MU~
T.e. .
VALILIGI
il MOO Egitim Miidiirliigii
SaYI : 47093652/809.99/4528013
Konu: KBS Ta:;mtr KaYlt ve Yonetim
Sistemi Egitimi
13/10/2014
~
.......................KAYMAKAMLIGINA
(Il~e Milli Egitim Mudiirliigii)
..............................MllDlTRLUGUNE ..
...
~.
y
....
ilimiz Merkez ilye ve Bularuk, Malazgirt, Haskoy, Kortut ve Varto il<;elerinde, okul
ve kurumlarda gorevli Ta;nmr KaYlt Kontrol Yetkililerine TKYS (Ta$lmr KaYlt ve Yonetim
Sistemi) modiiliiniin kullamml ile ilgili olarak 20/10/2014-27/10/2014 tarihleri arasmda ek
program dogrultusunda l'er gUn 8'er saat egitim verilecektir.
ilgililere gerekli tebligatm yapllarak belirtilen tarih ve saatte seminere katdlmlanmn
saglanmasl hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Milli Egitim Mudfuii
EK: 1.Ad.Egitim Programl
~
DAGITIM: Tum il~e Milli Egitim Mudiirliiklerine, Merkez Okul ve Kurum Mudiirliiklerine Aynntlh Bilgi i.yin: Ramazan AYDIN (Set)
TLF: 5057758450
Bu evrak gUvenli elelctronik imza He imzalanml~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8731-e 111-3676-b311-c9b4 kodu ile teyit edilebilir.
KBS TA~INIR KAYIT VE YONETiM SiSTEMI EGiTiM PROGRAMI
EGirlM
rARIHi
BA~LAMA
EGiriM
KONUSU
VERiLECEK
I
EGiriM GOREVLisi EGiriMYERi
Ramazan AYDIN
MALAZa~RT
~if
OGRfTMENEVi
Ramazan AYDIN
BULANIK HALK ~EF
EGiTiM MERKEZi Okul ve 21/10/2014
Kurumlarda GIliml).:••m'l Ta$lnlr KaYlt
SAL!
ve Yonetim
BULANIK
Sistemi
Gorevli Ta$lnlr KaYlt Kontrol Yetkilileri Okul ve 23/10/2014
PER~EMBE
Ta$lnlr KaYlt
ve Yonetim
Kurumlarda HASKOY
Gorevli Ta$lnlr Ramazan AYDIN
HASKOY HALK ~EF
EGiTiM MERKEZi Ramazan AYDIN
MESLEKi ANADOLU ~EF
LiSESi TOPLANTI KaYlt Kontrol Sistemi
Yetkilileri Okul ve 27/10/2014
PAZARTESi
Ta~lnlr KaYlt
ve Yonetim
Sistemi
Kurumlarda MERKEZ
Gorevli Ta$lnlr MU~ TEKNiK VE KaYlt Kontrol Yetkilileri Ramazan AYDIN
~ef
~erifTURAN
Milli Egitim ~ube MOdOrO
SALONU 
Download

Ayrıntılar için Tıklayınız