T.C.
KOCAELİ
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1242
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI): YAŞAR DENİZ KÖSEALİ
VEKİLİ: AV. FAHRİYE YİĞİT
Karabaş Mh. Şehit Musa Sk.No:15 Doruk Apt. K:2 İzmit/KOCAELİ
KARŞI TARAF (DAVALI): KOCAELİ VALİLİĞİ
VEKİLİ: AV. SELİN GÜÇLÜ
Karabaş Mh. Rauf Orbay Sk. No:16 İzmit/KOCAELİ
İSTEMİN ÖZETİ: Davacının "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu"gereğince yapılan değerlendirme sonucunda 58 puan alarak başarısız
sayılma işleminin ve bu sebeple müdür olarak görev yaptığı Kocaeli İli Gölcük İlçesi
Hisareyn Merkez İlkokulu'nda görev süresinin uzatılmaması işleminin hukuka aykırı
olduğu,objektif değerlendirme kriterlerine aykırı olarak subjektif değerlendirme yapıldığı,
görevinde başarısız olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı iddialarıyla iptalive yürütmenin
durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davacının 6528
sayılıkanun uyarınca müdürlük görevinin sona erdiği, yönetmelik uyarınca yapılan
değerlendirme sonucunda davacının 75 puanın altına kalması sebebiyle görev süresinin
uzatılmadığı, yeni getirilen düzenlemeyle eğitim kurumlarında yenilikçi bir eğitim anlayışının
getirildiği, eğitim kurumlarına yerleşme zihniyetine dayalı olan anlayış terk edilerek soruların
en aza indirgenmesinin amaçlandığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava, davacının "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme
Formu"gereğince yapılan değerlendirme sonucunda 58 puan alarak başarısız sayılma
işleminin ve bu sebeple müdür olarak görev yaptığı Kocaeli İli Gölcük İlçesi Hisareyn
Merkez İlkokulu'nda görev süresinin uzatılmaması işleminin işlemin iptali istemiyle
açılmıştır.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl
Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul
/
T.C.
KOCAELİ
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1242
veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
dört yıllığına görevlendirileceği, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması,
süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve
esasların yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almıştır.
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin dört yıllığına
görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici
olarak görev yapılamayacağı, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla
sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin
görevlerinin, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde
sonlandırılacağı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek
isteğinde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev
yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemeyeceği hükümleri yer almış, 15. maddesinde;
Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda başvuruda bulunacağı,
Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz
yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim
Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş, 16.
maddesinde;Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları
eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev sürelerinin,
Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha
üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile
uzatılacağı hükümleri yer almıştır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmeye tabi
tutulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli eğitim
müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler, öğretmenler kurulunca seçilen iki
öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından
evet yada hayır ile doldurularak değerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin
karşılığında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi
suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı, bu puanın
altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Gölcük Hisareyn Merkez ilkokulu müdürü olarak
görev yapan davacının, görev süresinin uzatılmasıyla ilgili hakkında düzenlenen
değerlendirme formunda kendisine58puantakdir verildiği, 75 puanın altındakalması nedeniyle
görev süresinin uzatılmaması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Olayda davacı hakkında doldurulan değerlendirme formunun incelenmesinden, ilçe
/
T.C.
KOCAELİ
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1242
milli eğitim müdürünün 23 sorudan 5 ini "evet" 18 ini "hayır" olarak, ilçe milli eğitim
müdürlüğünde görev yapan insan kaynakları şube müdürünün 19 sorudan 8 ini "evet" 11 ini
"hayır" olarak, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürünün 8 sorunun 4 ünü "evet" 4 ünü
"hayır" olarak, eğitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenlerin
10 sorununun tamamını "evet" olarak, öğretmenler kurulunca seçilen 1. öğretmenin 10
sorunun tamamını "evet" olarak, 2. Öğretmenin 10 sorudan 9 unu evet 1 ini hayır olarak, okul
aile birliği başkanı ve başkan yardımcısının 10 sorunun tamamını "evet" olarakdeğerlendirdiği
anlaşılmaktadır.
Yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri Değerlendirme Formu incelendiğinde, değerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz
eden düşünce yapısı, tavır ve davranış, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden oluştuğu, bu
kriterlerin evet ya da hayır ile doldurulacağı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi
öngörülmüş olup, bu duruma göre, hakkında değerlendirme yapılan yönetici için idareyi
temsilen değerlendirmede bulunan ilçe milli eğitim müdürlüğü personelince puan verilmeyen
kriterler bakımından, puan vermemenin dayanağının, somut bilgi ve belge ile açıklığa
kavuşturularak ispatlanması gerekmektedir.
