T.C.
u$AKvar,ilici
ir uim Egitim Miidiirlii{ii
Sayr : 47 848017
18801
4646531
t7lr0l20l4
Konu: Cumhuriyetimtzin 91' Ytl
Kutlamalart
Yrh
dolayrsryla Miidiirlitgumizce
Programr www.usak.meb. gov.tr internet adresinde yayrnlanmtptr.
cumhuriyetimizin 91.
haztlanan Kutlama
Bilgilerinizi ve ilgilil ere imza karprhlr teblig edilmesi, piir metinlerinin, okuyacak
6frenci isimlerinin ivedilikle Miidiirlii$imiiz Ortairfretim Servisine elden teslim edilmesi,
herhangi bir aksakhga meydan verilmemesi hususunda;
Gerefini rica ederim.
Biilent FAHIN
Milli E[itim Miidi]ri-
EK:
Kutlama Programt
Da!rfim:
Miidiirlii[iimiizde G brevli
Miid. Yrd. ve $b. Miid.
Maarif Denetmenleri BPk.
Merkezdekl ttrm itkokul, Ortaokul ve Lise Miid'
Miidirdiigiimiize Baph Diper Kurumlar
I
*IeapinfiAYA
/Merduu
Orlacigretinr H izmetlerj Btjlumu
Enstitri Sok. Valilik Binasr Arkasr 64100-Merkez/USAK
Ayrrntrl bilgi igin: Aleattin KAYA Men.rur
jle imzalanmtSttr http:,,/$raksorgu.rreb.gor.tradreslnden
Bu errzrk gttvcnli clektronrk llnza
Tel
:(0 276) 2245603
Faks : (0 276)2233989
e-posta: usaktnem(rqmeb. gov tr
5bb3-c3fe-3581-bd68-lfb3kodurleteyitedilebilir
29 EKiM 20',14
cUMHURIYCT BAYRAMI 91. YIL
KUTLAMA PROGRAMI
ednev
Yrrri
vE SoRUMLULUKLAR
gl.Yrldonumu Kutlama Torenleri
Cumhuriyetimizin Kurulugunun
28 Ekim 2or4 gu;ii saat t3.0b' de Qelenk Sunma Toreni ile baglaytp'
29 Ekim 2OI4 gJnu saat 24.00'e kadar devam edecektir'
Se| e n k "Su n m a T-P*r"enrl
Qelenk SunmaToreni28Ekim20L4gUnusaat13.00,deAtaturk
Anttr onunde yaprlacakttr.
$elenk Sunma Ttirenine;
Mudurlu$unde gorevli tUm Yoneticiler ile tum
Maarif Mufettigleri'
tum
b) Ozel ve resmi okullartmtz ile di$er kurumlarlmlzln
mUdurleri'
ayrtca;
c) TUm ortuoStetim Okullalmrz Bayrak ve Flamalarr ile Nisan
Lisesi'23
Ataturk Anadolu tisesi,Ugak Mesleki ve Teknik Anadoluar kigiden olugan
30'
Ortaokulu ve natit Ziya Jgaklrgil Ortaokullartmtzdan
kadar 6$retmen
yeteri
gruptari ve 6!rencileie nezaret edecek
a) Milli Egitim
6$renci
saat 12'30' da
katrlacaklardrr. Guruplar en geq 28 Ekim 2Ot4 tarihinde
AtaturkAnrtr6nundeyerleriniaImrgolacak|ardtr'
KqtjamaTerenj;
Kutlama Toreni
Kent
29 Ekim 2014 gunu saat 10.00'da
09'30'da
olanlar saat
Meydanrnda yaprlacaktrr. Kutlama Tdrenine kltrlacak
t6ren alanrnda yerlerini almrg olacaklardtr'
T
T
**::tl*'*&
29 EKIM 2014
cUMHURiver BAYRAMI 91. YIL
KUTLAMA PROGRAMI
Kutlama Tiirenine;
a) TUm ortaokul ve ortad$retim okullarrmrzrn Bayrak ve Flamalarr,
b)Mehmet Sesli, Hasan Hilmi,Ergenekon,Nihat Dulgero!lu
Ortaokullarr ile Alper Gunbayram Anadolu Lisesi, Hasan Zeki Boz Anadolu
Lisesi, Sait Sabri Afaoflu Lisesi, Merkez Guzel Sanatlar Lisesi, 9.A.K.
Anadolu Liselerinden 20 krz 20 erkek o{renci olmak uzere 40 ar kigilik
o{renci gruplarr,
c) Gdrevli olan okullarrn mUdUrleri katrlacaklardrr.(Okul Mudurleri
tdren suresince okullarrnrn baglannda bulunacaklardrr. Gegit Tdreni'ne
katrlmayacaklardrr)
G
e-
neL
F-
s a-s"-l-a
r
G
p:-e
v
-vs"""".S
o r u,m ! u | !t kl e
nl
L- 28 Ekim 20L4 gunu saat 12.00' den itibaren Mudurlu$umuze
ba$lr
tUm kurumlar Bayraklarla donatrlmrg olacaktrr.
2- Qelenk Sunma ve Kutlama Torenlerinde istiklal
Margr Orhan
Dengiz Anadolu Lisesi Muzik 0!retmenleri Seyha CANYAKAN ve Aslr
CANYAKAN tarafrndan s6yletilecektir.
3- Qelenk Sunma ve Kutlama Toreninde; Tdren Yoneticili!ini Ataturk
Ortaokulu Koordinator Formator Beden E$itimi Olretmeni Nihat OZKAN,
Toren Sunuculufunu ise Malkogo$lu Ortaokulu Turkge O$retmeni Mehmet
ERTUGRUL taraftndan yaprlacaktrr.
4-Toren Ydneticisi yardrmcrlrklarr; Ugak Lisesi For. Beden Editimi
6$retmeni Tamay AKCAN, S.S. A!ao$lu Anadolu Lisesi For. Beden Ef itimi
0$retmeni Hacer AKTAY, Orhan Dengiz Anadolu Lisesi For. Beden E$itimi
0$retmeni Figen OZfnru tarafrndan yaprlacaktrr.
Kutlamalarda; Gegit T6reni srrasrnda yaprlacak giir sunumu
Anadolu imam Hatip Lisesi Mudurlufru tarafrndan gorevlendirilecek bir
edebiyat o{retmeni ile bir krz bir erkek olmak Uzere 2 o$renci tarafrndan
yaprlacaktrr. Sunucularrn okuyaca$r sdz, metin ve giirler 1 dosyada 2
nusha olarak 21 Ekim 2074 tarihi mesai bitimine kadar MUdurlu$umuze
5-
g6nderilecektir.
z
.;rr,,et,':.,*-"
:":
.*S
,':
29 EKiM 2014
cUMHURiVeT BAYRAMI 91. YIL
KUTLAMA PROGRAMI
6- 29 Ekim 20L4 gunu saat 14.00 ile 15.00 arasr Belediye ses yayrn
cihazr ile
Saat: 14.00- L4.20 arasr
AtatUrk Ortaokulu
Alper GUnbayram Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
t4.20- 14.40 arasl
14.40 -15.00 arasl
6!rencileri giir ve metinler okuyacaklardtr. Okunacak giirler ve metinler
21 Ekim 2OI4 tarihi mesai bitimine kadar Mudurlu$umuze gdnderilecektir.
7- Kutlama Toreninde; Ugak Fen Lisesinden bir ktz, Anadolu Ticaret
Meslek Lisesinden bir erkek 6{renci okullartnca belirlenecek giirleri
okuyacaklardtr,
giirler Ataturk ve Cumhuriyetle ilgili olacak, giirlerin metinleri ve
yazafl belirlenerek giirleri okuyacak of rencilerin isimleri ve giirlerin
okunmasr srrasrnda galrnacak fon muzikleri 2L Ekim 2014 tarihi mesai
bitimine kadar
8-
Mud urlUE umUze
gonderilecektir.
Kutlama Torenine katrlan o{rencilerin kryafetlerinin
dUzenli
olmasrna dikkat edilecektir.
BUtun 6zel ve resmi ortaokul ve ortao$retim kurumlart Bayrak ve
Flamalarr ile birlikte Kutlama T6renine katrlacaklardtr. Bayraklar erkek,
flamalar ktz o$renciler tarafrndan tagtnacaktrr. Bayrak tagryacak erkek
6!renciler ile flamalarr tagryacak ktz 6!renciler beyaz-ktrmtzt egofman,
beyaz mavi ayakkabr giyeceklerdir. Bayrak, flama tagryan 6$rencilerin
kryafet ve ayakkabrlannrn temiz, bakrmlr olmastna dikkat edilecek,
kulla nrlmayacak olanlartn yenisinin temini sa$lanacaktrr.
9-
1O- Bayrama katrlacak butun g6revliler, Bayrak ve
tagryacak 6!renciler, yurUyug gruplarr, giir
Flamayt
okuyacak 6$renciler 22 Ekim
2OI4 tarihinde saat 09.30 ' da Atapark Konser alanrnda GeEit Tdreni
provast igin haztr bulunacaklardrr. Havantn yaflSlr olmast durumunda
Ataturk Kultur Merkezi kargrsrndaki kapalr pazar yerinde yaptlacakttr.
provaya katrlan aynr 6{renciler Bayram tdrenine de katllacaklardtr. Geqit
Tdreninde krz ofrenci gruplarrnrn sag yan bagrnda bir bayan 6!retmen,
erkek o$renci gruplannrn sa! yan bagrnda bir erkek o$retmen olmak uzere
ikiger o$retmen yurUyeceklerdir, Bayan 6$retmenler ganta
ta5lmayacaklardrr, Tum o{retmenler yuruyug duzenine uyum sa{lamalart
bakrmrndan gerekli Ealtgmalart yapacaklar ve koyu renk kryafet
giyeceklerdir.
3
*:.;*dV,*;;u'ft\t j$"{':\i:i*j:ie{ir::;}s.$\*
*u"iQ.1;r\N.g;;$$5;-&*::*t**:;"N
29 EKiM 2014
CUMHURiveT BAYRAMI 91. YIL
KUTLAMA PROGRAMI
$Fry
.@.=
TUm okullar provaya gruplarrnr galrgtrrmrg ve flamalarrnr tagryacak
o$rencilere selamlamayr o!retmig olarak geleceklerdir.
ITAYA $ART LARI I{ I IY
U-YG U N- O L-M.A M AS I " P-U RU M U N
UYG"U LA N ACA
K
P*RO_G
qA
RA M-.*-
1- Cumhuriyetimizin Kurulugunun 9l.Yrlddnumu Kutlamalarr
ya$rglr
havanrn
olmasr halinde Ataturk Kapalr Spor Salonunda aynr gun
aynr saatte yaprlacaktrr.
2-
Kutlama Tdrenine katrlan o{renci gruplarr ile Bayrak ve
Flamalar, tUm y6neticiler ile o$retmenler katrlacaklardrr.
3- Toren yoneticisi, tdren
ydneticisi yardrmcrlarr, tdren
sunucusu, mUzik 6{retmenleri, giir okuyacak d$renciler ve tum okullarrn
gdrevleri, tdrenin agrk alandaki gorevlerine iligkin hususlar aynen devam
edecektir.
it
4
Biilent SAHiN
uitti eGiriu uUoAnA
29 EKIM 2014
CUMHURiYeT BAYRAMI 91. YIL
KUTLAMA PROGRAMI
GE9rT TORENT STRASI
Tiiren Yiineticisi
Bayrak-Flama
Gazi ve Muharipler (katrlrrlarsa)
Alper Gi.inbayram Anadolu Lisesi
Hasan Zeki Boz Anadolu Lisesi
S.S. Afiao$lu Anadolu Lisesi
9.A.K.Anadolu Lisesi
Merkez Giizel Sanatlar Lisesi
Mehmet Sesli Ortaokulu
Hasan Hilmi Ortaokulu
Ergenekon Ortaokulu
Nihat Dtilgero!lu Ortaokulu
Halk Oyunlan Ekibi
Askeri birlik
Ugak Kiilti,ir ve Sanat Merkezi
Spor Kuliipleri
M[iracaatta bulunan dernekler
Resmi Kuruluglar (Araglan ile)
Esnaf Odalan
Di$er Kuruluglar
5
Download

u$AKvar,ilici I