T.C.
ELAZIGVALILIGI
IIMimE弟債mMtidtirl丘郵
Sayl:63229716/903.02/3818185
09/09/2014
Konu:YdneticiDegerlendirmeS缶eci.
019eMilliE如imMiimrlもgii)
.….……..MUDURLUGUNE
ELAZIG
Ilgi:a)MEBinsanKaynaklanGenelM混血rl頑nun21/08/214tarihlive3476910saylll
emlrleh.
b)22/08/201tarihlive3496250saylllyaZlmlZ.
Bakanll吾lmZa ba如 egitim]山田mu yOneticilikle血e Vahliklerce yapllacak
gorevlendimeyeiliSkiniiVei函mlerdaha6ncegるnderilenMilli掲timBakanllgmaBagll
E却im
Kurumlan
Y∂neticilerinin
G6revlendime
KJlavuzmda
yapllan
aClklama
eer9el′eSinde baかatllmlS Ve15A喜ustos2014tahhiitibariyle de degerlendime stireci
tamamla竺1担gib)yazlmlZile de MllliE如im Bakanll善ma BagllE証imKunmlan
Ydneticilennin2014ylllekg6revlendirilmetakvimiyaylnlanml担.
Ilgia)emir do善rultusundaiiVei函mler yii品田m垂01up,ilgib)emirekmde
yaylnlanan ek g6revlendimetakvimine gore mtid前l正k g6rev s血esinin ba担a egitim
kurumuna uzatllmaslduyurusuna esas hazlrlanan mn(mrldgiimiimaldummda bulunan
,Okulvekurumlaraaitlisteekteyaymlanm雨Ir.
SartlantaHyanydneticiadaylannlnO8−10Eyl血2014tanhleriaraslndabaSVunllam
yapllmaslhususundailgilileregerekllduyurularmyapllmasmlricaedehm・
AhmetBAdLITAS
Vali a.
MilliE喜itimMildti竜
EKLER
EK:1−Liste(7shD
DAGITIM
TtimIIceKaymakamllklanna
(IlCeMilliEgitimMudtirlligti)
TiimOkuVKunmMlidiirl龍こIerine.
Z蘭eydeHanlmC.H龍こもmetKonaglKat・523100倍LAZIG
ELekt・・OnikA喜:http:〝elazlg.meb.gov.tr
e−pOSta:elazigmcm@meb.goヽ厄
Aymtnlbilgilem:
Tel:(0424)2385024
Faks:(0424)2333670
BuevrakgtJve捕cTekt「omklmZailelmZaiaT・mIStlThttp〟evraks〇・gumebgovtradreslndeTl445e−a4a4−3d88−a7f9−42bckodulleteyitedliebliIT,
MtTDURLUKGO珊VSURES加BASKAE(諌TfMKURUMUNAUZATILMADUYURUSUNA ESASELAZIGILINDEKIOKUL/KURUMMUDURLUKLERHNINLISTESiDIR
_=S.No 1
ireii//)
MERKEZ
諒K蹄u清勝電飾/霧
758024
∴∴ ∴ :∴Kurum:Adl∴∴
AhmetKabakIiAnad0luLisesi
2
MERKEZ
717532
ArifNihatAsyaOrtaokuiu
3
MERKEZ
972286
AtaturkAnadoluLisesi
4
MERKEZ
5
MERKEZ
6
MERKEZ
977087
AvukatibrahimG6kiikokuiu
758258
AzizGdiOrtaokuiu
718950
BaheekapilikokuIu
7IMERKEZ
707560
BahceiievierOrtaokuiu
8
750807
BaiakgaziAnadoIuLisesi
MERKEZ
9 _
MERKEZ
101
11
12
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
719047
BaiakgaziOrtaokuiu
752330
BarbarosHayreHinPasaOrtaokuiu
717161
CemaiGtirseiiLkokuiu
758590
CumhuriyetK−ZAnado山imamHatipLisesi
13
MERKEZ
758256
CumhuriyetOrtaokuiu
14
MERKEZ
713673
eataIeesmeiMKBOrtaokuiu
15
MERKEZ
964238
16
MERKEZ
17
MERKEZ
18 −
19・−
MERKEZ
MERKEZ
CubukBeyAnadoiuLisesi
717339
Do∈)ukentOrtaokulu
717091
DumiupinariikokuIu
717134
144671
EiazlgAnadoiuimamHatipLisesi
20
MERKEZ
21
MERKEZ
22
MERKEZ
966170
Eiazi∈iBiiimVeSanatMerkezi
23
MERKEZ
751209
EiazlgKiZAnadolujmamHatipLisesi
24
MERKEZ
144609
DumiupinarOrtaokuiu
970865
973782
EiazieAnadoiuLisesi
EiazigBeiediyesiAnaokulu
Eiazi∈iLisesi
25 匡KEZ
26 MERKEZ
27
MERKEZ
713487
747396
751514
EiazigOrtaokulu
ElazigOzeiE的mUyguiamaMerkez帖 Kademe
ElazigTOKiYazikonakeokProgramiiAnadoiu Li
空
MERKEZ
29
MERKEZ
713404
30
MERKEZ
972836
FatihAnadoiuLisesi
31
MERKEZ
713441
FatihMehmetiikokuiu
32
MERKEZ
713386
FevziCakmakilkokuiu
33
MERKEZ
974000
34
MERKEZ
35
MERKEZ
36
MERKEZ
37
718724
FiratAnaokuiu
GaziAnadoluLisesi
713748
GaziKamilAyhanOrtaokuiu
750556
GaziOrtaokuiu
715447
MERKEZ
40 −
F川atAnadoiuLisesi
750808
MERKEZ
39 ■
EsentepeIlkokuiu
864469
MERKEZ
3/5
ErtugruJGaziOrtaokuiu
G6前日hsanTangulUiikokulu
144683
MERKEZ
HaikE’姉mMerkeziVeAksamSanatOkuiu
718876
Hankend‖ikokuiu
41
MERKEZ
718922
42
MERKEZ
43
MERKEZ
717084
HarputEkremUzeiiikokuIu
44
MERKEZ
973783
HJdirSeverAnadoiuLisesi
45
MERKEZ
714902
Hiialkentilkokuiu
758293
46 MERKEZ
491
50
MERKEZ
ibn−iSinaiikokuIu
951380
MERKEZ ・
MERKEZ
HarputAnadoiuLisesi
717907
47 −− MERKEZ
48
HankendiOrtaokuiu
750555
717222
718971
iMKBMesIekiveTeknikAnadoiuLisesi
ismetpasaiikokuiu
istikiaIOrtaokuiu
KamuCalISaniariiikokuiu
51
MERKEZ
52
MERKEZ
53
MERKEZ
54
58
745691
MERKEZ
60
MERKEZ
KazlmKarabekirilkoku山
976899
K−briSSehitlerijikokuIu
715060
K09iIkokuiu
KorgeneraiHulusiSayinMesiekiveTeknik AnadoiuLisesi
MERKEZ
59
KayaKarakayaOrtaokuJu
713713
MERKEZ
MERKEZ
KayaKarakayaAnadoiuLisesi
713738
MERKEZ
56
KarslbagIikokuiu
966344
MERKEZ
55
57
976995
718806
KuyuiuOrtaokuiu
713365
MehmetMihriAklnCiOrtaokuiu
713767
MehmetvejfakatGtiraetliikokuiu
61
MERKEZi
62
MERKEZ
706672
Mehmeteikiikokuiu
63
MERKEZ
232084
MesiekiEg細mMerkezi
64
MERKEZ
65
MERKEZ
69
MERKEZ
70
MERKEZ
71
MERKEZ
72
MERKEZ
73
MERKEZ
74
75−
MustafaKemaJOrtaokulu
717484
717525
NaideKarakayaiikokuiu
758259
974852
OiguniarimamHatipOrtaokuiu
OrgeneraiBedre請nDemireLAnadoiuLisesi
971126
976932
973996
MERKEZ
NahitErgeneiIkokuiu