Uyuşmazlık konusu olayda ise, dava konusu değerlendirme formunda yer alan bazı
kriterler yönünden ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürleri tarafından davacıya puan
verilmediği, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak değerlendirilebilecek ise de,
bazı kriterlere hayır denilerek puan vermemenin somut gerekçelere dayanması
gerektiği,bununla .birlikte davacının görev yaptığı okulda 2011 yılında yapılan teftiş sonucu
hazırlanan yönetici teftiş formunda; değerlendirme formunda yazılı kriterlere benzer
nitelikteki sorulara dayalı olarak kurumun fiziki durumu, eğitim-öğretim değerlendirme, büro
işleri, yönetim ve çevre ilişkileri ve kendini yetiştirme alanlarında yerinde yapılan denetim
üzerine 100 üzerinden 95 puan takdir edildiği, yine 2014 yılında yapılan denetimde dava
dosyasında puan takdir edildiğine ilişkin bir belge bulunmamakla birlikte davacının görevinde
başarısızlığına ilişkin bir tespitin yer almadığı gibi teftişin olumlu bulunduğu göz önünde
bulundurulduğunda dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve
değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız
olduğu sonucuna varılmıştır.
Yine yönetmelikle getirilen düzenlemelerin değerlendirilmesinden; eğitim kurumu
yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin değerlendirmenin yalnızca idarenin takdirine
bırakılmadığı, idarenin yanında eğitim kurumu çalışanları olan dört öğretmeneve eğitim
hizmeti alan okul aile birliği başkan ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanına da
değerlendirme yetkisi verildiği, bu açıdan idarenin takdir yetkisinin kullanımının yargısal
denetimi noktasında kamu yararı ve hizmet gerekleriaçısından eğitim hizmeti alanlar ve
çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin de göz önünde bulundurulması, idare ile
hizmet alanlar ve çalışanlar tarafından benzer sorulara yönelik farklı değerlendirmeler
/
T.C.
KOCAELİ
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1242
yapılması durumunda bu değerlendirmelerin farklı olmasının gerekçelerinin idarece
açıklanması gerekmektedir.
Değerlendirme formundabazı değerlendirme kriterlerinin benzer ifadelere yer verilerek
farklı değerlendiricilere yöneltildiği, örneğin insan kaynaklarından sorumlu şube müdürü
tarafından "Çalışanların çoğunluğu tarafından onaylanmış açık, anlaşılır ve adil bir
performans sistemi gerçekleştirir." kriteri "hayır" olarak değerlendirilmesine karşın,bu kritere
benzer nitelikte eğitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler,
öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmene yöneltilen " Açık, anlaşılır ve herkes tarafından
kabul gören performans ölçekleri geliştirir, eğitim planlaması yapar." sorusunu üç
öğretmenin"evet" olarak değerlendirdiği, ilçe milli eğitim müdürü tarafından "Personeli
değerlendirme konularında objektif, tutarlı ve adildir." kriteri" hayır" olarak
değerlendirilmekle birlikte, insan kaynaklarından sorumlu şube müdürü tarafından "Kurumda
adil bir yönetim anlayışı sergiler ve çalışanların moralini yükseltir." kriterinin, eğitim
kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler ileöğretmenler
kurulunca seçilen iki öğretmene yöneltilen "Adil bir yönetim anlayışı sergiler ve kurumda
çalışanların moralini yükseltir." kriterinin dört öğretmen tarafından da "evet" olarak
değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda çalışanların davacının yönetim anlayışına
yönelik memnuniyetlerinin sorgulandığı bu sorularda çalışanların olumlu yanıt vermesine
rağmen idarenin davacı hakkında olumsuz değerlendirme yaptığı bu haliyle de
değerlendirmenin objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durumda; davacı hakkında doldurulan değerlendirme formunun, 2011 ve 2014
yıllarında hazırlanan yönetici teftiş formuyla birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilçe milli
eğitim müdürü ve şube müdürleri tarafından "hayır" olarak değerlendirilen kısımlarının
yukarıda belirtilen gerekçelerle nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine
dayanmadan objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olarak doldurulduğu anlaşıldığından
davacının bu değerlendirmeye dayalı olarak müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin
işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu
değişikliklerin zincirleme şekilde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini
etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç
zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması
halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün
içerisinde Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 18/12/2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
/
T.C.
KOCAELİ
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1242
Başkan
SEVDA KÖSEDAĞI
38039
Üye
CÜNEYT UYAR
101768
/
Üye
ÖNDER ARSLAN
101094
Download

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi - Türk Eğitim-Sen