l9fllr20t4
08:57
flll)
P.0021003
im,r,n ir,errrr
AfyonkarahT 4 Sinanpaga ilgesi 26 K6y srnrn igerisinde bulunen gfiplerin 13 ay siire
ile enahtar lsslirni toplatrlmasr hizmet rhmr igi egrk ihale usult ile yaprlacekar.
l-ldarenin
a) Idarenin Adr
: $inanpapa
b) Adresi
c) Telefon ve faks nwnarasl
:
KaymakamhF Kdylerine Htr.met Gdrfirme Birlifii
Bagkanh[r.
: Ifiikiimet Kon*Er \<st / Z Sinenpaga / A$YONKARAEiSAR
A-hete tonusu vaplm i$inin
a) Nitelig, riirii, miktan
b) Yapriacag yer
02723L170
:Sinanpaga
fu.* Ktytere Hlzmet Gdtfirme BirtiSine iiye 26 tr6y
srnrlan.igerisinde, 13 AySSfireld (fKanyon gofirfi-,2 Vfuftrz i$ii
Ktnyonu lle) anahtar teslimi eOp T6flama ve T4rmra4i
I_e.Qitp
I{iznret a[mr;-.pinanpasa il+esi'e b*gr fiye Mylerin smlrlan dahilinde bulunan
Kdvlere Hizmet Gdtflme BirliEde ve h ozel tdereslne *ir-cunsr"
26 Yerlegim
o) I$e baglama
13-3ll 8320 faks: 0Z7z3rr8320- srtTtiz
tarihi
d) Igin stiresi
yefidir.
.S6degmeniu yaprld{r teblip tarihinden itibaren f 0 gfitr
Igerisinde yer teslimi yaprlarek ipe bnplenecekhr.
Yer tesliminden itiberen 390 (13 Ay) tetwim gflntdiir.
3-Ihalenin
a) Yaprlaca$r yer
Sinsupapa KaymakorntrEr Kdylere Hizmet Gdtiiime Birligi
Bapkanhfr Odasr
25.11.2014 Sah Gfint seak 14:30
b) Tarihi ve saati
4-Ihaleye kahlabilme gartlan
uygulenecak Mterler.
ve istenilen belgeler ile yeterlilik
defierlendirmesinde
!-f -tlteye Kahtna gar{en
ve istenilen belgeler
rguligat
igin
adr;s
beyanr
ayticlirtibat ig*in telefon nurrrluan ve fakr numaran,
'f
'
i'f
4'l'2' Merrzuan gere$i kayrth oldu$u
]caret ui s*uy, Odasr vuy" vr*st.t od6, belgesi,
4'l-2'l' Gergek kigi olmasr halinde, ilk
iian veya ihale t*ihi"i igerisinde ud*augu yrtdu
alrnmrg iigisine g6re Ticaret ve/veya sanayr ortasrna u.y"
Mr*rtr odasr,na kayrth olduSunu gristerir
belge"
11,1.j-iYj"t F:',:FS:4P93,
*.*ugo.s*"gj
tuz. er.ueiligin
siciline kayrnr burundufu
ffffi1.Xl;-*:^|,T:l-9*0:i,T91*,1p,".yaihalldin"Gtffi il;d,siyru""??*ii
ttizel kigiligin sicile kayrth oldu$una dair beiee,
4'13' Teklif venneye.yutkill oJfu$unu gdsteren imza beyannamesi
veya Imza sirktileri,
1-1'l-1.
