WWW. PRODOPRAVCE. CZ
TRANSPORT MAGAZÍN
Bulletin Sdružení automobilových dopravců
VydáVá
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
RedAKČNÍ RAdA
Šéfredaktor
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Členové
Jana Sláčalová
Michaela Havelková,
Ing. Martin Špryňar,
Mgr. Vojtěch Hromíř,
Ing. Jan Medveď
Ing. Zdeněk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
PřÍjeM iNZeRce
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM
Carlos Sardá
Foto na obálce: Martin Felix
AdReSA RedAKce
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
TiSK
T–STUDIO, s. r. o.
Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
9/2013
OBSAH
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení ..............................................................................................3
Řídím dobře. A je to vidět. ................................................................................5
SiLNiČNÍ dOPRAVA
Novinky z Evropské unie ..................................................................................6
Bosna a Hercegovina .......................................................................................8
Připravovaná opatření ruské celní správy...........................................................8
Daň z obratu u přepravy osob ..........................................................................8
Zprávy ze světa ................................................................................................9
eKONOMiKA &LeGiSLATiVA
Pojištění odpovědnosti za škody .....................................................................13
ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST
Školení, kurzy, semináře .................................................................................16
TecHNiKA
Continental reaguje na potřeby trhu ...............................................................19
Range Rover ..................................................................................................20
Mercedes-Benz Travego Edition 1 ...................................................................25
Goodyear FleetFirst .......................................................................................27
50. vozidlo Scania ..........................................................................................28
Konec Avií v Čechách.....................................................................................29
Silk Way Rallye popáté ...................................................................................34
Renault představil v ČR svou novou modelovou řadu ......................................39
Toto číslo bylo předáno
do tisku dne 11. 9. 2013
Cesta vznětového motoru ...............................................................................41
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod číslem MK ČR E 0037.
Najdete nás i na Facebooku
Regionální pracoviště Sdružení
Praha - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno - Podhájí 1a, 621 00 Brno – Řečkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava - Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové - Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
Č. Budějovice - Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeň - Domažlická 174, 314 55 Plzeň, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVOdNÍK
Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
zdá se, že je pouze otázkou času, kdy se po silnicích začnou legálně pohybovat
auta bez řidičů. Podle některých optimisticky laděných novinářů to vypadá, že dřív
než stačíme vyřešit chronický nedostatek schopných profesionálních řidičů, už jich ani
nebude třeba.
A hádejte, kdo hodlá taková auta vyrábět. No přece Google. Ne že by se zavedené
automobilky nesnažily také, ale asi jsou přece jen víc v zajetí svých sto let starých stereotypů a Google se s nimi nějak nemůže dohodnout. Tak si zkrátka auto s laserem na
střeše a obalené kamerami, radary, senzory a bůhví čím ještě postaví sám. Možná nám
záhy nabídne také náš Seznam nějakou trochu osekanou českou verzi Simply Clever.
Taková auta budou nejen důkladně monitorovat dění kolem sebe, budou dopředu jasně vědět, kam a kudy pojedou, komunikovat budou nejen mezi sebou, ale i se všemi
externími inteligentními dopravními systémy. U nás navíc budou umět číst světelné tabule na dálnicích a sami
si dle jejich pokynů naladí Radiožurnál. Nikde jsem se zatím nedočetl, jestli už googleovští vývojáři pracují
také na užitkové verzi takovéhoto plně autonomního vozidla. Zde si pak budou muset poradit s některými
specifiky. Například přeložená sklápěčka si automaticky ublinkne nadlimitní množství štěrku, linkový autobus
samočinně vysadí zapáchající osoby, profackuje hulákající teenagery a všechny cestující vzorně připoutá.
Otázkou je, jak si s těmito systémy poradí orgány státního odborného dozoru. Vzhledem k tomu, že již loni
v květnu prý ve státě Nevada chytrý Prius napěchovaný googleovskými systémy získal řidičák, je pravděpodobné, že zvládne i českou legislativu. Například tedy nebude parkovat v protisměru, což městská policie považuje za jeden z nejnebezpečnějších přestupků, všimne si také, na které dálnici zrovna přibyla kvůli omezení
hluku padesátka, a s příjmy do městské kasy bude konec. Vždyť jen v Praze jde 90,2 % přestupků vypátraných
městskou policií na vrub řidičům (v absolutních číslech téměř milion prohřešků ročně). Obávám se, že pak
bude muset být městská policie pro nedostatek financí zrušena. Mohla by se také z relativně spořádaných,
avšak chybujících řidičů přeorientovat na buzerování zločinců. To je však méně pravděpodobné, neboť s nimi
je obecně horší domluva a i vymáhání pokut z méně přizpůsobivých spoluobčanů je obtížnější.
Oříškem pro zcela automaticky se pohybující vozidla bude nepochybně také konfrontace s dálnicí D1. Předpokládám, že nasazení takových vozidel do běžného provozu proběhne v daleko bližším časovém horizontu,
než skončí její právě probíhající rekonstrukce, a vozidla made in Google tak zažijí opravdový křest ohněm.
Nemám teď na mysli ještě neopravené úseky, na kterých si jistě všechny senzory a radary pomyslí, že se ocitly v lese mimo vozovku. Starosti mi spíš dělá, jak si poradí v úsecích, kde rekonstrukce bude ještě probíhat.
Například po takové Velké ceně Brna v MS silničních motocyklů v roce 2026, kdy stejně jako letos vyrazí
domů více než 200 tisíc návštěvníků. Všechny interní inteligentní dopravní systémy v našich autonomních
googlemobilech budou horečně komunikovat s externími inteligentními dopravními systémy na čerstvě natřených mýtných branách od Kapsche, aby zjistily,
proč stojí třicetikilometrové fronty v jediném
průjezdném pruhu, když ostatní pruhy jsou
volné a nic se na nich neděje. Situaci nevyřeší
a odpovědi se ve voze uvězněná posádka nedočká, protože korektní Google si do svého
inteligentního automobilu netroufl nainstalovat hlášku: „Nějaký líný blbec se vykašlal na
změnu dopravního značení, protože ho k tomu
zkorumpovaný úředník není schopen ani ocho‑
ten donutit.“
Martin Felix
2
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Z
ČiNNOSTi
SDRUŽENÍ
AkTIvITy SDRUŽENÍ
V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů
jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
• NěmECkO – BODOVý SyStém
O prázdninách se ohlásil větší počet řidičů, kteří měli problém
s německým bodovým systémem. Centrální registr a dopravní
úřad Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sídlící ve Flensburgu registruje body hříšníků a vede celou agendu přičítání a odečítání
bodů. Hlášení o nových bodech přicházejí od policie nebo
od soudů. Zjednodušeně řečeno, nějaký bod se řidiči připíše
za prohřešky nad 40 EUR. Co se týče bodového systému, tak
německý zákon specifikuje určité podmínky, při kterých má
KBA něco dělat. Pokud řidič dosáhne určitého stanoveného
počtu bodů, má KBA povinnost informovat místní německý
úřad. Ten pak už komunikuje se samotným řidičem a vydává
mu pokyny různého charakteru. Řidič naopak může kdykoli
požádat KBA o sdělení aktuální výše bodového konta.
Odebrání řidičského průkazu předchází řada opatření. KBA
informuje o dosažení určitého mezního počtu bodů, a navíc
řidičům nabízí nebo přikazuje, že se mají svým chováním na
silnici zaobírat. Absolvováním kurzů a školení mohou řidiči
sami aktivně pracovat na snížení aktuálního stavu konta. Když
má člověk nasbíráno méně než osm bodů, může se dobrovolně
přihlásit do kurzů. Cena semináře bývá 400–600 EUR. Jakmile
je konto mezi 4 a 8 body, účastí na dobrovolném školení lze
odmazat čtyři body. Mezi 8 a 13 body obdrží řidič varování
a doporučení účasti na semináři. Prostřednictvím tohoto dobrovolného kurzu si může řidič odečíst už jen dva body.
Automatický výmaz bodů se provádí u drobných přestupků
po dvou letech, u závažnějších, kde není přítomen alkohol, po
pěti letech, u závažných po deseti letech. Pokud je problém
s alkoholem, drogami nebo agresivním chováním za volantem,
pak je doporučováno nebo přikazováno absolvování lékařsko-psychologického vyšetření. V tomto případě vyšetření se jedná
o 300 -400 euro. Nasbírá-li někdo více než 14 bodů, je kurz
povinný a nebudou mu odmazány žádné body. Jakmile má na
kontě 18 bodů, odeberou řidiči v Německu řidičský průkaz na
šest měsíců. Pro držitele řidičských průkazů jiného státu to znamená zákaz řízení na území SRN. KBA vyznačí neplatnost samolepkou na řidičském průkaze, případně řidiči oznámí, od kdy
do kdy má vyslovený zákaz řízení na území SRN.
Foto: Carlos Sardá
• mýtO
V srpnu pokračovaly diskuse s ŘSD ve věci korektnosti vymáhání nedoplatků v mýtném systému a v obchodních podmínkách provozovatele. Krůček po krůčku se zdá, že některé
naše připomínky ŘSD bere na vědomí. V další „vlně“ dopisů
od kanceláře Němec a Navrátilová by se už neměly objevit
požadavky na doplacení některých úseků, které lze objíždět,
takže ŘSD není schopné prokázat, zda vozidlo jelo či nejelo
po zpoplatněné komunikaci. Tím by mohlo odpadnout velké
množství požadovaných „nedoplatků“. Tato místa jsme vytipovali na základě předchozích kol výzev, kde se často opakovaly ty samé brány jako nezaplacené. Stále platí doporučení,
pokud výzva obsahuje chyby, vrátit zpět AK Němec s požadavkem na opravu a zaslání správného přehledu nedoplatků.
Ve vztahu k provozním podmínkám by se mělo postupovat
mírněji při posuzování např. stupně poškození jednotky jako
důvodu pro nevrácení kauce.
• REgiStRACE VOZiDEl
Někteří členové projevili požadavek na zjištění, zda přibývají či ubývají registrovaná nákladní vozidla. Ze statistik
SDA a SAP ze srpna vyplývá, že v České republice bylo za
prvních sedm měsíců letošního roku zaregistrováno celkem
6 069 lehkých užitkových vozidel (-5,51 %), 429 autobusů
(+2,39 %) a 4 323 nákladních vozidel (+9,06 %). Registrace
nákladních vozidel za prvních sedm měsíců roku tak vzrostly
meziročně o 359 kusů, tedy o devět procent. Na prvním místě se umístila značka DAF s 856 nově zaregistrovanými vozidly (19,80 %) následovaná značkami Mercedes-Benz (776
vozidel; 17,95 %), MAN (687 vozidel; 15,89 %), Volvo (656
vozidel; 15,17 %), Iveco (569 vozidel; 13,16 %), Scania (367
vozidel; 8,48 %), Renault Trucks (127 vozidel; 2,93 %), Avia
(118 vozidel; 2,72 %), Tatra (104 vozidel; 2,40 %) a Mitsubishi
Fuso (32 vozidel; 0,74 %). Počet nových registrací lehkých
užitkových vozidel se letos naopak snížil o 5,51 % (354 vozidel) z 6 423 na 6 069 vozidel.
Transport magazín 9/2013
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• PřiPOmíNkOVAli jSmE
V srpnu jsme dostali k připomínkám návrh rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016.
Bohužel pokračuje trend omezovat množství peněz určených
do dopravní infrastruktury. Náš názor, který jsme uplatnili
v připomínkovém řízení, je jasný. Je naprosto nezbytné navrhnout výdaje do dopravní infrastruktury minimálně na úrovni
nutné pro zajištění jejího provozování a považovat je za mandatorní a také zvýšit a stabilizovat zdroje investic. V souladu
se Sektorovou strategií je nutné zvýšení podílu příjmů SFDI
ze spotřební daně z pohonných hmot ze současných 9,1 % na
25 %. Jsme přesvědčení, že hlavními zápory (chybami) současného systému financování jsou nedostatečný objem prostředků pro rozvoj DI, jeho nestabilita a obtížná předvídatelnost ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Každoroční přidělování státní dotace na základě projednávání
zákona o státním rozpočtu neumožňuje resortu dopravy plánovat realizační harmonogramy, neboť výstavba dopravní infrastruktury je vždy záležitostí více let. Samozřejmě je otázka, jaké
priority si vláda v demisi, příští řádná vláda a Parlament vyberou
a jestli konečně vyslyší hlas lidu a rozumu a upraví rozpočet
SFDI tak, že stav infrastruktury se konečně začne zlepšovat. Ministerstvo dopravy připravilo novelizaci vyhlášky 341/2002 Sb.
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Do návrhu
vložilo i námi požadovanou úpravu, která by zvýšila povolenou
hmotnost vozidla se dvěma nápravami ze stávajících 18 tun na
19 tun, a také by se zrušila podmínka, že okamžitá hmotnost
připojeného vozidla nesmí překročit 1,5násobek hmotnosti
tažného vozidla (lehký tahač). Bohužel jsme s tímto požadavkem tvrdě narazili u výrobců vozidel, kteří jej označili za technicky špatný s hlavním odůvodněním, že lehké tažné vozidlo
nemá dostatečnou adhezi na hnací nápravě a ohrožuje provoz.
Zkoušeli jsme argumentovat tím, že v prosinci 2012 vstoupilo
v platnost nařízení Komise EU č. 1230/2012, kterým se provádí
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud
jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů,
a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES.
Toto nařízení stanoví požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde o jejich
hmotnosti a rozměry. Podle článku 5 národní orgány stanoví
• itáliE – DOVOZ NAfty
Na základě dotazů řidičů jsme se snažili ověřit, jaká jsou pravidla pro dovoz pohonných hmot do Itálie. V prvé řadě platí
obvyklý princip, že volně se smí dovážet pohonné hmoty obsažené ve výrobcem pevně zabudovaných nádržích vozidla.
Pokud jde o dovoz mimo nádrže, jsou předpisy v Itálii hodně
přísné. Naše konzulka v Římě nám po konzultaci s místními
právníky sdělila, že v homologovaném kanystru je limit 10 litrů. Za větší množství hrozí finanční pokuta, kdy nejnižší hranice je 7 746 EUR, dále je možné udělit trest odnětí svobody
v délce trvání od šesti měsíců do tří let a zabavení paliva, resp.
nedovoleného množství paliva v kanystru. Sice jsou dle názorů
právníků tresty neodpovídající a absurdní, bohužel ale platné.
4
pro účely registrace a uvedení do provozu vozidel, pro něž
bylo uděleno schválení typu podle tohoto nařízení, pro každou variantu a verzi v rámci typu vozidla veškeré hmotnosti,
jež jsou podle směrnice 96/53/ES povoleny pro vnitrostátní či
mezinárodní provoz, včetně maximální přípustné hmotnosti naložené jízdní soupravy pro registraci/provoz. Nařízení neurčuje
u vozidel N2 a N3 poměr hmotností mezi tažným a přípojným
vozidlem. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud v ČR zůstane
zachovaný, v rozporu s právem EU, požadavek na poměr tažného a přípojného vozidla u kategorií N2 a N3, bude se vztahovat
na provoz jen vozidel s českou registrací, protože zahraniční
vozidla a jejich řidiči budou oprávněně požadovat od českých
kontrolních orgánů dodržování nařízení 1230/2012. Taková diskriminace tuzemských řidičů se považuje za nepřijatelnou. Podle našeho názoru si to uvědomuje i MD ČR, včetně komplikací
při silničních kontrolách, a proto správně (historický) požadavek
na poměr mezi tažným a přípojným vozidlem z vyhlášky navrhuje vypustit. Pokud jde o návrh na zvýšení hmotnosti dvounápravových vozidel na 19 tun, v rámci jednání v EU se projednávají různé i ještě vyšší varianty. Odpor výrobců nám není
jasný, schvalovací proces nemusí být vůbec změnou dotčen, 19
t není striktně vymezováno jen pro hybridy, ale vede se věcná
diskuse, že z technického hlediska je zásadní dodržení limitů na
jednotlivé nápravy a technické provedení současných vozidel
(brzdové systémy, pneumatiky) plně odpovídají bezpečnému
provozu jednotlivých vozidel s nejvyšší povolenou hmotností
19 t, u autobusů se hovoří dokonce o limitu 19,5 t. Jestliže na
přední nápravu je legislativní limit 10 t (technicky 8-9 t), na zadní 10 t nebo s pneumatickým pérováním a dvoumontáží (dnes
standard) 11,5 t, pak není technický důvod, proč by legislativní
limitní hmotnost na jednotlivá vozidla nemohla být 19 t. Pokud
by to technické podmínky u konkrétního typu vozidla vyžadovaly, ať pak má limitní konstrukční, a pokud jsou výrobci proti
zvýšení, nic jim nebrání, aby si dobrovolně nechávali vozidla
pro provoz schvalovat s omezením na 18 tun. I přes tuto argumentaci ale MD ČR dalo za pravdu výrobcům a obě úpravy
z novelizace nakonec vypustilo.
Koncem srpna zveřejnila Evropská komise dotazník, ve kterém
se lze vyjádřit ke směrnici 2003/59/EC, podle které se ve státech EU provádí školení řidičů. Případní zájemci z řad řidičů,
dopravců i občanů se můžou zúčastnit (do 25.10.) na adrese:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=profdriverstraining
• tuRECkO POkuty A POPlAtky
U kolegů v Turecku jsme zjišťovali podrobnosti nové právní
úpravy pokut v silniční dopravě. Změna se týká řidičů/dopravců, kteří realizují přepravu bez povolení (nebo bez správného typu povolení). V případě zjištění neoprávněné jízdy
je pokuta stanovená na 3 000 EUR. Kromě toho musí řidič
zaplatit i silniční daň, která se počítá podle ujetých kilometrů po tureckém území. Zavádí se i poplatek za jízdy vozidel
s dočasně přidělenými registračními značkami. Prázdné vozidlo zaplatí poplatek 600 EUR, naložené 1 200 EUR.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
řÍdÍM dOBře. A je TO ViděT.
O Martinu jotovovi se v posledních
týdnech hodně píše. Mnohem víc jako
o autorovi projektu ŘÍDÍMDOBŘE.cz než
jako o nanotechnologovi. Asi není divu,
automobilů s logem projektu a kódem jezdí na českých silnicích čím dál víc. „Už je
nás několik tisíc. Přidávají se k nám velké
dopravní společnosti, ale také malé firmy
a sportovní kluby. A když to vyjde, zaštítí
nás brzy jedno celostátní médium,“ říká
Martin Jotov a vypadá u toho, že ho projekt ŘÍDÍMDOBŘE.cz, na kterém od začátku spolupracuje s ČESMADem BOHEMIA,
opravdu baví.
Na začátku všeho byla touha změnit
situaci na českých silnicích. Alespoň tak
se to píše na vašem webu. Mimochodem, jakou má návštěvnost?
Web projektu ŘÍDÍMDOBŘE.cz navštívíte poprvé, když se rozhodujete do
projektu vstoupit. Najdete tam informace o tom, kdo za tím stojí a proč to celé
vzniklo. A pak na něj chodíte, abyste
napsali pochvalu, nebo pokárání. O tom
náš projekt je. Mít na autě samolepku,
která říká „řídím dobře“, je vstupenkou
do klubu profíků. Do klubu lidí, kteří
vědí, že řízení není jen točení volantem.
Že chování na silnicích nezmění žádný
zákon, ani že se nedočkáme nových,
bezpečnějších silnic během následujícího týdne. Ano, na náš web chodí lidé,
aby si to mezi sebou vyříkali. Ale máme
velkou radost – pochval za kvalitní řízení a dobré chování v silničním provozu
je víc než třetina. A pak že jsme národ
kritiků a žalobníčků!
Tuším v MMf dNeS jste v jednom
z rozhovorů říkal, že váš projekt je unikátní. Ale není to risk zkoušet zrovna
v České republice nějakou novinku, o které se neví, jestli bude vůbec fungovat?
