TURK STANDARDLARI ENSTiTUSU
gulcrsi
UyGUNLUT
rUnr sTANDARDIARTNA
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
TUNK$H
STANDARD
OFCONFORMITYTO
CERTIFICATE
l"'''Ol*'i:::::Hli;
tJ;-l.,
BELGENUMARASI
REFERENCE
NUMBER
OF LICENCE
14.4.41.0.00.00/TSE-65543
BELGENiNiLK VERiLisTARiHi
DAIE OFF/RST/ASUE
OFLICENCE
BELGENiNsoN GEgERLiLiKTAR|Hi
LICENCEVALIDUNTIL
1
05.0'1.201
BELGESAHiBIKURULUgUNADI
NAMEOFTHELICENCE
HOLDER
CHINTELEKTRiKSANAYIVE TICARETANONiM9IRKETI
BELGEsAHiBi KURULUSUN
ADRESi
ADRESS
OFTHELICENCE
HOLDER
MECIDiYEI\,IAH.
DEMOKRASI
CAD.NO:299-4SULTANBEYLI
ISTANBUL/IURKIYE
URET|MYERiADI
NAMEOFTHEMANUFACTUR]NG
PUCE
ZHEJIANGCHINTELECTRICS
CO.,LTD.
URET|MYERiADRESi
ADRESS
OFTHEMANUFACTURING
PLACE
ZHENGTAIBLDGLIUSHIINDUSTRIAL
ZONEWHENZHOU
325604
YURTDI9UQiN
iPTALEDiLENBELGENUMARAST
(varsa)
INDICATION
(if any)
OF SUPERSEDED
LTCENCE
TESciLLi TicARi MARKASI
REGISTERED
TRADE
MARK
14.10.01/TSE-15366
iLGiLiTURKSTANDARDI
REUTED TURKISH STANDARD
05.01.2015
CHINT
TS EN 60947-4-1:2010
/Algakgerilimanahtarlama
dUzenive kontrol
diizeniBdlUm4-1:Kontaktdrler
ve motoryol vericileri
Elektromekanik
kontaktdrler
ve motoryol vericileri
i 13.01.201
1
BELGEKAPSAMI
SCOPEOFLICENCE
AC3,KULLANMA
KATEGORILI,
SABITTESISLI,KESMEORTAMIHAVAOLAN,ELLEQALISTIRMALI,
IPOO
KORUMALI,
ALQAKGERiLiMKONTAKTORLER
T I P :N C 1 - 0 9N, C 1 - 0 1 2N, C 1 - 4 0N, C 1 - 5 0N, C 1 - 6 5N, C I - 8 0 N
, C1-95
(le):9A,1
ANMAAKII\,41
2A,40A,50A,
654,80A,95A
ANMAGERILiMi:380/415V
ANMAYALlTll\.4
cERlLiMi:660 V
ANI\,4A
DARBEDAYANIMGERILIMI(Uimp):8 kV
ANMAFREKANSI:
50 Hz.
BEKLENEN
ANMAKISADEVREAKIMI(r):I kA (NCl-09,NC1-012),
$ARTLIBEYANKISADEVREAKIMI(lq):50kA
TiP:NC2-115,NC2-150,NC2-185,NC2-225,NC2-265,NC2-330,
#s
$ftffi#
-50),skA (NC1-80,NC1-95)
-400,Nc2-500,
y e r n i n F n s l r l L m u / i or e l r ' 6 d r 6? ,a . i d r , l a r i r r d t O l r o rg o s e . i r .
[ r u D 0 R L 0 6'uT e r': F a k s':w e b :' e - m a i :
k rsmenveya oklnmasrnr@.La9trracak
kaant ve siinliyapramaz
9ekildegooallramaz,
GELENDiRME
RU
TURK STANDARDLARI
ENsrirUsO
TURK STANDARDLARTNA uycuNLUK srr-cEsi rxi
TUIIKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATEOF CONFORMITYTO TURKISHSTANDARDSAPPENDIX
BELGEKAPSAMI( 14.4.41.0-00.00/TS
E-65543no1u
belgedevamD: CHINTELEKTR|KSANAY|VE TICARETANONiM
SIRKETI
ANMAAKIMI(le):115A,150A,185A,2254,2654,330A,400A,5004,630A
ANMAGERlLll\41:400V
ANMAYALITIMGERiLlN4l:
1000V
ANMADARBEDAYANII\,4
GERiLiMi(Uimp):8 kV
ANMAFREKANSI:
50/60Hz.
BEKLENEN
ANI\4AKISADEVREAKIMI(0: 10 kA (Nc2-115,NC2-150,NC2-185,NC2-225,NC2-26S),
lekA(NC2330,NC2-400,NC2-500,NC2-630A)
$ARTLIBEYANKISADEVREAKIMI(lq):50kA
T I P :N C 7 - 0 9N. C 7 - 1 2 .
ANI\,4A
(le) NC7-09:B,9A-s,5A-6,6A-1,5ANC7-12:12A-9A-BA-5A-2A,
AKll\,11
ANMAGERiLllVl:220-230-380-400-660-690V
ANMAYALITIMGERlLllr,,ll:
690V
ANMADARBEDAYANIMGERILIMI(Uimp):8kV
ANMAFREKANSI:
50i60 Hz.
BEKLENEN
ANMAKISADEVREAKIMI(r):1 kA
SARTLIBEYANKISADEVREAKIMI(lq):50kA
TIP:NC7-18,NC7-25,NC7-32,NC7-40,NC7-50
ANMAAKIMI(le) Nc7-18:'18A-12A-7,7A-3,8A
NC7-32:32A-22A-12A-7.SA
, NC7-25:25A-18A-8,5A-4,4A,
. NC740: 40A-34A-18.5A-9ANC7-50:50A-39A-24A-'1
2A.
ANMAGERlLltr,4l:220-230-380-400-660-690V
ANMAYALITIMGERiLiMi:690V
ANMADARBEDAYANII\,4
(Uimp):8 kV
cERjLiN.4i
ANMAFREKANSI:
50H2.
BEKLENEN
ANI\,4A
KISADEVREAKIMI(r):5 kA
SARTLIBEYANKISADEVREAKIMI(lq):50kA
TiP:Nc7-65,Nc7-80.NC7-95.
ANMAAKllvll(le) NC7-65:65A-42A-14A-124,NC7-80:80A-49A-37A-17,34,
NC7-95:95A-49A-44A-21,3A.
ANMAGERlLil\,,1i:220-230-380-400-660-690V
ANMAYALITIMGERiLil\,4i:
690 V
ANMADARBEDAYANIMGER|LIMI(Uimp):B kV
ANMAFREKANSI:
50H2.
BEKLENEN
ANMAKISADEVREAKlN.4l
lr): 3 kA
gARTLIBEYANKISADEVREAKIN/I(lq):50kA
TiP:NC7-205,NC7-250,NC7-300,NC7-4'10,
NC7-475,NC7-620
ANI\,'lA
(le) NC7-205:205A-137A, NC7-250:250A-170A,
AKll\,,11
NC7-300:3004-235A.
NC7-410:4.10A-3osA.
NC7475:475A-353A,
NC7-620:620A-472A.
ANMAGERILIMI:
380-400-660-690V
ANMAYALITIMGERILII\4I:
l OOO
V
ANI\,4A
DARBEDAYAN]MGERiLiMi(Uimp):8 KV
ANMAFREKANSI:
50H2.
BEKLENEN
ANI\,,1A
KISADEVREAKllVl(r):5 NC7-205,NC7-250,N C
N C 7 1 0 ,N C 7 - 4 7 5N, C 7 - 6 2 0 :
#*ff1)
Enshltjmiizijnbelnledliigarllankartrlad6rnrda sdnorn,
M0DI]RLUGU' Tel:' Faks: ' web: ' e-mal:
veyaokunmasrnrzoa9trracak9ekide 9o!a trlamaz,kazhtLvosttnl yaprtamaz.
TURK STANDARDLAR!
ENsrirUsU
TiiRK STANDARDLARTN.auycuNLUK BELGESi EKi
TURKISH STANDAFDS INSTITUTI('N
CERTIFTCATE OF CONFORMITY
TO TURKISH STANDARDS APPENDTX
B.ELGE
KAPSAMI( 14.4.41
.0.00.00/TSE-65543no1u
belgedevamr)i CHINTELEKTRiKSANAyiVE TiCARETANoNiM
SIRKETI
'18kA
SARTLIBEYANKISADEVREAK|Mt(tq):50kA
T I P :N C 7 - 1 1 5N. C 7 - 1 5 0N. C 7 - 1 7 0
ANMAAKIMI(le) Nc7-'115:2004-1'154-864
Nc7-150:200A-150A-107A
N c7-170:27sA-170A-1504-1'tBA-107A.
ANMAGERiLll\41:
380-400-660-690V
'1000
ANMAYALITIMGERlLlt\,,Ii: V
ANMADARBEDAYANIMGERiLiMi(Uimp):B kV
ANMAFREKANSI:
50H2.
BEKLENEN
ANMAKISADEVREAKIMI(r):NC7-1'15
3 Ka, NC7-150
(lq):50kA
$ARTLIBEYANKISADEVREAKlN,4l
'Buboge,beserendnien0rijnijn,iifelmyerrinEnslilijmijziinbetredi6tlanafkarsadtOinrdagosbrn.
| S T A N B U L ' Y U RDTt g t B E L G E L E N D i R M E
t i D U R L U G-u t e | : ' F a k s :. w e b : ' e h a i :
Bubelgehqbrsu.e(letahiledtomez,krsmefveyaokhmasnrzo.agrrracaklektdeCooatramazkaznlrvesiirrvaqamaz.
3l
Download

Yazı için tıklayınız - Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü