TURK STANDARDLARI ENST|TUSU
gur.cssi
riinr $TANDARDIARTNA
uyGUNtuK
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE
OTCONFONMITT
TOTUNKI$H
ETANDAND$
Markantn Tantmt ^ Descriptionof the Mark
T S E- .
@
-=.ForI
BELGENUMARASI
REFERENCE
NUMBEROF LICENCE
14.10.01/TSE-13669
eeLceNiNl
ir-xvenidgrlniHi
24.09.2009
eeLceNiH
soNGE9ERI_ir_ix
reniHi
24.09.2014
BELGE
snHieiKURULU$uN
ADI
CHINTELEKTR|K
SANAY|VE TiCARETANONiMSIRKET|
ADRESSOF THE LICENCEHOLDER
BELcEseHieiKURULUgUN
RoREsi
MECiDiYEMAH.DEMOKRASi
CAD.No:299-ASULTANBEYL|
iSTANBUL/TURKiYE
Uneriuvenieor
ZHEJIANG
C H I N TE L E C T R I CC
SO . . L T D .
DATEOF FIRSTISSUEOF LICENCE
LICENCEVALIDUNTIL
NAME OF THE LICENCEHOLDER
NAME OF THE MANUFACTURINGPLACE
yeniaonesi
UReriu
ADRESSOF THE MANUFACTURINGPLACE
ZHENGTAIBLDGLIUSHIINDUSTRIAL
ZONEWHENZHOU
325604
YURTDT$r/QrN
iprAr eoileN BELGENUMARAST
(Varsa)
INDTCATION
OF SUPERSEDEDLICENCE(it any)
rrscir-r-iricani MARKAsI
CHINT
ir-cilirUnx STANDARDI
TS EN 60947-2| Algakgerilimanahtarlama
dUzenive kontrold0zeniBolum2: Devrekesiciler
/ 06.03.2008
RFG/SIERED TRADEMARK
REUTED TURKISH SIANDARD
BELGEKAPSAMI
SCOPEOFLICENCE
sABiTTESiSLi,KESME
oRTAMtHAVAoLAN, DOKUMMAHFMALt,BRctvsrzELLEQALt$TtRMALt
, AytRMAvA
UYGUNOLAN,BAKIMGEREKT|RMEYEN,
IP 20 KORUMALI,
B KATEGoRiSiDEVREKEsibi
T i P :N A 1 - 2 0 0 0
ANMAAKIMLARI: 6304,800A,
10004,1250A,16004,20004
EN BUYUKBEYANK|SADEVREKESMEKApASiTESi(tcu):B0 kA
BEYAN|$LETMEK|SADEVREKESMEKApASiTESiflcs):50 kA
A N M AG E R | L I M i : 4 OVO
ANMAFREKANSI:50/60
Hz
B E Y A NY A L | T | MG E R I L | M(|U i ) :l o o o V
B E Y A ND A R B ED A Y A N | M
G E R I L I M(|U i m p ) : 8k V
KUTUPSAYISI:3,4
T i P :N A 1 - 3 2 0 0
ANMAAKIMLARI:
20004.25004.32004
!loo.zot
ffi
Belgesi"15.04.2007
tarihinden
itibarenuygulamadan
kaldtfllmtgtlr
Enstitum0z0n
belirledi0i
da gosterir.
SartlaflkarStladtgtnt
- Tet:t Faks: * web: . e-mait:
MUDURLUGU
krsmenveyaokunmaslnt
gekildegodalttlamaz,
zorlaSttracak
kaztnttve silintiyaptlamaz
rUnx
rUnx
STANDARDLARTENsrirUsU
sTANDARDLARINA
uycuNLUK
BELcrsi
rxi
TURKISH STANDARDS
INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX
BELGEKAPSAMI( 14.10.01/TSE-13669no1u
belgedevamr): CHINTelextRir
$rRKETl
sRnRyi ve ticnRer Rruoruin,l
EN BUYUKBEYANKISADEVREKESMEKAPAS|TESi
(lcu):80 kA
BEYANl$LETMEK|SADEVREKESMEKAPASITESI
(lcs):65kA
A N M AG E R i L I M i : 4 0V0
ANMAFREKANSI:
50/60Hz
B E Y A NY A L | T I MG E R I L | M(iU i ) :1 0 0 0V
B E Y A ND A R B ED A Y A N I M
G
- -E' -R
' -i'L: "i M(iU i m p ) : 8k V
K U T U PS A Y I S I : 3 . 4
:"'
sABiTTESiSLi,KESME
ORTAMT
HAVAOLAN,DOKUMMAHFMALt,BAGtMStZ
ELLEQALt$TtRMALt
, AytRMAvA
UYGUNOLAN,BAKIMGEREKTIRMEYEN,
IP OOKORUMALI,
A KATEGOR|S|
DEVREKCSibi
TiP: NM8-12505,
NM8-1250H
ANMAAKIMLARI:
6304,7004,8004,9004,1
0004,1250A
EN BUYUKBEYANKISADEVREKESMEKAPAS|TES|
(tcu):50 kA | 415V, 20 kA / 690V(NM8-1250S),
70 kA /
415V,20 kA / 690 V(NM8-1
250H)
BEYANi$LETMEKtSADEVREKESMEKAPASiTESi
(tcs):50%tcu
A N M AG E R I L | M i : 4 1V5, 6 9 o V
ANMAFREKANSI:
50/60Hz
B E Y A NY A L I T I Mc E R i L i M l( U i ) : 7 5 0V
B E Y A ND A R B ED A Y A N T G
ME R I L | M | ( U i m p )k: 8V
K U T U PS A Y I S I3: . 4
TIP:NMSS-630S
ANMAAKIMLARI
: 2504,315A,350A,4004,5004,630A
EN BUYUKBEYANKISADEVREKESMEKApASiTESi(tcu):70 kA t 415V, 15 kA / 690 V
BEYANl$LETMEKISADEVREKESMEKAPAS|TES|
(lcs):50%lcu(690V),
lcs=lcu(415V)
A N M AG E R | L I M | : 4 1V5, 6 9 0 V
ANMAFREKANSI:
50/60Hz
BEYANYALITIMGERiLiMi(Ui):750V
B E Y A ND A R B ED A Y A N I M
G E R | L | M I ( U i m p )k: 8V
K U T U PS A Y I S I : 3 , 4
TIP:NM8-630S
ANMAAKIMLARI:
250A,31
5A,3504,400A,5004,
EN BUYUKBEYANKISADEVREKESMEKAPAS|TES|
(lcu):70 kA | 415V, 1SkA / 690V
(rcs):50%tcu(690V),
tcs=tcu(415V)
PFyANi$LETMEKISADEVREKESMEKAPAS|TESI
A N M AG E R | L I M4| :1 5V , 6 9 0 V
ANMAFREKANSI:50i60
Hz
B E Y A NY A L I T I MG E R I L I M(iU i ) :7 5 0V
B E Y A ND A R B ED A Y A N T G
ME R I L I M i ( U i m p )k: 8V
K U T U PS A Y I S I : 3 . 4
TIP:NM8-250S,
NM8-250H,
NM8-250R
ANMA AKIMLARI: 100A,125A,1604,180A,20Q
A,225A,250A
EN BUYIIKBEYANKISADEVREKESMEKAPASITES|
(tcu):50 kA / 1 5 V , 1 0 k A / 6 9 0
tfunro,
ffi
8e19esi"15.04.2007
tarihinden
itibarenuygulamadan
Enstitomiiziin
belirledigl
da gdsterir.
$artlankar9rladrgrnr
ktsmen veya okunmastnt zorlagttracak gekilde Qodalttlamaz,kaztntt ve silinti yaptlamaz,
rUnr
rUnx
sTANDARDLART ENsrirUsU
sTANDARDLARINA
UYGUNLUI( BELCESi exi
TURKISH STANDARDS
INSTTTUTI('N
CERTIFTCATE OF CONFOR,MITYTO TURKISH STANDARDS APPENDIX
BELGEKAPSAMI( 14.10.01/TSE-13669no1u
belgedevamr): cHINT elextnif
$rRKETt
saruRYive ticaRet eNouin,I
4 1 5V , 1 0 k A / 6 9 0V ( N M 8 - 2 5 0 H1)5, 0k A | 4 1 5 V , 1 0k A / 6 9 0V ( N M B - 2 5 0 R )
BEYANI$LETMEK|SADEVREKESMEKAPASITESI
(tcs):tcs=tcu
A N M AG E R I L | M4i :1 5V , 6 9 O V
A N M AF R E K A N S I : 5 0 / 6H0z
BEYANYALITIMGERiLiMi(Ui):750 V
B E Y A ND A R B ED A Y A N I M
G E R i L i M i ( U i m p ) :k8V
K U T U PS A Y I S I : 2 , 3 , 4
i..
T I P :N M 8 - 1 2 5 RN,M 8 - 1 2 5 SN, M 8 - 1 2 5 H
ANMA AKIMLARI: 164,20A,25A,32A,40
A,50A,634,80A,100A,125
EN BUYUKBEYANKISADEVREKESMEMPASITES|(rcu):50 kA | 415V, I kA / 690 V(NM8-1
25S),100kA | 415
v, 8 kA / 690V(NM8-1
25H),150 kA I 415V, 8 kA / 690V(NM8-1
25R)
(lcs):lcs=lcu
BEYANISLETMEKISADEVREKESMEKAPASITES|
A N M AG E R I L | M4| :1 5V . 6 9 0 V
ANMAFREKANSI:
50/60Hz
B E Y A NY A L | T | MG E R i L i M(iU i ) :7 5 0V
B E Y A ND A R B ED A Y A N T G
ME R i L i M i ( U i m p ) :k8V
K U T U PS A Y I S I : 2 , 3 , 4
lponro
'Enstitiimiizce
verilmekte
olan"imalataYeterlilikBelgesi'15.04.2007
tarihinden
itibarenuygulamadan
kaldrnlmr$trr.
.Bu belge,belgelendirilen
iirUnijn,0retim
yerininEnstitiimiiziln
belirlediSi
da gdsterir.
iartlankargtladlgrnr
yuRT DtStBELGELEND|RME
ISTANBULMUDURLU6U- Tet:. Faks: * web: . e-mait:
Bu belgehigbir suretletahrifedilemez,
gekildegogalttlamaz,
krsmenveyaokunmastnt
zodagttracak
kaztnttve silintiyaptlamaz,
ffi
a l
Download

riinr $TANDARDIARTNA uyGUNtuK gur.cssi