum
EskiGOrevi
GOrevlendirildigi Kurum
Yeni
GOrevi
Puan
17 56641377278
Nuretdin Onal
S1mf Ogretmenligi
Nigde/Merkez {189460) Halk Egitim Merkezi
Ogretmen
Nigde/Aitunhisar (277757) Halk Egitim Merkezi MOd Or
54,76
18 48235435228
Vehbi Yurteri
Sosyal Bilgiler
Nigde/Merkez (721206) K1rk Pmar Hac1
Si.ileyman Filibeli Ortaokulu
t':lgretmen
Nigde/Merkez (757283) Sazhca Ertugrul Gazi
Ortaokulu
MUdOr
54,71
Osman Acar
Ti.irkc;e
Ni8:de/Merkez (709252) imam Hatip Ortaokulu
Nigde/Merkez (709252) Imam Hatip Ortaokulu MQdi.ir
' 54,68
19
12344849184
Fen Bilimleri/Fen ve
20 16783247402
ismet Uncu
21 23672468794
Mustafa TOrker
Teknoloji ve Tasanm Nigde/Bor (748264) 100 VII Y.B.O
22 26063393552
Hac1 dzmen
Din KGlt. ve Ahl.Bil.
23 17459605366
Fatih Uzel
24 28021797792
Nigde/Bor (712260) Fahri Kirt Ortaokulu
MOd Or
YardlmCISI
dgretmen
Nigde/Bor (712260) Fahri Kirt Ortaokulu
MOd Or
54,5
dgretmen
Ni8:de/Bor (712200) As1m Eren Ortaokulu
MOdOr
54,28
Nigde/Merkez (751030) AtatGrk Anadolu Lisesi dgretmen
Nigde/Merkez (964404) Yavuz Sultan Selim
Anadolu lisesi
MlidOr
53,94
GOrse! Sanatlar
Ni@:de/Merkez (758043) Bor Toki Anadolu Lisesi dgretmen
Ni8:de/Bor (751028) ~ehit Nuri Pamir Anadolu
lisesi
MlidOr
53,91
Ahmet DoS:an
Tarih
Nigde/Merkez (322852) Fen Lisesi
dgretmen
NiS:de/Merkez (758045) NiS:de Yunus Emre
Anadolu Lisesi
Mlidlir
53,89
25 16961506802
Nihat Ersoy
Tarih
NiS:de/Bor (751028) ~ehit Nuri Pamir And.Lisesi
MOdUr
Yard1mcJs1
NiS:de/Bor (758043) Bor Toki Anadolu Lisesi
MOd Or
53,78
26 20390581682
Salih Ya~ar
Din KOit. ve Ahl.Bil.
NiS:de/Merkez (189435) HOdavend Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi
MOdOr Ba~
Yardlmclsl
NiS:de/Merkez (189459) Nigde Anadolu imam
Hatip Usesi
MOd Or
53,44
27 12503844692
Ferudun Soyak
Beden Egitimi
Nigde/Merkez (853538) AtatOrk Ortaokulu
MOdOr
Yard1mcJs1
Nigde/Merkez (972977) Rem ide Yllmaz Atabek
MOdOr
Anadolu lisesi
53,2
28 52042523238
Mahmut Erdem
Diker
Fizik
Ni8:de/Merkez (962618) AtatOrk Mesleki
Tk.Anadolu lisesi
dgretmen
NiS:de/Bor (972375) Bar AtatOrkAnadolu Lisesi MOdUr
53,09
29 44731767436
Tahir dz
TUrk Dili ve Edebiyat1 Nigde/Merkez (189459) imam Hatip Lisesi
MOd Or
YardlmcJsl
NiS:de/Merkez (962156) 75. Y1l Mehmet GOker
MUdOr
Mesleki Ve Teknik And. lis
53,02
30 47062689552
Tamer Benli
MUzik
NiS:de/Bor (712260) Fahri Kirt Ortaokulu
dgretmen
Nigde/Bor (712205) AtatOrk Ortaokulu
52,6
Fahrettin ~ener
S1mf Ogretmenligi
Ni8:de/Merkez (711900) Kemal AydoS:an
ilkokulu
MOd Or
Yardtmctsl
Nigde/Merkez (712183) 75.YII Mustafa Altuncu
MUdGr
llkokulu
31
36272053086
Teknoloji
2/9
~
MUdGr
52,55
2014 YILI NiGDE iLi EGiTiM KURUMLARI iLK DEFA VE YENiDEN M0D0R OLARAK GOREVLENDiRiLENLERE AiT iNHA CETVELi
S. N.
T.C. Kimlik No
Alam
Ad• Soyad•
Kadrosunun Bulundui;u Kurum
Eskl GOrevi
GOrevlendirildiii Kurum
Yeni
GOrevi
Puan
Nigde/Merkez (971769} Y1ld1ztepe Hac1
32 39358887360
Yakup Evlice
Tarih
Abdullah $ehit Mehmet Kayahan ~ok Programh
Ogretmen
Nigde/Merkez (751960) NiB:de Spar Lisesi
MOdOr
52,38
MOdi.ir
52,23
Anadolu Lisesi
Ni~de/Uiuk•!iila (190761) Mesleki ve Teknik
MOdi.ir Ba~
Nii:de/Uiukl~la (190761) Ulukl§la Mesleki Ve
Anadolu Lisesi
Yard•mc1s1
Teknik Anadolu Lisesi
6gretmen
Ni8;de/Bor (973877) Bor Fen Lisesi
MOdOr
52,15
Ni@:de/!;:amardl (814561) 75.Yil ~ehit Oste@:men
Ogretmen
Murat Erdem !;:ok Programll Anadolu Lisesi
Ni@:de/!;:amard• (814561) !;:amard1 75.Yil ~ehit
Ost. Murat Erdem !;pal.
MUdUr
52,13
Din KUlt. ve Ahl.Bil.
Ni@:de/Merkez (747195) Em in Emine Teoman
Ozel E@:itim Uygulama Merkezi 1. Kademe
Mlidlir
Yard•mc1s1
Ni@:de/Merkez (721344) Mevlana Ortaokulu
MildUr
52,11
Bayrakc•
51nlf Ogretmenl@
Ni@:de/!;:iftlik {712631) Boz KOy Ahmet Nazmi
Filibeli ilkokulu
Ogretmen
Ni@:de/Bor (712261) Dr. 5ervet !;:etin llkokulu
Mlidlir
52,09
38 52357516420
Celalettin ince
51nlf Ogretmenligi
Ni@:de/Merkez (711636) Behzat Ecemi~ llkokulu Mlidlir
51,91
39 49735604930
Ula~ 5anda8:
Beden E@:itimi
NiS;de/Merkez (752552) Ye§ilg6Jc0k Imam
Hatip Ortaokulu
MOdOr
51,78
40 25166419060
Yavuz Coruk
5m•f Ogretmenligi
Ni@:de/Bor (712349} Yunus Emre llkokulu
MOdUr
Yard1mc•s•
Nigde/Bor (712347) Veli BengU llkokulu
Mtidlir
51,77
41 51406544896
$it Oral
5mlf Ogretmenli@:i
Nigde/Bor (190425) Halk E@:itim Merkezi
MlidUr
Yardlmc1s1
Ni@:de/Bor (712253) !;:ukurkuyu Dr. Fatma Erol
ilkokulu
MtidOr
51,71
42 38647970172
Yahya Ozkan
Sosyal Bilgiler
Nigde/Bor (715341} Obruk Mustafa 5ebahat
Ergin Ortaokulu
Ogretmen
Nigde/Bor (712257) !;:ukurkuyu Fatih Ortaokulu MUdOr
51,68
43 20384580370
Taner Ozen
Sm1f Ogretmenli@:i
Ni@:de/<;amardl (190521) Halk E~itim Merkezi
MOdOr
51,67
44 18848443910
Abdullah
Ozdemir
S1n1f Ogretmenli@:i
Ni@:de/Bor (712340) Toki llkokulu
MUdOr
51,41
45 18290655534
ilker Ta~k1ran
Sm1f Ogretmenli8:i
Ni@:de/Bor (712349) Y~nus Emre llkokulu
MOdOr
51,29
33 50176588864
Ceyhan Baymd1r Tarih
34 20132591610
$aban Durgut
TUrk Di!i ve Edebiyatl Nigde/Bor (973877) Bor Fen Lisesi
35 52864750096
Serkan Av§ar
Beden E8itimi
36 59299280532
Halis
37 17495187574
Ne~et
Er~at1m
Nigde/Merkez (712183) 75.Yil Mustafa Altuncu
Ogretmen
llkokulu
Ni@:de/Merkez (712120) Ye~ilgOlcUk ~ehit
Ogretmen
Osman Turgut Ortaokulu
Nigde/Merkez (708772) AS:ca~ar $ehit Mustafa MUd Or
Yard1mc•s•
Memi§ llkokulu
MOdor.
Ni@:de/Ulukl~la (971338) Ogretmenevi ve
Yardlmc1s1
Ak§am Sanat Okulu
NiS:de/Bor (712270) Hala~ ilkokulu
3/9
Ogretmen
.
~
2014 YILI NiGDE iLi EGiTiM KURUMLARI iLK DEFA VE YENiDEN MUDOR OLARAK GOREVLENDiRiLENLERE Ail iNHA CETVELi
S. N.
T.C. Kimlik No
Alam
Ad• Soyad•
GOrevi
Puan
MUdGr
51,02
DB:retmen
Ni@:de/Aitunhisar (709211) Karakap1 Durmulj
Balarban Ortaokulu
MOdGr
51
NiS;de/Bor (712267} GOkbez ilkokulu
OB;retmen
NiB:de/Bor (712276) Kamil AlakuJi llkokulu
MGdiir
50,99
S1mf OgretmenliB:i
Nii§:de/UiukiJjla (712586) Uluk1~la lnk1lap
ilkokolu
MUdUr
YardlmCISI
Nigde/Bor (714785) Menderes ilkokulu
MOd Or
50,89
MOdOr
Yardlmc1s1
Nitde/Bor (712288) Kemerhisar Hisar
Ortaokulu
MOdOr
50,88
NiS;de/Merkez (381059) Faik ~ahenk Mesleki
Ve Teknik Anadolu lisesi
MOd Or
50,8
Otretmen
NiS;de/Bor {190378) Bar irfan Ilk Mesleki Ve
Teknik Anadolu lisesi
MOd Or
50,66
47 17303680334
Ahmet Ergiile9
48 37258612228
~emsettin
Ni@:de/Bor {715354) Ktzllca AtatUrk Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve NiB:de/Altunhisar (714518} Ye~ilyurt Hasan
Yald1r Ortaokulu
Teknoloji
Aksoy S1n1f Ogretmenli@:i
Berrak
Veni
GOrevlendirlldigi Kurum
Nigde/Bor (715319) lmam Hatip Ortaokulu
Ali Osman Dogan Sosyal Bilgiler
Mehmet Aykut
Eski GOrevi
MlidUr
Yard1mc•s•
46 10054180504
49 11260314110
Kadrosunun Bulundugu Kurum
50 53719051696
Cengiz Dogan
Sosyal Bilgiler
Nigde/Aitunhisar (709275) Mustafa Necati
Ortaokulu
51 45796561014
Lokman Ekinci
Fizik
Nigde/Merkez (381059) Faik ~ahenk Mesleki ve MOd Or
Yard1mCISI
Teknik Anadolu Lisesi
52 39253953054
Halil Yurtyapan
Mobilya ve I~ Mekan Nigde/Bor (190437) Ahi Evran Mesleki ES:itim
Merkezi
Tasanml
53 43333820860
Kenan YOksel
Din KOit. ve Ahi.Bil.
Nigde/Bor (190413) Anadolu Imam Hatip Lisesi
MOdOr
Yardtmclst
NiB:de/Bor (190401) Bor Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi
MOdUr
50,57
54 27887331188
Harun Kaya
Sm1f OgretmenliSi
Nigde/Merkez (712152) Zahide Sefer llkokulu
MOd Or
Yard1mc•s•
Nigde/Merkez (709215) As1m Ve Zeynep
Ecemi~ llkokulu
MOdUr
50,53
55 49261432922
6merYirik
Okul 6ncesi Ogrt
Nitde/Merkez (970055) G6n01 c;i~egi Anaokulu Ogretmen
Ni8de/Merkez (750182) Nasreddin Hoca
Anaokulu
MOd Or
50,17
56 26324384732
Ramazan
Koyuncu
5osyal Bilgiler
Nigde/Merkez (720915) 23 Nisan Havac1lar
Ortaokulu
6gretmen
Nigde/Merkez (721314) GOmU~ler Ortaokulu
MOd Or
50,14
57 22712315036
Hakan Soysal
Teknoloji ve Tasanm NiS;de/Bor (715332) Toki Ortaokulu
Ogretmen
Ni8:de/Bor (715382) Cumhuriyet Ortaokulu
MOd Or
50,1
58 39376952958
Muharrem Yenel TUrk Dili ve Edebiyatl
Nigde/Merkez (971827) Ye~ilg61c0k ~ehit
Recep Tekta~ c;PAL.
MOd Or
Yard1mc•s•
Ni8:de/Merkez (971827) Ye~ilg61cUk ~ehit
Recep Tekta~ c;ok Programll Anadolu Lisesi
MOdOr
50,05
59 51916531034
Ferhan dz~elik
Motorlu Ara!rlar
Teknolojisi
NiS;de/Merkez (189472) Mesleki EB:itim
Merkezi
dgretmen
Ni8:de/Bor (190437) Ahi Evran Mesleki ES:itim
Merkezi
MOdUr
50,03
60 65245085656
lhsan YOksel
Din KOit. ve Ahi.Bil.
Nigde/c;iftlik (972758) c;iftlik Anadolu Lisesi
MOdOr
Yardtmc1s1
NiS'de/c;iftlik {972758) c;iftlik Anadolu Lisesi
MOdUr
49,85
61 53455483300
Serda! Pekel
Sm1f OgretmenliS;i
Nigde/c;iftlik {712631) Bozk6y Ahmet Nazmi
Filibeli ilkokulu
MOd Or
Yard1mC1S1
Ni8:de/Bor (712223) Bahc;eli Gazi ilkokulu
MOdUr
49,74
-
4/9
-
----
....f---1
2014 YILI NiGDE iLi EGiTiM KURUMLARI iLK DEFA VE VENiDEN MUDUR OLARAK GOREVLENDiRiLENLERE AiT iNHA CETVELi
S. N.
T.C. Klmlik No
Alam
Adt Soyad1
Kadrosunun Bulundugu Kurum
Eski GOrevi
68:retmen
G0revlendirildi8;1 Kurum
Nigde/Merkez (711867) Karaatll $ehit $ahin
Ytlmaz likokulu
Yeni
GDrevi
Puan
62 38506978578
GOkhan Balc1
S1mf Ogretmenligi
Ni8:de/Aitunhisar (709225) Karakapt ilkokulu
63 38293454064
Serdar
Haytrho8:1u
Sm1f 68;retmenli8;i
Ni8;de/Bor (7122253) c;:ukurkuyu Dr. Fatma Erol MOd Or
likokulu
Yardtmctst
Nigde/Bor (712291) Kemerhisar SOmer llkokulu MOd Or
49,4
64 31868200042
Ibrahim Say
Smtf Ogretmenligi
Ni8:de/Merkez {712143) Ylldtztepe ?ehit Ahmet
MOdUr
Salt1k tlkokulu
Nigde/Merkez (711682) Dumluptnar ilkokulu
MOd Or
49,26
65 12317850018
Ismail Acar
S1n1f Ogretmenlili:i
NiS:de/<;iftlik (712658) Kula ilkokulu
Ogretmen
NiS:de/<;iftlik (712658} Kula ilkokulu
Mi.idi.ir
49,23
Terkan <;evik
5osyal Bilgiler
NiS;de/Uiukt~la
66 10588324528
MUdi.ir
Yardtmctst
Nigde/Bor (715354) Ktztlca Atati.irk Ortaokulu
MOd Or
49,12
67 66898241116
lsaAiic;:
Sosyal Bilgiler
NiS:de/Merkez (747001) HOdavend Hatun
i~itme Engelliler Ortaokulu
Ogretmen
Nigde/Merkez (749119) Ak~emseddin Bilim Ve
MOd Or
Sanat Merkezi
48,69
68 62167185860
Atila
Stmf Ogretmenligi
NiS;de/Bor (712283) Kemerhisar Etiler ilkokulu
Ogretmen
Nigde/Bor (712281) Kemerhisar Cumhuriyet
ilkokulu
MOdOr
48,52
69 32123001428
H1z1r <;elik
Stmf OgretmenliS:i
Nigde/Uiukt~la {712588) Kemalpa~a ilkokulu
MOd Or
Yardtmctst
MOd Or
48,26
70 22559507960
Mustafa Vural
lngilizce
NiS:de/Merkez (721369) Edikli $ehit ihsan
Yanmkulak Ortaokulu
Ogretmen
Nigde/Merkez (711596) Aktas $ehit YOksel
Kabaca ilkokulu
MOd Or
48,07
71 26279328560
OmerCOcOk
Stmf Ogretmenligi
Nigde/Merkez (711673) Dikilitas $ehit Erda!
<;oban ilkokulu
Ogretmen
Nigde/Merkez (751832) Aliya izzet Begovic;:
llkokulu
MOd Or
48,06
19844359632
Ferhat DaB:ct
Smtf OgretmenliB:i
NiS:de/Bor (712340) Bor Toki ilkokulu
Ogretmen
NiS:de/Aitunhisar (709197) istiklal ilkokulu
MOdOr
47,88
73 10895339086
Eser Kahraman
TOrkc;:e
Nigde/Merkez (711682) Dumlupmar llkokulu)
Ogretmen
Nili:de/Bor (715403) Bahc;:eli Gazi Ortaokulu
MOdOr
47,71
74 48265656440
Rusen Bozdag
Stmf OgretmenliS:i
Nigde/Bor (712291) Kemerhisar SOmer ilkokulu Ogretmen
Nili:de/Bor (712283) Kemerhisar Etiler llkokulu
MOd Or
47,64
75 57796145712
HamitTurgut
llkogretim
Matematik Ogr..
