T.C.
MU~ VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say• : 67496438/915/3745694
07/04/2015
Konu: Kuvayi Milliye Egitim Sendikasmm
Kapatllma Karan
)
........................................................................... KA YMAKAMLIGINA
(ilr;e Milli Egitim MUdiirltigU)
MU~ ........................................................................... MUDURLUGUNE
4688 Sayth Kamu Gorevlileri Sendikalan ve Toplu Sozle~me Kanunu r;err;evesinde
126 dosya numaras1 ile kurulan Kuvayi Milliye Egitim Sendikas1 (Kuvayi-Egitim-Sen)' mn
Ankara 11. i~ Mahkemesi tarafmdan kapatllma karar1 verildigine ili~kin Bakanhgtmtz insan
Kaynaklan Genel Mtidiirltigtintin 06.04.2015 tarih ve 3636656 sayth yazlSlyla bildirilmi~tir.
Soz konusu sendikanm Ankara 11. i~ Mahkemesi tarafmdan kapattlma karart
verilmesi nedeniyle ilgili sendikaya Uye olanlann Uyelikleri sona erdiginden aidat
kesintilerinin yapllmamas1 gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Valia.
Milli Egitim Mtidiirti
Ek:
ilgi yaz1 ve eki (4 Sayfa)
Dagttlm:
ilr;e Kaymakamhgma
TUm Merkez Okul ve Kurum Mtidtirltiklerine
Web Sayfas1
T.C.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii
Say1 : 28892082/915.02/3636656
Konu: Kuvayi Milliye Egitim Sendikas1
06/04/2015
DAGITIM YERLERiNE
i1gi
Ankara Va1i1igi Defterdarhk Muhakemat Mtidiir1tigilniln 12/01/2015 tarihli ve
89536160-641.03.01-[04-42284]-1457 sayth yaztsi.
4688 sayth Kamu Gorevlileri Sendikalan ve Toplu Sozle~me Kanunu s;en;:evesinde 126
dosya numaras1 ile kurulan Kuvayi Milliye Egitim Sendikas1 (Kuvayi-Egitim-Sen) hakkmda
Ankara 11. i~ Mahkemesi tarafmdan kapattlma karan verildigine ili~kin ilgi yaz1 ve eki
Karann bir omegi ili~ikte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini arz ve rica ederim.
Fethi Fahri KAYA
Bakan a.
Genel Miidiir V.
Ek: ilgi yazt ve eki (3 sayfa)
Dagttim:
- Merkez Te~kilatt Birimlerine
- 81 il Valiligine
Atatiirk Blv. 06648 K1zliay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Ayrmt!l1 bilgi i~in: Volkan ER~AHAN(~et)
Te1:(0312)4131787
T.C.
ANKARA VAL1Ltlil
Defterdarhk Muhakemat Mildilrlflgtl
Say1 :
89536160-641.03.01-[04-42284]-1457
Konu:
Kuvayt Milliye Egitim Sen.
12/01/2015
~ALISMA VE SOSYAL Gt1vENLlK BAKANLIGI
(Hukuk MOtavirligi)
llgi:
27.03.1013 tarih ve 48031567/641/1173 sayth yaz1ruz.
Kuvayt Milliye E~tim Sendikasmm kapaulmasJ am.aciyla ilgi sayd1 yazmlZB istinaden
Ankara 11. 1~ Mahkemesinin 20 I 3/508 esasma kay1th olarak dava a~ilint§tlr. Yapdan
yargJlama neticesinde davah sendikanm kapatdmasma karar verilmi, olup. kesinle,mi§ karar
ash yazmuz ekinde g<Snderilmektedir.
Gere~ini
bilgilerinize arz ederim.
Mubakemat Mldlrl
EK:
Kesinl~i§
Karar Ash
-----------------·--~----------------------------------------~--------------·-------------.-.------------------Aynntll1 bilgi i~in irtibat:N.c;;:EL.IK
Telefon:213B7621J237 Faks: 2156072
e-posta: [email protected] Elektronik A~: www.ma(jye.&Qv.tr
T.C. ANKARA 11. I~ MAHKEMESI
•
Esas-Karar No: 2013/508 Esas- 2014/213
\
.
Davah Sendikaya ~1kartllan tebligatm usuliine uygun yaptldtgl, davaya cevap
verilmedigi anla~llmt;;tlr.
DELiLLER VE GEREK~E
Dava davah Sendtkamn tiizel ki~iliginin sona erdiginin tesbitine il~kindir.
Taraflann delilleri toplanm~hr.
