rUnxive
uUcnorle
oopittgLe
xouisvoltu
TURKISHANTI-DOPING
c0MMlSSl0N
2 Kasrm2015
494
TDMK2015/
sayr:
Bagkanh!l'na
TiirkiyeEskrimFederasyonu
Listesi
Konu:2015YrhYasaklttar
(coDE)gerqevesinde
Kura[[an
Mi.icadete
(WADA)
DUnyaDopingte
Ajansr'nrn
Mitcadete
DunyaDopingte
sunarlz.
ektebitgiterinize
yrtryasaktrlar
Standartlarr"nt
Utustararasr
Listesi
trazrrlaorgi"zoto
gegerti
olacakttr.
itibaren
Listesi1 ocak2016tarihinden
Yasaktrlar
2016Yrtr
bu listekonusunda
vetum itgititerin
yayrn[amantzr
sitesinde
resmiinternet
Federasyonunuzun
Butisteyi
ricaederiz'
sa$[anmastnt
bitgitendiritmelerinin
Komisyonu
MUcadele
Dopingle
TUrkiye
elKoordinatoru
.-.Ek
:
Listesi
Yasakltlar
Yrtr
2016
www.tdmk'org.tr
Ankara/ Tijrkiye
No:24/205680
Qankaya'
$ehitErsanCaddesl
Tet:+90 312 42808 07 - Fax:+90312A2808 36
- [email protected]'org'tr
[email protected]
KURALLARI
MUCADELE
DOPINGLE
DUNYA
ULUSLARARASI
STANDART
ii:i
r t
.;,
!
t a
I
LARLISTE
0cak2016
WORLD
ANTI-DOPIN6
AGENCY
playtrue
hEmde
vehemingilizce
hazrlantr
tarafrndan
Ajansr)
MUcadete
Dopingte
metniWADA(Di.jnya
Listesiresmi
Yasaklilar
fark[rtr$tnda
biranram
herhansr
;;;*:lX*m:Hiiiil::dana
yaynra"';.'r";,1;;;;;
orarak
Fransrzca
serebirecek
qEViRi
RESMioLMAYAN
Dunya
(WADA),
Dopingle
Mi.rcadete
Ajansr
Turkiye
Dopingte
Mucadete
Komisyonun
a ?016yrliyasaklrlar
Listesi'nin
Tijrkqemetinterinin
haztrtanmasrndaki
de$erU
katkrlarrndan
dotayrtakdirve tegBkkurterini
bitdirir.
2016YtttYasaklrtar
Listesi'nin
bu yottatum dunyaulketerince
paylagrml,
WADA'nrn,
resmimerciterin
ve
sportifkurumtartn
sporudopingden
anndtrma
yonetikotarakqatrgabitmeteri
ortakamactna
iginolanak
saglamaktadrr,
Qeviri:Prof.Dr. RiigtiiGiiner
51, 52, S4'4' 54'5' 56'A
4.2.2. MADDESiUYARINCA
KURALLARI'NIN
MUCADELE
DUNYADOPiNGLE
YASAKLI
DI9INDAK|TUM
vE Mr, M2vE M3GRUpLARINDAK|vASAKLTy0NTEMLER
MADDELER
oiupr_nnrr.roAKi
DE6ERLENDiRiLECEKTIR.
OLARAK
MADDELER'
"TANIMLANMIS
MADDELER
YASAKLIMADDELER
MADDELER
ONAYLANMAMIS
ele
Listeninbundansonrakib6t0mterinde
kurutugundan
sa$hk
bir
resmi
herhangi
ve
altnmamtg
insantedavisiite itgitionayalmamq (tjrnefin;ktinik
ya da Uretimi
oncesiya da ktinikgetigimagamastndaki
durdurutmugilaqtar,tasartmilaqlar,yalntzveteriner
onayveritenmaddeler)
hekimtikteku[[antlmasna
farmakotojikmaddelerher zamaniqinyasaktanmtgttr.
MADDELER
ANABOLiK
yasaklanmtgttr.
ku[[antmt
madde[erin
Anabolik
RS)
ANDROJENS
i KT E R O i D L E( M
1 .A N A B O L | K
agagrdaki
(vUcudun
MS'ler
iiretmedi!i)
a. Eksojen*
gibidir:
(5o-androst7p-diot);
1-ene-30,1
1-Androstenediol
-Androstenedione
(5o-androst1-ene-3,I 7-dione);
1
(17g-hydroxy-5o-androst1-en-3-one);
I -Testosterone
(4,
hydroxyandrost-4-enI
70-di
4-Hydroxytestosterone
3-one);
(estr-4-ene-3'
I 7-dione);
I 9-Norandrostenedione
(estr-4-ene-39,
170-diot);
Botandio[
Bolasterone;
Boldenone;
(androstaI 7-dione);
1,4-diene-3,
Boldione
Calusterone;
Clostebot;
I 7o-ot);
(11,2]oxazoto[4',5':2,3]pregna-4-en-20-ynDanazol
(4-chloro1
70Dehydrochlormethyltestosterone
1,4-dien-3-one);
hydroxy-17o-methylandrosta( I 7o-methyt-50-androst-2Desoxymethyttestosterone
en-170-ot);
Drostanolone;
(19-norpregna-4-en-1
7o-ot);
Ethytestreno[
Fluoxymesterone;
Formebolone;
(17o-methyt
Furazabo[
[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5079-o[);
androstan-1
Gestrinone;
Mestanolone;
Mesterolone;
I ,4(179-hydroxyI 7o-methylandrostaMetandienone
dien-3-one);
Metenolone;
Methandriot;
( 170-hydroxy-2o,
17o-dimethyt-5oMethasterone
androstan-3-one);
(170-hydroxy17o-methylestra-4,9Methytdrenotone
dien-3-one);
(170-hydroxyI 7o-methyt-5oMethyt-1-testosterone
-en-3-one);
androst-1
(170-hydroxy17o-methylestr-4Methylnortestosterone
en-3-one):
Methyltestosterone;
7o(methyttrienolone,
170-hydroxy-1
Metribo[one
I ] -trien-3-one);
methy[estra-4,9,
Mibo[erone;
Nandro[one;
Norboletone;
Norclostebo[;
Norethandrolone;
0xabolone;
0xandrolone;
Oxymesterone;
0xymethotone;
1'H(179-t(tetrahydropyran-2-yt)oxy]Prostanozo[
3l- 5o-androstane);
pyr azolol3,l+:2,
Quinbotone:
Stanozotoh
Stenbo[one:
(17-hydroxy18a-homo-I 9-norTetrahydrogestrinone
I I -trien-3-one);
I 7o-pregna-4,9,
(17g-hydroxyestr-4,9,1
1-trien-3-one);
Trenbolone
ve benzerkimyasalyapryave biyotojiketkiteresahip
diqermadde(ter).
b. Endojen**(vijcudun dogal otarak ijrettigi)
AA5'terin drgarrdan vilcuda uygutanmasr
yasaktanmt$ttrl
A n d r o s t e njeodt( a n d r o s t - 5 - e n e I-730 -, d i o t ) ;
A n d r o s t e n e d i o( anned r o s t - 4 - e n e7- 3- d, 'ilo n e ) ;
( i 7p-hydroxy-50-androstan-3Dihydrotestosterone
one);
(dehydroepiandrosterone,
Prasterone
DHEA,
3B-hydroxyandrost-5-en17-one);
Testosterone;
ve onlannagagrdakiterte
srnrrllotmayanmetabolitve
izomerleri;
3B -H y d r o x y - 5 0 - a n d r o sI 7
t a- n
o -n e ;
5 o - A n d r o s t a n e -13
70
o ,- d i o [ :
5 q - A n d r o s t a n e1
-730 -, d i o t ;
5 o - A n d r o s t a n e1-73o8-, d i o t ;
5 q - A n d r o s t a n e1
-73F
0- d l o t ;
5 B- A n d r o s t a r3r e0-I, 7 0 - d i o t ;
7 o -H y d r o x y - D
EH
A;
7 B -H y d r o x y - D H E A ;
4 - A n d r o s t e n e d( a
i onl d r o s t - 4 - e n e -13700,- d r o l ) ;
5 - A n d r o s t e n e d i (oanned r o s t - 5 - e n eI 7- 3- d, i o n e ) ;
7-KCtO-DHEA;
19-Norandrosterone;
I9-Noretiochotano[one.
A n d r o s t - 4 - e n e -I 37qo,- d i o t ;
A n d r o s t - 4 - e n e -13
70
B,- d i o t t
A n d r o s t - 4 - e n e -I 3
7F
o -, d i o t ;
A n d r o s t - 5 - e n e -i 3
70
o ,- d i o t :
A n d r o s l - 5 - e n e -13700,- d i o l ;
A n d r o s t - 5 - e n e -I 3
70
o ,- d i o t ;
Androsterone;
Epi-dihydrotestosterone;
Epitestosterone;
Etiochotanotone
2 , D i 6 E RA N A B O L |M
KADDELER
A g a g r d a k i l ekrai p s a ra, n c a kb u n l a r l as l n l r hd e g i t d i r ;
C t e n b u t e r ost e, g i c ia n d r o j e nr e s e p t o rm o d u [ a t o r t e r i
(SARM
t e r o r n e g i n ;a n d a r r n ev e o s t a r r n e )t i, b o l o n e ,
zeranot
ve zilpaterot
Bukrsrmda:
* "eksojen"
sozcuQu,
normalkogultarda
vucuttarafrndan
doga[otarakuretilemeyen
bir maddeyiifadeeder
. * " e n d o 1 e ns"o z c u g u ,
v u c u t t a r a f l n d a nd o g a t o t a r a r
uretilebilen
bir maddeyiifadeeder.
PEPTID
HORM ONLAR,
BUYUM E
FAKTORLENI,
iI-Oil-iMADDELER
VE
l,tiurrixlrn
Agagrdaki
maddelerve benzerkimyasalyapryaveya
b e n z e r b i y o t o l i ke t k i t e r e s a h i p d i g e r m a d d e t e r
yasaktanmrgttr:
i . E r i t r o p o i e t i n - R e s eapgtoonr i s t [ e r i :
1 , ' lK a ny a p t m t nury a r r cr n
( Er S A l a ro)r,n e Q i n ;
r addete
D a r b e p o i e(t d
i nE P 0 ) ;
(EP0);
Erythropoietins
FPt
t-ra
EPO-mimetik peptidler (EMP), ornelin:
CNTO530ve peginesatide;
methoxypotyethylene
g t y c o t - e p o ebt e
i nt a( C E R A )
1 , 2E r i t r o p o i e ot ilkm a y a n
E P O - R e s e pat ogro n i s t t e r i ,
ornegin:
ARA-290;
a s i a l oE P O ;
.:TN2M\/IAIAd
FPI
I
2 . H i p o k siil e i n d i l k t e n e b i lfeank t o r( H y p o x i a - i n d u c i b t e
f a c t o r- H I F )d u r d u r u c u t aorr,n e g i nc: o b a t vt e F G / t 5 9 2v:e H I Fa k t r v a t o r l co, r n
r ,e 0 i na:r g o nx, e n o n :
3 , S a d e c e r k e k t e r dKe o r y o n i kG o n a d o t r o p(iC
n G v) e
L u t e i n [ e g t t r iHc oi r m o n ( L H ) v e o n l a r rs a [ g r [ a t a n
f a k t o r l e r , o r n e Q i n :b u s e r e l i n ,g o n a d o r e l i nv e
leuprorelin;
4. Kortikotropinlerve onlarr salgrlatanfaktorler,
o r n e ! i nc: o r t i c o r e t i n ;
Hormonu(GH)ve onlartsatgttatan
5, BUyUme
HormonuSalgrtatrcr
ayrtcaB0yUme
faktbrter,
HormoneHormon(GrowthHormoneReleasing
sermorelin
or CJC-1295,
ve onunanaloglafl,
GHRH)
HormonuSalgtYaptmt
Bttyttme
ve tesamorelin;
- GHS)'
(GrowthHormoneSecretagogues
Uyarrctlart
ve
anamoretin
ghrelin
6r:
mimetikteri,
dr:ghretinve
(GH-Reteasing
Peptitleri
GH-Salgttatrcr
ipamorelin;
GHRP-6'
iir: alexamoretin,
Peptides- GHRPs),
(GHRP-2)'
ve pralmorelin
hexarelin
faktiirleride
bUyUme
agagrdaki
Bununlabirtikte,
yasaklanmtqttr:
Growth
Faktiirleri(Fibrobtast
BUyUme
Fibrobtast
Factors- FGFs);
GrowthFactor
HepatositB[jyUmeFaktijrU(Hepatocyte
- HGD:
Growth
insUtinBenzeriBiry0meFakttjrii-l(lnsutin-tike
F a c t o r --1I G F - 1 ) voen u na n o l o g l a r l ;
(Mechano
GrowthFactors
Faktorleri
MekanoBOyUme
MGFs);
TrombositKaynakltBUyijmeFaktorii(Ptatelet-Derived
GrowthFactor- PDGF);
Faktiirii(Vascu[arBUyUme
Vask0ter-EndoteliaI
GrowthFactor- VEGF)
Endothetiat
ve yanrsrrakas,tendonveyaba! proteinlerinin
enerjikullantmtnt,
damarlanmay,
sentezini/yrktmtnt,
veyakas tif tipiddnijgUmtjnU
rejeneratifyeteneQi
faktijrU.
bir biryUme
herhangi
etkiteyen
BETA-2AGONISTLER
biltiin Beta-2 agonistter
drgrnda,
Agagrdakiter
dve [- de dahi[ otmak
ornegin;
itgili,
varsa
yasaklanmtqttr.
UzerebittUnoptikizomerleri
.
.
.
(24 saal
satbutamol
Sotunumyotuytakullanttan
aqmamak
dozu
iqindeen fazta1600mikrogram
kogutuyla);
Solunumyoluytakullantlanformoterol(24 saal
igindeen fazla54 mikrogramdozu agmamak
ve
ko$uluYla);
Ureticilerintedavi amaglt ijnerdikleridozda
salmeteroI
so[unumyoluylaku[[anrlan
Uzerinde
dijzeyinin
idrarda1000nanogram/mitititre
dUzeyinin
40
nanogram/mililitre
ve
idrarda
salbutamoI
gununbulunmast
yogunlu
formoteroI
iizerinde
ku[[anrldtgt
tedaviamacryla
bu maddelerin
durumunda,
ve Sporcu,bu anormalbulgunun,
varsaytlmayacaktrr
tedaviamagltve solunumyoluytayukandabetirtiten
ba!tr
maddelere
a[lnm19
dozlartagmamakkogutuyta
yoluyta
inceteme
farmakokinetik
kontrottU
otduQunu
Aykn AnalitikBulgu olarakkabukanttlayamadrkga,
edilecektir.
VEMETABOLIK
HORMON
MODULATORLER
Agagrdakihormon ve metabolikmodirlattjrler
yasaklanmtgttr:
1. Aromataz Inhibit6rteria9a[rdakiterikapsar, fakat
srnrrh
degildir
bunlarta
7 trione(6-oxo);
4-Androstene-3,6,1
Aminoglutethimide;
Anastrozo[e;
I 7-dione
1,4,6-triene-3,
Androsta(androstatrienedione);
Exemestane;
Formestane;
Letrozole;
Testotactone.
(SERM'ter)
2. Segiciostrojen reseptdrUmodUtat6rleri
deQi[dir:
srnrrh
bunlarla
fakat
kapsar,
agagrdakiteri
Ra[oxifene;
Tamoxifen;
Toremifene.
kapsar,
madde[er,agaIrdakiteri
3. Diger anti-<istrojenik
degildir:
stnrrh
fakatbuntarta
C[omiphene;
Cyclofeni[;
Fulvestrant.
4 . Miyostatin igtev(ter)inimodifiye eden maddeler
kapsar,fakat bun[ar[aslnlrh degitdir:
agagrdakiteri
inhibittjrleri.
miyostatin
modUtator[er:
5 . Metabolik
5.1 AMP aktif protein kinazrAktivatorteri(AMPK)'
ve
AICAR;
ijrneqin;
PeroxisomeProIiferatorActivated Receptor6
GW1516;
(PPARO)
orne0in;
agonistteri,
ve insijlinmimetikleri;
5 . 2 insutinler
5.3 Meldonium;
5.4 Trimetazidine.
YONTEMLER
YASAKLI
K A f !V EK A I NU R U N L E R I N I N
UYGULAi'IMASI
ID R A RS O K T U R I . J C UVLE
ER
M A S K E L E Y IM
CAI D D E L E I ?
A g a g r d a ky i i n t e m t eyr a s a k t a n m t g t t r :
l,
A g a Q r d a k i d r a r s o k t d r u c u t e rv e m a s k e t c y i c r
Herhangr brr miktardakr otolog,
a t t o j e n i(kh o m o t o gv)e y ah e t e r o l okga nv e y ah e r h a n g i
b i r k a y n a k t aenl d ee d r t m ie5r i t r o s iut r u n t e r i ndi no l a g t m
s i s t e m i nvee r i l m e syia d aa l r n rtpe k r a vr e r i t m e s i ,
r iyotolik
m a d d e l ei rl e b e n z e kr r m y a s ayta p r y av e b e n z e b
e t k i l e rsea h i po t a nd i 0 e rm a d d e ( l eyra) s a k t a n m t g t t r
eu n l a r
B a h s gi e g e nm a d d e t e r lset n t r hk a l m a m a ki . i z e r b
2 . E k o l a r a ko k s i j e nv e r i t m e s i n ihna r i c i n d e0,k s i . l e n i n
a q a g r d a k i t ek raip s a r r
o Desmopressin
a I r m r ntra, $ r n m a s rvnerd a g t l t m tynat p a yo t a r a ka r t l r a n ,
p ;r o b e n e s i dp; t a z m a g e n i g [ e t r c t t e r
a g a g r d a k r [kear ip s a y a nf a, k a tb u n t a r t sat n t r lot L m a y a n
o r n e ! i n ; g t i s e r o tv e i n t r a v e n b zo t a r a k a [ b u m i n ,
yontemter:
dekstran, hydroxyethyt starch ve mannitoI
uygulanmasl
E k o k s i l e n v e r i [ m e s id r g r n d aP, e r f t o r o k i m y a s a t [ a r ;
n A c e t a z o t a m i daem; i t o r i d eb; u m e t a n i d e
ca
; nrenone;
e
f a p r o k s i r (aR[ S R 1 3v)e m o d i f i y e d i t m i gh e m o g t o b i n
chlortatidone; etacrynic acid; furosemide;
u
r u n l e r io, r n e g i r hr te m o g t o b it ne m e t lki a ny e r i n it u t a n
s
p
i
r
o
n
o
l
a
c
t
o
n
t
i
e
y
;
a
z
i
d
t
e
r
,
i n d a p a m i dm
e ;e t o t a z o n e ;
i l r u n t e rv e m i k r o k a p s u t l e n mhiegr n o g t o b runr u n [ e r i
ch
e t, o r o t h i a z i dvee
o r n e Q i n ;b e n d r o f l u m e t h i a z i d
uygutanmasr,
h v d r o c h t o r o t h r a z i tdrei a: m t e r e n ev e v a p t a n l a r ,
o r n e Q i tno: t v a p t a n ,
3 . K a n y a d a k a n b i l e E e n l e r i nhienr h a n gbi i r f o r m u n u n
fi z i k s e I y a d a k r m y a s a l y o l l a r t a d a m a r l q l n e
A g a g r d a k i tyear s a k l a n m a m t q t t r :
uygulanmast,
.
D r o s p i r e n o n pe a; m a b r o m v; e k a r b o n i ka n h t d r a z
(
o
r
:
v
e
r n h i b i t o r i e rorfnt a t m i k u t t a n r m r d o r z o t a m i d
brinzotarnide)
eblgeseI otarak
" Diq hekimtigi anestezisrndb
felypressin
kut[anrtan
K I M Y A S AVLEF I Z I K S E L
Herhangibir zamandaya da MusabakalEindeSporcunun
idrar
egikdegeresahipmaddelerin
aqagrdaki
OrneQinde
birtikte
herhangi
maddelerle
veyamaskeleyici
sokturucu
b i rr n i k t a r dtae s p iet d i t m e sfio; r m o t e r os[a, t b u t a m o l ,
e ,e t h y t e p h e d rvi neep s e u d o e p h e d r i n e
cathrnep
, h e d r i nm
gerekenTedavi
Amaglr
o maddeiginahnmast
saptanlrsa,
ve diQer
otarakidrarsokturUcu
Kullanrmistisnasrnaek
Kullanrm
maddeteriqinde TedaviAmaELr
maskeleyicr
bu durum,brrAyhn AnalitikBulgu
/s/rsnast
attnmadtkqa,
o l a r a kd e g e r [ e n d i r i l i r
MUDAHAI-E
A g a ! r d a kyi i i n t e m[ e r y a s a k t a n m l S t t r :
1.
Doptng Kontrolleri strastndaattnan
0rneklerin geqertitiginive butuntii0unubozmak
etmek
B u n i a rb,a E k a s r ni dr nr a r t nkru [ [ a n mvae / v e y ai d r a r
s a f t r $ rbnor z m ag t b i g t e m l e r i
d e g i g t i r mvee, / v e y a
t te g i t d i r
k a p s a ro,r ;p r o t e a z t aarn, c a kb u n l a r lsat n t r d
?.
i u d a h a t e tveer y ak t i n i k
Hastano
e r t a m r n d ca e, r r a hm
u
y
g
u
l
a
n a n i adr trng r n d6as a a t t i k
i n c e l e m e tsetrr a s t n d a
d
a
m a ri g i n ez e r kv e / v e y a
m
L
'
d
e
n
f
a
z
[
a
s u r er q r n d5e0
e n j e k s i y Ioanr
G E ND O P{ G I
S p o r t i fp e r f o r m a n s la r t t r m a o t a s t t t g t
n e d e n i y t ey a s a k l a n m t qy t i n t e m t e r :
1 . N u k t e i ka s i t t e r i ny a d a n u k t e i ka s r t a n a t o g t a r t n l n
p o l i m e r l e r i nt ri na n s f e r t ;
N o r m a I y a d a g e n e t i k o l a r a k m o d i f i y ee d i t m i g
utlantmr
h U c r e t e rki n
EKOLARAK,AsA6lDAKi
so'DANs5'E vE Mt'DENM3'EKADARoLAN KATEGOR|LERE
TANTMLANAN
vuKARTDA
R:
lMlYASAKLANMI$Tl
xRresoRiteniH MUsneRxligiruor KULLAN
MADDELER
YASAKLI
UYARICILAR
iirnelin; d- ve l- tiim optik
Tilm uyancrtar,
izomerleride dahitolmaklizere
yasaklanmtgttr.
Uyarrcrlaraga!rdakilerikapsamaktadtr:
UYarlcllar:
a: Tantmlanmamtg
Adrafinit;
Amfepramone;
Amfetamine;
Amfetaminil;
Amiphenazole;
BenfIuorex;
Benzylpiperazine;
Bromantan;
Clobenzorex;
Cocaine;
Cropropamide;
Crotetamide;
Fencamine;
Fenetylline;
Fenfluramine;
Fenproporex;
(carphedon)];
Fonturacetam
[4-phenytpiracetam
Furfenorex;
Mefenorex;
Mephentermine;
Mesocarb;
Metamfetamine(d-);
p-MethytamPhetamine;
Modafinit;
Norfenfluramine;
Phendimetrazine;
Phentermine;
Prenylamine;
ProIintane.
Bu listede betirtitmeyenuyartcttarTantmtanmtgMadde
de$erlendiritir.
Kapsamtnda
UYarrcttar:
b: Tanrmlanmtg
Benzfetamine;
Cathine**:
mephedrone,
orne$in:
ve analoglarr,
Cathinone
ve o- pyrrotidinovalerophenone;
methedrone,
Dimethytamphetamine;
Ephedrine***;
(adrenaline);
Epinephrine****
Etamivan;
Etilamfetamine;
Etilefrlne;
Famprofazone;
Fenbutrazate;
Fencamfamin;
Heptaminot;
ine);
(parahydroxyamphetam
Hydroxyamfetamine
lsometheptene;
Levmetamfetamine;
Mectofenoxate;
ine;
MethytenedioxYmethamPhetam
Methylephedrine***;
ine(dimethytpentylamine);
Methylhexaneam
Methytphenidate;
Nikethamide;
Norfenefrine;
Octopamine;
0xilofrine(methylsynePhrine);
PemoIine:
Pentetrazo[;
ve t[irevleri;
Phenethylamine
Phenmetrazine;
Phenpromethamlne;
Propylhexedrine;
Pseudoephedrine*****;
Selegitine;
Sibutramine;
Strychnine;
ine);
ine(methytenedioxyamphetam
Tenamfetam
Tuaminoheptane;
NARKOTIKLER
veya benzer kimyasaIyapryaya da benzer biyotojik
etkiteresahip diQermaddeterikapsar,ancakbunlarta
s r n r rdl re g i l d i r
.
