TÜRK STANDARDLARİ ENSTirÜSÜ
İA UYGUNLUK BEtGEsİ
TURKİSH STANDARDS İNSTİTUTİON
cEnTIrIcATE 0r cONrOnMITy T0 TuRKI§H §TANDARD$
Markanın Tanrmr ^ Descrintion of the Mark
TsE @
BELGE NUMARASI
REFERENCE
OF L|CENCE
^JUMBER
gEı-ceı.ıiİ.ı iı-x
venİı-iş rnniHi
DATE oF FlRSr/ssUE oF LICENCE
rıniı-li
seı-cE].ü iİ.| soN GEçERı-İı_ir
LlCENCE VAL|D UNTIL
BELGE sarıiei KURULUşuN ADı
NAME oF THE LlcENcE lloLDER
BELGE saniei KuRuLuşUN
aoRşsi
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER
üneriıvı
yeninoı
NAME OF THE MANUFACTUR\NG PLACE
ünEriıvı ypninonesi
ADREss oF
TL-|E
MANUFACTURLNG PLACE
iprnı
Eoiı_EN BELGE NUMARA§l (Varsa)
cF SUPERSEDED LICENCE (if any)
rEsci
ı-ı-i
,- FoıJJ
14.10.02/TSE-703B
17.03.2oa4
16.02.2015
STANDART PoMPA VE MnKiNA SAN.Tİc.A.Ş.
DoS oRGAN iZE SANAYİ 2.CADDE No.9
iSTANBUL/TüRK|YE
i
Y. DU
DULLU-üMRAN
i,i
STANDART poMpA VE MAKıNA SAN.TiC.A.ş.
DoS oRGAN izE sRııRyİ 2,cADDE No.9 Y.DU DULLU-üMR^N iYE
iSTANBUL/TüRKIYE
ı
lNDIcATüoN
ricnni MARKAsı
REG/SIERED TRADE MARK
iı-çiı-i rünx §TANDARDı
RELATED TU RKlSH STANDAR[)
STANDART
l-S 12599 / Pompalar- Daigıç Pis Su
İçin
l Q.a4.1999
BELGE KAPSAMl
SCOPE OF L|CENCE
-
aiR
KANR|_|_ı,
E
iKi KANALLl, SERBEST AKlŞLl PERVANELi su
soĞurııALl, SU soĞurııRsız,TEK
SAB|T VE HARAKETLi YAŞ MONTAJ PiS SU DALG|ç POMP,\LARI (Kı\TALoG MoDELi C SER|Sİ)
EMiŞLİ,
l3ıoz.zoın,
TSE |STANBUL BELGELENDiRME
-Bu belge, l-elgelendirilen ürünün, ürotim ycrinjn ElıştitümüZün belirlgdiği
şaltları karşlladlğInl da gösterir.
iST^NBUL-İSTANBULBELGELENDiRMEMÜDÜRLÜĞÜçaylrovaTrenistasyonuYanıÇAYIRoVr'JGEBZE-7e|2627231273'raks:2627231606-\.,,eb:
Bu belge hiç bır suroi|e tahrif edilemez, klsmen Veya okunmaslnl Zorlaştlracak şekilde çoğaltllamaZ, kazlnt Ve silinti yapllamaz.
-e-mail
Download

TS 12599 - Standart Pompa