TIIZMET YETEPIITIK
bEICTEI
Belge No
:06-HYB-3848
ilk Verilig Tarihi
:19.09.2013
Son Gegerlilik Tarihi
:19.09.2014
Firmanrn Adr
:ELTEM-TEK ELEKTR|K TESiSLERi MUHENDiSLiT UUTENHNiTIiX
DANI$MANLIKVE TICARET
Firmanrn Adresi
:Z|YA BEY CAD 1419. SOKAK NO:14 BALGAT-ANKARA/TURKIYE
Hizmet Yeri Adresi
:ziYA BEY CAD 1419. SOKAK NO: 14 BALGAT / QANKAYA
ANKARA/TURKIYE
SicilNo
:50994
Verilen Hizmetin KaPsamt
1. TS 13381 (18.12.2008)YETKILI SERV|SLER . YENiLENEBiLiR ENERJi KAYNAKLARINI KULLANARAK ELEKTRIK
ENERJiSi UNETTru SiSTEVIER iCiN KURALLAR STANDARDINA UYGUN HiZMET VEREN
- CSUN EURASIA ENERJI SISTEMLERI SANAYI VE TiCARET A.$, YETK|LI SERVISi (1465839)
(1
9.09.201 3) (CSUN) MARKALI
Ttlrk Standardlart EnstitrlsU Hizmet Belgelendirme Yonergesine gore yapllan inceleme nt
firma igyerinin, kapsamtnda belirtilen, hizmetler igin yeterli oldu$u tespit edilerek bu belge
MUDURU
ANKARA HiZMET YER|
-UGU Ostim Mahallesi 100. Yrl Bulvan No:g9 Kat:3
TURK STANDARDLARI ENST|TUSU ANKARA HIZMET BEL
oSTiM/ANKAM Telefon: 0312 592 50 00
F
031241 6661
Bu beloe hicbir surefle tahrif edilemez. krsmen veva okunmasrnr zorlasttracak sekilcle codaltrlam
az
1
ka7]nl|l ve silinti
vaotlamaz' Savfa :
1
/
1
Download

TIIZMET YETEPIITIK bEICTEI - eltem-tek