Ono je to tak. Náš projekt je skutečně
unikátní, vymysleli jsme ho my řidiči, my
tady v Čechách, my tady pro sebe, primárně pro naše silnice. Ale principy, na
kterých to celé funguje, jsou prověřené
v desítkách projektů po celém světě. Jde
o to, že když si nalepíte na auto slogan
„řídím dobře“, tak se podle toho – kdykoli si na tu samolepku vzpomenete – také
chováte. Chováte se za volantem tak trochu líp. Protože ostatní vás vidí. A když si
nějaké té čuňárny nevšimne radar nebo
policista, ostatní účastníci silničního provozu ji přesto uvidí. Ano, jste víc vidět.
A lidé vám pak rádi přes internet napíšou,
co jste udělali dobře, nebo naopak.
Za druhé znamená náš projekt změnu
myšlení. Od restrikcí a zákonů, které tak
rádi obcházíme, bereme odpovědnost za
lepší situaci na silnicích my sami. Řidiči,
chodci, firmy, spolky, jednotlivci. Nikdo
z nás nechce kvůli bezohledné jízdě hlupáka přijít o to nejcennější – zdraví své
a svých blízkých. Navíc je jasně spočítáno, že hloupost a bezohlednost za volantem přinášejí firmě značné ztráty. Ztráty
finanční a také ty, které se těžko napravují
– ztrátu dobré pověsti.
Proč jste prostě nevzali nějaký zahraniční projekt, který funguje, a nepřivezli
ho na české silnice? Proč vymýšlet něco
nového?
Česká duše je trochu jiná než polská,
americká, německá. Je trochu jiná, stejně jako jsou jiné silnice u nás. Proto jsme
vymysleli náš vlastní, český projekt. A začali jsme u těch, kteří jsou za volantem
opravdovými profesionály. Kdo jiný může
s klidným srdcem říci, že řídí dobře, než
profi řidič profi dopravní firmy? Často slýchávám otázku typu „proč jste nezačali
u běžných řidičů, ti mají především co
napravovat, co se učit“. Já na tohle vždycky říkám, že rozjíždět něco nového mají
profesionálové a mistři. Jen ti totiž mohou
ukázat, že to funguje a že přináší pozitivní
efekt. Ostatní se budou učit od nás. A až
uvidí, že každý druhý truck nebo autobus
má vylepené logo, přidají se také. Navíc
když chystáme masivní reklamní kampaň a když se k nám chce přidat celostátní médium. A až budou všechna auta
v zemi jezdit se samolepku ŘÍDÍMDOBŘE.cz, budeme si ji moci všichni strhnout.
Náš projekt už nebude potřeba. :-)
No nevím, znám několik řidičů, kteří se chovají za volantem jako čuňata.
Nevím, jestli si zrovna tihle vylepí vaši
samolepku…
To ani náhodou. To se nikdy nestane.
Hlupák se nepřidá a hulvát už vůbec ne.
Mafiány silnic k nám stejně nebereme.
Tenhle projekt prostě není pro každého.
Jen pro ty, co se chtějí a umějí chovat za
volantem lépe než dosud. A pokud už někdo jezdí naprosto bezchybně a je vzorem
vší řidičské ctnosti, pak je samolepka s logem jen konstatováním, s kým mají ostatní
tu čest. Navíc si všimněte, že nápis ŘÍDÍMDOBŘE není otázkou, ale konstatováním.
My se neptáme ostatních, my to o sobě
hrdě tvrdíme. My? Tím myslím všechny
profesionální řidiče firem, které se k nám
přidaly jako první. Těm děkuji nejvíc.
Začínat je totiž vždycky nejtěžší. A další
profíky – lidské i řidičské – u nás moc rádi
přivítáme. Pokud totiž se stavem naší společnosti a s chováním na silnicích neuděláme něco my, lidé „odspodu“, neudělá to
nikdo. A kdy s tím začít, když ne teď?
Transport magazín 9/2013
5
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
SiLNiČNÍ
dOPRAVA
NOViNKy Z eVROPSKé uNie
Foto: Carlos Sardá
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
K LiBeRLiZAci
kABOTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ EU
SRN: Svazek proti sociálnímu
dumpingu v silniční nákladní
dopravě
mální mzdě,“ hodnotí výkonný
ředitel BGL Karl-Heinz Schmidt
s tím, že „vyjednávání o mzdách
je ovšem úkolem tarifních part‑
nerů a nikoliv zákonodárce.“
Společně s dopravní odborovou centrálou Verdi v Německu
chce Spolkový svaz silniční nákladní dopravy a logistiky BGL
zabránit další liberalizaci kabotážních předpisů. Za tím účelem
uzavírají zástupci zaměstnanců
a zaměstnavatelů svazek proti
dalšímu otevírání trhu silniční
nákladní dopravy.
Oba partneři spatřují potřebu
více kontrol k odhalení černých
ovcí. A nikoliv jen náhodnými
zkouškami na silnici. „Musí se
kontrolovat odesílatelé,“ požaduje Schmidt. Jenom touto
cestou lze odhalovat porušování platných sociálních zákonů.
Také Kocsis chce zvýšit tlak na
průmysl a obchod pokud je
o přesnější dohled při udělování
příkazů. Kontrola strany odesilatelů naráží na skepsi. „Ode‑
sílatelé zpravidla nemají vůbec
žádné právní možnosti k ově‑
řování pracovních a sociálních
podmínek svých dopravců,“ říká
Christian Labrot, ředitel svazu
odesílatelů VWVL. Obecně
však BWVL i speditérský svaz
DSLV pojímají pozitivně záměr
na zpomalení kabotážní liberalizace. „Speditéři mají velký
zájem na zdravém německém
dopravním trhu,“ potvrdil představitel DSLV Ingo Hodea.
Prezident BGL Adalbert Wandt zdůvodňuje spolupráci dramatickými důsledky otevření
trhu dle EU pro německý dopravní obor: „Podniky z přístu‑
pových zemí by mohly zvýšit
svůj tržní podíl na kilometrech
pod mýtným u nákladních vo‑
zidel v několika málo letech na
26 procent.“ Proti tomu ztrácejí němečtí dopravci 4,5 procentních bodů. BGL přikládá
těmto abstraktním číslům velký
význam. Ztráta podílu na trhu
znamená, že 15 000 německých
nákladních aut bude vytlačeno
z dálkové dopravy. „V důsledku
toho by se mohlo v oboru pří‑
mo ztratit asi 20 000 pracovních
míst,“ zdůraznil Wandt. Důležitým důvodem k posunu na trhu
jsou z hlediska BGL nízké náklady práce východoevropských
dopravců. „Daňové a sociální
rozdíly jsou mezi členskými
státy ještě příliš vysoké,“ uvádí
místopředsedkyně odborů Verdi
Andrea Kocsis. „Jednotná zákon‑
ná minimální mzda ve výši 8,50
EUR (cca 220 Kč) by byla v Ně‑
mecku nejjednodušší a nejúčin‑
nější ochranou,“ řekla Kocsis.
„Svaz BGL nemá nic proti mini‑
6
Svazek pro přežití
Komentátoři označují, že jde
o svazek o přežití německých
dopravců. Mnoho autodopravců nemůže vůči konkurenci
ze střední a východní Evropy
obstát. Jsou tím ohroženy tisíce
pracovních míst. To ujasňuje
spolupráci svazu BGL s odbory Verdi. Společně chtějí
otevírání trhu silniční nákladní dopravy nejen zastavit, ale
nejraději v částech zrušit.
PROGRAM MARcO POLO
HOdNOceN jAKO
NeefeKTiVNÍ
Podle výsledků auditu Evropského účetního dvora, které byly zveřejněny v minulých
dnech, je program Marco Polo,
jenž byl navržen s cílem omezit mezinárodní silniční dopravu jejím přesunem na železnici
a řeky, neúčelný a neplní své
cíle. Podle auditorů nedosáhl
program stanovených cílů a neexistují data, která by potvrdila,
že měl pozitivní dopad na životní prostředí. Audit navíc ukázal,
že finanční podpora ze strany
EU není v této oblasti potřebná,
jelikož 13 z 16 příjemců těchto
dotací by svůj projekt spustilo bez ohledu na dotaci z EU.
Účetní dvůr proto navrhuje další
takové dotace pozastavit.
dáLNice VySTAVěNé ZA
PřiSPěNÍ fONdů eu
jSOu NěKdy NePOTřeBNé
Evropský účetní dvůr zveřejnil výsledky auditu, který měl za cíl zjistit, jaké byly
náklady na výstavbu dopravní
infrastruktury
spolufinancované z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a Fondu
soudržnosti. Mezi roky 2000
a 2013 EU spolufinancovala
výstavbu a rekonstrukci dopravních projektů v celkové
hodnotě 65 miliard eur, audit
Účetního dvora se zaměřil na
některé z nich, jejichž náklady
přesáhly tři miliardy euro. Audit
ukázal, že většina projektů byla
ovlivněna nepřesnými počátečními odhady vytížení silničních
spojů, což způsobilo, že vystavěné komunikace nejsou pro
dané oblasti vždy optimální.
V průměru byly tyto projekty
o 23 % dražší a potřebná doba
přesáhla původní plán o 41 %.
Velice rozdílné byly také náklady na výstavbu silnic. Napří-
klad v Německu stálo 1 000 m2
silnice v průměru necelých
290 000 euro, ve Španělsku ale
stejně velký úsek přišel na téměř
dvojnásobek, což je podle auditorů s podivem.
ZVÝHOdNěNÝ PřÍSTuP
PRO ZBOŽÍ Z BARMy
NA TRH eu
Od 1. srpna dne bude Barma/Myanmar znovu moci využívat zvýhodněného přístupu
na trh Evropské unie. Tento
preferenční režim, který se
nevztahuje pouze na obchod
se zbraněmi, byl pro Barmu/
Myanmar pozastaven v roce
1997. Obnovený režim bude
platit retroaktivně od 13. června 2012, tj. ode dne kdy Mezinárodní organizace práce
na své konferenci informovala
o pozitivním pokroku v oblasti práv zaměstnanců v Barmě/
Myanmaru. Pro zboží z Barmy/Myanmaru tedy nebude
kromě již zmíněných zbraní
platit jakékoliv omezení v podobě cel či kvót.
eu A ARMéNie uZAVřeLy
jedNáNÍ O ZÓNě
VOLNéHO OBcHOdu
Po sedmi vyjednávacích kolech byla úspěšně zakončena
vyjednávání mezi EU a Arménií o prohloubené zóně volného obchodu, která je součástí
asociační dohody. Tato dohoda umožní nejen lepší přístup
na arménský, resp. evropský
trh, ale zároveň poskytne Arménii pevný základ pro harmonizaci norem a standardů
v klíčových oblastech ekonomiky. Odhaduje se, že tato
smlouva přinese v dlouhodobém měřítku arménské ekonomice nárůst o 2,3 % HDP
SILNIČNÍ DOPRAVA
a do budoucna zvýší její export
o 15,2 % a import o 8,2 %.
jedNáNÍ MeZi eu
A GRuZiÍ O ZÓNě
VOLNéHO OBcHOdu
jSOu u KONce
Po 17 měsících a sedmi vyjednávacích kolech byla úspěšně zakončena jednání mezi EU
a Gruzií o prohloubené zóně
volného obchodu, která je součástí asociační dohody. Díky
zóně volného obchodu získá
Gruzie lepší přístup na trhy EU,
její export do EU by měl vzrůst
až o 12 %. Zároveň se tím otevře prostor k reformám v dalších
oblastech, jako jsou průmyslové
výrobky nebo hygienické standardy u zemědělských produktů. Export EU do Gruzie by se
díky této smlouvě měl zvýšit
odhadem o 7,5 %.
eVROPSKá iNVeSTiČNÍ
BANKA iNVeSTuje
17 MiLiARd euR
dO POdPORy MALÝcH
A STředNĆH POdNiKů
Evropská investiční banka
schválila navýšení objemu finančních prostředků na podporu malých a středních podniků
a tzv. mid-caps (do 3 000 zaměstnanců) z původně plánovaných 14,1 miliard eur na 17
miliard eur. Spolu s podporou,
která bude podnikům poskytnuta v podobě rizikového kapitálu,
záruk a mikropůjček z Evropského investičního fondu tak bude
celková podpora Skupiny Evropské investiční banky dosahovat
téměř 20 miliard euro. Zároveň
byla schválena podpora pro
projekty v oblasti inovací, energetiky, dopravní infrastruktury
a zdraví ve výši sedmi miliard
eur a také podpora pro vytvoření
nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti mladých lidí
ve výši šesti miliard eur.
KOMiSe PřijALA NOVá
PRAVidLA PRO PLATeBNÍ
SLUŽBy NA vNITŘNÍM
TRHu
Evropská komise přijala balíček opatření pro platební služby, který obsahuje revidovanou
směrnici o platebních službách (PSD 2) a návrh nařízení
o mezibankovních poplatcích
za platební transakce prováděné kartami, které pro tyto
poplatky zavádí strop ve výši
0,2 % při použití debetní karty a 0,3 % při platbě kreditní
kartou. Nová pravidla by měla
zároveň podpořit jednotný digitální trh, učinit internetové
platby levnější a bezpečnější, posílit práva spotřebitelů
a zvýšit konkurenceschopnost
EU. Podporu novému balíčku
opatření vyjádřil také Evropský
svaz obchodu EuroCommerce,
který ale doufal, že mnohostranné mezibankovní poplatky budou úplně zrušeny, alespoň u debetních karet.
PřecHOdeM K LeVNějŠÍMu
POSKyTOVATeLi
iNTeRNeTu By Se
UŠETŘILO AŽ 8,6 MILIARD
euRO ROČNě
Nová studie EU mapující
zkušenosti uživatelů s připojením k internetu odhaluje, že
evropští spotřebitelé by v souhrnu mohli ušetřit až 8,6 miliardy eur ročně, pokud by přešli
od svého současného poskytovatele internetového připojení
k poskytovateli s levnějším tarifem. Studie zjistila, že více než
třetina respondentů zažila za
poslední rok problémy s připojením. Mnoho zákazníků také
uvedlo, že po změně poskytovatele byli s úrovní nové služby více spokojeni a v průměru
ušetřili 14,7 euro měsíčně.
Přechodu k levnějšímu poskytovateli však často brání smlouvy uzavřené na dlouhou dobu
a poplatky za jejich předčasné
ukončení.
PRiORiTy eVROPSKéHO
PARLAMeNTu V dRuHé
POLOViNě ROKu 2013
Přestože nyní je v Evropském
parlamentu letní přestávka,
na programu poslanců bude
v druhé polovině roku několik
významných hlasování. Jedno
z nejdůležitějších hlasování se
bude týkat víceletého finančního
rámce 2014 - 2020. Kromě toho
proběhne během září hlasování
o směrnici o tabákových výrobcích a o podpoře biopaliv. V říjnu se bude projednávat návrh na
lepší ochranu vysílaných pracovníkům a očekává se také, že Parlament dosáhne shody s Radou
ohledně jednotného dohledu
nad evropskými bankami.
STATiSTiKA: PROduKce
Ve STAVeBNicTVÍ V KVěTNu
2013 POKLeSLA jAK
V euROZÓNě,
TAK i V ceLé eu
Eurostat zveřejnil výsledky ze
sektoru stavebnictví, ze kterých
vyplývá, že navzdory mírnému
růstu v dubnu poklesla v květnu
2013 sezónně očištěná produkce ve stavebnictví ve srovnání
s předchozím měsícem v eurozóně o 0,3 % a v celé EU
o 0,2 %. V meziročním srovná-
ní klesla v květnu 2013 stavební
výroba o 5,1 % jak v eurozóně,
tak i v celé EU. Dle měsíčního
srovnání členských států klesla výroba v devíti a vzrostla
ve čtyřech státech. Nejvyšší
pokles byl zaznamenán v Bulharsku (- 4,2 %), v Polsku a Slovinsku (obě země - 2,8%), nejvyšší nárůst pak ve Španělsku
(+ 4,4 %), v Rumunsku (+ 3,1%)
a ve Švédsku (+ 1,7 %).
inzerce
Čerstvé na Váš stůl!
Snadno s návěsem Kögel Cool – PurFerro-kvalita
Úspora nákladů
Nízké provozní náklady
Vysoké zajištění investice a nízké náklady
provozní i na údržbu
= Vysoká hospodárnost
Proč Kögel Cool – PurFerro quality dodrží, co slíbí, se dozvíte
na www.koegel.cz.
Váš partner Kögel v ČR
Kögel Trailer GmbH & Co. KG
generální zastoupení v ČR:
Cukrovarská 883, 19600 Praha
[email protected]
.cz
el
oeg
w.k
ww
Transport magazín 9/2013
7
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
BOSNA A HeRceGOViNA
ZMěNy V ceLNÍcH ÚřAdecH uRČeNÝcH PRO TiR
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
Mezinárodní unie silniční dopravy nás informovala, že s účinností od 1. července 2013 došlo
k následujícím změnám v celních úřadech určených pro TIR v Bosně a Hercegovině:
1. mezi Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem byl přidán pohraniční celní úřad Bijača (BiH)
a Nova Sela (CRO), na kterém mohou být projednávány přepravy TIR;
2. mezi Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem byl zrušen pohraniční celní úřad Dojani (BiH) a Metković (CRO) a pohraniční celní úřad Novi Grad (BiH) a Dvor (CRO), na kterém mohly být projednávány přepravy TIR.
3. Níže uvádíme vzor razítka používaného pohraničním celním úřadem Bijača – Nova Sela a aktualizovaný seznam celních úřadů.
PřiPRAVOVANá OPATřeNÍ RuSKé ceLNÍ SPRáVy
K problematice nových opatření připravovaných ruskou celní správou, které
mají vstoupit v platnost s účinností od
14. září 2013, zasedala mimořádně dne
27. srpna 2013 Výkonná rada TIR v Ženevě, která je založena Správním výborem
Úmluvy TIR a jedním z jejich nejdůležitějších úkolů je dohlížet na správné uplatňování Úmluvy TIR.
Výkonná rada TIR je toho názoru, že
připravované opatření ruské celní správy
je v rozporu s Úmluvou TIR a nabádá ruskou celní správu k řádnému uplatňování
Úmluvy TIR a zrušení připravovaného
nařízení. Dále vyzývá zúčastněné strany
k urychlenému jednání a nalezení řešení, které by odstranilo obavy vznesené
ruskou celní správou. Výkonná rada TIR
také vyjádřila svoji připravenost k další
pomoci ruské celní správě v nalezení způsobů a prostředků k zajištění hladkého
fungování systému TIR v Rusku v souladu
s moderními celními a obchodními požadavky. Ruský zástupce ve Výkonné radě
TIR vyjádřil výhrady k některým závěrům
učiněným radou.
Věříme, že v důsledku silného tlaku
z různých mezinárodních, vládních i nevládních instilací bude situace v Rusku
úspěšně vyřešena. Je nutno také poděkovat našim ministerstvům obchodu a průmyslu, zahraničních věcí, dopravy a v neposlední řadě i Generálnímu ředitelství
cel, které se velmi aktivně zapojilo do
řešení této problematiky.
dAň Z OBRATu u PřePRAVy OSOB
Bude Od 1. 10. 2013 PřiZNáVAT POuZe dOPRAVce
jaroslava Černá
Dle informací, které doposud Finanční úřad Chemnitz zaslal
pouze Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur, jsme
se dozvěděli, že dlouhodobě plánovaná změna § 13b německého Zákona o dani z obratu vstupuje v platnost od 1. 10. 2013.
V podstatě tato úprava bude znamenat, že každá autobusová
firma musí při výkonu přepravy, kterou provozuje v Německu,
sama ohlásit a odvést obratovou daň, a to bez ohledu na to, zda
je objednavatel soukromá osoba, podnikatel (např. cestovní kancelář), nebo právnická osoba. Daňová povinnost příjemce plnění
výkonu od 1. října 2013 odpadá.
8
Sdružení ČESMAD BOHEMIA si vyžádalo podrobnou informaci od Finančního úřadu Chemnitz, jaké povinnosti a jaké veškeré dopady bude mít tato změna přímo na autobusové firmy.
Do konce září platí doposud užívaný systém přenosu daňového
dluhu na objednavatele, pokud je jím podnikatel-fyzická osoba
či jakákoliv právnická osoba. Jakmile obdržíme další podrobnosti, budeme neprodleně informovat.
SILNIČNÍ DOPRAVA
ZPRáVy Ze SVěTA
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
BěLORuSKO
START MÝTNéHO POSuNuT NA SRPeN
Běloruský systém mýtného Beltoll odstartoval 1. července nejprve testovací provoz.
Skutečný výběr mýtného měl začít počátkem srpna. Registrace u Beltollu je sice
možná již od června, ale provozovatel začal s distribucí palubních jednotek teprve
v polovině července. V červenci měly odstartovat všechny funkce systému a měly
být uzavřeny smlouvy s uživateli. Až do
plného zahájení systému Beltoll se mýtné
na komunikaci M1 vybírá manuálně.
BRAZÍLie
Zde A V MeXiKu HROZÍ AuTOdOPRAVcůM BRuTáLNÍ PřePAdy
Brazílie, Mexiko a Jižní Afrika jsou celosvětově nejnebezpečnější země pro dopravu po silnici. Jen v samotné brazilské
metropoli Sao Paulo registroval podnik
Freightwatch z USA loni 6 800 přepadení
dopravy zboží. Tento specialista na bezpečnostní služby v logistice to uvádí ve své
aktuální zprávě o globálním ohrožování
cestou krádeží zásilek. V Mexiku bylo zaznamenáno 6 000 přepadení nákladních
aut. – ve většině s únosem vozidel. Způsobené škody se počítají v miliardách dolarů.
Prezident tamního svazu autodopravců informuje o rostoucím násilí při přepadeních,
kdy řada řidičů již přišla o život.
Brazílie patří k státům s nejbrutálnějšími
útoky proti nákladním vozidlům. Zloději zboží nehledí na životy a ještě menší
respekt mají z úřadů. Neváhají používat
zbraní a chodí do přestřelek s doprovodem zásilek. V Sao Paulo a Rio de Janeiro
se odehrají čtyři pětiny registrovaných přepadů. Hospodářské škody z útoků se ročně
odhadují na 440 milionů USD (skoro 9 miliard Kč). Zprávy z národních zdrojů hovoří
Foto: Carlos Sardá
o narůstající profesionalitě gangsterů, kteří
se špičkovou technikou likvidují bezpečnostní strategie dopravních firem.
Americký Freightwatch zdůrazňuje, jak důležité je pro dopravce a speditéry znát světově existující rizika. Také v Evropě v porovnání s vysoce rozvinutými informačními strukturami je známa jen malá část
přepadů a národně rozšiřované informace
bývají nedostatečné. Pozitivní výjimkou je
Holandsko. Tam již dlouho policie dává
k dispozici údaje o dopravní kriminalitě
a zapojeny jsou složky boje s organizovaným zločinem. Výsledkem je silný pokles
registrovaných útoků.
fRANcie
ZÁkAZNÍCI v NEBEZPEČNÉM ZBOŽÍ
jSOu NáROČNějŠÍ
Přeprava nebezpečného zboží po silnici ve
Francii s ohledem na krizi dále poklesla –
konstatuje oborový svaz ATMD (Francouzská asociace silniční dopravy nebezpečného zboží) na valné hromadě, konané v Paříži. Na loňské úrovni se udržela jen doprava
minerálních produktů, zkapalněného plynu
a chemikálií. Situaci ztěžuje, že banky jsou
maximálně zdrženlivé při poskytování úvěrů. Svaz poukazuje na to, že zákazníci mají
stále vyšší požadavky, aniž by za ně chtěli
platit. Dopravci se musejí stále častěji účastnit veřejných výběrových řízení, také když
není znám seznam konkrétních povinností
a bude znám následně. Zvýšené zákaznické požadavky se týkají kvality, bezpečnosti
a ekologických norem. Často se třeba požadují cisterny, jež se však mohou s ohledem na produktovou čistotu nasazovat jen
pro určité skupiny produktů. Vyžaduje to ze
strany dopravců více investic do vozového
parku, což nemůže být bez důsledků na tarifní sazby. Na valné hromadě uvedla prezidentka svazu ATMD Florence Dupasquierová výsledky srovnávací studie o bezpečnosti a rizicích nehod v tomto sektoru. Jeden
z výsledků: při dopravě nebezpečného zboží po silnici dochází k devětkrát menšímu
počtu nehod než v případech jiných komodit. Podle hlášených počtů nehod je podíl
převrácených vozidel za poslední tři roky
relativně stabilní při 10 až 15 případech za
rok. Posuzují-li se všechny nehody, potom
s 36 procenty je s odstupem nejčastější příčinou vysoká rychlost. Z toho důvodu vypracoval svaz program pro speciální školení
a trénink řidičů.
NěMecKO
POLiTiKA A PRůMySL NAKLAdNÍcH
AuT V KLiNČi
Tón byl věcný, vystoupení kontroverzní až
bojovná: na sympoziu o užitkových vozidlech Svazu automobilového průmyslu
SRN (VDA) diskutovali politici a zástupci
výrobců nákladních aut o perspektivách
dopravy zboží po silnicích a příliš se neshodovali. Tak nový člen představenstva
koncernu Daimler odpovědný za užitková
vozidla W. Bernard vystoupil s ostrou kritikou politické mocenské hry kolem mýtné
stimulace pro nákladní auta Euro VI. Ještě
na výstavě IAA v září 2012 navrhovali politici (ministr dopravy Ramsauer), aby vozidla Euro VI měla v rámci mýtného lepší postavení. To však dosud není dohledu. Proto
také je v SRN na silnicích jen kolem 10 000
vozidel této kategorie. Branže nepotřebuje
žádná další rizika a kupující nákladních aut
by měli mít spolehlivé rámcové podmínky.
uPS TeSTuje NOVá eLeKTRicKá
VOZidLA
Americký koncern balíkových služeb UPS
obdržel první čtyři ze sedmi elektrických
vozidel typu P80E pro svou pobočku v Karlsruhe. Za účelem získání poznatků z alternativních pohonů v malých autoprovozech zadala balíková služba přestavbu sedmi vozidel na naftový pohon na elektrická
rozvozová vozidla. UPS tak reaguje podle
vlastních údajů na stále přísněji regulované
Transport magazín 9/2013
9
SILNIČNÍ DOPRAVA
vjezdy do vnitřních měst. Prototyp vozidla
P80E již byl testován počátkem listopadu
2010 ve filiálce UPS ve Wendlingenu.
ALLyOuNeed ROZŠiřuje dOdAcÍ
dOBy
Online operující doručovatel potravin
Allyouneed.com rozšiřuje svou nabídku
a nyní bude dodávat také večer. Podnik začal s dodáním o svátečních večerech před
rokem v Kolíně n. R. Tato pilotní fáze byla
úspěšně zakončena – sděluje firma, patřící
k Německé poště. V dalším regionu mají
nyní objednatelé v Porůří mít možnost realizovat objednávky s dodáním ve dvou
časových oknech mezi 18. a 20. hodinou
jakož i mezi 20. a 22. hodinou k domovním dveřím. Nabízené artikly zahrnují potraviny, zboží pro domácnost a drogistické
produkty. S okamžitou platností je možno
obdržet zboží ještě večer objednacího
dne. Vedení firmy uvádí, že dodávky uvedených předmětů denní potřeby vyžadují
jinou logistiku a vzdálenost k zákazníkovi
než klasický zásilkový obchod. V plánu je
komplexní systém, který umožní zákazníkovi svůj den jinak organizovat. V minulosti vstoupily do zasílání potravin vedle velkých potravinářských online – obchodníků
jako Rewe a Edeka další firmy. Patří k nim
Gourmondo, Delinero.
GRieSHABeR uVádÍ dO PROVOZu
NOVé LOGiSTicKé ZAřÍZeNÍ
Skupina Grieshaber Logistics Group zahájila provoz v Logistickém parku Hochrhein.
V rámci prvního stupně výstavby se bude
nabízet podle sdělení podniku skladová
plocha o rozloze 25 000 m2, přebalování,
značení a zákaznický servis. V rámci toho
je možné sekundární balení na základě
tzv. rýnských podmínek. Logistický park
nabídne oddělené teplotní zóny i kontroly
vlhkosti. Zařízení se nachází v Rheinfeldenu při dálničním hraničním přechodu mezi
Německem a Švýcarskem.
OSUD PRODLOUŽENÍ DÁLNICE A14
je dáLe NejiSTÝ
Prezident Průmyslové a obchodní komory
Magdeburku, Klaus Olbricht je skeptický,
zda skutečně dojde k prodloužení dálnice 14 dále na sever. Uvádí to tamní tisk.
Důvodem jsou dvě další žaloby ekologického svazu BUND proti trase a oznámení
spolkového správního soudu v Lipsku, že
z důvodu přetížení se může věcí zabývat
až v roce 2014. Tlak času je velký, protože pro předpokládané spolufinancování
z prostředků EU je začátek stavby nutný
do konce roku 2013.
10
SILNIČNÍ DOPRAVA
RAKOuSKO
MÝTNé Z KAMiONů fiNANcuje
dáLNice
Externí náklady, spojené s hlukem a znečištěním životního prostředí, budou do budoucna započteny do kamionového mýtného. Oznámila to ministryně dopravy Doris Buresová. Právním podkladem pro to je
směrnice o Eurovignetě (2011/76/EU), která
se týká všech nákladních aut nad 3,5 tuny.
Na jejím převzetí do rakouského práva se
však ještě pracuje. Jaké jsou ve skutečnosti
tyto náklady? „To lze dosud jen omezeně
stanovit, protože pro tyto vlivy nejsou trž‑
ní ceny,“ uvedl Peter Tropper, šéf úseku
nákladní přeprava v Hospodářské komoře
Rakouska a generální sekretář Pracovního
společenstva mezinárodních silničních dopravců Rakouska (AISÖ).
Politika vytváří nesprávný dojem
„Méně než čtvrtina externích nákladů při‑
padá na nákladní dopravu,“ zjistil švýcarský
podnik dopravního plánování Progtrans
AG ve studii zadané AISÖ. „Vysoký podíl
osobní dopravy na externích nákladech
mne samotného překvapil,“ potvrdil autor
studie Stefan Rommerskirchen. V jiných
zemích je tento vztah přibližně vyrovnaný.
„V Rakousku však dopravní politika vytváří
dojem, že externí náklady především vyvo‑
lává doprava zboží.“ Kdo chce tedy dělat
politiku klimatu v oblasti dopravy, nemůže
se zabývat jen nákladními vozidly, ale musí
se vzít především v úvahu vysoké jízdní výkony v soukromé osobní dopravě.
Kamion kryje své náklady
Argumentu, že by silniční nákladní doprava nemohla pokrývat své externí náklady,
Tropper rozhodně oponuje: „Přechází se
přitom skutečnost, že těžká doprava vy‑
volané náklady kryje ve formě daní a po‑
platků i mýtného, odvozeného od jízdního
výkonu.“ Je tu podpora od představitele
dopravy v Hospodářské komoře Rakouska
Alexandra Klacska, který podporuje férové
zacházení s nákladními dopravci: „Rakous‑
ké podniky autodopravy jsou podrobeny
ročnímu daňovému zatížení ve výši 6,5 mi‑
liard EUR (cca 166 miliard Kč), jedna miliar‑
da z toho připadá na zpoplatnění dopravní
cesty,“ potvrzuje Klacska. „Pokud by do‑
mácí nákladní auta toto mýtné nehradila,
potom by měly rakouské dálnice pouze je‑
den pruh.“ A výběr mýtného není od toho,
aby zaceloval díry v rozpočtu státu. Není
také dobře možné, aby doprava hradila cca
dvě třetiny infrastruktury, kterou však kvůli
zákazům jízd nemůže optimálně využívat.
Obor chce férovou diskusi
Vedení AISÖ požaduje: „Chceme o udrži‑
telném systému financování se započtením
externích nákladů hovořit. K tomu potřebu‑
jeme otevřenou a čestnou diskusi o jejich
výši a způsobitelích.“
ŠVÝcARSKO
SvAZ AUTODOPRAvy ASTAG POŽADUJE
féROVé fiNANcOVáNÍ dOPRAVy
Svaz švýcarských nákladních autodopravců ASTAG tlačí na „férové financování
dopravy“. Férově znamená podle měřítek
Svazu, že se státní příjmy ze silniční dopravy použijí k potřebné výstavbě silnic
– a sice ihned. Uvedl to ředitel ASTAGu
Michael Gehrken na posledním shromáždění delegátů. Svaz již roky požaduje účelové vázání prostředků ze silniční dopravy.
Z celkových 9,5 miliard CHF, které uživatelé silnic loni zaplatili, šlo do silnic pouhých
30 procent. Investice jsou přitom potřebné do silnic ve středu země, v průmyslových oblastech a ve francouzsky mluvicích
kantonech. Gehrken varoval politiky, aby
nepodceňovali nespokojenost mezi obyvatelstvem. Ve výše uvedených požadavcích
jsou svazy v silniční dopravě a v dalších
hospodářských sektorech zajedno.
VeLKá BRiTáNie
TAPA HLÁSÍ ZA kvĚTEN 75 kRÁDEŽÍ
ZáSiLeK
Za květen zaznamenala Asociace na
ochranu dopravovaných hodnot Tapa
(Transported Asset Protection Association)
v Evropě 75 krádeží zásilek. Nepozoruhodnější se udála v belgickém Courcelles
v blízkosti Charleroi. Těžce ozbrojení zločinci ukradli z distribučního centra jistého poskytovatele služeb více než 10 000
smartmobilů a tablets v hodnotě 5 milionů
EUR (cca 130 milionů Kč). Došlo rovněž
k řadě krádeží zboží s jedoucích návěsových souprav. Značná část případů se udála na nehlídaných parkovištích a autodvorech. Tapa proto uvítala nařízení Evropské
komise z května t. r. Má zajistit, aby do
budoucna dostávali řidiči kamionů lepší
informace o bezpečných parkovištích. Informace mají být k dispozici přes telefon
nebo v rámci dopravního značení a má se
uvádět jeho úroveň ochrany a vybavení.
NOVÝ DAF XF
NEJLEPŠÍ XF VŠECH DOB
DAF představuje nový model XF. Nastavuje měřítka v silniční dálkové dopravě. Vyvinutý s ohledem
na maximální efektivitu dopravy. Poháněný zbrusu novým třináctilitrovým motorem PACCAR MX-13
splňujícím emisní normu Euro 6. Disponuje novým podvozkem. Zaujme atraktivním designem.
K tomu všemu nabídne vysoce moderní interiér s největším prostorem a pohodlím ve své třídě.
Nejlepší XF všech dob. Pro majitele i řidiče.
DRIVEN BY QUALITY
TRUCKS | PARTS | FINANCE
WWW.DAFTRUCKS.CZ
Přijďte si prohlédnout novou dopravní techniku
na setkání, které pro Vás připravil
9,00-17,00 h
ČeSMAd BOHeMiA.
říjen
3
Brno
areál
TURBOSOL SERVIS, spol. s r. o.
Kšírova 682/246
619 00 Brno
Semináře
Prezentace dopravní techniky a předvedení nových tahačů - včetně
možnosti zkušebních jízd - například IvECO, DAF, SCANIA, MERCEDES
BeNZ, MAN - rozhodující výrobci vozidel určených pro trh v ČR, návěsů
kOEGEL, kRONE, SCHMITZ CARGOBULL, PANAv, prezentace možnosti
financování nákupu , konzultace, odborný seminář k problematice
digitálních tachografů, silniční kontroly pracovních režimů řidičů.
doprovodný program s populárním moderátorem, prezentace PČR
- nové policejní passaty a motorky na kontrolu rychlosti, pro účastníky
losování vizitek o hodnotné ceny, občerstvení zajištěno.
VSTuP ZdARMA - po zaslání přihlášky na e-mail: [email protected]
(přihlášku naleznete na našich internetových stránkách www.prodopravce.cz)
• nové digitální tachografy – Siemens, Stoneridge, vývoj, co se chystá • uchycení a uložení nákladu praktické ukázky • trh práce řidičů – nový pracovní portál ww.truckjobs.cz pro dopravní firmy, řidiče
a školy • představení systému Eco Effect – systém opatření k výrazným úsporám spotřeby paliva
TRANSPORT SHOW
ČESMAD BOHEMIA - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 - Podolí
[email protected], +420 241 040 111, www.prodopravce.cz
eKONOMiKA
&LeGiSLATiVA
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
POjiŠTěNÍ OdPOVědNOSTi ZA ŠKOdy
dr. Mgr. Milan Hradec
Pokračování z minulého čísla
Pojištění odpovědnosti za
škody silničního dopravce
Jedním z několika kritérií,
ze kterých vychází způsob
pojištění a rozsah pojištěných rizik, je druh dopravního prostředku, kterým je
zajišťována přeprava. Pro
základní členění jsou uvedeny dále jednotlivé druhy
přeprav.
Silniční přeprava
Používanými dopravními
prostředky jsou nákladní
motorová vozidla (plachtové
nebo skříňové nástavby, nekrytý ložný prostor - valník);
soupravy tahače a návěsu
nebo přívěsu nebo kontejnerovými podvozky. Silniční
nákladní přeprava se v zásadě dělí do skupin:
• celovozová přeprava,
o sběrná služba (sdružené
kusové zásilky), o nadgabaritní přeprava (nadrozměrné zásilky),
• speciální přeprava (živá
zvířata, nebezpečné věci
dr. Mgr. Milan Hradec
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpečnosti provozu (přednáší
na VŠFS a ZČU PR), autor několika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
a látky, zboží s kontrolovanou teplotou).
Nákladní list cMR
Nákladní list CMR je dokladem o uzavření přepravní
smlouvy. List se vyhotovuje
v několika vyhotoveních, základním počtem jsou tři - odesílatel, dopravce, příjemce.
Vstoupí-li do přepravy další
subjekt, znamená to další vyhotovení.
Obligatorní (povinné) údaje nákladního listu CMR:
a) místo a datum výstavní
nákladního listu CMR,
b) jméno a adresa odesílatele,
c) jména a adresa dopravce,
d) místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení,
e) jméno a adresa příjemce,
f) obvyklé pojmenování
přepravované věci a druh
obalu (u věci nebezpečné
povahy jejích obecně
uznávané označení),
g) počet kusů, jejich zvláštní
značky a čísla (zvlášť dů-
h)
i)
j)
k)
ležité pro investiční zásilky a veletržní zboží),
hrubá váha zásilky nebo
jiným způsobem vyjádřené množství zboží,
náklady spojené s přepravou (dovozné, vedlejší
poplatky, cla a ostatní výdaje, vznikající od okamžiku uzavření smlouvy,
až po vydání zásilky),
pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání,
údaje o tom, že přeprava
i přes jakoukoli opačnou
doložkou podléhá ustanovením Úmluvy CMR.
Pojistné riziko
Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu
zásilky nebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě
až do okamžiku jejího vydání, jako i za překročení dodací lhůty. Obecně se pojištění
vztahuje na nahodilé události
(pojistné riziko), které mohou
nastat během provádění pře-
pravy, za něž lez dopravce činit odpovědným vyjma obecně právně vyloučených tak,
jak jsou citována příslušnými
právními předpisy.
Odpovědnost dopravce
Pojištění je určeno pro specializované dopravní firmy
pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti
za škodu na přepravované
zásilce vyplývající z přepravních smluv. Pojištění tedy
nekryje škody způsobené živelní událostí nebo zaviněné
jiným účastníkem silničního
provozu. Někteří pojistitelé
však škodu při dopravní nehodě nezpůsobenou jejich
pojistníkem uhradí stím, že
uplatní přechod práva na
náhradu škody po provedení
výplaty pojistného plnění V
uvedeném pojištění je rovněž nutné rozlišovat územní
rozsah silniční dopravy, tedy
zda se jedná o vnitrostátní
přepravu či přepravu mezinárodní, a to z důvodu pří-
Transport magazín 9/2013
13
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
slušných právní norem, které
danou přepravu upravují. Mezinárodní přepravu totiž upravuje mezinárodní Úmluva CMR
- Úmluva o přepravní smlouvě
v mezinárodní silniční dopravě
, která byla upravena vyhláškou
11/1975 Sb. tehdejšího ministra
zahraničních věcí ČSSR a vstoupila tak v platnost roku 1974.
Tím se její ustanovení stala nadřazenými národním právním
předpisům.