Tiim dosya kapsamsndan , davab Sendikanm faaliyetinin olmadtg1, 6356 saydt
ScndikaJar Kanunu'nun 2. Maddesine gore Sendikamn en az 7 iiyesinin olmas1 gerektigi.
davah Sendikamn bu ~~ t~amamas1 nedeniyle kendiliginden sona erdiginin tespiti gerektigi
anla~•ld1gmdan davanm kabuliine karar vermek gerekmi~, aJagtdaki ,ekilde hiikum
kurulmu;;tur.
tt
H U K U M : Gerek~esi ~·klandtgt iizere,
l·Davacmtn DAVASININ KABULO ile davah sendikamn herhangi bir faaliyeti
bulunmamas& nedeniyle Medeni Kanun md. 87 geregince KAPATILMASINA,
C·
2- Daba once kar;;llanm.adlgmdan 25,20 TL. ~. 25,20 TL. maktu karar harcmm
davahdan ahnarak HAZiNEYE GELiR KAYOINA,
3- Davac1 ..taraf~ yal'llan 47,70 TL posta masrafa yargllama giderinin davahdan
ahnarak davac1ya ODENMESINE,
4- Yiiriirliikte bulunan Avulcatbk Asgari Ucret Tarifesi ge~nce davac1 lehine takdir
cdilcn 1.500.00 TL vekalet iicretinin davahdan almarak davactya ODENMESiNE.
5- Gider avansmdan arta kalamn karar kesinle;;tiginde ve talep halinde davactya
ODENMESiNE,
Oair verilen karar davac1 vekilinin yOzOne k&fll 8 gOn i~risinde, davahmn
yoklugunda karann teblig tarihinden itibaren 8 gOn i~risinde Yargttay~a
ba~vurablleceklerinin ihtaratt ile ag1k~ okunup usuten anlatdda. 2810212n14-~ ...
_.....
.. ....1
.1'/,
l'
.
4¥'~
.
.
.
·~
~j-;J
\ l :\ ·-
.
11.1~
·~~
' . '<>~
1 :Hakim 3~~
15
RA
"':,..
•
.
•. ':'
MAHKEMESI
Esas No :2013/508 Esas
Karar No: 20141213
- KESiNLESME SERHi -
\
I
i
I
i
fi'"l S•emlndc )P'! a)., h• dakiVl'!!M a,.q.·«vet"*' npp pat tr edrrsjqdcp
OslJ\'46 ,
}im SiSIC:mindc yer alut bll doicliiiWia ht!Jrll~dlls.uy~p.p 1radrcsillden
nScd/kx • J4ZaRI<v
ell rller
- . "'!~!MY ·
, __
VQt HI"'•
..
l
TURK MiLLETi ADINA
'
T.C.
ANKARA •
11. iS MAHKEMESi
GEREK(:ELIKARAR
ESASNO
KARARNO
: 2013/508 Esas
:2014/213
llAKIM
KATIP
: HULYA KAYAK 46675
DAVACI
VEKiLi
DAVALI
: HANIM URUNCA 38402
: ~ALI$MA _VE SOSYAL GUvENLiK
BAKANLIGI I ANKARA
: Av. NERMiN CELiK- Sakarya Cad.
inlolap Sok. No:6 Klzllay ANKARA
: KUVAYI EGiTIM SEN "KUVAYl
MiLLiYE EGiTiM SENDiKASl" TaJatp• Bulvan 141/11 Cebeci I
ANKARA
: Sendika Faaliyetinin Durdurulmast
DAVA
: 03/04/2013
DAVATARiHi
: 28/02/2014
KARAR TARiHi
KARAR YAZIM TARiHi
: 22/04/2014
Mahkememizde gariilmekte bulunan Sendika Faaliyetinin Ourdurulmast davasmm
yap1lan a~tk yargtlamasmm sonunda,
GEREGi DUSUNULDU:
DAVA VETALEP
Davact vekili dava dilek~esinde ozetle, davah Kuvayt Egitim Seo II Kuvayt Milliye
Egitim Sendikas1" 14-15 Temmuz 2007 tarihinde I. Olagan Genel Kurulu toplantlSI yapt1jm1
ancak Kaltun geregi yapdmasJ gereken 2.01agan Genel Kurul ToplantiSlnl yapmad1gmt, bu
nedenle 4688 Sa}'lh Kanunun l 0 Maddesi hiikmii uyannca seildikarun Olagan Genel Kurul
toplanttsmm tayin edilecek kayyum aractbityla yapJimast amactyla Ankara 6. i~
Mahkemesinin 201011071 esasma kayttlt kayyum tayini davas1 ac;:tldtgw, yaptlan
yargtlamada taleplerinin kabul edildigi, davah sendikantn herbangi bir faaliyetinin
bulunmadtgJ ve ~tkarttlan tebligatm da TK 35 maddesine gijre teblig edildigini, kayyum
tayininden sonra verilen karann icrasuu saglamak Sendikarun fiilen varhgllU devam
cttinnemesi ve herhangi bir faaliyetinin bulunmamast nedeni ile Hazineye parasal anlamda
}'iik getirecek ve hakuki faydast bulunmadtgtnl belirterek davah sendikamn kapatdmasma
karnr verilmesini talep ve dava etmi;nir.
CEVAP
t
I
t
•'
c
Download

Yazı İçin Tıklayınız