Nigde/Aitunhisar (709211) Karakap1
Balarban Ortaokulu
Ogretmen
Ni8;de/Aitunhisar (709275) Mustafa Necati
Ortaokulu
MOd Or
47,35
76 37079233510
HOseyin Atli
GOrse! Sanatlar
NiS:de/Merkez (350990) Edikli <;ok Programh
Anadolu Lisesi
Ogretmen
Ni8'de/Aitunhisar (714532) imam Hatip
Ortaokulu
MOd Or
47,32
77 43837164286
Omer Keskin
Stmf Ogretmenligi
Nigde/Merkez (712116) Yesilg61c0k
Cumhuriyet llkokulu
MOd Or
NiS:de/Merkez (712098) Sazhca ilkokulu
MOd Or
47,28
72
'
Sa~
(715728) Eminlik $ehit Ytldtray
Ktlu; Ortaokulu
5/9
Durmu~
NiS:de/Uiukt~la (971338) Ogretmen Evi Ve
Ak~am
Sa nat Okulu
~
MOdUr
49,49
2014 YILI NiGDE iLi EGiTiM KURUMLARI iLK DEFA VE YENiDEN M0D0R OLARAK GOREVLENDiRiLENLERE AiT iNHA CETVELi
S.N.
T.C. Kimlik No
Kadrosunun Bulunduiu Kurum
Alan•
Ac:h Soyad1
Eski GOrevi
GOrevlendirildigi Kurum
Yeni
GOrevl
Puan
Sosyal Bilgiler
Nigde/Merkez (721129) KOmGrcG ~anakkale
$ehitleri Ortaokulu
Ogretmen
Nigde/Merkez {721135) Koyunlu Nam1k Kemal
Ortaokulu
MUd Or
46,82
Mustafa
bzdemirli
S1mf bgretmenli8:i
Ni8:de/Merkez (711867) Karaatll $ehit $ahin
Y1lmaz llkokulu
bgretmen
Nigde/Merkez {711750) GOmO~Ier llkokulu
MOd Or
46,25
80 56764227504
KU~at
GOrse! Sanatlar
bgretmen
Nigde/Merkez {721334) GOIIOce Ortaokulu
MOd Or
45,71
81 52453512906
Kadir Orok
Sosyal Bilgiler
Ni&de/Merkez (121027) 5akarya Ortaokulu
Ogretmen
Nigde/Merkez (721502) Akta~ ~ehit YUksel
Kabaca Ortaokulu
MUdUr
45,7
82 41479882452
Nam1k Emin
Taker
ilk6&retim
Matematik dgr.
Ni&de/Uiukl~la (747755) Mustafa KU~Ukav~ar
Yat1h B61ge Ortaokulu
Ogretmen
Ni&de/Uiuk•~la
MUdUr
45,69
83 47926660628
Erdem Atabey
TUrk~e
Ni&de/Bor (712260) Fahri Kirt Ortaokulu
Ogretmen
Nigde/Bor (715391) Balc1100.YII Ortaokulu
MUdUr
45,63
84 60184252244
Doi!l;an ~ahin
Sm1f Ogretmenligi
Nigde/Merkez (712127) Ye~ilg6lc0k 75.YJI
TUrkan Yi.lksel ilkokulu
Ogretmen
Ni&de/Merkez (711668) Degirmenli AtatUrk
ilkokulu
'
MUdi.lr
45,56
85 46528921052
Serdar Ay
5mlf 6gretmenli&i
Nigde/c;:iftlik (712639) c;:ittlik c;:ardak llkokulu
Ogretmen
Ni&de/c;:iftlik (750043) Bozktiy ilkokulu
MUdi.lr
45,32
Ali OniO
5Jmf Ogretmenli&i
Ni8:de/Uluk1~la
86 53485482212
Y.B.O.
MOdi.lr Ba~
Yard1mc1s1
Nigde/UiukJ~Ia
MOdUr
45,18
87 39346709810
Hamdi 6ZT0RK
Smtf Ogretmenligi
Ni&de/Metkez (712102) Sel~uk ilkokulu
Ogretmen
NiB:de/Merkez (976625) Murtaza Ve Naile
Uyamk llkokulu
MOdi.lr
44,885
88 17780665268
Mehmet dzen~
Stmf Ogretmenligi
Ni&de/c;:iftlik (712646) ~ehit ~akirTekin llkokulu Ogretmen
Okul 6ncesi 6grt
Nigde/Merkez {974568) Papatya Anaokulu
78 21026560620
Cenan
79 36916767522
89 10387445080
r;avu~
Giller
~enol
Uslupehlivan
Nigde/Merkez (748044) Emin Emine Teoman
bzel E8:itim Ve I~ Uygim. Mrkz.
