rüRK sTANDARDLARı ENsTirüsü
rünr sTANDARDıARINA UyGUNLUK nrıcnsi
TURKİSH STANDARDS İNSTİTUTİON
CERTıFICATE
iffi
,:ii,,:
Markanrn Tanrmr ^ Descriotion of the Mark
.r!:i:; l4i
TsE
gr;g;; 'i"'
,ii:;',
;"
0r CONFORMıTy T0 TuRKI$H $TANDARD§
."...,.,
@
."..,,-,
Fo
uJ
"i:
BELGE NUMARASİ
14.3,1.26lTSE-8699
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
gELceNi].|
ilx vEniı-iş renirıi
13.07.2009
DATE oF FIRST/ssUE oF LlcENcE
eplceİ.ıi].| soN
G
EçERı-iı-ix
LlCENCE VAL|D UNTlL
rınirıi
13.07.2014
BELGE snrıiei KuRuLuşuN ADı
NAME OF THE L|CENCE HOLDER
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADRESS OF THE L|CENCE HOLDER
ünrrinıı
yERiıoı
ELBA BASlNçL| DÖKÜM SANAY|i ANoNiM ŞiRKETi oDÖKSAN
osMANELi ŞUBEsi
NAME OF THE MANUFACTUR|NG PLACE
URET|M YER|ADRESl
ADRESS OF THE MANUFACTURLNG PLACE
iprıı
HASANABDAL MEVK|i
1
1501 osMANELi/ BiLEcil«TÜRK|YE
Eoiı-eN BELGE NUMARASı (varsa)
lNDlCATlON OF SUPERSEDED LICENCE
resciı-ı-i
ricıni
MARKAsı
REGISTERED TRADE MARK
iı-aiı_i
ELBA BAS|NÇLl DÖKÜM SANAY|iANoNiM ŞiRKET| oDÖKsAN
oSMANELi şuBEsi
oRGANizE sANAYi BÖLGESiso.YlL cAD. No:14 MANiSA/TÜRK|YE
rünx sTANDARDı
RELATED TU RKISH STANDARD
(ff any)
oDöKSAN
TS 1478 EN 124 / Taşıt ve Yaya Trafiğine Maruz Alanlardaki lzgara
Takımları ve Bakım Rögarı Kapama Eleman|arı-Tasarım Şartları, Tıp
Deneyleri, İşaretleme, Kalite Kontrol / 05.01 .1 999
BELGE KAPSAM|
SCOPE OF LICENCE
TS 1478 EN 124locAK 1999 "TAŞIT VE YAYA rnnriĞiııe MARUZ ALANLARDAK| lzGARA TAKIMLAR| VE
BAKIM nöcRRı KAPAMA ELEMANLAR|-TASAR|M ŞARTLAR|, TiP DENEYLERİ, iŞARETLEME, KALiTE
KoNTRoL"
-slNlF A 15 (GRUP 1)
-SlNlF B 125 (GRUP 2)
-slN|F c 250 (GRUP 3)
-SlNlF D 400 (GRUP 4)
-SlNlF E 600 (GRUP 5)
-SlNlF F 900 (GRUP 6)
ESKiŞEHiR BELGELENDiRME
MüDüRü
*Enstitümüzceverilmekteolan"imalataYetediıikBelgesi",l5.04.2007tarihindenitibaren
uygulamadankaldlnlmıştr.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretjm yerinin Enstitümüzün belidediği
şartlan karşlladlğlnl da gösterir.
EsKiŞEHiR- EsKıŞEHiR BELGELENDİRME [/ÜDÜRLÜĞÜHoşnudiye Mah. Nayman sok. Selka Apt.
44' Fak,i 0-222-220 58 60
*
web:
*
gmail:
No:1D;3 26,130
EsKiŞEHiR
-
Tel: DircklTel§-222-23o 84 55 sanlralfi-222l22o 17
Download

rüRK sTANDARDLARı ENsTirüsü