ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Doğum Tarihi: 28 07 1967
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Bölüm/Program
Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği
Konut ve Deprem
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Koruma Yenileme
Restorasyon
ve
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yıl
1991
İstanbul Teknik
ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul
Üniversitesi-Sosyal
Bilimler Enstitüsü
2005
2011
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
İTÜ Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı :
Doktora Tezi : İSTANBUL BEYLERBEYİ SARAYINDA RİSK ANALİZLERİ VE KORUYUCU
TEDBİR ÖNERİLERİ
Doktora Tezi Özeti: Uzak ve yakın geçmiş dönemleri yansıtan, tarihi belge niteliği,
zaman kriteri ve estetik değeri taşıyan objeler geçmişten günümüze ve geleceğe ışık
tutmaktadır. Bu nedenle mutlaka korunması gereken kültür varlıklarıdır. Bunca kısıtlı
olanaklarla ve ciddi özverilerle çıkarılan arkeolojik eserlerin bakımı, saklanması ve
sergilenmesi de ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Türkiye'de müze binası olarak
kullanılan birçok yapı teknik bakımdan yeterli değildir. Pasif konservasyon olarak da
adlandırılan ve eserin sağlıklı koşullarda sıcaklık, ışık, nem gibi ve afetler nedeniyle
meydana gelebilecek her türlü etkiler için riskin en aza indirilmesi büyük önem
taşımaktadır.
Tez çalışması, müzede sergilenmekte olan objelerin fiziksel ve kimyasal bozulmalarına
önemli derecede etki eden sıcaklık, bağıl nem, hava kirliliği, tozlanma, ışık ve titreşim
faktörlerinin oluşturduğu risklerin sensörler vasıtasıyla ortamda izlenmesi (ambient
monitoring), bu verilerin bir veri tabanına aktarılması, malzeme analizleri ve tüm
sonuçların değerlendirilmesi ile risklerinin en aza indirilmesini sağlayacak koruyucu tedbir
önerileri içermektedir.
Çalışmada deprem gibi doğal kaynaklı afetler veya insan kaynaklı kasıtlı veya kasıtsız
titreşimlerin kırılgan objelere verebileceği olası hasarlar irdelenmiş deneysel yöntemlerle
desteklenmiştir.
Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre müze personelinin ve konservatörlerin müze
hasarını kısa bir sürede saptayabileceği kontrol listesi sunulmuştur.
Doktora Tezi Danışmanı: Doç.Dr.Ahmet GÜLEÇ
Görevler:
Görev
Unvanı
Müh.
Müh.
Öğretim
Görevlisi
Görev Yeri
Yıl
Konya Büyükşehir Belediyesi
1991-2003
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
2003-
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
2013-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programında 60
öğrencinin Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projelerinin danışmanlığı yapılmıştır.
Danışmanlığı Yapılan Proje Konuları: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Uygulamaları
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Projelerde Yaptığı Görevler :

İstanbul Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi: 3504 Nolu Proje
“İstanbul Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri Projesi: 2009-2011”

“Öncelikli Riskli İlçeler Olmak Üzere Binalarla Tesislerin Tahmini Deprem
Risk Performanslarının Belirlenmesi” Projesi kapsamında BayrampaşaBahçelievler-Güngören İlçelerindeki Binalarla Tesislerin Deprem Risk
Performanslarının İncelenmesi Projesi Koordinatörü 2008-2009

-“MEMORI (Mesurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant
Impact on Movable Cultural Assets) Projesi Son Kullanıcı (End User) Danışma
Kurulu Üyesi
MEMORI Projesi (Ölçme, Taşınabilir Kültür Varlıklarına İlişkin Kirletici
Etkisini Azaltma ve Etki Değerlendirmesi. Pazar Transferi için Yenilikçi
Araştırma) - 1.11.2010 yılında başlayıp 31.10.2013 tarihinde 36 aylık periyoda
tamamlanmış
2.499.768 € bütçeli bir projedir (AB Sözleşme No:265132).
http://www.memori-project.eu/ Proje Koordinatörü Dr. Elin DAHLIN’dir.
(http://ec.europa.eu- FP7 - Theme 6- Environment)
İdari Görevler :
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :




Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi
International Council of Archives (ICA)- Üye
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)- Üye
Türk Arşivciler Derneği- Üye
Ödüller :
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
2012-2013
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
Yaz
Güz
ve
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulama Eğitimi
4
250
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulama Eğitimi
Risk Değerlendirmesi
Acil Durum Planlaması
Risk Değerlendirmesi
Çalışma Hayatında Risk
Etmenleri
4
450
4
2
4
4
450
140
140
270
2014-2015
İlkbahar
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Kuzucuoğlu, A. Risk Analysis for the Faculty of Theology Libraries in Terms
of Protection Due to Risk and Archive Dimension. International Journal of
Humanities and Social Science, ISSN:2220-8488, 2014, Sf. 215-224
A2. Kuzucuoğlu, A. Kültürel Miras Sektöründe Risk Transferi. Akademik Bakış,
ISSN:1694-528X, 2014, Sayı: 44.
A3. Kuzucuoğlu, A. Risk Management in Libraries, Archives and Museums. IIB
International Refereed Academic Social Sciences Journal, ISSN:2146-5886, 2014, Cilt. 5,
Sayı. 15, Sf. 277-294
A4. Kuzucuoğlu, A. Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında Proaktif Önlemler.
UHBAB - Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, ISSN:2147-4168,
2015, Cilt. 4, Sayı. 11, Sf. 226-237
A5. Kuzucuoğlu, A. Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında İzleme Çalışmalarının
Önleyici Konservasyon Açısından Önemi. Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık
Dergisi, ISSN:2148-8142, 2014, Cilt. 01, Sayı. 02, Sf. 120-138.
A6. Kuzucuoğlu, A., & Polat, M., Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Hava
Kirliliği Analizi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi
Depolama Alanları Örneği. Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi,
ISSN:2148-4783, 2014, Cilt. 01, Sayı. 01, Sf.45-70.
A7. Kuzucuoğlu, A., Arşiv ve Kütüphanelerdeki Risklere Yönelik Pasif Korumanın
Önemi, ISSN: 2147-9682, Türk Kütüphaneciliği, 2014, Cilt. 28, No. 3, pp. Sf. 338-351.
A8. Kuzucuoğlu, A., Health-Safety Risks And Precautions At Library And Archive
Buildings, p-ISSN:2148-4163, JASSS The Journal of Academic Social Science Studies,
No:29, Sf.313-338. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2552
A9. KUZUCUOĞLU, Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında Afetlere Yönelik
tedbirler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:2, Cilt: 16, 2014,
ISSN: 1305-7766
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda
(proceedings) basılan bildiriler :
sunulan
ve
bildiri
kitaplarında
B1. KUZUCUOĞLU A., Müzelerde Yapısal Olmayan Malzeme Kaynaklı Riskler,
Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli, 17-19 Ağustos 2009- Sf.429-434
http://kocaeli2009.kocaeli.edu.tr/fullpaper09.pdf
B2. KUZUCUOĞLU A., KARAKALE V., GÜLEÇ A., Determination Of Optimum
Exhibition Conditions Of Cultural Heritage Against Seismic Risks: The Case