(747755) Mustafa
Ki.l~Ukav~ar
(715742) c;:iftehan Ortaokulu
(712586) lnkllap ilkokulu
Nigde/Merkez (712090) Pmarc1k Mustafa ~ahin
MOd Or
llkokulu
44,88
Mi:idUr
Nigde/Merkez (833322) Cumhuriyet Anaokulu
Mi:idi:ir
44,78
90 62980161362
lhsan c;:elikba~
S1mf Ogretmenligi
Ni&de/c;:iftlik {712648) Divarh ilkokulu
Ogretmen
Ni8de/c;:iftlik {712646) ~ehit ~akirTekin llkokulu Mi:idi:ir
44,58
91 53122309926
Bi:ilent Alan
S1n1f 6gretmenligi
Ni&de/Bor {712253) c;:ukurkuyu Dr. Fatma Erol
llkokulu
Ogretmen
Ni&de/Bor (712246) Bekir Sami Baran ilkokulu
MUdi:ir
44,33
92 33235913234
Ahmet Ozkan
cografya
Ni8;de/Merkez (189447) Mimar Sinan Mesleki
ve Teknik Anadolu lisesi
dgretmen
Ni8;de/Merkez {971769) YJid1ztepe
Hacrabdullah ~· Mehmet Kayahan c;:PAL.
MOdOr
44,24
93 51979528736
Harun Ertosun
Kimya/Kimya
Teknolojisi
Ni@:de/Bor (190378) lrfan ilk Mesleki ve Teknik
Ogretmen
Anadolu Lisesi - - - - - - - - - - -
Nigde/Merkez (955532) Elmah~c;:ayJrh 80.Y1I
c;:o_k Programh Anadolu lisesi
MOdOr
44,21
6/9
~
2014 YILI NiGDE iLi EGiTiM KURUMLARI iLK DEFA VE YENiDEN MUDUR OLARAK GOREVLENDiRiLENLERE Ail iNHA CETVELi
S. N.
T.C. Kimlik No
Adl Soyad1
Kadrosunun Bulundugu Kurum
Alam
Eski GOrevi
MUdUr
GOrevlendirildiii Kurum
Veni
GOrevi
Puan
Ni8de/Merkez (711669} Degirmenli Ortaokulu
MUd Or
44,01
O@:retmen
Ni@:de/Merkez {709011) Alay llkokulu
MOdUr
43,7
bgretmen
Nigde/Merkez (711656) c;avdarh $ehit Erdal
OniO ilkokulu
MUd Or
43,69
Ni8de/Merkez {711774) Hasak6y $ehit Cerna I
Ozcan llkokulu
08:retmen
Nigde/Merkez (711774) Hasak6y ~ehit Cemal
Ozcan llkokulu
MUd Or
43,62
Beden ES:itimi
Nigde/Merkez (711989) Orhanh Ortaokulu
MOdOrY.
Ni8:de/Merkez {711755) Hactabdullah ~ehit
Dogan Demir Ortaokulu
Mi.idOr
43,6
Sefa Dogan
Stmf Ogretmenli8:i
Ni@;de/Merkez (~11694) Edikli AtatOrk ilkokulu Ogretmen
Ni@;de/Merkez [711703) Edikli Osman Gazi
ilkokulu
MOd Or
43,54
100 71779087950
OnderGOmO~
G6rsel Sanatlar
Ni@;de/Merkez [190437) Ahi Evran Mesleki
E@;itim Merkezi
MOd Or
Yardtmctst
NiB:de/Bor (324904) Prof. Dr. Ali Yaramanc1
<;PAL.
MOdOr
43,4
101 55186422238
Kenan Duyar
ilk6B:retim
Matematik Ogr.
Nigde/Merkez (721369) Edikli ~ehit ihsan
Yanmkulak Ortaokulu
MOdOr
Yardtmctst
Ni8:de/Merkez (721362) Feslegen Eczac1 Necla
Filibeli Ortaokulu
MOd Or
42,95
102 45106965938
Mustafa Korkmaz TOrk om ve Edebiyat!
MOd Or
42,9
103 54358209332
Adem Yanar
StmfO@;retmenliiji
104 38332784176
Celal Saygtlt
Fen Bilimleri/Fen ve Niijde/Merkez (962618) AtatOrk Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Teknoloji
105 10090358882
Ramazan
SerinoB:Iu
Stmf Ogretmenli@;i
106 13598554572
Levent Demir
Stmf Ogretmenli@;i
107 26048391542
Yakup Ti:inbol
108 10478671824
109 16913696810
94 62041192588
Ferhat Ta~
Sosyal Bilgiler
95 66319051652
llhan Ulusoy
S1mf Ogretmeniigi
96 39790130260
Ferhat Apaydm
S1mf Ogretmenligi
97 26771128958
Ibrahim Aydm
Sm1f bgretmenli@:i
98 28712304568
Bayram G6k
99 41227887616
Nigde/Merkez {721344) Mevlana Ortaokulu
Nigde/Merkez (711756) Hac1 Abdullah $ht.
