TÜRK
STANDARDLARı ENSTiTÜSÜ
..
.
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
-
Markanın Ta~riPtion
TSE
vey';",
of the Mark
~
veya/o, to-
BELGE NUMARASı
REFERENCE NUMBER OF LlCENCE
21.0.01.0.00.00fTSE-65608
BELGENiN
iLK VERiLiş TARiHi
DA TE OF FIRST ISSUE OF LlCENCE
17.04.2013
BELGENiN
SON GEÇERLiLiK
LlCENCE VALID UNTlL
16.04.2014
TARiHi
ın W
BELGE SAHiBi KURULUŞUN
ADI
NAME OF THE LlCENCE HOLDER
Beyaz Bilgisayar
BELGE SAHiBi KURULUŞUN
ADREsi
ADRESS OF THE LlCENCE HOLDER
FETiH MAH. TAHRAL1 SOK. KAVAKYELi
PLAZA NO:7 D BLOK
DAIRE:15-16
KAT:6 ATAŞEHIR ISTANBUUTÜRKIYE
ÜRETiM YERi ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
Beyaz Bilgisayar
ÜRETiM YERi ADRESi
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
Fetih Mah. Tahra!ı Sak. Kavakyeli Plaıa No:7 D Blok Daire:15-16
Alaşehir/Istanbul
iSTANBUUTÜRKIYE
iPTAL EDiLEN BELGE NUMARASı
(Varsa)
INDICA TION OF SUPERSEDED LlCENCE (il anyJ
14.0.10.0.06.00fTSE-64944
TESciLLi
TicARi MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
CityPlus
iLGiLi TÜRK STANDARDı
RELATED TURKISH STANOARO
TS 13298/ Elektronik belge yönetimi /29.06.2009
-- TS 13298fT1 /
Elektronik belge yönetimi /12.04.2012
-- TS ISO/IEC 25051/ Yazılım
mühendisliği.
Yazılım ürünü kalite gereksinimleri
ve değerlendirmesi
(SQuaRE) - Ticari kullanıma hazır (COTS) yazılım ürünü kalitesi için
gereksinimler
ve test yönergeleri /12.04.2011
Yazılım
Tasarım
Yazılım Tasarım
Sanayi ve Ticaret
Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
Limited Şirketi
Kat:6
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LlCENCE
Kapsam:
Ürün Adı
Marka
Versiyon
: CityPlus Elektronik
: CityPlus
: v 13.0
Bilgi 8elge ve Arşiv Yönetim
Sistemi
UYGULAMA SUNUCUSU ASGARI YAZılıM GEREKSINIMLERI
Platform:
Windows ve/veya Linux
Işletim Sistemi: Windows Server 2008 64 (Bit) / Linux 64 (Bit)
Veritabanı:
Oracle D8 11 g, Oracle WebCenter Centent 11.1.6, Oracle
Business
Intelligence
11 9
AR
LiM BELGELENOIRME
MÜOÜRÜ
"Enshlümiizce verılmekıe olan 'Imalata Yeterlılik Belgesı" 15,04 2007 ıanhınden itıbaren uygulamadan kaldırılmışıır.
"Bu belge. bOlgelendınlen urunun, ii'eıim yennin EnstıtUmüzun behrlecıi{ıi şarlla" karşlladıOınl da gösterır
ANKARA"
YAZılıM
BELGELENDIRME
MUOURLUGÜ"
Tel: "Faks:
Bu belge hıç tlil $v,eııc lahnt edilemez, kısmen veya okvnmasını
"web:
zorlaştıracak
"e.mail:
şekllde çoOallılamaı.
kazıntı ve sılıntı yapılamaz.
1/2
TÜRK
STANDARDLARı ENSTiTÜSÜ
..
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI
.
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
-
Markanın Tanımı
TSE
veya/m
BELGE KAPSAMI (21.0.01.0.00.00rrSE-65608nolu
Ticaret Limited Şirketi
Deseription of the Mark
~
veya/m
be~
ı- tl) W
: Beyaz Bilgisayar Yazılım Tasarım Sanayi ve
UYGULAMA SUNUCUSU ASGARI DONANıM GEREKSINiMLERI
Işlemci: intel
Bellek:
8 GB
Disk:
500 MB
ISTEMCI BiLGiSAYARı ASGARI YAZılıM GEREKSiNIMLERI
Internet [stemci:
Internet Expiorer 9, Google Chrome V.26.0, 1410.43, Firefax 19
ISTEMCI BiLGISAYARı ASGARI DONANıM GEREKSiNIMLERI
Işlemci:
Inlel
Işlemci Saat Frekansı: 1 Ghz
Bellek:
2 GB
3
AZILIM BELGELENDIRME
MÜDÜRÜ
"Ensntümilzoe verilmekıe olan "lmalaıa Yeıerlilik Be1gesi" 15.04.2007 tarıhindeıı ıtıbaren uygulamadan kaldınlmışrır.
"Bu belgo, belgelerıdınlen urunun, ull,lllrn yerinin Enstıturnuzun belirlediği şartlar, karşıladı:lını da gl:)sıımı.
ANKARA"
YAZılıM
BElGELENDIRME
MUDÜRLOGÜ.
Tel: • Faks: •••••.
eb: • e.maıl:
Bu be/g(ı hiç bor surelle tahlil edılemez. kısmen veya okurımasını
zoı1aşuracak
~k,lde
çoğaııılarnu. kallntı iLCsılinti yapılamaz.
2/2
Download

ÿş2 0 1 3 - 1 1 - CityPlus Bilgi Belge Arşiv Yönetim Sistemi