G_ergek
Kigi olmasr harinde, noter tasaiku imza beyannamesi,
ltf*-_,IY, 1|^*l_"$11 YT*:,
ils'*: ggre_. ttizei rieiugin' orraktan, ryelori veya
ki-go;;vlile,iiln,.;'"i1;ilil^ffi,i?,H:l;;J,f,
H:*T"^t:lyjt-ytn*r.gnetjmf
f
aazrtes,i y?LT.HTl,ti:::{:J* b:tg:lqrjreriizel
rue,rig,n noter rasdikti imz.a stukillsri,
o#,f ul]:T^rtj3,-.:jiry:rirTgiryag-vq*ir?-oei,*,ar"r;rdd_r-ililfi
,'6u;,q.;,
s"yrhn; istektinin ihsts;lpl bralclmar;G.i,",
fl:.19
!:tl-'(0,,!g)
"" (elue.1{erinae
buhmmadrSna
dair yaah
taahhrihrame,
19r11/2014
0B:SB
fAx)
P.0031003
1.1.5. $ekli ve igerig idari $afioamede belirlenen tekiif mekrubu,
4.r.6. $ekli ve igerig idari gartmmede berirlenen gegici teminaq
l.t'2. Ihale konusu igin tlrrraru veya bir rrsmr aii fri*l"oiiit*t" yaptrnlamaz,
4.1.8.
Ihale
.f.^$rqet
satrn ahndrflr:ra dair belge,
otnasr halinde Niituz Ciizdaru ioilropisi,
f.f
4.1.10. Ihaleye vekareten igtirak ediliyorsa noter rr"drHi
vicarehame,
ki-pi
4-3 Mesleki ve Teknlk Yeterlili$e
I(riterler.
iryr.i"
Belgeler ve Bu Belgelerin TaErmasr Gereken
43'r Ip Deneyim
Belgesi; isteklinin son l0 (9n)
vrl igedsinde yurt iginde ve yurr drgruda
Kamu veya tizel sektirde srizlegmo bedelinin en az'Yo'70'u
omnmda gergeklegtirdiS veya yo 70,u
oranrnda deuefledipi vgv{:ut ydnettigi
kususuz
kabul
veya benzer
idarece
iqlTl" ilgili dcneyirnini gdstaen ve tikiif
edilen bedelin % z0'iorarunoan az olnranralc trzere r,ek
scizlegmeye rli$lfln i9 deneyim belgesi.
4'3'2 Bu in*leye beneer ig ohtk; Bu igle ilgili kamu
Iilrun ve kuruluglarma yaprlmrg
edibJihilkil;T$
be,nzer ig
igtere ait i9 Deneyim BelgeSi Suiuf-*, Zo-".iuA*.
"t":L$liedilen
4J.J lsterilinin
orgnnizaryon yaprsrna ve per-sonel durumqna ihgkin
betgeler;
EuAz 2 Yrl
En Az I Yil Dene
yukanda belirtilen tizeliiklerde dair hahhttnaneyi
vermeleri zonrnlud'r.
-Isteklinin
5'
Teklifler ekonomik agrdan en avantajh tuuir*-atqr*
tfut..**"
96* b.li4*recektir.
6. Ilraleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7' hale doktimaru mesai saafleri- igerisinde Kdylere Hiaet
Gdttirme Birligi biirosundan
gdrttlebilir ve I0Q00-TL kargrlrg aynr adreiten
e*in
#irirlir.
Ihaleye teklif verecek olanlann
ihale dokdmanrnr sat1a elmalan druntudgr.
8' Teklif ihsle tarih ve saati olan 25.11;20Ia seh Gfinfl
$eat l4:30,a kadar Birlik lhate
Komisyonr:na ahndr karqrhfirnda teslim edilecektir.
g. istekliler tektif ettikleri
bed;ii" % 3,iinden ae otmamak iizere kendi belirleyecekleri
ttitarda
gegici teminat vereceklerdir.
l0' Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi ihale tarihinden itibaren
30 ta1ffim gtin[ ormatds.
lI' Bu f,t igin avan$' ar-a 6dene veya fiyatfarlur"rit-"y*t,tir.
vur.iJ"l-nirugio talimatlsn
dofrultusunda igi tamamlandrktan roo"q-s"rf
hetgeleri iuree eairuikten ve takip edeu ey igerisinde
ayhk oleralq hak edig dtzenlikten sonra 6deuir.
12. 4734 Salnh Keunu ihale Kanununa.tabi
desldir. I{ciylere
Yrinetmeligine tabidir: ihaiE Komisyonu ihaleyi yuprp
yfr*"*rL
Kamuoynne ilanen Duyurulur.
Hir__r.,et
serbesttir.
G<jtiinne
Birligi lhale
Download

İhale ilanı için tıklayınız