T.C.
AKDENIZ KAYMAKAMI.IGI
ilge Milli E[itim Miidiirliipri
Sayr : 60908085-841/
,l5 33
16
Konu : KBS(Say2000i) Duyurusu.
fiazhdt
201{
MUDURLfiGUwe
ilgi : tvtatiye Bakanh[r Muhasebat Genel Miidi.irli.igi.iniin 30/05/2014 tarih ve2014/74
sayrh duyurusu.
Miidiirltigimtize balh okul ve kurumlarda gahqan personellerden Ek Gostergeleri hatah
olanlarm listesi ekte olup, Okulunuzda./Kurumunuzda gahgan personellerden Ek gostergesi hatah olanlar
var ise, sistem tizerinden verilerin diizeltilmesini ve fazlaveya eksik yaprlan ridemelerin tespiti yaprlarak
fazla yaprlan <idemenin iadesinin, eksik odemelerin ise hesaplanarak kigilere <idenmesinin sa$lanmasmt,
Okul/I(urumlanmrzda bu iqle grirevli personeller (Mutemet) tarafinda
doSrultusunda gerefinin yaprlmasrm onemle rica ederim.
ilgi KBS Duyurusu
"."0.,[#o*
Milli E[itim Mtidiirti
Eki : tr Adet KBS Duvurusu
DAGITIM
:
Tiim Resmi Okul ve Kurum Miidiirliiklerine.
€*
l
, tdllrAe e"4t
^L
wa
\./
a*--1
\'.t1fr.o
llfarnlfri>lii
'4.,
Adres : ilge Milli Efitim Mtidi.irltilii Akdeniz/MERSiN
Tel
2
(324) 336 14
45-46
Weh : httn://akdeniz.meb.sov.tr
Fax
z
G24) 336 14 44
@meb. gov.tr
T.C.
MALIYE BAKANI-IGI
M uhasebat Genel Miidtirltiei.i
SAYI
3AtO5/20r4
:2014114
KONU : KBS (say2000i) Duyrrusu
PERSONEL ODEMELERI iI-E iT-CiT..i KES DUYURUSU
SAYI: (14)
l-Denetim Tazminatr Listesi
Bilindi[i tizere, 2014/6 saydr KBS Duyurusuna yaprlan Ek AErklamada;
1.1.
Bazr personel igin <idenmekte olan ek ozel hizrnet tazminatlannln (Ek Ozel Hizmet
Tazmiria1, Denetim Tazminatr, Kalkrnmada Oncelikli Bdlge Tazminatr vb.), Difer Tazrninat Bilgi
Giriqi Forrnundan girilmesi gerekti[i halde Maag Bilgi Giriqi Formunda bulunan Hizrnet Tazminat
Oranr alarunda OHT puanrna eklenerek girildiginden bahisle, sistemde "74 - EkTazminat (Bcilge
Tazminafl, Ek Ozel Hizmet Tazm. vb)" tazminat kodumrn tarumlandrgr belirtilmig ve denetim
tazminatt alan uzman, mtifettiq, denetgi ve denetmen v.b. unvanlar igin <idenen denetim
tazminatlanrun "35 - Denetim Tazminatr" koduna:
1.2. Denetim tazm:-r;rafi drgmdaki bolge, kurum, birirn, gahgma mahalli, gorevin nitelili ve
benzeri kriterlere dayah olarak asrl tazminatlara ilave, ek veya aynca odenen tazminatlar igin ise
bolge "74 -EkTazminat(Bcilge Tazminatr, Ek Ozel Hizmet Tazm. vb)" tazminat koduna,
girilmesi gerektigi belirtilmiqti.
Ancak,sistemde yaprlan sorgulamada, bdlge, kurum, birim, g.airgma mahalli, gorevin niteli[i
ve benzeri kriterlere dayah olarak asil tazminatlara ilave, ek veya aynca ddenen tazminatlardanT4
taanirtat koduna girilmesi gereken tazminat oranlarmrn 35 tazmrnat koduna girildipi tespit edilmiq
olup, hatah giriqleri gristerir liste duyuru ekinde yer almaktadrr.
Buna gtire, Denetim tazminafi drqrndaki Bdlge Tazminatr, Ek Ozel Hizmet Tazm. vb.
tazminatlann "35 - Denetim Tazminatt" kodundan grkarrlarak "74- Ek Tazminat" koduna girilmesi
gerekmektedir.
Aynca, Maag Bilgi Girigi Formunda bulunan Hizmet Tazminrat Oranr alanrna OHT puanrna
eklenerek girilen astl tazminatlara ilave, ek veya aynca iidenen tazminatlann da buradan grkanlarak
"74- Ek lazminat" koduna girilmesi gerekmektedir.
2-Ek Gtistergesi Hatah Girilen Personel Listesi
Maaq Hata Kontrol Dtiki.imleri mentistine 2014/4 sayrh duyuruda belirtilen hata kontrol
raporlanna ilave olarak Ek Gosterge hata kontrol raporlarr da eklenmiqtir.
Buna gcire, harcama birimlerince Ek G<isterge hata kontrol raporu ahnarak gerekli kontroller
yaprlacaktrr. Yaprlan kontrollerde, personelin sistemde kayrth mevcut bilgisi (unvan kodu, hizmet
smtft, ek giisterge puanl vb.) do[ru olmasma ralmen raporda hatah gdsterilenler merkeze mevzuat
dayana[ryla birlikte bildirilecektir. Personelin hatah girilmig ozliik bilgileri ise diizeltilerek,
yiirtirliikteki mevzuat dtizenlemelerine gtire en krsa si.irede gerekli iqlemler yaprlacaktrr.
3-KBS-Aile Bilgileri Formu
KBS Aile Bilgi formunda yazrhm gi.incellemesi tamamlanmrq olup, bahsi gegen form
MERNiS'ten kayrt getirme iglemine agrlmrgtrr.
Bilgilerini ve gerelini rica ederim.
Bekir BAYRAKDAR
Genel Mtidtir
EKL,EBJ
i-Ek gostergesi hatah girilen personel listesi
2-Denetirn Tazminafi Listesi
Ilkadrm Cad.Dikmen
-ANKARA irtibat:
Cem TOPCU
Maliye
Uzmanr x"i""
C'UNC la"lv"
U;;r, (s;" y*
,
Download

"."0.,[#o*