*EK-2
DURUM BELGESi
YERLi IVTAT,,q.T
Belgenin verilig tarihi
Belge numarasr
a
EGE KABLO Endtistri Malzemeleri San.Tic.Ltd.$ti.
lgyeriadresi
Fevzi QakmakMahallesiKulakdedeMevkii No:82l2
45140Muradiye/ MANISA
om
Firma unvanl
Telefon, faks ve e-posta
82 85
:0.236.246
Tel
82 86
:0.236.246
Faks
e-posta :[email protected]
Ticaretsicil no
7777
Oda/Borsasicil no
13022
Tesistipi
Fotovoltaik giine$ enerjisine dayah iiretim tesisi
Aksammadr
ve giinegyaprsalmekani[i
PV panelentegrasyonu
imalatrndakullamlan,PVl-F tip fotovoltaik(solar)sistem
kablolarr
(Referans
Standard
: 2Pfgl169)
rji
.c
'
oe
ne
i
.n
e
Iq bu belge Yenilenebilir Enerji Kaynaklanndan Elektrik Enerjisi Ureten Tesislerde
Kullanrlan Aksarnrn Yurt iginde imalatrna iligkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelik
kapsammda 02 I 08 I 20ll tarihinde diizenlenmig olup, adr gegenaksamrnyurtiginde imal
edildi[ini gdstermektedir.
w
Bu belge, veriliq tarihinden itibaren 5 yrl gegerlidir.
w
w
BelgeyiHazrrayan;*)f
r
\
b^-l
5'\ft
4'\
f.iI';i tiit ij :itt; :if,l;:ii.qi'i:,.i
.
r:i. i.lqi.{."Tf
5.&hri1r;: 3il?
|+fA s:.Ii(!x;k Li,:i,. il|ti;H i+*i;r' ;"11-1rl'ii
t*1,32.1$- l,ld; i}.i ll5 ' *'t-'r,'i$tldiri i'tf:Ai\"i.{5.4
ftrt!{ tl"!}" ll5 iil} '1311
ONAYLAYAN
t
aoF
s*tl'8\
ool
0 2 ecu?0lf
.
MANISA
ODASI
SANAY|
T|CARETVE
Download

Yerli imalat durum belgesi