NahitErgeneOHaokuiu
749275
MERKEZ
MERKEZ
MoilakendiOrtaokuiu
976682
MERKEZ
68
MezreOrtaokuiu
718045
MERKEZ
67 −
MehmetZekiiikokulu
713469
MERKEZ
66、
76
887661
0∈iretmeneViveAksamSanatOkulu
SaiimHazardaghiikokuiu
SanayiAnaokulu
976813
752934
Se岬arOrtaoku・u l
SahinkayaAnaokuiu
77IMERKEZ
718766
78 MERKEZ
79
MERKEZ
80
MERKEZ
718906
713628
MERKEZ
82
MERKEZ
83
MERKEZ
717256
84
MERKEZ
758257
86
MERKEZ
ShtiOgretmenRdstemSen白kokuiu
Sht.egretmenRustemSenOrtaokuiu
TevfikYaramano副uOrtaokuiu
716855
758254
MERKEZ
MERKEZ
Sekeriikokulu
Sht.OgretmenNadirOzaniikokuiu
717226
MERKEZ
87
88
713702
TOKiFIratiikokuiu
TUrkiyeOdaiarBorsaiarBiriie川kokuiu
718306
717338
SahsuvarOrtaokuiu
SairHayriiikokuiu
718002
81
85
Sahinkaya白kokuiu
UzuntarIaOrtaokuiu
ValiM.Li’庸uiiahBibiniikokuiu
89
MERKEZ
974853
90
MERKEZ
976471
VaIi・TevfikGdrOrtaokuiu
91
MERKEZ
758215
YahyaKemaiBeyatiiAnadoLuLisesi
92
MERKEZ
713419
YiidiZba副ariOrtaokuiu
93 −
94
MERKEZ
MERKEZ
95
717387
7184521
MERKEZ
96
VaiiMuharremG6ktayo動uAnadoiuLisesi
MERKEZ
716898
718496
YunusEmreiikokuiu
YurtbaSiOrtaokuiu
Yuceiiikokuiu
YtJn博ceiikokuIu
97
MERKEZ
758283
ElazigGdicdkAnadoiuimamHatipLisesi
98
MERKEZ
758809
SeydaMoiiaBahriimamHatipOrtaokuiu
99
MERKEZ
100
MERKEZ
101
102
AeIN
751506
AelN
887996
972835
24KasimilkokuLu
75.YiiAnadoiuLisesi
ibrahimUCkunkayaCokProgramlIAnadoIu Lisesi
719236
0白retmenAbduiiahLOt五日Ikokuiu
103
A(引N
719292
104
ARiCAK
749244
0gretmenAbduJIahL描出Ortaokuiu
Ar−CakimamHatipOrtaokuIu
105
ARiCAK
750092
106
ARICAK
720069
107
ARICAK
108
ARiCAK
109
ARiCAK
110
ARICAK
111
ARiCAK
112
ARJCAK
113
ARICAK
ARiCAK
116
ARJCAK
117
118
BASKiL
BASKiL
Bdkardliikokuiu
720228
Erimi川kokuiu
720203
752791
ErimliOrtaokuiu
KarakasHuseyinZatiYiidirimOrtaokuiu
737503
KarakaSiikokuiu
719910
UeocakHaberc川koku山
720200
UeocakTIkokulu
719924
114 ARiCAK
115
AriCakOrtaokuIu
∪90CakKutiud鴫tinjikokuiu
720257
720505
YayIabasiiikokuiu
720353
351074
U90CakOrtaokuiu
YoiiunbiIekOrtaokuiu
Bask自eokProgramiiAnadoIuLisesi
721315
119
BASKiL
721271
120
BASKjL
720925
Bask両Ikokulu
BdyukpinarOHaokuiu
GemiciOrtaoku山
121
BASKiL
720788
MustafaBiibayIlkokuiu
122
BASKiL
721118
NecatiCetinkayaOrtaokulu
1231
BASKIL
721294
124 直読K。CAN
729682
VakIfbankOrtaokuiu
Basyurtiikokuiu
125
KARAKOCAN
729821
BuIgurcukiIkokuiu
126
KARAKOCAN
964236
KarakoCanAnadoJuLisesi
127
128
KARAKOCAN 9
KARAKOCAN 7
66266
51512
KarakoeanAnaokuiu
KarakocanMesiekiveTeknikAnadoluLisesi
129 KARAKOCAN
130
729736
KARAKOCAN
131
KARAKOCAN
132
729801
729749
SariCanOrtaokuiu
SehitJandarmaKidemJiOsteemenMahir OzdemirOrtaokuIu
KEBAN
133 匡AN
SariCaniikokuiu
721516
745953
Ataturkiikokuiu
AtatilrkimamHatipOrtaokuiu
134
KEBAN
721529
Bara」likokuiu
135
KEBAN
976567
FevziCakmakiikokuiu
136
KEBAN
137lKEBAN
862721
138
KEBAN
139
KEBAN
140
144994
KebaneokProgramiiAnadoiuLisesi
714279
MusaCoskunOrtaokuiu
971132
KOVANCILAR
OgretmenEviveAksamSanatOkuiu
722343
141‥
KOVANCILAR
142・
KOVANCILAR
143 −
Haikl葦iitimMerkezi
722406
722538
KOVANCiLAR
AvlaeiOrtaokuiu
Bayramyaz川kokuiu
BesiktaSiIkokuiu
729151
Ekin6zdiikokuiu
144
KOVANCiLAR
721703
EtiHoidingiJkokuIu
145
KOVANCiLAR
721983
FatihSuItanMehmetOrtaokuiu
146
KOVANCiLAR
882847
KovanciiarAnadoluLisesi
147
KOVANCiLAR
148
KOVANCILAR
1491
KOVANCiLAR
1501KQVANCILAR
151
MADEN
152 1
153
154
MADEN
KovanciiarAnaokuiu
721917
Kovanciiariikokuiu
721975
729488
729222
MADEN
MADEN
964662
729162
729361
MlmarSinaniikokuiu
SehitRasitErcanOrtaokulu
Atati川kilkokuIu
FatihMehmetiikokuiu
HazarOrtaokuiu
729382 i
ffetNusretGmser白koku山
155 MADEN
156
145101
MADEN
750806
157
MADEN
158
PALU
145233
159
PALU
726959
160
PALU“
161
PALU
162
PALU
163
PALU
164
PALU
165
PALU
166
SIVRiCE
167
168
169 ・
171
751508
HaikEgitimMerkezi
izmirOrtaokuiu
KarasaikimOrtaokulu
974775
PaiuAnadoiuimamHatipLisesi
726913
Paiuilkokulu
726915
747751
PaiuOhaokuiu
YatlilB61geOrtaokuiu
726891
751516
YavuzSeiimiikokuiu
/捕RiZaTaiayCokProgramIiAnadoiuLisesi/
758527
748189
SivRicE
ALACAKAYA
MadenAnaokuiu
750194
SivRiCE
17〇・・
MadenAnadoIuLisesi
966143
SivRicE
SivRiCE
MadenAnadoluimamHatipLisesi
CumhuriyetOrtaokuIu
G6zeiiCeia川aidlYatiiiB61geOrtaokuiu
145269
745990
HaLkEgitimMe「kezi
Sivrice75.Y両MKBiikokuiu
AlacakayaMermerCemiiYasiieOkProgramil AnadoiuLisesi
172−
ALACAKAYA
719402
AiacakayaOrtaokuiu
173−
ALACAKAYA
719530
Cakmakkayaiikokuiu
174
175、
176
ALACAKAYA
719478
ALACAKAYA
ALACAKAYA
290487
CatakiiiikokuIu
HaikEi両mMerkezi
719527
KayitiarImIZaUygundur
‥10912014
FerhatEMRE
iiM冊E師mSubeMtidUrtl
Download

İlimizde Münhal Bulunan Okul/Kurum Müdürlükleri Listesi