T.C.
BURSAVALILIGI
CUMHURIYETIMIzIN91.YILIBAYRAMKUTLAMAPROGRAMI
ATATURKANITINACELENKSUNUMUVEETKiNLiKLER
28EKIM2014SALI
SAAT
ACIKIJAMA
13:00 cclenkSunmaT6rcni
Yer:AtaturkAnltl(Heykel)
AelKLAMA:28Ekim2014SaI一gtinti,HeykelAtaturk Anltlnda yapLlacak Celenk Sunma Torenlne,aSagJda bel証len
okullar;Saat12.30,da40,ar k朝日k Ogrencl grupLarlVe Bayrak−Flamalarlyla,katiIacaklardlr.CeIenk Sunma Toremne okuI
ecektIr.T6renSaat13.00daba
EsraEVRENOsmangazllMuratilkokuiuSlnlfOgretmeni
T6l・enSunucularl
EsinGECENGUNBursaYlIdlrlmT.SanayiOdasIAnadoluLisesIIngilLZCeOgretmeni
YlldlrlmEmlrSultanAnadoluLiscsi
CelenkSunmaT6renille
OsmangaziSiiieymanCelebiAnadoiuLisesi
i彊renciGruplariile
OsmangaziNecatibey Meslek−TeknikveA・L・(BayrakCekimii9in46grencl beiirleyecek)
KatllacakOkulIar
OsmangaziBursaAnadoluKIZLISeSi
29EKIM2014CARSAMBA
lO:00 TebriklerinKabuiT6rcni(T6renSunucusuYusufYAeDIRAN)
Yer:TarihlValilikBinasIHeykel
lO:30 BAYRAMKUTLAMAPROGRAMl(ProgramSunucuiarlEsinGECENGtJNYusufYAGDIRAN)
Yer:AtattirkCaddes主Heykel
IIValisinin Beraberinde Gamizon KomutanlVe Btlyuksehir Belediye Baskan101dugu Halde T6rene
Katllanlarln Ve Halkln BayramlnlKutlamalarl,IstiklalMarslmlZln OkunmasIVe S狐11BayragImlZln
GondereCekilmesi(BayrakCekimiSporLisesindenbelirlenecek46grencitaranndanyapllacaktlr)
10;40 BursaVaiisiSaylnMdnirKARALOGLU’nunKonusmalari
lO.45∴∴∴i師r
lO:50 Koro一〇zeiBahceSehirKoiejiOkulMudur鴫usommlulugundayapllacaktlr.
11.00 Siir(AtaturkAnadoluLisesi6grellCisiErenISIK)
11.05 HatkOyunlarl−Ylldlrlm BeledlyeSi
ll:15 ’lCumhuriyctiBizBiiyleKurduk●●Tablosu(SuLeymamCelebiAnadoluLisesiT肝kDiliveEdebiyati
O菖rclmeniEkrcmCOMOcLUsorumiuiugundayaIIlIacaktlr)
11:25 AnadoIu−nunRengiHalkDanslarlTopluluguG6steriieri・NiluferBelediyesiSorumlulu色unda
ll.35 SIIOrtifGOsteriicr−Gen91ikHizmetleriveSporIIMtid皿鴨u
ll.45 K時KaIImnG6steris主SomaliiiegrcnciIer(BursaMeslekiTeknikveA.し.BedenEgitimi
OgretmeniTezcanASLAN)sommiulugundayap血caktlr.
11:50 KlllCKatkanG6sterileri・TahtaklranKlllCKalkanDemegi
TgKNIK=KoMITEVEToRENSoRUMLULARl
icisi
蒜
&
キE"
1.MuratOrtaokuluBedenB組miOかetmeni
DemirtaspasaM.TeknikVeA.LT証kDiliveEdeb.0餌.
