TURK STANDARDLARİ ENSTİTUSU
TsEK
KRITERE UYGUNLUK BEtGESI
TURKİSH STANDARDS İNSTİTUTİON
GERTIFIGATE OF GONFORMANGE TO GRITERIA
Markanın
Tanımı
TSEK
Description of the Mark
veya /
or
FO
lJJ
l
BELGE NUMARAS|
14.10.02ffSEK-4849
BELGENiN iı-r veniı-iş TARiHi
10.08.1993
BELGENİN soN GEçERı_|ı-ix reniHi
LlcENcE VAL|D UNT\L
16.02.2016
BELGE SAHİB| KURULUŞUN ADl
STANDART PoMPAVE MAK|NA SANAYi T|CARET A.Ş.
ADRESS OF THE L|CENCE HOLDER
BELGE sAHiBi KuRULUşUN ADREsi
YUKARl DUDULLU oRGANiZE SANAYİ BÖLGESı 2.CAD.No:9
üMRANiYE/ |STANBUL
üneriıvı yERlADı
STANDART PoMPA VE MAK|NA SAN. Tic. A.Ş.
REFERENCE NUMBER OF L|CENCE
DATE oF FIRST ISSUE oF LlcENcE
NAME OF THE L|CENCE HOLDER
NAME OF THE MANUFACTUR|NG PLACE
ünerivı yERiADREsi
i
Dos oRGANlZE SANAY| 2.CADDE No.9
Y. DU
DULLU-ÜMRANİYE
ADRESS OF THE MANUFACTUR\NG PLACE
iSTANBUL
TEsci LLi TıGARı MARKASl
09/06/93 TAR|H
iı_eiı-i eelceLENDiRME KRiTERl
ÜBM-00-BK-000 / Kriteri Seçilmemiş Sözleşmeler için
REGISTERED TRADE MARK
RELATED TU RKl SH STANDARD
VE
133877 SAY| iLE TESC|LLi.
l
24.08,2010
BELGE KAPSAM|
SCOPE OF L\CENCE
DİşLi PoMPA - rueı oiı--ıııoToRlN VE ENDüSTR| YAĞLAR| iÇiN
-YATAY MiLLi, TEK KADEMELi, TEK EMMELi, sABlT DEV|R sAYlLl, ELEKTRiK MoTORLU SDY TiPl
:
€$
.2015
HAKAN DENiZ
TSE iSTANBUL BELGELENDiRME
MüDüRü
-Bu belge,
belgelendirjlen ürünün, üretım yerinin EnstitümüZün belirlediği şartlan karşlladlğlnl da gösterir,
-Bu belge ile hak
kazanllan TSEK Markasl, ürünün TsE taraflndan belirlenen kriterlere uygunIuğunu Ve bu uygunluğun belgelendirildiğini ifade eder,
Bu belge hiÇ b]r suretle tahrif edilemez, küsmen Veya okunmaslnl zorlaştlracak şekilde çoğaltllamaz, kazintı Ve silinti yapllamaz,
Download

TSEK - Dişli Pompalar