TÜRK STANDARDLARı ENSTiTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
Markanın Ta~riPtion
TSE
veya/or
of the Mark
~
veya/or
i- tn U,I'
14.0.30A.20.00/TSE-741
BELGE NUMARASı
REFERENCE NUMBER OF LlCENCE
28.04.2014
BELGENiN iLK VERiLiş TARiHi
DA TE OF FIRST ISSUE OF LlCENCE
BELGENiN SON GEÇERLiliK
TARiHi
28.04.2015
LlCENCE VALiD UNTlL
EBtON KABLO SANAVi
BELGE SAHiBi KURULUŞUN ADI
VE TicARET
ANONiM
ŞiRKETi
NAME OF TNE LlCENCE /-ıOLDER
ADRESS OF THE LlCENCE HOLDER
OKMEYDANI
PERPA TiCARET
iSTANgUUTÜRKiYE
ÜRETiM VERi ADI
EBioN
BELGE SAHiBi KURULUŞUN ADRESi
KABLO SANAyi
MERKEZi
VE TiCARET
A BLOK V..AT:2 NO:2 şişli
ANONiM
ŞiRKETi
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
HACı EYÜPLÜ
ÜRETiM VERi ADRESi
MAH. 3128 SOKAK
NO:? ÜÇLER
DENiZlilTÜRKiYE
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
iPTAL EDiLEN BELGE NUMARASı (Varsa)
. INDICA TION OF SUPERSEDED LlCENCE (if anyj
resctu,t
TicARi MARKASI
EsioN
KABLO
F?EGISTERED TRADE MARK
u.cıu
TS HO 604 Si i Kabloiar - Güç istasyonlarında
kullanılan özel yangın
performanslı güç kabloları - Beyan gerilimleri 0,6/1 kV ve 1,9/3,3 kV olan i
29.04.2005 -- TS HD 604 S1/A3 i Kablolar - Güç istasyonlarında
kullanılan
özel yangın perforrnarısh güç kabloları - Beyan gerilimleri 0,6/1 kV ve
1,9/3,3 kV olan 106.02.2007
TÜRK STANDARDı
RELA TED TURKISH STANDARD
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LlCEr:ıCE .
N2XH, YANG!NPERFORMANSI
OLAN, HALOJEr~SiZ,TERMOSET
KILlFLI, 06/1 kV.
1,9/3,3 kV. OLAN GÜç i<A8LOlAR!
YALıTıMLI,
HALOJENSiZTERMOPLASTiK
ve
N2XHFE180,
YANGıN PERFORMANSı
OLAt~, HALOjENS!Z,
TERMOSET YAlıTıMLI,
TERMOPLft,STiK
KILlFL!, 06/1 kV. OLAN GUç KA8LOLARI
(TSIEC 60331-21)
HALOJENSiZ
yr2~4
-~\~
.~
.
iSMAiL
~_.
DENizli
o,,: ~,ÜOtr<:() i.4
(
..
"P"C.::::.
,~ı,
\
tt,.'
.~.("
(;B,u 'belge, belgelendirilen
c..
-,~
ürünün, üre~jm yerinin
.'. ~ 'E;'HZLi~gE~LiBELGE~ENDIR~1E
S
"
-c ,
-..
ULUOAC;
-·i·~
.:J'.
Bu belge hiç"bir suretle tahrif ecuernea.
,.:--
.:i-
-.>
,':'
" C"
'
..,.
Enstitümüzün
~ÜÖÜFl~ÜG'~Organiz9
belir!edi2i şartlan kaqıladığını
s?n~t
-
da g5ste:ir.
8ÖJge~iG.Üriek DEı~izl.i~ Tel
kısmen VEya okunmasını zorlaşuracak
BELGELENOiRME
MÜDÜRÜ
02582691365 - 0258269 13 G6' Pats: 0258269 ·13 C7' web: • e-mail:
şeki'de çoğaltı!aıne.z, kazmü ve silinti yapılamaz.
,
1/1
Download

Wellness SPA çözümleri