Mustafga Avc1 ilkokulu
Ni8de/Merkez (711900) Kemal Aydogan
llkokulu
Yard•mciSI
NiB:de/Bor (190378) lrfan Ilk Mesleki ve Teknik
bgretmen
Anadolu Lisesi
Ni8:de(Uiukt~la
(972757) Ulukt~la 75. VII
Anadolu Lisesi
MOdUr
Yardtmctst
Nigde/Merkez (711666) oegirmenli Ad nan
Menderes llkokulu
MOd Or
42,85
MUd Or
Yardtmctst
Ni8"de/Merkez {721206) Ktrkpmar Hact
SOieyman Filibeli Ortaokulu
MOdOr
42,74
Ogretmen
Ni8:de/Ulukt~la (712588) Kemalpa§a ilkokulu
MUd Or
42,43
~ehitleri llkokulu
MOd Or
Yardtmctst
~ehitleri llkokulu
MOd Or
42,34
Stmf Ogretmenli8i
Ni8de/Altunhisar (709197) istiklalllkokulu
6gretmen
Ni8:de/Aitunhisar (709264) Ket;ikalesi Selt;uk
ilkokulu
MOd Or
42,3
Muhammed
A kg On
5mtf Ogretmenli8:i
Ni@;de/c;iftlik (7500043) Bozk6y ilkokulu
Ogretmen
Ni@;de/c;iftlik (712631} BozkOy Ahmet Nazmi
Filibeli ilkokulu
MOd Or
42,2
Ramazan Orhan
Stmf Ogretmenligi
Ni@;de/c;iftlik (712678) ~eyhler ~ehit Hamza
Baykan ilkokulu
Ogretmen
Nigde/c;iftlik (712669) Ovahbag Hasan
SOieyman Filibeli llkokulu
MOd Or
42,11
Nigde/Merkez (711694) Edikli AtatOrk ilkokulu
Ni8:de/Uiukt~la (712586) Ulukt~la lnktlap
ilkokulu
Ni8:de/Merkez (711946) K6m0rc0 c;anakkale
7/9
Nigde/Merkez (711946) K6mUrcO c;anakkale
~
2014 YILI NiGDE iLi EGiTiM KURUMLARI iLK DEFA VE YENiDEN MUDUR OLARAK GOREVLENDiRiLENLERE AiT iNHA CETVELi
S. N.
T.C. Kimlik No
Alam
Ad1 Soyad1
Kadrosunun Bulunduj:u Kurum
Eski GOrevi
G0revlendlrildi8:1 Kurum
Yeni
GOrevi
Puan
Niide/Merkez (711627) Bailama Ortaokulu
Oiretmen
Niide/Merkez (749167) Edikli imam Hatip
Ortaokulu
MUdUr
42,02
Sm1f 6iretmenliii
Niide/l;iftlik {712678) Seyhler $ehit Hamza
Baykan ilkokulu
MOdOr
Yardlmc1s1
Nij:de/<;iftlik (712650) Divarh $ehit ilhan
<;ankaya llkokulu
MOdOr
41,89
Ali GOlden
Okul 6ncesi 6grt
Nij:de/Bor (712239) Balc•100. Y•illkokulu
Ogretmen
Niide/Merkez (970055) GOnOI c;:ic;eii Anaokulu MOd Or
41,49
113 64786102532
Sevgi Yi.iksel
Sm1f Ogretmenliii
Nitl:de/Merkez (711819) l!;meli ~ehit Davut
Vildlz ilkokulu
Ogretmen
Nigde/Merkez (715246) Ye~ilgOicOk
Yenimahalle ilkokulu
MOd Or
41,34
114 18701637340
Mustafa DogruOz 51nlf Ogretmenligi
Nigde/Uiukl~la
MOdOr
Yard•mclsl
Sava~ ilkokulu
MOdOr
41,28
115 53059078490
Ali Erzurum
S1mf dgretmenligi
Nigde/Merkez (711916) Kiledere
Tunt;:bilek ilkokulu
MOd Or
YardlmCISI
Nigde/Aitunhisar (712193) Ye~1lyurt Hasan
Yald1r llkokulu
MOdOr
41,19
116 55165421672
Abdullah Bozek
S1n1f OgretmenliS:i
NiS:de/Merkez {711946) K6m0rc0 <;anakkale
~ehitleri llkokulu
Ogretmen
Ni8de/Merkez (712127) Ye~ilgOicOk 75. Y1l
TOrkan YOksel ilkokulu
MOdOr
41,17
117 42346660494
BOient
S1n1f Ogretmenligi
Nigde/Merkez (711668} Detl:irmenli AtatOrk
ilkokulu
Ogretmen
Nigde/Merkez (711940) Konakh llkokulu
MOd Or
40,91
118 70828094536
KOksal AkyOrek
Beden ES:itimi
Ni8de/Bor (758043) Toki Anadolu Lisesi
dgretmen
Ni8de/Merkez (739261) Elmal1 Ortaokulu
MOd Or
40,56
119 40081926752
Habip Turgut
5tmf Ogretmenli8i
Ni8de/Merkez {712143) Ylld1ztepe $ehit Ahmet MOd Or
YardtmCISI
5altlk llkokulu
Ni8de/Merkez (708772) Agca~ar $ehit Mustafa
MOd Or
Memi~ ilkokulu
40,54
120 15400181358
Erol Moran
MOzik{Keman)
Nigde/Merekez {752033) GOzel Sanatlar lisesi
dgretmen
Nigde/Merkez {712120) Ye~ilg61COk $ehit
Osman Turgut Ortaokulu
MOd Or
40,39
121 11525627986
Ahmet Danaba~
5mtf dgretmenligi
NiS:de/t;iftlik (712623) Azath KOIIOce llkokulu
MOd Or
Yardtmclst
NiS:de/<;iftlik (712615) Asmas1z llkokulu
MOd Or
40,13
122 26504378926
Necla Koyuncu
S1mf Ogretmenligi
NiS:de/Merkez {712143) Ylldtztepe $ehit Ahmet
6S:retmen
Salt1k llkokulu
NiS:de/Merkez (711659) t;ay1rh ?ihi1: Ayhan
KaragOz llkokulu
i.·:
MOd Or
39,81
123 56284145364
Kemal Ozta~
Sm1f Ogretmenligi
Ni8de/t;iftlik {712639) t;iftlik <;ardak llkokulu
MOdOr
Yardlmc1s1
Nigde/<;iftlik (712638) Bozk6y Mehmet Akif
llkokulu
MOd Or
39,78
124 21347300516
Ibrahim $im~ek
TOrkt;:e
Nigde/<;iftlik (712618) Azath isa YOksel
Ortaokulu
MOdOr
Yardlmc1s1
Nigde/<;iftlik {712618) Azath isa YOksel
Ortaokulu
MOd Or
39,75
125 22625268160
Veysel Turna
Sm1f Ogretmenli8i
NiS:de/Merkez (712109) T1rhan Omit GOne~
ilkokulu
Ogretmen
NiS:de/Merkez (711700) Edikli $ehit Ayhan
Ankan ilkokulu
MOd Or
39,73
110 16409673910
111 47863667322
-112 42812053454
Ahmet Sami
ilk68retim
Bayraktar
Matematik Ogr.
Serda I Soydan
Kanta~
{190785) Halk
E~itim
Merkezi
~ehit
8/9
BOient
Nigde/Merkez (711630) Baglama ~ehit Adnan
.:.r--<
2014 YILI NiGDE iLi EGiTiM KURUMLARI iLK DEFA VE YENiDEN M0D0R OLARAK GOREVLENDiRiLENLERE AiT iNHA CETVELi
S. N.
T.C. Kimlik No
126 46798188742
Ad1 Soyadl
Mehmet Akif
Ta~km
Alam
Sm1f Ogretmenligi
127 16694514792
Onur Bay1r
S1n1f Ogretmenligi
128 30658748832
Cihan Uslu
Smlf Ogretmenligi
Kadrosunun Bulunduiu Kurum
Nigde/Merkez (711615) A~lama Mukadder
Murat Bayath ilkokulu
Nigde/Merkez{711867) Karath
~ehit ~ahin
Y1lmaz ilkokulu
Nigde/Bor (712299) K1Z1Ica AtatOrk ilkokulu
Eski GOrevi
GOrevlendirildiii Kurum
Veni
GOrevi
Puan
dgretmen
Ni8de/Merkez {711724) Elmal1 ilkokulu
MOdOr
39,55
Ogretmen
Nigde/Merkez(711694) Edikli AtatOrk ilkokulu
MUd Or
39,395
Ogretmen
Nigde/Bor (712279) Kay1llkokulu
MUdOr
39,36
Yukanda ad1-soyad1, alam, g6revi ve gi:irev yeri yazth ki~ilerin 10/06/2014 tarihli ve 29026 say11i Resmi Gazete'de yay1mlanan Milli ES:itim Bakanllgma Bagh ES:itim Kurumlan Y6neticilerinin
GOrevlendirilmelerine tli~kin Y6netmeli@:in 22. maddesine gOre isimleri kar~1s1nda belirtilen kurumlara 4 y1l sOre ile "MOd Or" olarak g6revlendirilmeleri uygun gQrOimektedir.
Makamlanmza arz olunur.
9/9
Download

2014 YILI NiGDE iLi EGiTiM KURUMLARI iLK DEFA VE YENiDEN