T.C.
u$AK var,irici
fi nrim E{itim Miidiirliigii
Sayr : 4868438518801 1374445
Konu: Ulusal Egemenlik ve Qocuk
Bayramr 94. Y tl Kutlama Programt
0310412014
MUDURLUGUNE
23 Nisan Ulusal
Egemenlik
ve
Qocuk Bayramt 94.
Yr1
dirniimii kutlama
programl http//www.usak.meb.gov.tr adresinde yayrmlanmtptr.
Programm incelenerek ilgililere duyurulmasr ve okullanmrzda gerekli gahpmalann
yaprlmasr hususunda gerelini 6nemle rica ederim.
Yapar AKYAY
I1Milli E[itim Miidir V.
Ek: Konmadr
Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayramr
Kutlama Programr http/www.usak.meb.gov.tr
adresinde yayrmlanmtptu.
oRcltna:
Tiim Tepkilata
(ilge Kaymakamhklarr- ilg. Milli Egitim Miidiirlirkleri f6y ilkokul ve Ortaokul Miidirrlirkleri Hariq)
Gilvurili'dt*htrortik
ldsal t Asll he s"Y ntdtr'
Da.t*L
iPJh,l"Ll
Bu belge, 5070 sayrh Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince grivenli elektronik imza ile imzalanmrptrr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 54c4-d43b-3d90-9eaa-1203 kodu ile yaptlabilir.
I Milli Egitim Mridrirhigri-Utak
Elektronik Ag :http// www.usak.meb. gov.tr
e-posta:[email protected]
Aynntrh bilgi igin: Ramazan YILDIRIM
Tel (0276) 224 56 53
Faks: (0 216) 22339 89
&-
ugAK ir
twimi nGirim m1nAnt(rG1
ULUSAL EGEMETvLLT vn QoctrK BAvRAMT
KUTLAMA PROGRAMI
cdnav vnrci
vE SIRUMLULUKLAR
0l-Tiim ilkokul ve Ortaokullartmtz 2l trtrisan 2014 Pazartesi gtintinden itibaren, ortaolretim
okullanmtz ve di{er kurumlanmtz 23 Nisan 2014 Qarqamba giinr,i saat 08.00'den itibaren
bayram bdlgelerini, toren alanlartnt ve binalart bayraklar, Atatirk resimleri ve giiniin anlam
ve ijnemine uygLm olarak yazrlmtq pankartlarla donatacaklardr.
L2-Qelenk Sunma Toreni 23 l{isan 2014 Qarqamba ginti saat 09.30'da Atatiirk Anfi ciniinde
yapilacaktrr.
03-
QELENK SUNMA TORENI'NE;
o-it Utttt Egitim Miicliirliigii'ndeki bitiin miidiir yardtmulart ve qttbe miidiirleri ile
Il Maarif Mifettiqleri BaEkatu ve Yardtmust,,
b-Ozel ve resmi ortariiretim okullannm miidiirleri,
c-Ozel ve resmi ilkokil ve ortaokttllann miicliirleri,
d-Diger kurumlanmtzm mtidirle ri,
e- Halit Ziya Uqakhgil Ortaokulu bandosuz olmak tizere bayrak ve flamast ile
bunlart taqryan o{rencilerle beraber toplam 60 kiEilik t)frenci grubu ile
kanlacaklardr.
Bu gruba okul miidirti, midtir yardtmust ve iki dlretmen nezaret edecek olup
ayn c a 6 lr etm e n g or evl en dirilm ey e c e kt i r. Ok u I i s i m I i li g eti ri lm ey e c ektir.
D$-Qelenk Sunma Tcireni iqin 3. maddede sayilanlar en geQ saat 09.15'de Atatiirk Arutt
dninde yerlerini almry olacaklardtr.
KUTLAMA PROGRAMI
Kutlama tcireni
23 Jtlisan 2014 QarEamba ginil saat 10.00'da Kent
Meydanmda yapilacakhr. Grirevli btitiin dlrenci guruplart saat 09:45'a kadar Meydandaki
yerlerini almry olacaktr.
I - Saat I0:00'da Saygt DuruEu ve istiklat MarEt
Z - it Mitti Egitim Miidiiriniin griniin anlam ve rinemiyle ilgiti konuEmast
S - itri itkokut o{rencisi taraftnclan gtinin anlam ve iinemi ile ilgiti Eiirlerin
okunmast
4- Giil ilkokulu.Halk Oyunlan
Gr)sterisi
Ilkokulu "7 Renk 7 Bdlge" dans g\sterisi
6- Yansmalarda dereceye giren dlrencilere rjdillerin verilmesi
7- KapamE
0S-Kutlama programmdaki gosterilere aSaltda isimleri yanh okullar karEilannda belirtilen
dlrenci sayilart ile katilacaklardr. Gristeri grubunda bulunan d{rencilerin triren alanma
ul aqtml art iqin ger ekl i tedbir.okul miidir ltikl erince almacaktr.
G O S TE RI LE RE KATILACAK O KULLARIM IZ
COSTAAT GR. OGR. SAYISI
OKUL ADI
5 - Mehmetgik
Giit ilkokutu
Mehmetqik itkokttu
16
30
06- Temel Egitim Kurumlanntn tiimti kendi bolgelerindeki uygun alanlarda velilerin katiltmt
ile 23 Nisan 2014 saat 13.00 dan itibaren "Semt KutlamaTiirenleri" yapacaklardr. Aynca
qocuklann ellenmesine yt)nelik qdlenler dtizenleyeceklerdir.. Semtler ve mahalleler topluca
qdlen havast igerisinde dolaqilarak halhn bayrama ilgisi gekilecektir.
07- Semt kutlama progratnlanndan okul ntidiirleri sorumludurlar.
08- Semt kutlamalannda gegit tdreni yctptlmoyacaktr.
|9-Kent Meydam'nda yapilacak olan kutlama progromtna
a- Ortaokullartmutn tamamt bayraklar, flamalar ve bunlan taqryan olrencilerle
kattlacaklardtr.
b- Okul miidiirlerinin g\revlendirecekleri bir dfretmen, bayrak ve flamalann tdren
a|antn a ge tir i I ip g d tiirtilm e s in d en s o rumlu o I a c akl ar drr
c - Omer Bedrettin Uqakh Ortaokulu, 23 Nisan OrtaoktLlu, Besim Atalay Ortaokulu,
Atatiirk Ortaokulu Aybey llkokulu, Gazi MustaJa Kemal llkokulu, Bireyhil
ilkokut, bandosuz olmak 'i)zere toplam 60'ar kiqilik r)grenci gruplarr
kahlacaklardtr.
Bu gruplara okul miidiirleri, miidir yardtmulart ve iki dgretmen nezarel
e d e c ektir. O ku I i s im likl eri getiri lm ey e c e ktir.
10-Bayram kutlama trireni iqin biitin d{renci gruplart ve tim gdrevliler Kent Meydant'ndaki
yerlerini en geQ saat 09.45'da almtq olacaklardtr.
1L-Bitin okullann bayrak ve Jlamalart temiz ve ittili olacaktr. Bayrafu taqryacak erkek
i)frenciler ile flamayt taqryan hz dlrenciler lacivert kapri ,aq* mavi polo yaka penye ve
beyaz mavi ayakkabilannt, giyeceklerdir. Bayrak ve flamayr ta$ryan d{rencilerimiz qorap
.
az eldiv en t ahn ay ac akl ar dtr.
12- Hayrseverler taraftndan yaptrilmtE okullanmtnn 6lrencileri, dlretmen ve y)neticileri
il e birlikte hayr s ev erl er e qikran ziy aretinde bulunac aklardtr.
13- Bakm ve ilgiye muhtag qocuklar, yaqlilar ve engelliler ile qehit aileleri ve gaziler
ohullarrmtzm kutlama programr kapsamt igerisine almacak, qehitlikler ziyaret edilecektir.
14- Bayramla ilgili Edlen, sergi, kermes, Qevre temizli{i vb. faaliyetler miimkiin olan
giymey
ec
ek,
b ey
olgilerde okullarumtz veya yaktrundaki aEft alanlarda gerqekleqtirilerek, veli
v at an d a q ann ko I ay lft I a kafi lrm t s a ! I an ac akttr.
ve
I
15- Qelenk Sunma ve Kutlama programmm t6ren ydneticiligini it Koordinatr)rti Beden
EEitimi Olretmeni Nihat OZKAN, tt)ren ydneticisi yardtmuhklannr ise Besim Atalay
Ortaokulu Formatijr Beden Egitimi.. Olretmeni Olcay OZKAN Bedriye Kadir Uysal
Ortaokulu Formatijr Beden Egitimi O{retmeni Frdol TUNCA, Omer Bedrettin Ortaokulu
Beden Egitimi Olretmeni Muhammet Ergiin GEQICI yapacaklardrr.
16- Qelenk Sunma Tdreni ve Kent Meydan'mdaki torenler esnasmda gdndere qekilecek
bayraklan qekmek izere iki ktz ve bir erkek 6lrencinin, qelenk sunumu srasmda Il Milli
Egitim Midiriimize eqlik edecek bir ktz ve bir erkek r)firencinin seqiminden ve torene
hazrrlanmastndan T6ren Yoneticisi sorumlu olacaktr.
17-T6ren sunuculu{u 23 Nisan .Ortaokulu Tirkqe Ogretmeni Hakan iQnn nezaretinde
i)lrencileri Ahmet Hilmi AKGUL ile Seval AKII{ER taraftndan, gt)revli sunuculann
mazeretleri halinde aym okuldan g\revlendirilecek diger 6lrenciler taraftndan yapilacaktr.
Ofrencileri.n kutlamo programma hazrlanmasmdan 23 Nisan Ortaokultt
Mtidliri Hali ERTLIRK sorumludur.
LY-Qetenk Sunma Ttireni' ndeve Kent Meydanl'nda yapilacak kutlama pr.ogrammda Istiklal
Mary Omer Bedrettin Ortaokulu Miizik Olretmeni Yasemin ERGUL Besim Atalay
Ortaokulu Mizik Ogretmeni Aylin KARA taraftndan sr)yletilecektir. Grirevli miizik
filretmenleri ti)ren alanlannda aynt anda bulunacaklar ve birbirlerinin yedegi konumunda
olacaklardr. Ti sesli Istiklal Mary cd si t6ren alanlannda gdrevli miizik 6lretmenlerimiz
tarafrndan h aztr. bulun durulac aktr.
KUTLAMA TORENI'NDE;
Giinin anlamt ile ilgili qiiri Gazi MustaJa. Ke.ryql llkokulu O{renci.ri Sultan Nur
EfuKOL ile Atatirk ortaokulu O{rencisi Ece Nur OZYIGIT okuyacakttr.
Gi)revli t)lrencilerimizin haztrlanmasmdan okul miidiirleri sorumludur"
Okut rntidtirleri aym zamanda yukandaki gorevleri yerine getirecek yedek dlrencileri de
belirleyerek, yedek durumundaki tilrencilerin provalarda ve programlarda hazrr
bulunm a I annt s a! I ay ac akl ar dr.
19 -23 Nisan 2014 tarihleri arasutda Il Kiiltlirve Turiznt Miidiirliigti'nde agilacak Atattirkve
Ulusal Egemenlik konultt kitap ve resim sergisi, Arkeolo.ji Miizesi, Enografua ve Atatirk
Miizesi icretsiz olarak ilkdgretim okullan r)lrencileri taraftndan gezilecektir.
HAVA $ARTLARININ AYGUN OLMAMASI DARAMUNDA;
20- Qelenk sunma tdreninde erteleme veya iptal siiz konusu degitdir.
Qelenk sunma trjreni 23
Nisan 2014 Qarqamba gini saat 09.30 da Atatirk Anfi'nda yaprlacakhr. Kutlama trjreni ise
23 Nisan 2014 Qarqamba ginti saat 10.00'da aym program Atatirk Ki)lttir Merkezi'nde
yapilacakttr.
Ttiren grirevlileri ve katilacaklar saat 09:45 te Atatirk Ia)ttiir Merkezinde yerlerini almtq
olacaklardtr. Atatirk Kiltir Merkezindeki programa Halit Ziya Ortaokulu ve Gazi ilkokulu
katilmavacaklardtr.
.
YaqaTAKYAY
Il Milli Egitim Midiir
V.
Download

Page 1 T.C. u$AK var,irici fi nrim E{itim Miidiirliigii Sayr