\
I
deko YASAM/
Alexandra Masis
(The Loli Shop)
Kavacrk'ta iiq yrl once kurdufu The
Loli Shop'ta sadece gekerleme iiriinler
sunduklarrnr anlattyor markanrn sahibi Alexandra Masis. "Resim, heykel
merakrmve sanat tarihi dersleri, qekerIemeleri tasarlarken bana Eok ilham
verdi. Bayram deyince akhma ilk gelen
qocuklar ve gekerler olur. $ekersiz bir
t
I
bayram evi olmaz. Nostaljisi bana gore
qikolata ve lokumdan daha cjnde. 6zel-
likle kigiye ozel etiketli
qekerlemeler
yaptrfrmrz iqin gok ilgi gori.iyoruz. Nazarboncuklu olanlarve meyveli lolipopIar her zaman en gozde iiriinlerden oldu.
Kiigiik boy kavanozlarda satrqa sunulmasr da, onlarr farkh yaptyor. Qiinkii bu
boy kavanoz Tiirkiye'de maalesef i.ire-
tilmiyor. $eker demek tebessi.im etmek
degil mi?" diyor. (0216) 680 03 6s.
The Loli Shop'un
renSt
kigiye
be
"Hiqbir makine yardlml olmadan,
her biri farkh loliler ve lolipoplar
yaplyoruzbrtrada."
lolipoplart
qocuklann favorisi.
o
Lo ipop kovasr
ile 95 TL
134
tnsty e Home
7
n6lsros zot:
Loliler,
kavanozu, 25 TL
g
Download

Alexandra Masis - The Loli Shop