T.C.
MERSiN v^lI,ir,ici
il vriui E[itim Miidiirliigi
Sayr : 347762021102/867770
Konu: 22014-2015 Olretim Yrh Qahgma
Takvimin Deligiklik
26/0r/20r5
:................{aAyMAKAMLIGTNa
(ilge Milli E[itim Miidiirltilii)
......Hi2r{Br gunE siNe
Ilgi: ValilikMakamrrun23/01/2015 tarihli
ve34776202/102/819201 savrh onavr.
6lretim yrh drgtin ve yaygm egitim kurumlannda uygulanacak olan
galrgma takviminin 37. Maddesinde belirtilen " 05-30 Ocak ZfrtS Aday
errak
Stizlegmelerinin Yaprlmasr" tarihi ile ilgili olarak 19 Ocak 2015 tarihinde Mesleki ESitim
Merkezi Miidiirlerinin kafihmr ile yaprlan toplantrda Aqft OEretim Lisesinb II. dtinem yeni
2014-2015
kayrt tarihi 37. madde de belirtilen tarihten sonra yaprlmasr nedeniyfe, Agrk Osretim Lisesine
kayrt yapan dlrencilerin Mesleki Egitim Merkezlerine de kayrtlairmn yaprlabilmesi igin ilgi
onaym 37. maddesinde yer alan "Aday Qrak Sdzlegmelerinin Yaprlmasl" tarihinin 05 Ocak
2015-13 $ubat 2015 tarihleri arasmda yaprlmasr olarak deligtirilmesi ile ilgili Valilik
Makammm 23101/2015 tarihli ve 347762021102/819201 sayrh onayr ekte g<inderilmigtir.
Bilgilerinizi ve ekte gdnderilen gahgma takvimine titizlikle uyulmasr hususunda,
gere[ini rica ederim.
Ahmet TURKKAN
Vali
$ube
EKi:
l-Valilik oluru
a.
Mtdiirii
sureti (1 Adet)
o,tGttttvt :
- 13 ilge Kaymakamhklanna
(ilge Milli Egitim Mtidiirltigii)
..............Hi2met $ubelerine
Dumluprnar Mh.GMK Bul.Yenigehir/IvIERSN
Elektronik Ag: www.meb. gov.tr
e-posta: stratej i3 3 @meb. gov.tr
Ayrmtrh bilgi igin: MustafaDAl gef
Tel: (0 324)3291481-84(1 17)
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenSS0g -64e7
Faks: (0 324) 3273518-19
-3686-b586-f66b toau
ile teyit edilebilir
T.C.
MERSiN V,qLiI,iGi
il vriui Elitim Miidiirriigi
Sayr : 3477 6202/102/ 819201
Konu:2014-2015 Olretim Yrh
Takvimin Degigiklik
23/0U20ts
Qahgma
VALILiK MAKAMINA
ilgi: ValilikMakamrnn06/0812014tarihli
ve347762021102/3255847 sayrh onayr.
ilgi onay ile alman,
2014-2015 6[retim yrh drgtin .rr. yuyg,,iefitim kurumlannda
uygulanacak olan gahgma takviminin 37. Maddesinde belirtilen " 05-30 bcak 2015 Aday
Qrrak S<izlegmelerinin Yaprlmasr" tarihi ile ilgili olarak-19 Ocak 2015 tarihinde Mesleki
Egitim Merkezi Miidiirlerinin katrltmr ile yaprlan toplantrda A.grk Ofretim Lisesine II.
yeni kayrt tariht 37. madde de belirtilen tarihten sonra yaprlmasr nedeniyle, Agrk
ltlnenl
Ogretim Lisesine kayrt yapan tilrencilerin Mesleki ESitim Merkezlerine de kayrtlanmn
yaprlabilmesi igin ilgi onayrn 37. maddesinde yer alan "Aday
Qrrak Sdzlegmelerinin
Yapilmast" tarihinin 05 Ocak 2015-13 $ubat 2015 tarihleri arasrnda yaprlmasr olarak
depigtirilmesi ve gahgma takviminin ilimiz dahilinde uygulanmasr Mtidiirliigti-tir"" uygun
gririilmekledir.
Makamlarr nrzca dauygun g<iriildiifti takdirde olurlanmza arz ederim.
Hasan GUL
il vitti Epitim Miidririi
OLUR
23/0t/20r5
Ogiin BAHADIR
Vali
a.
Vali Yardrmcrsr
Dumluprnar Mh.GMK Bul.Yenigehir/Ir4ERSiN
Elektronik Ai: www.meb. gov.tr
e-posta: strateji33 @meb. gov.tr
Aynntrh bilgi igin: Mustafa DAL gef
Tel: (0 324) 329r48r-84(t r7)
Faks: (0 324) 3273518-19
Bu ewak g0venli elektronik imza lle imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindengg8 d-6513-3ed7
-9c'/f-6474
kodu ile teyit edilebilir.
Download

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı