T.C.
SAKARYA
1. İDARE Mı\HKEMESi
ESASNO
:2014/1158
KARAR Nü : 1015/930
DAVALI
����������
:
İT
İM
-S
EN
DAVACI
���������� : AHMET ÖZKAN ADINA AKTİF EÔİTİMCİLER SENDİKASI
VEKİLİ
: AV.
����������
SAKARYA VALİLİÔİ
VEKİLİ
:
AY.
����������
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Bürosu
Adapazarı/SAKARYA
DAVANIN ÖZETİ ____ : Öğretmen olan ve Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Anadolu
Lisesi'ndeki ikinci görev ile yürüttüğü okul müdürlüğü görevi Kanun ile sona eren, tekrar
yöneticilik görevine görevlendirilip görevlendirilmeyeceğinin belirlenmesi maksadı ile hakkında
düzenlenen Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin
Değerlendiıme Forumu'nda 70,50 puan değerlendirme puanı alan davacının görev süresinin
uzatılmamasına dair işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ
. Davacı hakkında yapılan değerlendirme sonucu 75,00 puanın
altında değerlendirme puanı alması nedeniyle görev süresinin uzatılmadığı, tesis edilen işlemin
hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
EĞ
TÜRK MİLLETİ ADINA
AK
T
İF
Karar veren Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendikten sonra işin
gereği görüşüldü:
Dava, öğretmen olan ve Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Anadolu Lisesi'ndeki
ikinci görev ile yürüttüğü okul müdürlüğü görevi Kanun ile sona eren, tekrar yöneticilik
görevine görevlendirilip görevlendirilmeyeceğinin belirlenmesi maksadı ile hakkında
düzenlenen Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin
Değerlendirme Forumu'nda 70,50 puan değerlendirme puanı alan davacının görev süresinin
uzatılmamasına dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
652 sayılı Millı Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin "Atama" başlıklı 37/8 inci maddesinde, "Okul ve Kurum Müdürleri,
İl Millı Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya
Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Yali tarafından döıt
yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi
dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi
yönünden kazanılmış hak doğurmaz" hükmüne yer verilmiştir.
10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmı Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin "Müdürlük
Görev Süresinin Uzatılması" başlıklı 15 inci maddesinde, görev sürelerinin uzatılmasını isteyen
müdürler elektronik ortamda başvuruda bulunacağı, müdürlükte dört yıllık görev süresini
dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran
müdürlerin, Ek- 1 'de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
UYAP Bilişim Sisıeıııindc yer alan bu dokümana hııp://vatandas.uyap.gov.ır adresinden X/fdGOw - kwhtHFW - 8wY8FrL - 2sJ9RA= kodu ile erişebili rsiniz.
T.C.
SAKARYA
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS Nü
:2014/1158
KARAR �O : 2015/930
AK
Tİ
F
EĞ
İT
İM
-S
EN
Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği, kuralına yer verilmiş; Yönetmeliğin
"Müdürlük Görev Süresinin Görev Yapılmakta Olunan Eğitim Kurumunda Uzatılması" başlıklı
16 ncı maddesinde, dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta
oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev
süreleri, Ek-1 'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75
ve daha üstü puan almaları halinde, il millı eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile
uzatılacağı kuralına yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; öğretmen olan ve Sakarya İli, Serdivan İlçesi,
Serdivan Anadolu Lisesi'nde okul müdürlüğü görevi yapan davacının 652 sayılı KHK'nin geçici
1O uncu madde ine istinaden davacının müdürlük görevinin sona erdiği, görev süresinin
uzatılması talebine binaen, davacı hakkında düzenlenen Yönetmelik ekinde yer alan Görev
Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Fonnu'nda davacının 70,50 puan
alması üzerine değerlendirme puanının 75 puanın altında kalmasına istinaden müdürlük görev
süresinin uzatılmaması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelere göre; davacı hakkında değerlendinnelerde
bulunanlardan, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü'nün bu görevlere başladığı
tarihten itibaren, davacının müdür olarak görev yaptığı süre içerisinde 6 ay birlikte
çalışmadıkları anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin
Değerlendirme Formu'nda yer alan değerlendirme kriterlerine cevap verilebilmesi, okul müdürü
hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması, bunun için
de makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden, böyle bir şartın Eğitim Kurumundaki En
Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenler için aranırken İlçe Milli Eğitim
Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube
Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin dyrdurulduğu hususu
dikkate alındığında, davacı hakkında değerlendirme yapabilmek için gerekli ve yeterli bir süre
birlikte çalışma koşulunu sağlamayan idareci tarafından yapılan değerlendinne üzerine
davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 137,20-TL
yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
uyarınca belirlenen 750,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
resmi posta pulu kullanılarak karşılanan 10,00-TL posta giderinin davacıdan tahsili için ilgili
Vergi Dairesine müzekkere yazılmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün
içerisinde Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 14/10/2015 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Üye
Üye
YARGILAMA GİDERLERİ
25.20 TL
Başvumıa Harcı :
Karnr Harcı
25.20 TL
Vekalet Harcı
3.80 TL
Posta Gideri
83,00 TL
TOPLAM
137.20 TL
2
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vaıanda .uyap.gov.tr adresinden X/fdGOw - kwhtHFW - 8wY8FrL - 2sJ9RA= kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Esastan iptal kararı 2015/930 Sakarya1 için tıklayınız