ESraEVERN
綿
DラW&
F薄カ
キVヌU6ニ貮$
-觚FヨV謦
SakarvaOrtaokuluBedenEiItimiOかetmeni
AhmetCabukOrtaokuiuBedenE私0豆retmeni
SakarYaOrtaokuiuBedenEかtimiOかetmeni
Aim Sommlularl
FatihAnadolulHLBedenB組imiOBretmeni
CanerALTUN
Tekhik Komite 匹g&V
UnalKADIK
疲
、
ヲF免Vエ
7V躔7V
&ツ
EsinGECENGUN
楓ニニFヌ&ニユH'FE6
キVヌT
f尾F
4 ヨ
H
C
FキVヌT&VFV膾
ヌTニ
W8
誚免率6T
-觜
-觚H
CavitCa到arOrtaokuluBedenEBtOかetmeni
AiiOzRAY
疲棉VfW$
F
ヌT売ト&VFV膵枹
-觚FヨV謦
OsmangaziNecdetCoskunuzerBedenEgtOgretm帥i
Nii暁rHasanagaSehjlPiyadeErKadirCavupgluOrtB.EgtOg.
NecatlbeyM.TeknikveA.LBedenEgitimiOgretmeni
CavitCAGLAROrtaokuluBedenEgt.Ogretmeni
tTandanTASDEMIR 碑フy)ゥmヲエカVヨ
ト
キVヌT&6FV
xユ
ヨ綿マY
7FヨV謦
MuradiyeMTALMtidurYrd.(60かencininkatllimlSa則anacak)
BニヨV謦
29EKiM2014CARSAMBA
12.00 TtiRENGECisi
l−T6renY6neticisi2−BayrakveFIamaGrubu3−MuhaI・ipGaziler
4−IzciGrupIarI5−HalkOyunlarlEkipieri
6−Orta晦retimOkutlarI
ACIKLAMA:A幽datablodayeralanorta6gretImOkuIian,OkulmtIdurl撮Iennm bellrleyecegibireridareclVetablodaisimierl
yazJlbedenegJtmlVcSPOrOgrelmenleri nezaiennde,29Ekim2014Carsamba g肌 en ge saa(10.00da40’arkJS細く
6grenclg…Plar・,OkuipanoiarlVe Bayrak−FlamaIanyia Setbaa KdprustiHeykeiistikametinde ku…ius tarihlerine g6re
yerlennlalacakLardlr T6ren Ge雨ihe kat而cak okulIann…噌rencigml・Larl,6nlerinde Beden EgitimiOgretmenhri
nezarc鉦ide T6ren GeciSini∴selamiama yaparak,taIuamlayacakhrdIr.OklJlhr t6ren geCisinden sonraJI=raIannda
Yiir v se dcvam cdcrek.Uiu CamiiistikametInde Teknik Komite nczarctinde∴⊇erive d6mecekler ve CumIluriYel
Yuriiviisiine katllaeaklardlr.TOrene katLiacak6grenciierlniLetiSim numaralarl mutLaka allnaCak ve hava olumsuzlularmda
6grencllerieiletiSim kuruiacaknr.Vaull垂直liz veilMlil・Egltim Mud間鴨umuzltemet SlteSidetakip edilecektir.LIava
OlumSuZlukla…da.Program…bir bSliilTIiiTayyare K別冊r Merkezinde yapdacakt,「.OsmangaZiDcmirtas Teknik ve
EML、Osman的zLBurSiAnadoIuErkeklJiSe叫
hava ommsuziukhrlndaTaware KmturMerke2inde vatIlhcakorofIrama SeVircioiaI・akistirakedecckleI・dir.28Ekim
2014TarmindeakiamSaati9.001)a GSIMt別ranndanvaD而cakfenerAhvmaAnadoh KlZLiscsiMnZikO retmeni
AW講iCAKIRsorumIuIuをundabandotakmlmIl katiilmiSa亘Ianacakdr.
aziBursaAnadoluErkekLisesi
azi MeslekiTeknikve A.し,
arGUvEN BedenE
ulKARAKOL B.E
MeslekiTeknikVe A.し.
azIAtai∬rkAnadoluLISeSi
etAnadoiuLISeSl
deHamm MeslekiTeknikve A.し.