.
*
yasaklanmlltlr:
Agagrdakiler
Buprenorphine;
Dextromoramide;
D i a m o r p h i n( eer o r n ) ;
Ctonidine,
F e n t a n yv te t u r e v t e r t ;
T o p i k a t / o f t a t mkiuk t l a n t m t a r t njdmar d a z ovl e 2 0 1 6
Hydromorphone;
i z t e m e P r o g r a m t n dyae r a [ a n u y a r l c l t ayr a s a k l l
Methadone;
degttdtrMorplrine;
0xycodone;
Bupropion,kafein,nikotin,feniLefrin,fenitpropanotamtn,
0xymorphone;
prpradotve sinefringibr 2016 lzleme Programt
Pentazocine;
Madde
dahiteditmigotanmaddelerYasakh
kapsamtna
Pethidine.
kabuledrlmemektedir.
mitititrede5
Kathin: idrardaki konsantrasyonunun
mikrogramdan daha fazla otmast durumunda
saklanmtgttr.
edrin ve metilefedrin:Herhangrbirisinrnidrardakt
dahafazla
10mrkrogramdan
mitilitrede
konsantrasyonu
otmasrhalinde
Yasaklanmlgtlr.
gtlr
yasaklan
ldrardaki konsantrasyonunun
ine:
Pseudoe
milititrede 150 mikrogramdandaha fazta olmast
durumunda
Yasaklanmlstlr
K A NN A B IN OID L E R
A g a g r d a k i l eyr a s a k l a n m l g t l r :
e ,s r a r
, arihuana
D o g a lo, r n e g i nk;a n n a b i sh,a g h i gm
(THC)
ya da sentetikdelta9- tetrahydrocannabinoL
K a n n a b r n o ibde n z e r im a d d e t e r( C a n n a b i m i m e t i c )
ornegin: "Spice" olarak bitinen sentelik
k a n n a b i n o i c jJt W
e rH
, - 0B1,J W H - 0 7 3F'I U - 2 1 0
GLUKOKORTIKOIDLER
A g r z d aa
n [ t n a nd, a m a ri g i n ek, a s i g i n ev e y a
gtukokortikoidter
uygulanan tum
rektat
yasaktanmlstlr.
ALKOL
Atkot (etanot) agagrdaki sporlarda sadece
Miisabaka igindeyasaklanmlgtlr.Tespiti,nefes
Dopingihtategigi
anatiziile belirlenecektir.
kan
velveya
egittir.
kandaki0,10 gram/Litrealkolyogunlu!una
.
HavaSportan(FAl)
.
Okqutuk(WA)
.
(FlA)
Otomobit
.
(UlM)
S0ratTekneciti0i
B E T AB L O K EE D I C I L E R
Beta-btokeediciter,agagrdakispor dallannda
yalntzca MUsabaka iqinde yasaklt olup'
Dqrndadayasaklanmtgttr'
takdirdeMAsabaka
betirtitdigi
.
.
.
.
.
.
.
.
Okqutuk(WA)*
Otomobit(FlA)
(WCBS)
Bilardo(bUtijndisiplinter)
(WDF)
Dart
Gotf(lGD
(ISSF,
IPC).
Attctltk
(FlS)kayaktaatlama,serbest
Kayak/Snowboard
stit takta atma/yarlm silindir ve snowboard
air
yarrmsitindir/big
SualttSportart(CMAS)patetliveyapatetsizsabit
agrrtrktrapnea, paletti veya paletsiz dinamik
apnea,serbestdaltgapnea,denizdeserbestda[6
datrg,statikapnea,hedefvurma
apnea,zrpktnta
a{rrltkltaPnea.
ve de$igken
*MlsabakaDrytnda
da yasaklanmtgttr'
kapsar,fakat bunlarta
Beta-btokeediciter,agagrdakiteri
de!i[dir:
srnrrtr
Acebutolo[;
Alprenolol;
Atenotoh
Betaxoloh
Bisoprolo[;
Bunolo[;
Carteoloh
Carvedilo[;
Celiprolot;
Esmolot;
Labetalol;
LevobunoIol;
Metiprano[o[;
Metoprolot;
Nadoloh
0xprenolo[;
Pindotot;
Propranoloh
Sotalol;
Timolol.
WORLD
ANTI.DOPING
AGENCY
| 6 Eyltll2015
2 0 1 6Y a s a k t[ra r L i s t e s i
BaElrcaDegigiktiklerin 1zeti ve AEtklayu Notlar
VEY6I.ITEI,|IER
OLANMADDELER
HERzAMANYASAKLI
KULLANIMI
Dl$l)
(MUsABAKA
iEivruusnBAKA
MADDELER
YASAKLI
ve Mimetikter
i[qitiMaddeter
BuyumeFaktorteri,
HormonLar,
s2.Peptid
brnek
faktoredahaevrensetbir
satgrlatan
edicihormon
. Leuproretin,
luteinize
gonadotropin
ve
koryonik
yerrniaLmtgttr.
otaraktriptorelinin
.
,
ekLenmistir
Listeye
aqtstndan
agonistlerint'kapsamast
reseptbr
butirninsULin
mimetikLerr,
insuLin
yonunde
performansartrrmakamactylakutlanrldrgr
sporculartarafrndan
Meldonium(MiLdronate),
ekLenmtgtir'
Listeye
butundu0undan
kanttLar
ve Vas
S5-ldfarStrXttlrucir
. K a r b o na
n I m ikku t [ a n t m tinz ai nv e r i t m i g t i r .
i kn h i d r ai zn h r b i t o r [ e roi nf t a
I A D D E L EVREY 0 N T E M L E R
q i r u OK
e U L L A N I MYIA 5 A K LM
M U S A B A Ki A
5!.tjrcruIbt
.
K [ o n i d rknu L l a n t m ti zn ianv e r i l r n i g t i r
YASAKLIMADDELER
KULLANIMI
SPORLARDA
BEL|RLi
P l .A L k o L :
uzerine,bu Federasyon'
(FlM)talebininde$erlendrritmesi
. ULustararasr
[:ederasyonunun
MotosikLet
qrkartr[mrgttr
sporlar[rstesinden
birdopingaracrotarakyasaklandrgr
aLkottjn
a[trnda
kendtkuraLlarr
Federasyonunun
Motosik[et
Utus[ararasr
konusunda
WADA,aLkotku[[anrmr
yapacaQtnr
bi[mektedir'
gerekLi
duzenLemeLeri
izlepte PRocRAMI
.
.
t raps a k t r L
l ai sr t e s i neek t e n m r 5 t i r
z l,e m eP r o g r a m t n dqarnk a r t r Y
M e t d o n r uim
grkartrlrrrtgttr'
Programtndan
lzleme
orantve tapentadoI
morfin/kodein
Hrdrokodon,
t0
WORLD
ANTI-DOPING
AGENCY
PROGRAMI*
2OI6IZLEME
konulmugtur:
maddeler2016izlemeProgramtna
Aga$rdaki
1.Uyanotar:
Yatnzca Miisabaka iginde, Bupropion, kafein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin,
pipradrol ve sinefrin.
2. Narkotikler:
Yalntzca Miisabaka igindet Mitragynineve tramadol'
3. Gtukokortikoidler:
Miisabaka iginde (orat, intravenijz, intramusk1ler veya rektal uygulama yollan dqrnda)
ve Miisabaka Dryrnda(her ttlrlil uygulamayollan)
4. Telmisartan:
Mlisabaka iEinde ve Miisabaka Dryrnda'
* Dunya Dopingle MhcadeleKuralhrt'nrn 4.5. naddesi uyannca "VADA; imza sahibi raraflar ve hiiktimetlerle
olasilEnt
istigaie Ei;de: yasakllar Listesi'nde yer almayan ancak, sporda kdtll amagh kullanlabilme
pnogramt
izleme
bir
iligkin
deijerlendirmek amaayla wADA'ntn gdztem altrnda tutmak istediQi maddelere
olugturacakttr."
l1
www.wada-ama.org
WORLD
ANTI"DOPING
AGENCY
p l a yI r u e
t2
Download

rUnxive xouisvoltu - Türkiye Eskrim Federasyonu