Veškeré pojistné podmínky
v pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce,
které jsou na našem pojistném
trhu nabízeny, odkazují na
ujednání a obsah této Úmluvy,
vyjma specielně upravených
a pojišťovaných nadstandardních rizik.
Zápis výhrad dopravce do
nákladního listu cMR
Nejčastějším nedostatkem na
straně dopravce je nevyužívaná
možnost poznamenání výhrad
do rubriky č. 18. nákladního
listu CMR. Neobsahuje-li totiž
nákladní list CMR oprávněné výhrady dopravce s jejich
odůvodněním, platí právní domněnka, že zásilka a její obal
byly v okamžiku převzetí dopravcem v dobrém zjevném
stavu, a že počet kusů, jejich
značky a čísla se shodovaly
s údaji nákladního listu CMR.
Zapomíná se na to, že zásilky
u příjemce svědčí vždy proti
dopravci, jestliže v příslušné
rubrice nákladního listu CMR
nebude obsažena jeho výhrada
ke způsobu nakládky, při které
byla znemožněna nebo citelně ztížena kontrola dopravce,
která je žádoucí za účelem
přezkoumání správnosti v nákladním listě CMR o počtu kusů
a jejich značkách a číslech a ke
zjevnému stavu zásilky a jejího
obalu. Důležitým poznatkem
zvláštní zkušenosti je vždy
řidičům důkladně opakovat,
že pokud při přejímce zboží/
nakládce zaznamenají nějaký
nedostatek, vždy je nutné si
tento nedostatek nechat potvrdit razítkem a podpisem. Pokud
nedostatek nebude potvrzen
odesílatelem, je více než prav-
14
děpodobné, že příjemce zboží
nebude brát poznámku řidiče
jako platnou (není prokázáno,
že k nedostatku nedošlo během dopravy a že řidič nedopsal výhradu dodatečně).
Mezinárodní přeprava věcí
- Úmluva cMR Úmluva se nevztahuje na:
a) přepravy prováděné v rámci
mezinárodních poštovních
úmluv,
b) přepravy mrtvol,
c) přepravy stěhovaných svršků.
Je-li dopravce shledán odpovědným za vzniklou škodu
a má-li podle ustanovení Úmluvy CMR povinnost nahradit
škodu za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky vypočítá se
náhrada z hodnoty (ceny) zásilky v místě a době jejího převzetí k přepravě. Hodnota zásilky
se počítá podle burzovní ceny,
a není-li burzovní cena, podle
běžné tržní ceny, a není-li ani
burzovní a tržní cena, podle
obecné hodnoty zboží stejné
povahy a jakosti. Kromě toho
se hradí dovozné, clo a jiné výlohy vzniklé v souvislosti s přepravou zásilek, a to při úplné
ztrátě v plné výši a při částečné
ztrátě poměrným dílem; jiné
škody se nehradí. Předmětem
poskytnutí náhrady za škodu
nejsou tedy finanční škody ve
formě ušlého zisku přepravce.
Náhrada škody nesmí přesáhnout (s výjimkou tzv. ujednání
zvláštní částky na dodání, která
pak nahrazuje obecně Úmluvou stanovenou výši náhrady)
stanovený limit odpovědnosti
dle Úmluvy CMR. Obecně se
jedná o 25 zlatých franků za
1 kg hrubé hmotnosti nákladu.
Úmluva CMR pojednává o tzv.
zlatém franku (o hmotnosti 10/31g o ryzosti 0,9). Podle
sdělení ČNB se jedná o zlatý
frank rovnající se 65,6 mg zlata
o tisícinové jakosti 900.
Ve členských státech Mezinárodního měnového fondu
(MMF) byla výše náhrad škody uvedená výše (čl. 23, odst.
3 Úmluvy CMR) upravena Protokolem MMF k Úmluvě CMR ze
dne 5.7.1978, který zavádí používání fiktivní měnové jednotky
Special Drawing Rights - SDR
(v překladu zvláštní práva čerpání - ZPČ). Ta je propočítávána
z tzv. měnového koše tvořeného nejstabilnějšími měnami pěti
států (USA, Japonsko, Švýcarsko,
Velká Británie, Německo).
Výpočet maximální výše
náhrady škody dopravcem
podle Úmluvy CMR je prováděn v souladu s článkem
23 Úmluvy CMR následovně:
hrubá hmotnost nákladu x 8,33
(koeficient) x 1 SDR (ZPČ), přičemž aktuální kurz SDR (ZPČ)
je uváděn denně v kurzovním
lístku České národní banky.
Příklad pro bližší ilustraci dopadu uplatnění přepočtu škody
dle čl. 23 Úmluvy CMR:
Dopravce převzal k přepravě
zboží, jehož deklarovaná hmotnost činila 200kg btto a během
přepravy došlo v důsledku dopravní nehody k totální škodě a pojišťovna uznala nárok
poškozeného na náhradu jako
oprávněný a tudíž přistoupila
k likvidaci a vyčíslení vzniklé
škody následovně:
a) škodní faktura (vyčíslení
škody) ve výši 7 000 000 Kč
b) limit odpovědnosti dopravce
dle čl. 23 CMR: 200kg x 8,33
SDR (aktuální kurz SDR), tj. cca.
300 Kč=200x300=60 000 Kč:
c) dopravce (jeho pojistitel) je
povinen uhradit pouze
60 000 Kč (vyšší náhradu
není poškozený oprávněn
požadovat)
d) rozdíl ve výši 6 940 000 Kč
jde tedy na vrub poškozeného, pokud sám nevyužil
možnosti „dopojistit“ zásilku zbožovým pojištěním
Důležité výňatky z 5. kapitoly Úmluvy cMR - Reklamace
a žaloby
Článek 30
1. Převzal-li příjemce zásilku,
aniž spolu s dopravcem zjistil
náležitě její stav nebo ohlásil
dopravci výhrady s uvedením
všeobecných údajů o povaze
ztráty nebo poškození nejpozději při převzetí zásilky, jde-li
o ztráty nebo poškození zjevně
znatelné, a nejpozději do sedmi dnů ode dne vydání zásilky,
nepočítaje v to neděle a uznané svátky, jde-li o ztráty nebo
poškození zjevně neznatelné,
má se za to. pokud se neprokáže opak, že obdržel zásilku
ve stavu uvedeném v nákladním listě. Jde-li o ztráty nebo
poškození zjevně neznatelné,
musí být výše uvedené výhrady
učiněny písemně.
2. Byl-li stav zásilky náležitě
zjištěn příjemcem a dopravcem, je proti výsledku takového zjištění přípustný důkaz
jen tehdy, jde-li o ztráty nebo
poškození zjevně neznatelné
a poslal-li příjemce písemné
výhrady dopravci do sedmi dnů
po tomto zjištění, nepočítaje
v to neděle a uznané svátky.
3. Nárok na náhradu za překročení dodací lhůty může být
uplatněn jen tehdy, byla-li dopravci zaslána písemná výhrada do 21 dnů poté, kdy byla zásilka dána k dispozici příjemci.
ČI.32
1. Nároky z přeprav, na něž
se vztahuje tato Úmluva, se
promlčují za jeden rok. V případě úmyslu nebo takového
zavinění, které se podle práva
soudu, u něhož se právní věc
projednává, považuje za rovnocenné úmyslu, je promlčecí
doba tříletá. Den, kterým promlčecí doba počíná běžet, se
do promlčecí doby nepočítá.
4. Promlčené nároky se nemohou již uplatňovat ani vzájemnou žalobou ani námitkami
v plné nárokované výši, a to
bez prvotního zkoumání, kým
byla škoda způsobena. Toto
pojištění může uzavřít jak příkazce (majitel zboží) přímo
nebo prostřednictvím dopravce, resp. zasílatele.
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti
za škodu silničního nákladního dopravce - speciální výluky
z pojištění
1) Pojištění se nevztahuje na
odpovědnost za škodu
vzniklou:
(a) v důsledku překročení
dodací lhůty při provádění vnitrostátní silniční nákladní dopravy;
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
(b) vědomým odchýlením se
od příkazu klienta;
(c) na přepravovaných věcech v důsledku nedostatečného, vadného nebo
chybějícího obalu;
(d) na přepravovaných věcech v důsledku atmosférických srážek;
(e) během skladování v průběhu dopravy, jestliže toto skladování trvalo déle
než sedm dní;
(f) přirozenou povahou zásilky, zejména vnitřní zkázou zásilky nebo úbytkem způsobených např.
chemickým rozkladem,
vyprýštěním, vypařením,
vyprcháním, samovznícením, vysušením, zapařením, plísní, hnilobou, působením hmyzu, hlodavců
a jiných živočichů;
(g) na penězích, klenotech
a jiných cennostech, jakož i na přepravovaných
starožitnostech, věcech
umělecké nebo historické
hodnoty nebo věcech,
které jsou předmětem
sběratelského zájmu;
(h) na živých zvířatech;
(i) vydáním přepravované
věci jinému příjemci než
uvedenému v přepravní
smlouvě;
(j) poškozením či zničením
přepravovaných věcí
v důsledku použití nevhodného nebo technicky nezpůsobilého dopravního prostředku zejména
s ohledem na druh přepravovaného nákladu.
2) Není-li v pojistné smlouvě
ujednáno, pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
(a) na stěhovacích věcech;
(b) odcízením přepravovaného nákladu krádeží nebo
loupeží během přerušení
jízdy na dobu nezbytně
nutnou, místem pojištění
je uzamčený nákladový
prostor vozidla;
(c) na přepravovaných výbušninách a třaskavinách
a jiných nebezpečných
látkách;
(d) na přepravovaných ojetých nebo havarovaných
motorových vozidlech
nebo na přepravovaných
použitých nebo porouchaných strojích a zařízeních;
(e) při mezinárodní silniční
nákladní dopravě v důsledku zvláštního ujednání dle článku 24
Úmluvy CMR ;
(f) při mezinárodni silniční
nákladní dopravě v důsledku zvláštního ujednání dle článku 26 Úmluvy
CMR ;
(g) v souvislosti s překročením dodací lhůty v důsledku provádění silniční
nákladní dopravy dle
Úmluvy CMR;
3) V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za
škodu vzniklou i jinak než
způsoby uvedenými v odstavci 1. a 2. DPP.
Můžete zasílat různé dotazy na níže uvedené kontakty
či do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v případě nutnosti poradí s upřesněním celé škodní události, ať
už se týká pojištěného nebo poškozeného.
Případné dotazy můžete směrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
inzerce
People
KOHOKOLIV VEZETE
POMŮŽEME HO
DOVÉZT BEZPEČNĚ.
Pokud je vaším podnikáním přeprava toho
nejcennějšího nákladu – osob, zaměřujete
se na jejich bezpečnost a pohodlí, stejně
tak jako nejnovější pneumatiky Continental,
které jsou vyvinuty speciálně pro použití
v autobusové dopravě. Použité inovativní
technologie jsou benefitem pro vás, vaše
cestující i vaši profitabilitu.
Conti Coach HA3
Conti CityPlus HA3
Conti Urban HA3
GENEraTION 3. DrIVEN By yOur NEEDs.
Pro další informace
www.continental-truck-tires.com/cz
Transport magazín 9/2013
15
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLeNÍ
& BeZPeČNOST
ŠKOLeNÍ, KuRZy, SeMiNáře
řÍjeN-LiSTOPAd 2013
vladislava Rážová
Školicí středisko ČeSMAd BOHeMiA
OdBORNé KuRZy & SeMiNáře
AdR-přeprava nebezpečných věcí
Absolvent získá nejen potřebné osvědčení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení!
04. 10.–06. 10. ................................... Praha
04. 10.–06. 10. .............................. Šumperk
04. 10.–06. 10. ............................ Chomutov
11. 10.–13. 10. ...................... Hradec Králové
11. 10.–13. 10. ......................................Brno
11. 10.–13. 10. .....................................Plzeň
18. 10.–20. 10. .....................Ústí nad Labem
18. 10.–20. 10. .................................... Praha
18. 10.–20. 10. ................................. Ostrava
25. 10.–27. 10. ......................................Brno
25. 10.–27. 10. ..................České Budějovice
25. 10.–27. 10. ......................... Karlovy Vary
01. 11.–03. 11. .................................... Praha
01. 11.–03. 11. .................. Valašské Meziříčí
01. 11.–03. 11. ..................................Liberec
08. 11.–10. 11. ......................................Brno
08. 11.–10. 11. ..................... Hradec Králové
08. 11.–10. 11. ..................České Budějovice
08. 11.–10. 11. .....................................Plzeň
15. 11.–17. 11. ..................................... Praha
15. 11.–17. 11. .................................. Ostrava
15. 11.–17. 11. ......................Ústí nad Labem
22. 11.–24. 11. ..............................Pardubice
22. 11.–24. 11. ......................................Brno
22. 11.–24. 11. ..................České Budějovice
29. 11.–01. 12. ....................................Libice
29. 11.–01. 12. .............................. Olomouc
29. 11.–01. 12. ............................. Chomutov
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez
předsudků. Naučte se ho ovládat a vaše záznamy budou OK.
07. 10. ..................................................Brno
18. 10. .................................................Plzeň
02. 11. .................................Ústí nad Labem
09. 11. ............................................. Ostrava
18. 11. ..............................České Budějovice
23. 11. .................................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku vypadají na
první pohled komplikovaně. Po absolvování
výkladu pro vás bude Nařízení EU 561 a Dohoda AETR nepochybně přehlednější.
07. 10. ................................................ Praha
26. 10. .................................................Plzeň
28. 10. ............................................. Ostrava
02. 11. ..................................................Brno
04. 11. ................................. Hradec Králové
09. 11. ..............................České Budějovice
15. 11. .................................................Plzeň
16
23. 11. ............................................. Ostrava
30. 11. .................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a příslušné normy jsou vysvětleny pro bezpečné naložení a upevnění
každého nákladu.
04. 10. ................................................ Tábor
13. 11. ..............................................Liberec
16. 11. ................................................ Praha
16. 11. .................................Ústí nad Labem
25. 11. ..................................................Brno
30. 11. .................................................Plzeň
Uložení a upevnění nákladu z pohledu dopravce
Předmětem je výklad působnosti předpisu
v ČR, EU a specielně v Německu.
10. 10. ..................................................Brno
29. 10. ................................................ Praha
13. 11. ..............................................Liberec
dispečer nákladní dopravy
Jaké předpisy by měl znát každý dispečer silniční nákladní dopravy? Jejich přehled a působnost získáte na uvedeném semináři.
08. 10. ................................................ Praha
12. 10.–13. 10. ..................České Budějovice
27. 11. ..............................................Liberec
dispečer autobusové dopravy
Přehled předpisů a jejich výklad pro dispečery
a střední management společností, zajišťujících silniční přepravu osob.
30. 10. ..............................................Liberec
Servis a údržba vozidel
Seminář je určen pro management dopravních
společností s cílem poskytnout informace pro
praxi při údržbě vozového parku.
22. 10. ..............................České Budějovice
Autobusová doprava aktuálně
Základním předmětem semináře je legislativa
a státní politika silniční dopravy s ohledem na
autobusy a zajišťování veřejné dopravy.
15. 10.–16. 10. ......................................Brno
Kontroly v dopravní firmě
Obsahově je seminář zaměřen na výkon státního odborného dozoru, dále se seminář zabývá
kontrolami prováděnými Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce.
06. 11. ................................. Hradec Králové
24. 10. ..................................................Brno
ceny v silniční dopravě, analýza nákladů
Seminář je zaměřen na legislativní podmínky cen v silniční dopravě, chování subjektu
dopravního trhu, srovnání daní a poplatků
v jednotlivých státech, analýzu činitelů ovlivňujících náklady dopravní firmy a jejich optimalizaci.
17. 10. .................................................Plzeň
Poskytování cestovních náhrad
Zvláště v mezinárodní přepravě je náhrada
stravného a další cestovní náhrady důležitou
kapitolou zaměstnaneckých i podnikatelských
podmínek. Jak správně účtovat tyto položky
vysvětlí kompetentní odborník.
16. 10. .................................Ústí nad Labem
12. 11. ..............................České Budějovice
Pracovní režimy a pracovní doba řidičů
Předmětem je podrobný výklad působnosti
sociálních předpisů, limity doby řízení a doby
odpočinku, používání tachografu, pracovní
doba řidiče a její evidence a další.
02. 10. .................................Ústí nad Labem
15. 10. ................................................ Praha
Tranzitní celní systém
Absolvování školení je nezbytným požadavkem
pro vstup nebo setrvání firmy v systému TIR.
08. 10. ..................................................Brno
16. 10. ............................................. Ostrava
23. 10. .................................Ústí nad Labem
14. 11. ................................................ Praha
21. 11. ..................................................Brno
Smluvní vztahy v silniční dopravě
Správně nastavený smluvní vztah odesilatele
a dopravce je předpokladem zejména hladkého řešení mimořádných událostí při přepravě.
03. 10. ..................................................Brno
09. 10. ..............................................Liberec
15. 10. ..............................České Budějovice
12. 11. ............................................. Ostrava
Bezpečnostní poradce dGSA pro přepravy
AdR - základ
Toto školení je určeno jak pro získání osvědčení o odborné způsobilosti DGSA, tak i pro
prodloužení jeho platností. Zájemci o obnovovací školení absolvují pouze druhý třídenní
modul základního školení. Povinnost jmenovat bezpečnostního poradce ukládá zákon
č. 111/1994 Sb. a Dohoda ADR každému podniku zabývajícímu se oborem ADR.
26.–28. 11.+03.–05. 12. .....................Beroun
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
Tagra pro uživatele
Účelné a efektivní využívání programu na vyhodnocení dat z digitálních tachografů
i kotoučků se můžete naučit na semináři nejen
pro majitele tohoto softwaru.
09. 10. ................................. Hradec Králové
07. 11. ..............................České Budějovice
19. 11. ............................................. Ostrava
Logistika a technika
Seznámíte se s vývojem a funkcí jednotlivých
článků logistických řetězců, dostanete podrobnější informace o logistických systémech
založených na dopravě a jejich provozování.
V druhé části se seznámíte s limitními rozměry
a hmotnostmi vozidel, limity emisí škodlivin
a konfigurací vozových souprav.
15. 10.–16. 10. ......................................Brno
Personální agenda dopravní firmy (zaměstnávání cizinců)
Zabývá se otázkami uzavření pracovního poměru s občany členských a nečlenských států
EU, zejména v případě pozice řidiče mezinárodní silniční dopravy.
21. 11. .................................................Plzeň
Pracovní režimy a pracovní doba řidičů
Předmětem je podrobný výklad působnosti
sociálních předpisů, limity doby řízení a doby
odpočinku, používání tachografu, pracovní
doba řidiče, její evidence a další.
19. 11. ..............................České Budějovice
Odpady a jejich přeprava
Zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky jsou vysvětleny s ohledem na fázi přepravy
materiálů, definovaných jako odpady.
13. 11. ................................. Hradec Králové
ŠkOLENÍ ŘIDIČŮ PODLE ZÁkONA 374/2007 SB.
Termín
04. 10.
04. 10.
05. 10.
07. 10.
07. 10.
07. 10.
12. 10.
12. 10.
12. 10.
12. 10.
18. 10.
19. 10.
19. 10.
19. 10.
19. 10.
21. 10.
25. 10.
26. 10.
26. 10.
28. 10.
29. 10.
Téma.............................................................................. Místo
Uložení a upevnění nákladu .......................................... Tábor
Únava, stres, životospráva ............................... Hradec Králové
Dopravní předpisy aktuálně ............................................Plzeň
Hospodárná a ekologická jízda .......................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů ................................................... Praha
Digitální tachografy..........................................................Brno
Pracovní režimy řidičů ....................................Ústí nad Labem
Doklady řidiče, vozidla, nákladu ..................České Budějovice
Silniční kontroly .......................................................... Ostrava
Uložení a upevnění nákladu .........................................Děčín
Digitální tachografy.........................................................Plzeň
Hospodárná a ekologická jízda .......................Ústí nad Labem
Dopravní předpisy aktuálně ........................................... Praha
Dopravní předpisy aktuálně .........................České Budějovice
Silniční kontroly ...............................................................Brno
Dopravní nehody ............................................ Hradec Králové
Silniční kontroly ............................................................. Praha
Pracovní režimy řidičů ....................................................Plzeň
Uložení a upevnění nákladu .........................................Děčín
Pracovní režimy řidičů ................................................ Ostrava
První pomoc ................................................České Budějovice
02. 11.
02. 11.
04. 11.
04. 11.
04. 11.
09. 11.
09. 11.
09. 11.
15. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.
18. 11.
22. 11.
23. 11.
23. 11.
23. 11.
25. 11.
29. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 11.
Pracovní režimy řidičů .....................................................Brno
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Pracovní režimy řidičů .................................... Hradec Králové
Mezinárodní dopravní předpisy ......................................Plzeň
První pomoc .................................................................. Praha
Pracovní režimy řidičů .................................České Budějovice
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
Dopravní předpisy aktuálně ............................Ústí nad Labem
Pracovní režimy řidičů ....................................................Plzeň
Uložení a upevnění nákladu .......................................... Praha
Uložení a upevnění nákladu ...........................Ústí nad Labem
Řidič reprezentant firmy ..................................................Plzeň
Digitální tachografy......................................České Budějovice
Doklady řidiče, vozidla, nákladu .................................... Praha
Pracovní režimy řidičů ................................................ Ostrava
Digitální tachografy.........................................................Plzeň
První pomoc ...................................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu ............................................Brno
Dopravní předpisy aktuálně ............................ Hradec Králové
Únava, stres, životospráva ....................................... Strakonice
Pracovní režimy řidičů ....................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu ...........................................Plzeň
AKAdeMie SiLNiČNÍ dOPRAVy
Kurz je určen pro manažery dopravních firem všech úrovní. Celý
cyklus školení se skládá z pěti dvoudenních tematických bloků,
tři jsou společné pro nákladní i osobní dopravu, čtvrtý blok je
určen pro nákladní a pátý blok pro autobusovou dopravu. Je
možné přihlásit se pouze na vámi vybrané jednotlivé moduly.
Školení je možné financovat prostřednictvím fondů nebo v rámci
vzdělávacích projektů. Školení je vhodné využít jako přípravu
pro zkoušku odborné způsobilosti. Bližší informace získáte na
jednotlivých regionálních pracovištích.
Seznam všech bloků:
1. blok
Řízení firmy a lidských zdrojů
Marketing dopravní firmy
2. blok
Legislativa silni ční dopravy
Sociální předpisy v silniční dopravě
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
6. Zkouška, shrnutí, závěr, certifikace
V měsíci říjnu a listopadu 2013 jsme v rámci tohoto cyklu pro vás
připravili školení:
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
12. 11.–13. 11. ...................................................... Beroun
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
12. 11.–13. 11. ....................................................... Beroun
2. blok (předpisy)
Legislativa silni ční dopravy
Sociální předpisy v silniční dopravě
08. 10.–09. 10. ..................................................... Beroun
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy ...............................................
29. 10.–30. 10....................................................... Beroun
Transport magazín 9/2013
17
Zveme vás na
cyklus odborných kurzů
„Akademie silniční dopravy“
Pro odborné pracovníky silniční nákladní a osobní dopravy
Kurz lze využít jako efektivní přípravu na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob. Je
akreditován MŠMT jako rekvalifikační vzdělávací program a lze jej tedy financovat např. z fondů
vzdělávacích projektů či prostředků od Úřadu práce.
Pro účastníky cyklu je připraven nově zpracovaný sborník podkladů,
obsahující hlavní informace ke všem tématům.
Blok 1
10.-11. 9. 2013
Beroun
Marketing dopravní firmy
Řízení firmy a lidských zdrojů
Blok 2
8.–9. 10. 2013
12.-13. 11. 2013
Beroun
Legislativa silniční dopravy
Sociální předpisy, technická základna, BOZP
Blok 3
29.-30. 10. 2013
Beroun
Právní rámec ČR pro podnikání
Ekonomika dopravní firmy
Blok 4A 10.-11. 9. 2013
Blok 4N 24.-25. 9. 2013
Brno
Beroun
Nákladní doprava
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny
Zkouška 22. 10. 2013
Blansko
26. 11. 2013
Beroun
Brno
12.-13. 11. 2013
Beroun
Autobusová doprava
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny
cena celého cyklu školení:
16 000 kč
12 000 Kč pro člena Sdružení ČB
cena je bez dPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení.
Případné ubytování se hradí samostatně a cena se odvíjí od místa konání.
www.prodopravce.cz/skoleni.php
• Praha 241 040 127, [email protected] • Brno 549 274 229, [email protected] • Ostrava 596 618 930, [email protected]
• Hradec králové 495 537 221, [email protected] • Ústí nad Labem 475 209 102, [email protected]
• Č. Budějovice 387 425 949, [email protected] • Plzeň 377 388 489, [email protected]
TecHNiKA
TECHNIKA
cONTiNeNTAL ReAGuje NA POTřeBy TRHu
S PNeuMATiKAMi
cONTiNeNTAL
Nová řada continental Generation 3 představuje milník
v prémiovém segmentu pneumatik pro nákladní automobily a autobusy. Continental navazuje na předchozí druhou
generaci pneumatik a vyniká
zejména svým jedinečným
přístupem orientovaným na
zákazníka a řešení konkrétních problémů.
se sice liší v závislosti na použití, ale požadavky cestujících se nemění – očekávají
pohodlí a bezpečí. Pneumatiky Continental třetí generace
jsou dokonale přizpůsobeny
širokému rozsahu použití
v každodenní osobní dopravě. Jsou připraveny ve třech
nových řadách: Conti Coach,
Conti CityPlus a Conti Urban.
Cílem Generation 3 je nabídnout ucelenou řadu pneumatik, která by byla perfektně připravena pro jakékoli
použití. Na cestě k dosažení
těchto smělých cílů se vývojáři zaměřili na konkrétní
přínosy přímo pro jednotlivé
segmenty – jako je spotřeba
paliva, kilometrový výkon,
bezpečnost, pohodlí a vysoká odolnost.
conti coach pro komfort,
bezpečnost a ekonomičnost
Turistické autobusy se
vyrábějí s pomocí špičkových technologií, stejně jako
nově vyvinutá 3. generace
pneumatik Continental pro
autobusy. Nová prémiová
pneumatika, navržená speciálně pro dálkovou dopravu
s důrazem na rychlost a pohodlí v rozměrech 295/80
R 22.5 a 315/80 R 22.5 na
všech nápravách, se opírá
o inovovanou vysoce kvalitní kostru se čtyřvrstvým trojúhelníkovým nárazníkem,
nyní se speciálním dezénem
pro autobusy.
Na konci června 2013
představil Continental tyto
nové pneumatiky na zkušební trati Driving Camp
v rakouském Pachfurthu.
Akce také posloužila jako
oficiální evropský start prodeje celého nového sortimentu pneumatik Continental pro autobusy.
Nové pneumatiky
v People segmentu
Veřejná doprava je na
vzestupu, obzvláště kolem
neustále se rozrůstajících
měst. Autobusy nabízejí flexibilitu a pohodlí a dopraví
vás jak do sousedního města, tak i do vzdálené zahraniční země. Nároky kladené
na pneumatiky pro autobusy
Jedinečná kombinace optimální flexibility a stabilní struktury pomáhá nové
pneumatice Conti Coach
HA3 dosáhnout bezkonkurenčních komfortních a bezpečných jízdních vlastností.
Díky směsi speciálně vyvinuté pro osobní přepravu
a novému dezénu s hlubokými trojrozměrnými záběrovými lamelami poskytuje
nová pneumatika Continental pro použití v dálkové autobusové dopravě vyvážený
poměr mezi maximální bezpečností, optimálním jízdním komfortem a ještě lepším valivým odporem. Rovnoměrné rozdělení tlaku na
styčné ploše pneumatiky se
silnicí podporuje kilometrový výkon, dlouhou životnost
a s tím spojenou ekonomičnost provozu.
Conti CityPlus – nová speciální pneumatika pro regionální dopravu
Autobusy, které se používají v regionální dopravě,
vyžadují opravdu multifunkční pneumatiky: ve všedních
dnech musejí spolehlivě fungovat na cestách v místní dopravě a o víkendu v nepravidelné dopravě do turistických
destinací, do oblastí zimních
sportů nebo na klasických
výletech – zde hraje správné
obutí stěžejní roli.
Continental poprvé vyvinul novou pneumatiku
CityPlus HA3 speciálně
pro tento segment, která
dokonale splňuje tyto různé požadavky na variabilní použití. S rozměrem
295/80 R 22.5 s označením
M+S zvládá nová pneumatika, nabízená v Evropě pro
regionální autobusy, každodenní výzvy díky svému
dezénu speciálně vyvinutému pro tento účel: výrazné
podélné drážky pro optimální jízdní vlastnosti a chování za mokra v kombinaci
s hlubokými 3D lamelami
pro lepší adhezi a konstantně vysoké brzdné vlastnos-
ti po celou dobu životnosti
pneumatiky. Pro 3. generaci
autobusových
pneumatik
sestavili vývojáři pneumatik Continental zcela novou
směs, která splňuje různé
požadavky na použití autobusů v regionální dopravě.
conti urban pro městskou dopravu
V žádné jiné oblasti použití se na autobusové pneumatiky nekladou tak vysoké
požadavky jako v případě
městské hromadné dopravě.
Časté brzdění a zrychlování
v provozu „Stop‑and‑Go“,
častý kontakt s obrubníky
a rozdílné povrchy vozovek
vyžadují od pneumatik pro
městské autobusy opravdu
vysokou kvalitu.
Nově vyvinutá pneumatika Continental Urban HA3
bravurně zvládá každodenní nové náročné úkoly při
použití v městské dopravě.
Její konstrukce je optimalizovaná pro náročné použití,
a proto zaručuje suverénní
jízdní vlastností a vysoký
záběr, aniž by přitom musela slevit z komfortu a bezpečnosti. Odolná kostra
s použitím ocelových kordů
a čtyřvrstvých trojúhelníkových nárazníků a bočnice
dále zesílené díky vysoké
hustotě ocelových kordů
vytvářejí mimořádně tuhý
profil pneumatiky, který
odolává také častému kontaktu s obrubníkem na zastávkách.
Transport magazín 9/2013
19
TesT
RANGe ROVeR
SPLNÍ VŠecHNA PřáNÍ
Text a foto: Martin felix
S uvedením nového Renge Roveru je to podobné, jako když si Usain Bolt stoupne na start dalšího
závodu ve sprintu na sto nebo dvě stě metrů. všichni tak nějak očekávají, že bude zase nejlepší,
a v cíli se ukáže, že opět skutečně nejlepší je. Jistě, existují i rychlejší auta než Range Rover, některá
snad dokážou projet ještě drsnější terén a možná i luxus může být rozmařilejší, těžko ale nejdete
tyto vlastnosti v takové míře u jednoho jediného automobilu.
20
Transport magazín 9/2013
21
TECHNIKA
K našemu krátkodobému
testu nám byla zapůjčena verze s šestiválcovým motorem
3,0 TDV6, v nejvyšší výbavě
Autobiography. Ne, že bychom
se nechtěli svést s osmiválcem, ale v předchozí redakci
byli z nového Range Roveru
tak nadšení, že s ním během
šesti dnů najezdili pět tisíc kilometrů a auto muselo předčasně
na garanční prohlídku. Nijak
jsme ovšem netrpěli, protože
výkonově jsou auta srovnatelná. Osmiválec zrychluje na
stovku o jednu sekundu rychleji,
tedy za 6,9 s a maximálku má
o zanedbatelných 9 km/h vyšší,
když zvládne 218 km/h. S šestiválcem zase ujedete víc na jednu nádrž, protože při šetřivém
stylu pětaosmdesátilitrová bandaska vydrží i tisíc kilometrů.
Range Rover, největší a nejdražší z Land Roverů, se vyrábí již ve své čtvrté generaci.
Zachovává si svůj jedinečný
hranatý design a úctyhodné
rozměry dosahující na délku
pěti metrů a na šířku metry dva,
výška je něco přes sto osmdesát
centimetrů. Přesto se mu díky
hliníkové karoserii podařilo
shodit téměř půl tuny váhy. Jára
Cimrman měl pravdu, budoucnost patří aluminiu. Abych nevypadal jako rybář chlubící se
velikostí svého úlovku na fotce
bez možnosti srovnání, půjčil
jsem si u příbuzných standardní
dvouleté dítě a poprosil ho, aby
trochu vypulírovalo dvacetipalcová kola. Uznejte, že Range
Rover rozhodně nanismem
netrpí. A protože se u vzhledu
karoserie již pár desítek let nic
převratného nestalo (poslední generaci
však bezpečně od předchůdců na první
pohled odlišují do boků protažené přední i zadní světlomety), rovnou přistoupíme k obhlídce interiéru, který je neméně
úchvatný jak co do velikosti, tak co do
komfortu.
Do Range Roveru musíte napřed vystoupat, protože jako v pravém králi silnic zde sedíte opravdu hodně vysoko.
Řidičům trucků to jistě problémy dělat
nebude, ale ti si takový vůz kupují spíše
ve výjimečných případech. Ti skuteční
a podstatně zhýčkanější majitelé si však
díky vzduchovému pérování mohou
obra popustit k zemi a nastoupit s patřičnou noblesou. Uvnitř je čeká neopakovatelná atmosféra tvořená samými pravými materiály počínaje naducaným
koženým čalouněním
22
TECHNIKA
T
E
S
T
na všech možných i nemožných místech
a konče pravým dřevem na vyhřívaném
volantu a kovovými doplňky, třeba na rámečcích těžko spočítatelného množství reproduktorů. Křesla nainstalovaná v místech,
kde ostatní auta mají sedadla, jsou pochopitelně nadmíru pohodlná a vhodná pro
jakoukoliv velikost. Naleznete v nich také
všemožné systémy proti nastuzení, opruzení či zapocení, a aby to nebylo málo, ještě
vás namasírují. Hudba Meridian (1 700 W)
hraje úžasně, vnitřní osvětlení má, tuším,
devět nastavení, klimatizaci si řídí každý
pasažér podle svého. Vzorně vypolstrovaný zavazadlový prostor může mít od 0,5 do
2 kubíků, takže v případě romantického
výletu se v něm dá docela dobře pár dní
bydlet. Vstup do něj je horizontálně rozdě-
leným víkem, oba dva díly lze samozřejmě
ovládat elektricky. Počítat použité servomotory by u aristokratického SUV bylo pod úroveň,
ale je jich požehnaně. Naopak příjemně ubylo ovládacích prvků. Volič automatické převodovky se magicky vynořuje ze středového
tunelu, jak jsme zvyklí u jaguárů, po ruce je
další otočný volič, ovládající tentokrát systém
Terrain Response 2 starající se o přenos hnací
síly na kola za všech podmínek a okolností.
K dispozici je displej Dual View, kdy řidič
může sledovat třeba navigaci a spolujezdec
televizi. Zobrazují se zde také záběry s několika vnějších kamer, takže vždy máte přehled
o situaci kolem vozu, což je obzvlášť v terénu
prima. Ale o všech takových vychytávkách by
se dalo povídat dlouho, předlouho, na Range
Roveru je ještě zajímavější, že i jezdí zcela nezaměnitelným způsobem.
Transport magazín 9/2013
23
TECHNIKA
Nový range je poctivá čtyřkolka s mezinápravovým diferenciálem, ovšem vybavena množstvím elektroniky srovnatelným s bojovým stíhacím letounem. Řidič tedy pouze vybírá cestu a točí volantem, případně si může hrát s nastavením pohonu: obecné (General), tráva/štěrk/sníh (Grass/Gravel/Snow), bláto/vyjeté koleje (Mud/
Ruts), písek (Sand) a pomalý posun po skále (Rock Crawl). Ale také
nemusí, protože je zde i schopný automatický režim. Abych uká-
zal kamarádům, že se nebojím a že opravdu tohle auto je zcela
výjimečné, vyjeli jsme po trávě i kamenech skoro celou sjezdovku,
pod vrcholem se v klidu otočili a důstojně sjeli opět dolů. Z obrázků to možná není tak patrné, ale znám to tam v zimě pod sněhem
a je to něco mezi červenou a černou. Ne každý má potřebu jezdit
po sjezdovkách nebo bez přípravy brodit vodní toky až do hloubky
90 cm, v takovém případě bude ještě spokojenější.
Pneumatické pérování a dokonalé odhlučnění posádku zcela odfiltruje od drsné reality. Tiše
předoucí šestiválec s 258 koňmi a šesti stovkami
newtonmetrů dokáže s perfektně pracujícím osmistupňovým automatem od ZF udělit více než
dvoutunovému vozu zrychlení na stovku pod osm
sekund a s aerodynamikou rodinné vilky překoná
dvousetkilometrovou hranici. Řízení Range Roveru
vás prostě nebude nikdy obtěžovat, naopak bude
bavit za všech okolností. Dokonce mu nechybí
ani humor, když palubní počítač místo nudného
dojezdu udává „Vzdálenost do vyprázdnění“. A ta
je poměrně velká, protože i s trialovými vložkami
jsem se stále držel pod deseti litry. Prý to lze klidně i za osm, což je na smeknutí klobouku.
Pro hodnocení nového Range Roveru nemám
opravdu žádné „ale“. Ovšem také nemám těch tři
a půl milionu, kterých si za tuto špičkovou verzi
žádá dovozce.
24
TECHNIKA
MeRcedeS-BeNZ TRAVeGO ediTiON 1
jeŠTě BeZPeČNějŠÍ A ŠeTRNějŠÍ
Text a foto
Martin felix, Mercedes-Benz
M
ercedes BenzTravego nyní přichází ještě větším zaměřením na bezpečnost. Nabízí nové bezpečnostní systémy jako ActiveBreakAssist
2 nebo AttentionAssist. Travegoedition 1 a splňuje emisní předpis euro Vi.
ActiveBrakeAssist 2 brzdí,
jakmile rozpozná stojící
překážku
Autobus Travego je vybaven druhou generací bezpečnostního systému ActiveBrakeAssist. Až dosud tento
systém fungoval tak, že při
hrozícím střetu autobusu se
zadní částí pomaleji jedoucího vozidla před ním uvedl
v činnost brzdy. Nyní však
ActiveBrakeAssist 2 brzdí vozidlo i tehdy, jestliže zjistí stojící překážku, jako například
nečekaná dopravní zácpa
na dálnici. Radarový systém
snímá oblast jízdního pruhu
0,25 až 200 m před autobusem a průběžně měří vzdálenost a relativní rychlost vozi-
dla jedoucího před ním nebo
vzdálenost k překážce. Tato
technologie funguje spolehlivě téměř za každého počasí
a při jakýchkoli světelných
podmínkách. ActiveBrakeAssist je aktivní při rychlosti
do 100 km/h.
Systém AttentionAssist
varuje řidiče, jestliže
zjistí, že je unaven
Stejně unikátním zařízením
je i nový asistent bdělosti řidiče (AttentionAssist), který
lze pro model TravegoEdition 1 objednat jako volitelnou
nabídku. Tento systém registruje různé parametry, jako
úhel natočení kol, rychlost,
podélné a příčné zrychlení, dobu jízdy, signály řízení
a změna řidiče. Systém pak
tyto údaje vyhodnocuje a podle výsledku určí stupeň bdělosti řidiče. Jestliže údaje ukazují na nedostatečnou koncentraci nebo únavu řidiče,
rozsvítí se na displeji symbol
šálku kávy, který ho upozorní,
že by si měl udělat přestávku.
Led reflektory denního
svícení a systém sledování
tlaku vzduchu
v pneumatikách
Bezpečnost modelu TravegoEdition 1 zvyšují ještě další systémy. Nové reflektory
denního svícení se svítilnami
LED, integrované v jednotce
předních světel, lze rovněž
objednat v rámci zvláštní
nabídky. Zvláštní zařízení
zahrnuje také systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách, který registruje tlak
v jednotlivých pneumatikách
a vydává výstražný signál,
jestliže se tlak odchýlí od
optimální hodnoty. Tím se
snižuje opotřebení pneumatik a spotřeba paliva, ale také
riziko poškození pneumatiky.
Motor nové generace
BlueefficieNcyPower
Hnací systém TravegoEdition 1 předznamenává novou
éru v oblasti zájezdových
autobusů. Tato vlajková loď
autobusů Mercedes Benz je
prvním zájezdovým autobu-
sem, který splňuje připravovanou emisní normu Euro VI.
Motor TravegoEdition 1 je stojatý řadový šestiválec z nové
modelové řady OM 471. Se
svými 12,8 litry zdvihového
objemu zajišťuje výkon 350
kW (476 hp) při 1800ot/min.
Maximální točivý moment je
2 300 Nm při 1 100ot/min.
Motor je vybaven jedinečným vstřikovacím systémem
common-rail s posilovačem
vstřikovacího tlaku (X-PULSE). Tento systém umožňuje
velmi přesné vstřikování paliva a selektivním řízení vstřiku
do válců, vysoký vstřikovací
tlak až 2 100 bar a volně nastavitelný proces vstřiku. Tento nový motor je nezbytným
předpokladem pro snížení
spotřeby paliva, emisí a zajištění hladkého chodu.
Další výhody přináší výkonná trojfázová motorová
brzda a asymetrické turbodmychadlo, zajišťující rychlou
reakci motoru. Charakteristi-
Transport magazín 9/2013
25
TECHNIKA
ka točivého momentu tohoto nového motoru umožňuje
mimořádně nízké otáčky
motoru při současné úspoře
paliva. Motor dosahuje točivého momentu 2 000 Nm
již při ca 900 ot/min.
Nová řada motorů se
může pochlubit nízkou spotřebou paliva, ale zejména
nízkou úrovní emisí. Díky
chlazenému odvodu výfukových plynů vzniká při
spalování pohonných hmot
méně oxidu dusíku, což
umožnilo snížit spotřebu
u AdBlue o 40 % v porovnání s normou Euro V. AdBlue
je nyní díky optimalizované
dávkovací jednotce vháněn
bez přívodu vzduchu do
proudu výfukových plynů,
v SCR-katalyzátoru se oxidy
dusíku mění téměř kompletně na vodu a dusík. Výfukový systém těchto motorů,
splňujících emisní limity podle normy Euro VI, obsahuje
také velmi účinný filtr pevných částic ve výfukových
plynech dieselových motorů, který v modelech Travego vyžaduje první servis
až po ujetí 360 000 km,
a pak každých 240 000 km.
Vynikající výkon chlazení
a žádné zbytečné
kilogramy navíc
Pracovníci vývoje modelu
TravegoEdition 1 šli skutečně
až téměř na hranici možného. Splnění emisní normy
Euro VI vyžaduje mnohem
vyšší výkon chlazení. Toho
bylo dosaženo přemístěním
chladiče z levé strany na
pravou a jeho odstíněním
od motorového prostoru,
dalšími otvory pro odpadní
vzduch v zadní části karoserie, použitím optimalizovaných ventilátorů a instalací
jejich spojek s lepším rozsahem řízení.
Aby bylo dosaženo optimálního rozdělení hmotnosti, zaměnili vývojoví
pracovníci umístění palivové
nádrže a baterie a palivovou
nádrž přesunuli před před-
26
ní nápravu. Optimalizací
různých komponentů současně také snížili hmotnost
vozidla. Tím byl splněn důležitý požadavek, že totiž
nové autobusy nesmí dosáhnout splnění emisní normy
Euro VI na úkor prostoru pro
pasažéry a zavazadla, který
byl k dispozici v předcházejících modelech.
Automatická převodovka
GO 250 -8 PowerShift
V modelu TravegoEdition 1 Mercedes Benz pro motory splňující emisní normu
Euro VI poprvé zavádí novou
osmistupňovou převodovku
GO 250-8 PowerShift. Tato
plně automatická jednotka
vychází z provedení osvědčené převodovky GO 240-8 PowerShift, která se dosud používá v jiných modelech. Jak
lze předpokládat, řidič plně
využívá výhod, které poskytuje nové rozdělení převodových stupňů i jejich rychlejší
a pohodlnější řazení. Výměník tepla zajišťuje konstantní
teplotu převodového oleje
přibližně na úrovni 80°C, což
má příznivý vliv na intervaly
jeho výměny.
Nový je režim převodovky pro pomalou jízdu
analogicky k automatické
převodovce s hydrodynamickým měničem. Umožňuje citlivé pojíždění pouze za pomocí brzdového
pedálu. Nový integrovaný
retardér dosahuje brzdového momentu až 3 500 Nm.
Je dimenzován jako sekundární retardér a jako brzdicí
a chladicí médium využívá
chladicí vodu motoru. Doposud nutný tepelný výměník oleje/vody odpadá,
stejně jako s ním spojená
výměna oleje u retardéru.
Tímto krokem klesá suchá
hmotnost nové převodovky GO 250 -8 v porovnání
s dosavadní převodovkou
i přes vysokou výkonnost
o 20 na 285 kg. Nová je
rovněž spojka, v maximální
možné míře neopotřebovatelná a bezúdržbová. Díky
centricky uspořádanému,
pneumaticky ovládanému
válci spojky odpadají mechanické díly jako vysouvací vidlice, vysouvací ložisko
a posilovač spojky.
Řazení rychlostních stupňů
převodovky GO 250-8 PowerShift se nyní provádí zcela novým způsobem: páka
na palubní desce byla nahrazena páčkou umístěnou na
sloupku řízení. Ta se používá
pro všechny funkce, ale jejich
přepínání je velmi snadné,
takže nedochází k omylům.
Řidič může páčku ovládat
tak, že ji stáhne k sobě nebo
krátce zmáčkne. Retardér se
ovládá obvyklým způsobem,
to znamená pohybem páky
směrem dolů.
TECHNIKA
GOOdyeAR fLeeTfiRST
Text a foto
Martin felix a Goodyear
Produkty, služby a řešení společnosti Goodyear pro bezstarostné
a nákladově efektivní vozové parky
Programy zákaznické podpory Goodyear FleetFirst se
v současné době starají o více
než 200 000 nákladních vozidel ve více než 20 evropských
zemích, čímž napomáhají provozovatelům vozových parků
omezovat prostoje a snižovat
celkové náklady.
Goodyear FleetFirst poskytuje prémiové pneumatiky a servisní podporu, jakož
i non-stop asistenční služby.
Tento přístup „od kolébky
až do hrobu“ zaručuje optimalizovanou spotřebu paliva
a delší životnost pneumatik,
stejně jako zredukované prostoje díky efektivní údržbě
a rychlé asistenční službě.
Mimo to, díky zajištění správy pneumatik mají provozovatelé vozových parků jistotu
nejlepších cen, klid v duši
a menší objem administrativy.
Pneumatiky a jejich údržba
mohou ovlivnit 56 % všech
operativních nákladů vozidla,
tedy správný výběr a péče
jsou zcela zásadní. Goodyear
FleetFirst zahrnuje tři oblasti
– produkty, služby a řešení.
Produkty Goodyear FleetFirst
pokrývají široký sortiment nových pneumatik nabízených
společností Goodyear, včetně
protektorovaných produktů
NextTread. Servisní služby
Goodyear jsou poskytovány
celoevropskou sítí TruckForce tvořenou téměř 2000 poskytovateli servisních služeb
a podporovány mezinárodní
silniční asistenční službou
ServiceLine 24h. Řešení společnosti Goodyear zahrnují
FleetOnlineSolutions, internetový program péče o pneumatiky, a FleetOnlineSolutions Mobile, což je poslední
novinka v péči o pneumatiky.
“Spolupráce se společností
Goodyear zaručuje, že údrž‑
ba je prováděna dle přesných
požadavků a potřeb zákazní‑
ků a že podpora je po ruce
dvacet čtyři hodin denně,
sedm dní v týdnu, 365 dní
v roce díky naší rozsáhlé ce‑
loevropské síti servisů.” říká
Piotr Nowakowski, Director
Retail Commercial and Service Development Goodyear
Dunlop EMEA.
Podle významné dopravní
organizace, Asociace silniční
nákladní dopravy, 30 % provozních nákladů u typického vozidla se utratí za palivo
a maziva, 12 % za administrativu a provozní režii, 11 %
za opravy a údržbu a 3 % se
vztahují k samotným pneumatikám, což dohromady tvoří
56 %. Stejně jako pneumatiky
ovlivňují přímé náklady, ovlivňují také významně spotřebu
paliva, přispívají k nákladům
na opravy a údržbu a dokonce mají vliv i na administrativu,
kvůli papírování spojeným se
správou pneumatik. Program
FleetFirst má vliv na všechny
uvedené náklady, snižuje je
a rovněž redukuje práci správcům vozových parků.
Produkty Goodyear
fleetfirst
Sortiment společnosti Goodyear pokrývá pneumatiky
používané ve všech typech
silniční dopravy, včetně dálkové, regionální, smíšeného
provozu, městského provozu a pneumatik do zimních
podmínek. Navíc, obsáhlá
škála dostupných rozměrů
umožňuje nazout na prakticky jakékoli vozidlo pneumati-
ky přizpůsobené na míru tak,
aby odpovídaly jeho provozní
potřebám. Všechny pneumatiky Goodyear jsou prořezávatelné a protektorovatelné,
což znamená několikanásobnou životnosti pneumatiky,
zvýšený výkon a nižší náklady na kilometr. TreadMax
protektorované pneumatiky
kopírují vlastnosti pneumatik Goodyear využívající
technologii Max s nejnovější
generací pláště a sortiment
protektorovaných pneumatik
NextTread pokrývá širokou
řadu rozměrů a dezénů pro
další typy plášťů.
Goodyear FleetFirst služby
TruckForce zahrnuje téměř
2000 poskytovatelů servisních služeb, strategicky situovaných ve 28 evropských
zemích. Každý poskytovatel
má vybavení a kvalifikované
zaměstnance připravené vyřešit všechny problémy spojené s pneumatikami. Tito poskytovatelé a zároveň další síť
autorizovaných dílen a operátorů rovněž tvoří součást silničního asistenčního programu ServiceLine 24h, který je
dostupný dvacet čtyři hodin
denně, sedm dní v týdnu, 365
dní v roce. Po zavolání do
mnoha jazyky komunikujícího administrativního centra
bude řidič spojen s operátorem, který má zkušenosti s řešením problémů týkajících se
pneumatik. Pomoc bude poté
rychle poslána k vozidlu, ať se
nachází kdekoli.
Goodyear fleetfirst řešení
FleetOnlineSolutions (FOS)
zbavuje provozovatele vo-
zových parků nadbytečných
starostí. Každý zákazník má
údaje o vozidle a servisní
požadavky zadané v systému, ke kterému mají přes
internet a ve vlastním jazyce
přístup všichni poskytovatelé
servisních služeb Goodyear.
To znamená, že servisní či
asistenční služby mohou být
poskytnuty kdekoli a kdykoli
a že práce je provedena přesně dle požadavků zákazníka
s minimální nutností komunikace. Dokonce i ceny a obchodní podmínky mohou
být domluvené předem tak,
aby bylo možno se vyhnout
garancím za platby, které často způsobují drahé zdržení,
obzvláště v cizích zemích.
Jednoduše řečeno, práce je
provedena dle požadavků každého zákazníka poskytovatelem služeb, který je placen
přímo společností Goodyear.
Náklady jsou pak centrálně
vyfakturovány zákazníkovi,
čímž je zjednodušena fakturace a snížen čas potřebný na
administrativu.
Poslední novinkou FOS je
FleetOnlineSolutions Mobile.
Technik použije ruční přístroj,
do kterého jsou nahrány údaje, jako je tlak v pneumatice
a hloubka dezénu, a které
jsou okamžitě přeneseny
elektronicky přes internet do
systému FOS. To znamená,
že zákazníci si mohou prohlížet údaje o vozidlu ve svém
počítači již několik minut po
servisní prohlídce či opravě.
Tento pohodlný systém navíc
zajišťuje, že vozidla jsou udržována v souladu s regulačními požadavky.
Transport magazín 9/2013
27
TECHNIKA
50. VOZidLO ScANiA
PRO fiRMu iNeX SPediTiON
ScANiA
V
areálu společnosti
ProScan (autorizovaného dealera Scania) se uskutečnila předávka
jubilejního 50. vozidla značky
Scania pro firmu iNeX SPediTiON, významného dopravce
ve východních Čechách.
50. vozidlem byl dálkový
tahač Scania R 440 s šestiválcovým motorem o výkonu 323 kW v emisní třídě EEV
s vysokou lůžkovou budkou
řidiče CR 19 Topline. Klíčky
od vozidla převzal z rukou
obchodního ředitele Scania
Czech Republic, Mariána
Černocha osobně majitel
a jednatel společnosti INEX
SPEDITON, Josef Dvořák.
Scania a iNeX SPediTiON
Společnost INEX SPEDITION vznikla v roce 1992
a začínala se značkou LIAZ.
V roce 1996 došlo k pořízení
první Scanie. V současnosti
jsou v jejím vozovém parku
tři desítky Scanií. V roce 2007
se řidiči společnosti INEX
inzerce
28
SPEDITION umístili na 1. a 2.
místě národního finále evropské soutěže pro mladé řidiče
kamionů - Young European
Truck Driver, kterou pořádá
Scania již od roku 2003.
„Pro nás již jiná volba
není. Právě proto, že máme
ty nejlepší zkušenosti. A to
nemluvím o tom, že naši ři‑
diči mají značku velmi rádi
a také oni jsou s ní více než
spokojeni. Scania se dobře
ovládá, je velmi pohodlná,
nesmírně spolehlivá a servis‑
ní služby jsou v tomto oboru
jednoznačně nejlepší v celé
Evropě. Těší nás i to, jak
výrobce zdokonaluje každý
detail. Od vynikajícího pra‑
covního prostředí řidiče přes
široké spektrum typů a mo‑
delů, nyní také například při‑
chází s výtečně vyladěnou
aerodynamikou typu Stre‑
amline. A neměl bych za‑
pomenout ani na vstřícnou
spolupráci ve financování
a mnoha dalších službách.
Scanii proto rozhodně ne‑
hodláme měnit!“ řekl Josef
Dvořák, jednatel společnosti
INEX SPEDITON.
Společnost INEX SPEDITION s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblastech
mezinárodní dopravy, spedice, logistiky a skladování.
V sektoru dopravy klade
důraz především na bezpečnost převáženého zboží.
Využívá moderní IT technologie v oblasti monitoringu a zabezpečení vozidel.
Provozuje pouze dopravní
techniku, která splňuje nejpřísnější emisní normy s co
nejmenším dopadem na
životní prostředí. V oblasti
logistiky a skladování disponuje pěti moderními logistickými halami situovanými
v Trutnově a Mladé Boleslavi. Zde poskytuje komplexní
logistické služby s maximální péčí o uskladněné zboží
jejích zákazníků.
TECHNIKA
KONec AViÍ V ČecHácH
emil Lánský
foto: archív
K
e dni 31. července 2013 skončila výroba nákladních automobilů značky Avia v Čechách.
Indický majitel Ashok Leyland, potažmo Hinduja Group, rozhodl o stažení
svých výrobních aktivit v segmentu
nákladních automobilů z evropy.
Možná, že výrobu nákladních vozidel středně těžké hmotnostní třídy,
které více než čtyřicet let nesly značku AVIA, obnoví v Indii nebo někde
jinde na světě – to podle ekonomických možností, nicméně v Čechách
AVIA skončila (snad probíhají ještě
drobná jednání s ruskou investiční
skupinou – ale to je zatím jen v oblastí „co kdyby“).
Areál továrny v Letňanech bude
rozprodán a my si můžeme odmazat
jednu z tradičních českých značek.
Po 95 letech tak společnost, která začala jako výlučný výrobce skvělých
letadel a pokračovala po druhé světové válce jako producent licenčních
nákladních vozidel, skončila přesto,
že v uplynulém roce zaznamenala
obchodní rekord za posledních dvacet let. Cestu historií druhdy známky
vyspělosti československého průmyslu lze charakterizovat jako pouť od
výjimečnosti přes průměrnost až ke
konečnému pádu do zapomnění.
Skvělé vlastní konstrukce
Značka Avia vznikla v zápětí po
ustanovení Československé republiky v roce 1918. Tehdy tvořily páteř
našeho vojenského letectva aeroplány z pozůstatků po první světové
Ani téměř dokonale obdařené modelky nezachránili pověst nákladních vozidel AVIA v Čechách
válce. To samozřejmě ani zdaleka
nestačilo, ještěže zde bylo konstruktérské mládí, které se dralo na
výsluní. K němu patřili také inženýři
Miroslav Hajn a Pavel Beneš.
S podnikáním začali v dílně cukrovaru ve Vysočanech. Nejprve
opravovali stará letadla, později přidali svoji vlastní konstrukci. Na první
pražské mezinárodní letecké výstavě obdivovali příchozí zbrusu nový
stroj Avia BH-1 Experimental. Další
skvělé nové typy letadel Avia již
vznikaly v lepších prostorách v Holešovicích: AVIA BH-7, BH-9, BH-11,
BH-17, BH-21, BH-22 a BH-33.
Typem Ba 33 skončila mnohaletá
spolupráce našich předních českých konstruktérů Beneše a Hajna.
Pánové odešli a na jejich místo byl
nasměrován ing. Novotný. V letech
1928 a 1929 přešla Avia do koncernu Škoda. Po přestěhování společnosti do nových prostor v Letňanech
v roce 1931 pokračovala výroba letadel ve zvýšeném tempu. Podnik
Avia se dokonce v tomto období stal
největším výrobcem letadel v zemi.
Konstruktérským dítětem ing. Novotného se stal typ B-534.
Licenční výroba
Posledním předválečným typem
vyráběným v Avii byl licencovaný
sovětský dvoumotorový lehký bombardér SB-2, označovaný jako B-71.
V době válečného požáru v Avii
vznikaly letouny Arado a motory
Argus. Později zde byly vyráběny
Poslední pohled do zpětného zrcátka? Aneb konec Avií v Če‑
chách v režii indického koncernu Ashok leyland.
Transport magazín 9/2013
29
TECHNIKA
také motory Daimler-Benz
DB 605 a 606. Po válce
byly do Avie soustřeďovány
zbytky německých letadel,
z nichž se zde montovaly letuschopné stroje. Na základě Messerschmittů BF-109
G-6 zde tak vzniklo deset
letadel C10 a CS 10. Později
zamontováním motoru z He
111 vzešly známé a skvělé
Avie S 199 a CS 199 (spárka).
Montovaly se i dvoumotorové proudové Avie S 92 (Me
-262). Přestavovaly se zde
také dopravní DC-2 Dakoty.
Po určité době byla do
Avie implantována výroba
vstřikovacích čerpadel, trysek a valivých ložisek pro nákladní automobily. V rámci
poválečné reorganizace průmyslu bylo rozhodnuto, že
v Avii se budou vyrábět nákladní automobily. Již v roce
1947 vyjela z jejich bran
první nákladní vozidla Škoda
R-706. Po pěti letech se vrátila částečně letecká výroba ve
formě leteckých motorů a vrtulí. Opět v licenci byla vyráběna bojová letadla B-33 (IL
10) a od roku 1954 dokonce
největší letadla v ČR – IL-14.
Finální výroba letadel v Avii
skončila v roce 1963. Dále
byla zachována pouze výroba motorů a vrtulí.
Od tohoto okamžiku byla
Avia budována již jen jako
automobilka pro výrobu licencí či převedených konstrukcí. Nejprve se montovaly lehké terénní automobily
Tatra 805. Jejich výroba však
zašla v Avii na úbytě v rámci
neschopnosti dodržet kvalitu výroby. Legendou se staly
montované vojenské i civilní
verze nezničitelných vozidel Praga V3S a S5T. Jejich
montáž pokračovala až do
roku 1988. V roce 1963 byla
zahájena výroba podvozkových skupin obrněného
transportéru OT 64 SKOT.
V roce 1965 začal nabývat na významu požadavek
výroby nových lehkých
nákladních vozidel. V Avii
se uvažovalo o vlastní konstrukční cestě anebo o nákupu licence. S takovým
druhem výroby ostatně měli
v podniku již dostatek zkušeností. Nakonec byla přijata nabídka francouzské automobilky Renault-Saviem
na dva typy lehkých nákladních automobilů.
K licenční výrobě „mod‑
rých“ náklaďáků bylo nutno
postavit nové provozy, díky
nim se Avia stala jednou
z největších českosloven-
Ještě před rokem realita výroby nákladních vozidel AVIA v pražských Letňanech ‑ dnes
již jen smutná vzpomínka.
30
24_Avia_Production_Assembly hall 5_1 .jpg ‑ Nákladní vozidla značky Avia se již v Čes‑
ku vyrábět nebudou ‑ jestli někde jinde ‑ to ví jen Bůh a vedení koncernu Ashok Leyland
ských automobilek. Roční
produkce vozidel, která byla
průběžně
modernizována,
dosahovala velmi solidních
17 tisíc kusů. Vylepšení doznal motor, který postupně
zvýšil svůj zdvihový objem
na 3,6 l. Z A30 se v roce 1983
stala A31 a z furgonu A15
později A20 a nakonec A21.
Typy A20, A30 a A40 prošly v letech 1974 až 1978
velkou modernizací náprav,
kabin, interiérů a podobně.
Národní podnik Avia (s pobočkami v Brně a Žilině) byl
v roce 1986 začleněn do
Oborové hospodářské jednotky a o dva roky později se
z něj stal státní podnik. V základním závodě v Avii byly
vyráběny motory a montovány podvozky s kabinami. Nástavby byly vyráběny v Brně
Ivančicích a Žilině. Nápravy
byly vyráběny v Kutné Hoře.
V rukou jihokorejců
Politický převrat v roce
1989 znamenal rozpad národního podniku Avia na jednotlivé komponenty. V Letňanech byla zavedena výroba
furgonů A21 FC z lisovaných
dílců. O čtyři roky později
dostaly typy A31T a A21T
turbomotory Euro I. Dalším
vývojem vznikly motory
s mezichladiči stlačovaného
vzduchu schopné plnit normy Euro II. Vozidla dostala
servořízení, byl změněn brzdový systém a zesílen celý
hnací trakt.
Od roku 1992 vznikla akciová společnost Avia, po dalších dvanácti měsících definitivně skončila v Avii letecká
výroba převedením produkce
vrtulí do nového subjektu
Avia-Hamilton. Záhy začala
akciovka hledat vhodného
zahraničního partnera, který
by pomohl rozvoji společnosti v nových ekonomických
podmínkách. Jednání probíhala jak se zástupci značky
Renault, tak i Mercedes-Benz. Vítězem se nakonec
v roce 1995 jihokorejská firma Daewoo v konsorciu s rakouským Steyrem. Od roku
1993 změnila společnost své
jméno na Daewoo Avia, stala
se také exkluzivním dovozcem osobních automobilů
jihokorejské
provenience.
V roce 1997 proběhla poslední velká modernizace vozidel
typu A 60/65/75/80. Nový
nýtovaný rám, lepší motory
Euro II. Od roku 1968 do 13.
Listopadu 2000 (konec výroby řady A) sjelo z montážních
linek na čtvrt milionů nákladních vozů Avia.
TECHNIKA
Léta 1997 až 1999 byla ve
znamení montáže lehkých
dodávkových vozidel Lublin
I a II importovaných v rozloženém stavu z Daewoo
Motor Poland, zároveň byl
vyvíjen nový typ nákladního
vozidla D.
Nové „déčko“ přišlo na trh
v roce 2000 s výstavní premiérou na v Brně společně
s novým vlastním motorem
D432-100 Euro III vyhovujícím předpisům EEC R49-03,
a to bez elektronicky řízeného vstřikování či technologie EGR!. Design vnějších
i vnitřních tvarů kabiny a některé konstrukční změny na
podvozku jej pasovaly na
standardního hráče celosvětového konkurenčního prostředí. Ladné a snad mohu
říci i usměvavé křivky kabiny
modelové řady D byly dílem
renomované evropské stylistické společnosti I.DE.A.
a návrhářské firmy Hawtal
Whiting z Velké Británie.
Svoji roli hrály i nové
převodovky ZF (pěti a šesti stupňové) montované do
vozidel od roku 2002, stejně
jako motory Euro III vlastní Avia a cizí provenience
Cummins. Také výrobní
prostředky doznaly velkých
změn pod vedením Jihokorejců. Do karosářské lisovny
byl pořízen 1500tunový lis
a nové nástroje a nová lakovna byla doplněna katoforézním pracovištěm.
Konec vlastních motorů
Ještě v roce 2005 společnost AVIA skončila s vývojem a výrobou vlastních motorů tehdejší nejmodernější
emisní specifikace Euro III.
Mluvčí firmy Yong-Ki Choi
tehdy uvedl, že v souvislosti
se skončením vývoje a výroby vlastních motorů firma
propustí 180 až 200 pracovníků. V poměru k celkovému
počtu 800 zaměstnanců šlo
až o 25 %! Vlastní motory
byly podle Choie poruchové
a jejich technický vývoj byl
vzhledem k nízké poptávce
málo efektivní.
Poslední novinka z dílen AVIA ‑ dvoukabina pro modelovou řadu D (2012)
Přechod na technologii
zajišťující možnost registrace nákladního vozu po 1.
říjnu 2006 (EURO IV) by si
vyžádal obrovské investice,
které si společnost, jenž byla
v trvalé ztrátě od roku 1999,
nemohla dovolit.
Dlouho avizovaná změna
vlastnických poměrů v letňanské Avii nabyla v polovině dubna roku 2005
konkrétních rozměrů. Podle
vyjádření expertů v té době
společnost Daewoo Avia již
prakticky patřila soukromé
investiční skupině Odien
Capital Partners.S poslední verzí vlastního motoru,
s mechanickým čerpadlem,
splňujícího emisní limity dle
Euro III, přešla ke konci roku
2005 společnost na motory
zahraniční provenience Cummins se vstřikováním typu
Common Rail. Následné
specifikace Euro IV pocházely od značky Cummins.
Po jednáních s mnoha různými partnery nakonec investiční společnost Odien
prodala svoji divizi Truck
Business Unit (automobilku Avia) v říjnu roku 2006
indické společnost Ashok
Leyland.
indická kapitola
Ashok Leyland okamžitě
přejmenovala společnost na
Avia Ashok Leyland Motor
s.r.o. (AALM) a během roku
2006 prodala 650 českých
nákladních vozidel Avia. Navzdory všem potížím zůstala
značky Avia v prodejích silná v tuzemsku, Španělsku,
Velké Británii, Maďarsku
a přidala Irsko. Ve svém
hmotnostním
segmentu
měla Avia v České republice
v roce 2006 až 16 % trhu.
Ve stejném roce společnost představila ve vozidlech
nové výkonové verze motorů Cummins Euro IV (160
k a 185 k) a silniční kombinaci vozu D 120 s přívěsem
s celkovou hmotností 22 t.
V roce 2007 ve spolupráci
s britskou společností Tanfield
Group byl vyvinut elektromobil Smith Electric Vehicle
s podvozkem AALM a elektrickým pohonem britské provenience. Elektromobily Smith
zažily poměrně velký úspěch
na trhu USA, kde jich do dnes
jezdí několik set kusů. S představením vozidel Avia s motory emisní specifikace Euro
V došlo opět na zvýšení maximálního výkonu Cummin-
sů ISBe, které byly schopny
poskytnout 185 k nebo 207
k. Roky 2010 a 2011 se zdály
být pro značku Avia poměrně
úspěšné, nejenže zdárně překonala poměrně těžkou krizi
automobilového
průmyslu,
samozřejmě s pomocí indické
mateřské společnosti, ale též
si otevřela dveře na další nové
trhy. Přes to přese všechno
to asi nebylo to úplně pravé
pro indického majitele. Na
tiskové konferenci v lednu
sice byly představeny cíle
roku 2013 v podobě uvedení na trh motoru Euro VI
(čtvrté čtvrtletí roku) či nového modelu D 150 (druhé
čtvrtletí roku), ale z marketingových a organizačních
manévrů bylo zřejmé, že se
něco chystá – to něco mělo
být ukončení výroby.
Ještě před koncem měsíce května byla z letňanské
fabriky odvezena část výrobní technologie do Indie
a k 17. 6. 2013 společnost
Avia Ashok Leyland Limited
potvrdila přecházející spekulace o tom, že s výrobou
nákladních vozidel Avia
v České republice k 31. červenci 2013 zcela končí.
Transport magazín 9/2013
31
CZK I EUR
Home I
I
I
I
I
I
Výbava vozidla
I
I
OK
I
CMR, doklady,
Zimní výbava
Dílna
obchod.prodopravce.cz
e-shop
Přihlášením do našeho e-shopu
získáte výhodné individuální ceny.
Přihlašovací údaje získáte na pracovištích ČESMAD BOHEMIA.
ÈESMAD BOHEMIA
obchod.prodopravce.cz
TECHNIKA
SiLK WAy RALLye POPáTé
Startovní rampa soutěže SilkWay 2013 byla umístěna na Rudém náměstí v Moskvě
emil Lánský
foto: archív
R
uská soutěž automobilů a kamionů se
během pěti let své
existence vyprofilovala do
jedné z nejuznávanějších
akcí svého druhu. V rámci
letošního ročníku byla proto
očekávána opět velmi zajímavá konkurence.
Mezi osobními vozy kraloval „nezničitelný a nesmrtelný“ Francouz Jean-Louis
Schlesser, kterého si mimo
jiné pamatujeme jako vítěze
klasického afrického Dakaru, pilota Formule 1 či jako
jezdce vytrvalostních závodů sportovních prototypů.
Dokonce jsme měli možnost jej vidět přímo v akci
na brněnském Masarykově
okruhu. V roce 1988 se proháněl u Brna se sportovním
prototypem Mercedes C9/88
(pětilitrový motor s maximálním výkonem 529 kW/720
k) a v posádce s další závodnickou legendu Jochenem
Massem s přehledem tři sta
šedesáti kilometrový sprint
34
Mistrovství světa vyhrál průměrnou rychlostí přes 171
km/h. Připomeňme, že stavitel autodromu ing. Suchý
stavěl trať s uvažovanou průměrnou rychlostí 150 km/h.
Dnes všestranného závodníka můžeme vídat na soutěžích tzv. dakarského typu,
Hedvábnou stezku nevyjímaje v kabině buginy vlastní
konstrukce a výroby. Jean-Louis Schlesser patřil k favoritům kategorie „automobily“
a na tratích mezi Moskvou
a Astrachání své ambice po-
tvrdil a zvítězil. Na paty mu
sice šlapal Vladimír Vasilijev
s další speciální buginou
G-Force-Proto, ale stačilo to
jen na druhé místo. Oba dva
kohouty doplnil na stupních
vítězů skvěle jedoucí Jevgenij Firsov s Toyotou Hilux.
Rychlým pohledem na stupně vítězů kategorie „automobily“ musí každému doklapnout, že konkurence ruských
či alespoň rusky hovořících
jezdců je na Silk Way Rallye
opravdu významná. Nejinak
tomu bylo též v kategorii
„kamiony“.
Všichni je chtějí porazit
Již delší dobu se na soutěžích dakarského typu dělí
kategorie „kamiony“ na
dva základní tábory: Kamaz
Master Team a zbytek světa.
Všichni by rádi ruské Kamazy samozřejmě porazili, jenže tým, do nedávna vedený
Semjonem Semjonovičem
Jakubovem a od letošního
ročníku Dakaru dakarskou
legendou Vladimírem Čaginem, je vysoce profesionálním soutěžním seskupením.
Soustředěnost týmu na
vlastní soutěže, vyváženost
jednotlivých pilotů a posádek a přístup k závodění je
pověstná a zatím se nenašel
nikdo, kdo by jí mohl být
TECHNIKA
v těchto ohledech opravdovou konkurencí. Za takových
okolností je sice možné Kamazy porazit, ale ne porážet
stabilně. A právě z této naděje žijí ostatní účastníci Silk
Way Rallye a koneckonců
i slavnějšího Dakaru.
Tentokráte postavil ruský tým na startovní rampu
v Moskvě speciály Kamaz
4326 a 4911 s posádkami
Dmitrije Sotnikova, Antona
Šibalova, Ayrata Mardějeva,
Sergeje Kuprijanova a Eduarda Nikolajeva – co jméno,
to potencionální vítěz. I když
nejspíše se první místo v konečné klasifikaci očekávalo
od Nikolajevovy posádky.
„Zbytek světa“ reprezentovali jezdci s kamiony Liaz,
Tatra, MAN, MAZ, Scania,
DAF, Ginaf, Mercedes-Benz
Unimog a dokonce i GAZ.
Nejvyšší ambice zasáhnout
do celkového pořadí měl asi
Holanďan Peter Versluis se
speciálem MAN TGS (loni
získal druhé místo), bohužel
jeho posádka se stala účastníky dopravní nehody se
smrtelným zraněním ještě
dříve, než celá soutěž začala, a tak se na start ani nepostavila. Maarten van den
Brink s vozem Ginaf X2223
opět zůstal poněkud za očekáváním, takže ani on celkovým pořadím na stupních
vítězů nezamíchal.
Upřímně řečeno, vozy
Unimog, Scania, DAF a GAZ
by byly k vidění na stupních
vítězů jen za podmínek, že
by se všichni ostatní vzdali
své účasti nebo se jinak vyautovali, a to se předpokládat nedalo.
Soutěžní Kamazy jsou těžko k zastavení, zvláště pak na domácích soutěží
Česká účast
Naopak české Liazy a Tatry s motory Gyrtech z roudnické stále Buggyra mohly
překvapit. O Aleši Lopraisovi se speciálem Queen 69
s motorem od MKR Technology ani nemluvě, protože
za normálních okolností by
jistě bojoval na špičce startovního pole. Jenže k naší
škodě a k zármutku českých fanoušků o normální
okolnosti v případě Lopraise
letos moc nešlo. Speciál dokončili těsně před odjezdem
do Moskvy a se surovým
autem se dá úspěšně závodit jen na náhodu. A také se
tak stalo.
Přesto, že Aleš Loprais zaznamenal umístění na stupních vítězů v jednotlivých
etapách, celkově z toho
nakonec bylo hrozivě vypadající dvacáté první místo
s gigantickou ztrátou více
Jean‑Louis Schlesser se posledním desetiletí soustředí na soutěže tzv. „dakarského“
typu s buginou vlastní konstrukce a stavby
než 172 hodin na vítěze kategorie. Utržené uložení kabiny, zničená vrtule chladicího systému motoru, proražená nádrž a další
drobnosti stály Lopraise možnost v sedmi překrásných etapách
zasáhnout účinněji do bojů o palmu vítězství.
tragické,
tošní SWR
praise na le
Lo
Queen
še
l
le
iá
A
í
ec
en
(sp
bylo vystoup
ak bylo jinak
ého pořadí
ky tomu vš
ni
čn
ch
ne
te
ko
ní
a
Z hledisk
voje soutěž
na kapotě).
jovnosti a vý
, ani to logo
z pohledu bo
společného
c
ni
u
tro
Ta
s
69 již nemá
Transport magazín 9/2013
35
TECHNIKA
Podobně dopadl též Artur
Ardavičus, který letos poptal soutěžní speciál u Tomáše Vrátného z Bonnver
Dakar Projectu (BDP), který
se ostatně viditelně potácí
v organizačních a možná
též jiných problémech a pomaličku se rozpadává. Důkazem je také to, že Kazach
Ardavičus místo nového
vozu dostal zrepasovaný
a do posádky Adama Staňka,
který se z jeho jízdy nervově zhroutil. „Jedeme poměrně solidně, rychle, pořád
rychle, a najednou slyším
– maminko, maminko! Zoufalé úpění svého spolujezdce. Musel jsem zastavit
a předat ho lékařům,“ tolik
Artur Ardavičus k výsledku
svého učinkování v Silk Way
Rallye 2013. Faktem je, že
navíc Kazach ještě trefil jeden z osobních vozů, a tím
to bylo všechno špatně.
Druhá Tatra BDP pronajatá polskému jezdci Robertu
Szustkowskimu a druhý speciál Princess 69 z Lopraisovy stáje nezaznamenaly
žádný výrazný úspěch.
To Liazy připravené Martinem Macíkem s motory
Gyrtech na tom byly z českých speciálů zcela nejlépe.
Valtrovo páté a Vildmanovo
sedmé místo v konečné kla-
Další závodní víkend letošní sezony je naplánován na konec srpna a začátek září do severočeského Mostu.
Souboj zástupců českých závodních stájí tak dostane ještě zajímavější náboj
sifikaci kategorie jsou velmi
pěknými umístěními a nakonec též skvělou vizitkou
práce roudnických specialistů. Jen je třeba se zřejmě
ještě zamyslet nad tím, zda
Liazy v této konfiguraci výkonného motoru a původní konstrukce podvozku
jsou technicky a pevnostně
schopné vydržet dynamickou jízdu v terénu. Popraskané a ohnuté rámy speciálů
jsou výmluvným důkazem,
že za to jezdci pěkně „brali“.
Vítězné Kamazy
Vítězství v sedmi etapové
soutěži s různými povrchy,
od kamenitých, přes šotolinu až po vyloženě pouštní
s dunami odpovídajících
rozměrů nakonec vyhrála
posádka Dmitrije Sotnikova
(Kamaz 4326) se speciálem
stejné specifikace se objevil na druhém místě Anton
Vítěz SWR 2013 v kategorii Automobily Jean‑Louis Schlesser zcela vpravo
36
Šibalov a jako třetí se z velkého úspěchu radovala běloruská posádka speciálu
MAZ 5309RR Šiarheje Viazoviče. Kamaz nezklamal,
MAZ překvapil, Tatra zklamala, Liaz držel pevně českou vlajku – taková byla Silk
Way Rallye 2013.
Doprava s budoucností!
Tracking
CZ-20130722
Hanka, speditérka:
má o všem přehled!
Burza nákladů Tracking Platforma výběrových řízení
Hanka má ráda, když ví, co se děje. A to platí i pro její dopravce. Díky nové funkci sledování vozidel v TC eMap® může sledovat GPS zařízení svých
dopravců od rozdílných poskytovatelů telematických služeb v jedné platformě. A co to pro Hanku znamená? Větší transparentnost, větší efektivitu
a především více času na ostatní aktivity.
Neváhejte a vyzkoušejte TC eMap® v reálném provozu 4 týdny zdarma. Zavolejte na: +800 10 20 30 90
(z pevné linky zdarma)* nebo stahujte přímo z www.timocom.cz
www.timocom.cz
*Pro hovory z pevné linky zpravidla zdarma. V závislosti na síti nebo tarifu používaného poskytovatele telekomunikačních služeb mohou být účtovány i jiné ceny.
CZ_SPE_TCM_1_Transport_CESMAD_220x145_20130820.indd 1
inzerce
22.07.2013 14:15:05
upcoming exhibitions
Turkey 2014
Latin America 2014
Eastern Europe 2014
Asia 2014
VyMěňTe
ěňTe Si STARÝ TAcHOGRAf ZA NOVÝ
Nejmodernější tachografy s funkcí 1 min.
a s možností aktivace funkce Counter
od největšího výrobce tachografů na světě.
K tachografu
SmartLink
v hodnotě
Při odevzdání starého
i analogového a nefunkčního tachografu
získáte nový za výhodnou cenu.
2 999 Kč
zdarma
15 000 Kč
VÝHOdNá ceNA PLATÍ dO VyČeRPáNÍ ZáSOB
cena je bez dPH
http://www.obchod.prodopravce.cz/
inzerce
CO V NĚM NAJDETE:
� představení truck novinek
� testy užitkových vozidel
� nové technologie
� změny právních předpisů
� unikátní rozhovory s lidmi ze showbusinessu a sportovci
� elektronika na cestách
� cestopisné reportáže
ČTENÍ
www.truckmagazin.cz
PRO OPRAVDOVÉ ŘIDIČE
TECHNIKA
ReNAuLT PředSTAViL V ČR SVOu
NOVOu MOdeLOVOu řAdu
Text a foto
Martin felix
Slavnostní představení nové
modelové řady Renault Trucks
pro Českou republiku se uskutečnilo v pátek 30. srpna 2013.
Slavnostní akce proběhla stylově v paddocku Autodromu
Most v předvečer Renault Trucks
Czech Truck Prix 2013, na které
během následujícího závodního
víkendu vybojoval Adam Lacko
na voze Renault dvě stříbrné medaile.
230 hostů z řad zákazníků,
novinářů a týmu MKR Technology se kromě pohledu na nová
vozidla mohli potěšit hudebním
programem, o který se postarala
zpěvačka Dasha a bubeníci NeoPercussio. Po působivé show
v podobě originálního mapingu
na téma revoluce si hosté mohli
důkladně prohlédnout všechna vystavená vozidla řady T, C,
K a D. Vozidla nové modelové
řady byla vystavena nejen v rámci paddocku, ale také u hlavní
divácké tribuny, kde si je poprvé
v České republice mohla zblízka
prohlédnout i široká veřejnost.
Renault Trucks se představil i na
závodní dráze během tradičního
nedělního defilé svých vozidel.
Připomeňme, že nová vozidla
vybavená motory Euro VI byla
po dobu sedmiletého vývoje
podrobována velmi přísným testům kvality. Počítačové simulace,
zkušební zařízení, testování na
okruzích, zásadní modernizace
výrobních kapacit. Společnost
Renault Trucks během vývoje
svých nových vozidel prováděla
ty nejpřísnější testy kvality ve své
historii: tři sta vozidel najelo od
roku 2008 deset milionů kilometrů během testů kvality, na zkušebních stavech byly prováděny
testy o celkové délce více než pět
Transport magazín 9/2013
39
TECHNIKA
milionů testovacích hodin, odolnost vůči nepříznivým podmínkám byla ověřována v extrémních teplotách od -40°C do +60°C. Výrobce
taktéž zvolil strategii úzké spolupráce se svými
zákazníky. Padesát zákazníků z celého světa
tak ověřovalo vozidla a poskytovalo výrobci informace potřebné k finalizaci zvolených řešení;
jejich účast ve vývoji trvala od návrhu specifikací až po zkoušky vozidel v podmínkách reálného provozu. Tito pilotní zákazníci najeli po
silnicích celkem dva miliony kilometrů.
Vlajkovou lodí je dálková modelová řada
T, která představuje homogenní nabídku,
sestávající z jediného vozidla, jehož modulární design umožňuje uspokojení potřeb
všech zákazníků v oboru dálkové přepravy.
Renault Trucks T byl navržen tak, aby dopravcům nabídl dokonalou rovnováhu mezi
úsporou paliva a životem na palubě. Díky
zcela nové aerodynamické kabině, vyvinuté
a testované pomocí aerodynamického tunelu, kombinuje modelová řada T v jediném
novém vozidle účinnost a nízkou spotřebu
paliva modelu Premium Route s komfortem
a prestiží modelu Magnum. Nabízí také lepší
pohonnou soustavu s novými motory Euro 6.
Stavební vozidla nabízí Renault Trucks ve dvou řadách
- stavební vozidla řady C a těžká
stavební vozidla řady K. Modelová řada Renault Trucks C je
k dispozici ve dvou šířkách
kabiny, nabízí vysoké užitečné zatížení, nízkou spotřebu
a komfort srovnatelný s modely
pro dálkovou přepravu. Vozidla
se vyznačují výjimečnou ovladatelností a jejich průchodnost
terénembude jistě velmi atraktivní pro zákazníky v sektoru
zemních prací.Modelová řada
Renault Trucks K udává nové
standardy z hlediska robustnosti, průchodnosti terénem a současně nabízí nejlepší nájezdový
úhel na trhu. Obě modelové
řady těží z nové kabiny, vylepšené pohonné soustavy a nových motorů Euro 6.
40
Při vývoji nové distribuční
modelové řady D se Renault
Trucks opíral o své know-how, znalost oborů spojených
s distribucí, vlivu na životní
prostředí a o uznávané přednosti stávající modelové řady.
I když tato nová řada Renault
Trucks vychází z předchozích
modelů, vyvinula se do mnohem jasnější nabídky, která
se skládá z jedné řady a čtyř
modelů, které jsou schopny
splnit požadavky všech zákazníků. V řadě D Renault Trucks
nyní nabízí tři modely: Renault
Trucks D (od 10 do 18 t), Renault Trucks D Wide (od 16 do
26 t) a Renault Trucks D Access
model se sníženým přístupem
do kabiny (od 18 do 26 t).
TECHNIKA
Kliková hřídel se sestavou pístů prvního vznětového řadového pětiválce Mercedes O 617 z roku 1974
ceSTA VZNěTOVéHO MOTORu
LXVii. dÍL
emil Lánský
foto: archív
V
znětový motor se
jako pohon osobních automobilů
v poválečné době prosazoval především v západních
státech evropského kontinentu. Ve státech tzv. východního bloku, stejně jako
v USA to měl velmi těžké,
naopak v Německu se mu
blýskalo na zlaté časy.
Daimler-Benz v roce 1961
k představení nových modelů osobních automobilů. Na
svět přišla modelová řada interně označená jako projekt
W 110 s přezdívkou „ploutvák“ (Heckflosse/ Fintail). Při
pohledu na krásně protažené
boky zádi karosérie vozu je
zřejmé, odkud neformální
pojmenování plyne.
Po úspěšném tažení osobních automobilů Mercedes-Benz řady 180 D (W 120)
a 190 D (W 121) vybavených
vznětovými motory světem,
známých pod přezdívkou
„Ponton“, přistoupil koncern
První a druhá série
„Ploutváků“
Vznětový čtyřválcový dvoulitr, který byl do nových vozů
montován, nesl stále ještě
označení 190D (OM 621),
když však o čtyři roky později
přibyl model Mercedes-Benz
V nové modelové řadě osobních automobilů Mercedes‑Benz interně značené W 110
ploutvák z roku 1961 se objevil vznětový motor OM 621, který znali zákazníci již z řad
W 120 a W 121 ponton
Interiér čtyřválcových vznětových W 110 „ploutváků“ odpovídal interiéru šestiválcových vozů W 111 – zcela příznačná byla vysoká kaplička na přístrojové desce
Transport magazín 9/2013
41
TECHNIKA
200D (1965), změnilo se také
typové označení stejného
motoru na Mercedes 200D.
Zdvihový objem a maximální
výkon (44 kW/55 k při 4200
min-1) však byl stále stejný.
Ovšem uložení klikové hřídele v pěti kluzných ložiscích (oproti třem u motoru
uplatněných v první generaci
Ploutváků) propůjčilo obnovenému motoru OM 621 příjemnější zvuk. Také jako, vysokootáčkový diesel, dokázal
„Ploutváky“ rozpohybovat do
maximální rychlosti 130 km/h,
nicméně zrychlení z 0 na 100
km/h mělo stále hodnotu 28
sekund!
Karosérie byla odvozena
od modelu W 111 (benzínový šestiválec) jen přední část
byla zkrácena o 145 mm
Mercedes‑Benz 190D ploutvák z roku 1961 byl doslovným šlágrem, v roce 1965
přišla na trh druhá série těchto vozů s označením Mercedes‑Benz 200D
a hlavní světlomety dostaly kruhový tvar (vzhled byl
podobný
předcházejícím
modelům W 120 a W 121).
Zadní část karosérie byla
identická se základním modelem MB 200 řady W 111.
Design interiéru včetně základních rozměrů byl stejný
jako u W 111 jen s tím rozdílem, že bylo využito něko-
Mercedes‑Benz „ploutvák“ na testovací dráze v Unterturkheimu
42
lik ekonomických zlepšení
v podobě pevných zadních
sedadel a například bakelitového lemu přístrojové
desky (W 111 měl lemování
ze dřeva). Protože modely
MB 190 a MB 190D byly
v zásadě stejné jako základní model MB 200 W 111,
jen se zkráceným čumákem,
nabízely stejně prostorný interiér a zavazadlový prostor.
Navíc byly osazeny menšími a úspornějšími motory.
To z nich učinilo doslovný
šlágr, především mezi taxikáři. Dieselové varianty MB
190D (W 110) bylo vyrobeno
a prodáno téměř o 100 000
kusů více než stejných vozů,
ale osazených zážehovými
motory.
Od roku 1961 do roku
1965 bylo vyrobeno 225
645 kusů ploutváků první
série.
Druhá série ploutváků
těžila z několika zlepšení.
Především šlo o vznětový
motor s tišším chodem (viz
výše) a několik designových
změn týkajících se blikačů
na předku vozu, zadních
spojitých svítilen, které byly
V roce 1965 byl Mercedes‑Benz 200 Ploutvák ikonou německých taxislužeb – pros‑
torný interiér a zavazadelník byly vysoce ceněné stejně jako úsporný diesel
TECHNIKA
zvětšeny a více hranaté, a některých drobností v interiéru. Druhá
generace modelů W 110 vydržela ve výrobě do roku 1968, kdy byla
nahrazena novou modelovou řadou W 115 (220D)
Od roku1965 do roku 1968 bylo vyrobeno 161 618 kusů sedanů
Mercedes-Benz 200D včetně kombi variant a prodloužených osmimístných sedanů s rozvorem náprav 3 350 mm oproti standardním
27 00 mm (ploutváků druhé série).
Na konci 60. let 20. století si vznětový motor v automobilech
Mercedes-Benz střední třídy vydobyl pevnou pozici. Důkazem byla
jak diverzifikace jednotlivých modelových řad, tak, a to především, velmi pěkná prodejní čísla.
New Generation Models
V roce 1968 koncern Daimler-Benz
představil, poprvé ve své
historii, dva nové dieselové
osobní automobily naráz.
V rámci nové modelové
řady W 114/W 115 (šestiválce/čtyřválce) zvané
New
Generation
Models přišly na
trh vznětové moMercedes OM 615 2,2 l s maximálním výkonem 45 kW/60 k poháněl osobní automobily Mercedes‑Benz 220D (W 115) modelové
dely MB 200D a MB 220D
řady označkované pro radikální přístup ke konstrukci vozu jako New Generation Models
a s nimi též nový vznětový
čtyřválec Mercedes OM 615
Všechny modely před
se postaral Francouz v nědvěma stupni maximálního
ve dvou verzích zdvihového
nimi využívaly modifikovameckých službách Paul
výkonu: 41 kW/55 k (v roce
objemu (2,0–1,988 l a 2,2–
né podvozky svých předBraq (13. 12. 1933, Bor1979 zvýšena na 45 kW/60
2,197 l) s vrtáním 87 mm a zdvichůdců. Protože šlo o novou
deaux, Francie), který byl šéf
k) a 45 kW/60k. Vozy modehem 83,6 mm resp. 87 mm
konstrukci vozidel, chtěli ji
designérem firmy od roku
lové řady W 114/W 115 byly
a 92,4 mm (nadčtvercová
v automobilce odlišit i v ná1957 do 1967, tedy v obdoprvními poválečnými mercea podčtvercová varianzvu či označení. Proto na
bí, do nějž spadá také vývoj
desy, pro něž
ta) a samozřejmě
výrobní štítky nových mera výroba grandiózního vozu
byl postaven
cedesů dali označení 1/8‘,
Mercedes-Benz 600.
zcela nový
které mělo připomínat rok
podvozek.
Paul Braq odstartoval svo1968. Díky tomu si v němecji kariéru designéra jako asiském jazyce vozidla vysloužitent Phillippe Charbonneaula pojmenování Strich Acht,
xe (1917 – 1988 – významný
zkomoleným překladem do
francouzský
průmyslový
angličtiny vzniklo kultovní
designér, který pracoval pro
pojmenování Stroke Eight.
značky Ford, Renault, DelaO vnější design vozů řad
haye, Berliet, Bugatti a další.
W 114/W 115
Mezi jeho nezdařilejší díla
patří Renault 8 -1962, Renault 16 – 1965 a Renault
21 – 1986), pro kterého pracoval v letech 1953 a 1954.
V tomto období vypracoval
design prezidentské limuzíny pro Citroen a kupé
pro Pegaso. Po absolvování
vojenské prezenční služby
zaujal v roce 1957 místo vedoucího designového studia
v Sindelfingenu, kde během
následující dekády odvedl
dokonalou práci na designu
vozů modelových řad 600,
230SL/250SL/280SL coupé,
Padesátipětikoňový dvoulitr OM 621 z roku 1965 měl klikový hřídel uložený v pěti kluzných ložiscích
280S coupé, 250, 220 D,
(na rozdíl od tří ložisek předcházející série motorů). Tím pádem vykazoval tišší a klidnější chod
Transport magazín 9/2013
43
TECHNIKA
W 108, W 114 a W 115. Po
návratu do Francie v roce
1967 pracoval pro společnost Brissonau and Lotz,
kde byl zodpovědný za
design vysokorychlostních
vlaků TGV. Během těchto
let pracoval též na designu
prototypů a sportovních
verzí vozů BMW 1600Ti
a na kupé odvozeného ze
sedanu Simca 1100.
V roce 1970 se stal ředitelem designu v automobilce
BMW s osobní zodpovědností za design vozů nejvyšší třídy – řady 7. U Peugeotu,
kde nastoupil v roce 1974,
byl zodpovědný za tvary
vozů modelových řad 604
a 505.
Vylepšený Strich Acht
V roce 1973 prošla modelová řada W 114/W 155 faceliftem. Linie kapoty byla mírně snížena, mřížka chladiče
byla rozšířena, původní dvojitý přední nárazník dostal
jednoduché provedení, poněkud se změnily čelní světlomety a „A“ sloupek karosérie dostal konstrukční opatření k zabránění špinění skla
předních dveří. V interiéru
se facelift nejvíce odrazil na
novém volantu se čtyřmi výraznými otvory a na existenci bezpečnostních pásů. Ve
stejném roce byl uveden do
nabídky nový vznětový motor OM 616, opět čtyřválec,
ale se zdvihovým objemem
2,404 l a maximálním výkonem 48 kW/65 k a s ním
se objevil populární model
Mercedes-Benz 240D.
Později, v roce 1978, byl
předkomůrkový diesel vylepšen, co se týká tvaru komůrky a efektivity prohoření
palivové směsi. Nový vačkový hřídel tlačil ventily více
do pracovního prostoru válce a také celý zdvihový objem byl snížen na 2,399 l, to
aby se vyhovělo tehdejším
daňovým předpisům. Maximální výkon motoru stoupl
na 54 kW/72 k.
44
Automobily Mercedes‑Benz 200 a 220 (W 114/ W115) byly představiteli zcela nového závanu konstrukčního větru v koncernu
Daimler‑Benz – nový podvozek, nové motory – nové možnosti
Řez vznětovým motorem Mercedes OM 615 určený pro modely MB 200D a 220D řady W 115
Podobnými technickými
úpravami prošly též vznětové motory OM 615 (čtyřválec) a OM 617, první řadový
vznětový pětiválec, který se
měl v blízké budoucnosti stát
jedním z milníků vývoje dieselů pro osobní automobily.
Vznětový čtyřválec OM
616 se později dočkal ještě
dalších významných aplikací. V roce 1982 totiž uzavřela indická společnost
Bajaj Tempo (od roku 2005
Force Motors) s koncernem
Daimler-Benz
licenční
smlouvu na výrobu právě
těchto motorů, které se staly
jednou z technologických
výhod několika modelových řad vozidel Bajaj Tempo na prudce rostoucím automobilovém trhu Indie.
TECHNIKA
Dodnes jsou motory OM
616 a jejich varianty osazovány do nákladních vozidel
řady Exel a víceúčelových
vozidel Trax. Bajaj Tempo
OM 616 nabízí maximální
výkon od 65 k do 91 k (přeplňovaný turbodmychadlem,
určený pro vozidla Trax
Gurkha). Dnešní typický indický čtyřválcový OM 616
(D-98) určený pro SUV Trax
(90,9 x 92,4) mm se zdvihovým objemem 2,399 l, kompresním poměrem 21:1 je
schopen maximálního výkonu 43,5 kW/ k při 4 000
min-1 a točivého momentu
130 N.m v rozmezí otáček
1 800 až 2 000 min-1.
Pětiválcový řadový diesel
Poprvé byl naftový pětiválec Mercedes OM 617
představen jako pohonná
jednotka zabudovaná do
automobilů modelové řady
Mercedes-Benz
W
115
v roce 1974. Přesně tedy rok
poté, co spatřil světlo světa
model Mercedes-Benz 240D
byla nabídka obohacena
o variantu 240D 3,0 l. Vrcholový model své řady se mohl
pochlubit motorem s novým vstřikováním, pěti válci
o zdvihovém objemu 3,005
l a maximálním vý-
konu 59 kW/80 k při 2400
min-1. „Stádečko“ naftových
koníků dokázalo rozpohybovat mercedesku na již solidních 148 km/h maximální
rychlosti a dokázalo ji udělit též zrychlení z 0 na 100
km/h v hodnotě 19,9 sekund
(po prvé pod dvacet!).
Nový vrcholný model
dieselových osobních Mercedesů byl nejčilejší a nejrychlejší diesel své doby.
Stejně tak mu bylo možno
přiřadit přídomky: nejpříjemnější a nejefektivnější. Během dvou let výroby
(1974 až 1976) sjelo z montážních linek 53 690 modelů Mercedes-Benz 240D
3.0 a 300D.
Modelová
řada
W 114/W 115 byla prodávána také na severoamerickém
trhu, pro nějž byla vybavena unikátními předními
světlomety. Velmi často se
u těchto modelů také měnily nárazníky, nakonec existovala tři základní provedení
a v roce 1974 přibylo čtvrté
s výrazně zvětšenými nárazníky, které musely vyhovět
novým předpisům DOT.
V rámci modelové řady W 115 vznikly také vozy s prodlouženým rozvorem schopné
pojmout osm členů posádky – byly rovněž osazovány vznětovými motory
„Americké“ MB 240D byly
v nabídce vybavené čtyřstup
čtyřstupňovou manuálně řazenou
převodovkou nebo čtyř
čtyřstupňovým automatem.
Vozy MB 300D s pětiválcem Mercedes
OM 617 byly
prodávány
v USA poupou
ze se čtyřčtyř
stupňovým automatem bez
možnosti objednání manuálně řazené převodovky.
K
nesporným
zajímavostem patří též pickup
Mercedes-Benz 220D, který
byl krátce v sedmdesátých
letech vyráběn v Argentině.
Automobily modelové řady
W 115 byly známé svojí výdrží a dlouhodobou službou. Důkazem je řecký taxík
Mercedes-Benz 240D z roku
1976, jenž měl na tachometru zaznamenáno poctivých
4,6 milionů kilometrů, když
ho jeho majitel v roce 2004
věnoval továrnímu muzeu ve
Stuttgartu. Dodnes je tento
vůz považován za Mercedes-Benz s nejvyšším počtem
ujetých kilometrů na světě.
Transport magazín 9/2013
45
inzerce
TECHNIKA
POMÁHÁME 10 let
Downloadbox TDT - slouží ke stažení dat z tachografů
(český výrobek)
Download Box Plus - s integrovanou čtečkou karet slouží
k vyčtení karet řidičů a zároveň
ke stažení dat z tachografů
(český výrobek)
POMOZTE DĚTEM,
pozůstalým po obětech dopravních
nehod řidičů profesionálů,
způsobených při výkonu povolání
nákladní a autobusové dopravy.
flash downloadkey Pro - zařízení pro stahování dat
SeT downloadkey Pro - zařízení pro stahování dat
Zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777
ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové ceně
30 Kč přispíváte částkou 27 Kč na účet
nadace. 2012-2015 je určená sirotkovi Honzíkovi
inzerce
z tachografu (VdO Siemens)
Převodem částky
na transparentní účet nadace:
1399088001/5500
z karty řidiče i tachografu (VdO Siemens)
Zakoupením plyšové
hračky v hodnotě 220 Kč
(100 Kč je příspěvek nadaci)
GSM download
ownload Box Plus - zařízení pro stahování
dat z karty řidiče i tachografu, s automatickým
500,-
přenosem dat pomocí GMS
Zakoupením barevné samolepky
v hodnotě 50, 100, 200, 500 Kč
Pro více informací
navštivte naše nové webové stránky
www.nadacetruckhelp.cz
Digi - fob čtečka - okamžitě zobrazí potřebné
informace pro řidiče nebo správce
vozového parku
PROFI AUTO CZ a.s.
inzerce
HARdWARe
PRO PřeNOS dAT
46
Najdete ve všech našich prodejnách
Jasná volba nejen pro řidiče profesionály
TRUCK SERVIS
Download

stáhnout - TruckJobs.cz