NiluferAhmetErdem AnadoiuLISeSi
aziGaziAnadoiuLISeSl
NiitiferlMKB FenLIScSi
EREF BedenE
DurakASIKO
LeventBEDIR
NlluferZeklMurenGuzelSanatlarveS
ilikAnadoIuIHL
azIBTSOCelaiSonmez S
BTSOAllOsmanSonmezSos
OzelBursaBah
ehirAnadoiuLiSeSi
NliuferOzelBursaKulturFenLisesi
NliuferOtomotiVIhracat
Ozel FmalAnadoluLISeSi
BursaSmavAnadoiuLiSeSl
NimferHavVaAslanobaMeslekiTeknikve A L
aMilrsel MeslekiTeknikve AL
KttALBedenE
KARADUMANBedenE
SemaviMUTLU
ENER BedenE
smaiiADALIBedenE
MchmetERZENG
MuhlミrremUzUN BedenE
7・DtinyaveTurkiyeDerecesiYaF,mLSSporcuOgrenciler
ACIKLAMA:2013−2014EgitimOgretimylllndadiInyadaiII《叫del・CCeileT岨iye,delIirinc皿almL河kokⅢar
Orlaokullarvc‖selerinfcrdivetakimSIIOrCuiarliSPOrklyafet1er‖1e29Ekim2014Carsambagiinusat10.00daSetbasl
K6prtistiHeyke=Stikametindeyerierinialaraksaat12・00dabaslayacakT6renGe雨inekatliacaklardlr・DereceyapmlSSpOrCular
toplu oIarak geGisitamamiayacaklardiriOkuilarm Ve∴∴SPOrCularln SOmmluiugunda,Okuiiardan belirienen ve milmkiinse
musabakalaraiSpOrCu噌rencilerlekatilanOgretmenlerkatllacaklardir・OgrencilerbirtistSlmfaveyabaikaokulageCmisoIsaiar
bile,Okulm的iiridkierigerekiiiietlSlmlerikuracaklardlr・Sporcu塞rencilerdigerytlruyuSgruPiar同ebirlikteT6renGe緬nden
SOnraCumhuriyetCaddesigtLZergahlndayapllacakCumIluriyetYnruy鴎unedekatllacaklardlr.DereceyapmISSl)OrCuiarln
8−UniversiteO菖renci9−Amat6rSporKuluplerilO−SivilTopiumKurulusIarl
ll−PolisKltaS112−IslkiarAskeriHavaLisesi13−AskeriBi川kler
14−MehteranTaklml115−KJllCKalkanEkibi16−YunusEkipIcri
17−AskeriAraClar18−EsnarveMeslekOdalarlAraGlar
CumhuriyetYuruyusu
12:30
GnZergah川eykelAta冊kAnltl,ln6nuCaddes主CumhurlyetCaddesらZaferPiazaOnu
cuMHURiYETYURUYUsOeASMAVEPiTlSeO 劔劔弗U$4
ネ
C
(
S3
「
CIKLAM 稗 rengeclSinekaOIanokul ”Eld’ 剋 rcncileri,ge晒te 儡Onray kieVeCek 决uy的guzeI・gahlndanayrlmayaCaarVe u erdir.
言 .型調/: 一∴i一子∴∵ Yumy鴫 Za鮭rMe 烹
躪 8 r
s
オイ 6merckBuu ∴i圭一∴ 綿 坊 &們C
H 厩
∴.〃i■oiO! ・ii瞭/ :〇三●ご くヽ 乏 ?
X
)d(6
i y? vHカツ Z
ス クカ9
Vツ
債 SIIna ∴∴∴十∵:∴
b
X
hヒ 「下:∴: ∴子
H稗 ャ侭y リ9'( 「 耳
tcaddc ∴: :∴− 2 Dメ *メ
Balanl烏 繕轡騒 决iHc 煎− 倬h
積 ∼ 駄 翻臨−i\ETHN
X爾 蓼
ツ
冰ゥ48 6 メ 9hvク
「
迄
Y)Y4リオケDiルクノノDh yb
劔剩エトU"
謹『∴鎌蕊謹告mhu.iy。.iAnl。makl・T。.hi函me,GURGEN一〇rhangaziUniverslteSi
YER:BursaOrhangaziUniversitesiAnfisi
27Ekim2014PAzARTESI
13’30 謹書謀議蕊t,。ma,a.,.,器豊書様様
YER:RektOrlukASalonu
28EKIM2014SALi
SAAT
ACIKLAMA
12.00 Konser−Isl鵬rAskeriHavaLisesiOrkcstrasI
Yer:KentMnzeslOnu−Heykel
13:15 Sergi−・・HayatlmzdakiJandarma,.GarnizonKomutanllgl
Yer:TayyareKulturMerkezi
13.30 VitrinYarlSmaSl−●一A‘aturkveCumhuriyet・l−YlldlrlmBeyazltRotaryKulubu
Yer:Kent Meydanl
17.00 Konser−BursaMehteranTaklml
Yer:KentMeydanl
19:00 FenerAlayl−GHSiMizciGruI)larl(OkullardafaaliyetyaI)anizcilereduyuruyapllacaktlr)
Guzergah:Tophane−HeykelAtaturkAnlt1
20・00 豊嵩誤認設詰器嵩豊蕊謹書yeSi
29EKiM201dCARSAMBA
SAAT
ACIKLAMA
o9.15 KonSer−BuyuIqehirBelediyeBandosu
Yer:AtaturkAmtlOnu
o9.00_12.00 CumhuriyetTlrmanlSIUludagDagclllkKuliibu
Guzergah:KelesBarakllK6yu−Karag61−UludagZirve
21.00 GenclikKonse正SertapERENER(Nil鵬I・BelediyesiSorumluIugunda)
FSMBulvarlHastaneAlanl
HAVAoJUMSUZJUKJAR 剩腑
lI ya 0 密尾觚FヨVニ没冶 陪 f ラVネ F ニVf2 末ヨ 6ニ ラT霧末F &X
#
ヨ 問 贍 4彦 蘭
'F晩#
C
、UFネ
vTキVヌGW$ヨW&カR 没 率 'W&昧 ト カ & 'fW(゚キ( 「 襷W
・&
6ヌTヤ
ニニ &免
U
疋
部
$Tエ
" hukmugere臥PrOgramin rogrammbirb6mmtlntl 匁ニ
ナEU$ヤU$エUヲネ
カ ヨ匁ニ蘿W F ヨ リ 6ニ觀豸ナ6
「
& エ リ ト ニ
u $ D エ6ニカ 躑6ヨ ニ 謾乏 薀エリ VFW
テ ヨ 6ニGX 6ラV襷
6メ
G6末 E 6蓬 8 H 6ヨトFVカ6免牟
Ha
臨小冊i● ktl
rSa iarl.SeVircioiarakburaVakat−1acaklardIr・
6NEMLIAelKLAMA
T6rcncistirakctmeyen bayram,n,kendiokullar KomiteUyeieri,Smcyma 28_29Ekim2014Tarihl etkinliklereprogram9e 1−.1tl
rln CeVeS 帽
カ
Fニニ
蒙W坊踐キV薄 ( 6薄キWFニ ヨ カ ヨ友W6霧 & " &
ヨトキWD ヨ ニ $ニVW$6UfU6匁FVキWFニ ヨ
lar−doかuituSundaCumhuriyet veetkinliklerdeg6revalan,Teknik
ar1−−1m meticiVeOgretmenierilgilitarihlerdeG
曝6ル
T・/
VeliSARIKAYA
MilliEgitimMuduru
Download

T. C. BURSA vALİLİĞİ cUMHURİYETİMizİN 91. YıLı BAYRAM