TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
KRTT.E'RE UYGUNTUK BETG ESI
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
GERTIFIGATE OF GONFORMANGE TO GRITERIA
Markanm
Tarumr
TSEK
BELGE NUMARASI
REF ERENC E,N
UM
BELGEN|N il-x
BER OF
venilig
1
Description of the Mark
.:--'='
': F O l|J .
4.0.30.4.35.00/TS EK-23863
LI CE N C E
TAR|Hi
03.02.20't4
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
'BELGEN|N SON GE9ERL|I-iX
rnnini
03.02.2015
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHiBi KURULU$UN ADI
BY ISITMA SOGUTMA KLIMA HAVALANDIRMA SANAY| VE TiCARET
ANONIM $iRKET|
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BELGE SAHIBI KURULU$UN ADRESI
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER
FETiH MAH.LiBADIYE CAD. TAHRALI SOK. NO 7 KAVAKYELI PLAZA
A BLOK D 22 ATA$EHIR iSTANBUL
Uneriu YERIADI
iMpELAiR iKLiMLENDiRME SiS MAK.VE SAN.TiC.LTD.$Tl
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
Uneriu
YERI ADRES|
EGE SERBEST BOLGES| GUNDUZ SOKAK D.1/D
ADRFSS OF THE MANUFACTURING PLACE
GAZ|EMEiR iZMiR
TEsciLLi TicARi MARKASl
TEKNOGEN
REG/SIERED TRADE MARK
ilciLi
eeLceLENDiRME KR|TERi
UBM-00-BK-0 00 24.08.20
1
0
340 m" /h DEN 4600 m3 /h DAHIL'E KADAR HAVA DEBISI KAPAS|TELi
.
RELATED TURKI SH STANDARD
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
- Fanh rsrtrcr/sogutucu (fan coil) iiniteleri
03
OveR e
iZMiR BELG
*Bu belge,
belgelendirilen iiruntln, iiretim yerinin Enstitumtizi.in belirledigi lartlafl kargtladrgtnt da gdsterir.
'Bu belge ile hak kazanllan TSEK Markasl, iirtln0n TsE taraftndan belirlenen kriterlere uygunlugunu ve bu uygunlugun betgelendirildigini
ifade eder.
Bu belge hig bir suretle tahrif edilemez, krsmen veya okunmasrnr
zorlagtrra€k gekilde gogaltrlamaz, kazrnl ve silinti vaorlamaz.
DURU
Download

turk standardları enstıtusu