Study Of Istanbul Beylerbeyi Palace International Seismic Protection of Cultural
Heritage - Keynote Papers- 31 Ekim- 1 Kasım 2011, Antalya -İnşaat Mühendisleri Odası,
WCCE, ECCE- ISBN:978-605-01-0188-1
http://www.imo.org.tr/etkinlikler/kulturelmiras/index.php?etkinlikkod=9#.VEiIyPmsUxB
B3. KUZUCUOĞLU A., Application of Geographic Information System in the
Museum Buildings: A Case Study of İstanbul Beylerbeyi Palace Museum, 5th
International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in
the Mediterranean Basin, 22-25 Kasım 2011, Sf.305, ISBN:978-88-905639-3-5 (özet
kitabı)
KUZUCUOĞLU A., Application of Geographic Information System in the Museum
Buildings: A Case Study of İstanbul Beylerbeyi Palace Museum, 5th International
Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the
Mediterranean Basin, İstanbul, 22-25 Kasım 2011, Vol 4, Sf:206-211, ISBN:978-88905639-8-0 (tam metin)
http://www.istanbulcongress2011.com/
B4. KUZUCUOĞLU A., Risk Management Strategy For Cultural Heritage, 6th
International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in
the Mediterranean Basin", Atina, 22-25 Ekim 2013, Sf.103 (özet kitabı)
http://www.athenscongress.com/contenuti.asp?page=Home
B5. KUZUCUOĞLU A., Kültürel Miras Risk Analizi Aşamaları, Cultural Heritage
Protection in Times of Risk: Challenges and Opportunities Konferans Kitabı, YTÜ, ICORP,
15-17 Kasım 2012, Sf.295-300. ISBN: 978-975-461-490-9.|
B6. KUZUCUOĞLU A., ÖZDEMİR,B. (2014) Tarihi Sit Alanlarında CBS Yardımıyla
Yangın Risk Haritalarının Oluşturulması, Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada
Sempozyumu 2013, YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Sf.483-492, 1-5 Ekim 2013, ISBN: 978-975-461-510-4.
B7. UNSALAN O., KUZUCUOĞLU A., YILMAZ A., BÖLÜKBAŞI O., EMRE G.,
Pollutant identification on the walls of “Valence Aqueduct” (Bozdoğan Kemeri,
İstanbul) by portable handheld Raman, SEM-EDX, Far-infrared and Mid-infrared
techniques, TURCMOS 2013- International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy
Özet Kitabı, Sf.100, 15-20 Eylül 2013
B8. UNSALAN O., EMRE G., YILMAZ A., KUZUCUOĞLU A., YAŞAYAN G.,
Far-infrared, Mid-infrared, Raman and SEM-EDX investigations on pigments
from pallette of old paintings by Feyhaman Duran and comparison with organic
pigments, TURCMOS 2013- International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy
Özet Kitabı, Sf.101, 15-20 Eylül 2013
B9. KUZUCUOĞLU A., UNSALAN O., ÇAKIR Ç., Information Technologies in
Cultural Heritage Inventory Studies, UNAK 2014 International Congress on
Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions, İstanbul Üniversitesi
& Başbakanlık, 17-20 Eylül 2014|
B10. KUZUCUOĞLU A., Deprem Odaklı Risk Analizi: Yıldız Şehir Müzesi Örneği,
Müzelerin Depremden Korunması Uluslararası Konferansı, YTÜ, Boğaziçi Ün., Paul Getty
Müzesi, Pera Müzesi, Sf.46-47, 4-5 Haziran 2007
B11. KUZUCUOĞLU A., Non Structural Materials Related For Disaster Resistant
Museums, Uluslararası 14. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı -14thWCEE, 12-17
Ekim 2008. S20-024.
B12. KUZUCUOĞLU A., A Passive Conservation Method to Protect the City Walls
of İstanbul Against Vandalism, İTÜ Uluslararası 1509 Depreminin 500. Yıldönümü
Sempozyumu Kitabı, Sf.233-235, 10-12 Eylül 2009 ISBN: 9753220405
B13. KUZUCUOĞLU A., Current Risk Mitigation Applications in İstanbul,
JICA/RCUSS Workshop on International Collaborations and Training on Disaster Risk
Reduction , 7 Kasım 2007, Japonya / Kobe, Sf. 21-55
http://www.rcuss.kobe-u.ac.jp/JICA/RCUSS071107/jicafollowup.html
B14. KUZUCUOĞLU A., Importance of International Collaborations, International
workshop on Disaster Risk Reduction, Kobe Üniversitesi, Pakistan 1122, Pakistan CHEF
International, 2-5 Mayıs 2011, Pakistan İslamabad
http://jicarcuss2004-2011.blogspot.com.tr/2012/10/2011-international-workshop-ondisaster.html
B15. KUZUCUOĞLU A., Kobe University RCUSS MENA Group DRR Activites,
International Workshop on UDRR in Latin America & Information Sharing , Kobe
Üniversitesi RCUSS, JICA, Kolombiya Acil Durum ve Önlem Fonu (FOPAE), Kolombiya,
Bogota, 05-07 Mart 2012
http://jicarcuss2004-2011.blogspot.com.tr/2012/10/international-workshop-on-udrr-inlatin.html
B16. KUZUCUOĞLU A., A Review on Turkey's recovery from the 1999 Turkey
Earthquake & Disaster Risk Reduction, 7th AIWEST-DR 2012, Annual International
Workshop and Expo on Sumatra Tsunami Disaster Recovery , Kobe Üniversitesi,
Endonezya Syiah Kuala Üniversitesi TDMRC, 4-5 aralık, 2012.
http://aiwest-dr.org/2012/wp-content/uploads/2012/11/prog-aiwest.png
B.17. KUZUCUOĞLU A., Turkey End-User Studies of MEMORI Project, MEMORI
(Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural
Assets) Projesi Son Kullanıcı (End User) 1.Çalıştayı, 2011- 8-9 Şubat 2011, Bronnbach,
Almanya
http://www.memori-project.eu/714.html
B.18. KUZUCUOĞLU A., Turkey End-User Studies of MEMORI Project, MEMORI
(Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural
Assets) Projesi Son Kullanıcı (End User) 2.Çalıştayı, 01-02 Mayıs 2012, Oslo NORVEÇ.
http://www.memori-project.eu/714.html
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C1.1. KUZUCUOĞLU A., Kentsel Riskler ve Japonya Modeli, Japon Kültür Merkezi
JKM Yayınları, Konya,2012, ISBN:978-605-63408-4-0.
C1.2. KUZUCUOĞLU A., (Editör) Türkiye ve Japonya'da Kültürel Mirasın
Korunması, İBB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2014,
ISBN:978-9944-100-76-2.
C1.3. KUZUCUOĞLU A., ve diğ. (Yayına Hazırlama) Sismik İzolasyonlar
Kullanılarak Yapıların Deprem Güvenliğinin Sağlanması Konferans Kitabı, İBB
AKOM Yayınları, 2011
C1.4. KUZUCUOĞLU A., ve diğ. (Yayına Hazırlama) 5th International Congress
"Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the
Mediterranean Basin Abstract Book, 22-25 Kasım 2011, Sf.305, ISBN:978-88905639-3-5 (özet kitabı)
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :
C2.1. KUZUCUOĞLU A., Türkiye ve Japonya'da Kültürel Mirasın Korunması, İBB
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2014, ISBN:978-9944-100-76-2.
C2.2. HOSSEINI Kambod Amini, Basbug Erkan BURCAK, TANAKA Yasuo,
KUZUCUOĞLU A., Practical Guidelines for Urban Areas Development in
Seismic Prone Countries, International Institute of Earthquake Engineering and
Seismology ve Kobe Üniversitesi RCUSS Yayınları, Tahran ve Kobe, 2011.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. KUZUCUOĞLU, Kütüphanelerde Yapısal Olmayan Malzeme Kaynaklı Riskler,
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Sayfa: 21-38, 2014
ISSN:1307-6655
D2.
KUZUCUOĞLU,
Arşiv
Binalarında
Risklere
Yönelik
Koruma
Çalışmaları:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşivleri Örneği, ISSN:2147-2599,
Arşiv Dünyası Dergisi, Sayı 16-17, Sf.6-15.
D3.KUZUCUOĞLU A., Müzelerde İklim Ölçümleri ve Pasif Konservasyon,
Restorasyon ve Konservasyon Dergisi, Sayı: 6, Temmuz Ağustos Eylül 2010, ISSN: 13097016, Sf.17-22.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. KUZUCUOĞLU A., Kültürel Mirasın Korunmasında CBS Uygulamaları 3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 31 Ekim-4 Kasım 2011, Antalya,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
E2. KUZUCUOĞLU A., Müzelerde Yapısal Olmayan Malzemeler İçin Risk Analizi,
ODTÜ 11. Türkiye’nin Afet Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı, 16 Ocak 2009.
http://www.dmc.metu.edu.tr/tr/node/4
E3. KUZUCUOĞLU A., Kargir Yapıların Korunmasında Risk Analizi, İBB KUDEBKargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri III Bildiri Kitabı– İBB KUDEB Yayını, Sf.
188-201, 13-14 Aralık, 2011, İstanbul.
E4. KUZUCUOĞLU A., Müze Binalarında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Uygulaması,
İstanbul Üniversitesi Müzelerin Kurulma ve Dönüşüm Süreçleri Konferansı, İstanbul
Üniversitesi Müzecilik Bölümü, 26 Mayıs 2010.
E5. KUZUCUOĞLU A., Müze Binalarında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu Kapsamında Risklerin ve Önlemlerin Değerlendirilmesi, İstanbul
Üniversitesi Müze Teknolojileri Konferansı, İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölümü, 31
Mart 2014.
E6. KUZUCUOĞLU A., Kültürel Mirasa Yönelik Acil Durum Planlaması, Ülkemizde İş
Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı, YTÜ,
Okan Üniversitesi, 26 Mayıs 2014.
E7. KUZUCUOĞLU A., Japonya'da Görme Engellilere yönelik Günlük Hayattaki
Uygulamalar, Hissedilebilir Yüzey Çalıştayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlüler
İdaresi Başkanlığı, 13-14 Temmuz 2011.
E8. KUZUCUOĞLU A., İnsani Yardımda Uluslararası Organizasyonların Önemi,
İnsani Yardım Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi, 01 Haziran 2011.
E9. KUZUCUOĞLU A., Taşıyıcı Yapı Zemin Deprem Güvenliği Malzeme, Kültürel
Mirasın Depreme Karşı Korunması Çalıştayı, İMO, 15-16 Ocak 2011, Safranbolu.
F. Organizasyonunda bulunduğu Bilimsel Etkinlikler:
F1. "Cultural Heritage 2011 5. Uluslararası Akdeniz Havzasında Bulunan Kültür
Varlıklarının Korunmasında Bilim ve Teknoloji Kongresi” Bilimsel ve Organizasyon
Komitesi Üyesi. 22-25 Kasım 2011 (www.istanbulcongress2011.com)
F2. "Cultural Heritage 2013 6. Uluslararası Akdeniz Havzasında Bulunan Kültür
Varlıklarının Korunmasında Bilim ve Teknoloji Kongresi” Bilimsel ve Organizasyon
Komitesi Üyesi. 22-25 Ekim 2013 (www.athenscongress.com)
F3. YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi İSTYAM 2013
Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 3-5 Ekim 2013 (http://www.istyam2013.yildiz.edu.tr)
F4.
"TURCMOS
2013International
Turkish
Congress
on
Molecular
Spectroscopy" Bilim Kurulu Üyesi 15-20 Eylül 2013 (http://www.turcmos2013.org)
F5. ''1.Türkiye Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu" Bilim Kurulu
Üyesi 18-20 Kasım 2014
Download

Özgeçmiş - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi