SOSYALGUvENLjKKURUMUBASKANLIGI
SigortaprimleriGenelM融timgti
Sayl:64399925/031_
05.LL/2015
Konu:2014/26saylllGenelgedeyapllan
degiSiklikler
GENELGE
2015−4
Bilindigitizere,6552saylllKanurna5510sa}′lllKanunailaveedilengeClCi60ncl
maddede6ng6rdlenpnmvedigeralacakhrmyenidenyapllandlnlarakpe;mVe)′ataksitler
halinde6denmesineili勘borelularcavesosyalgtivenlikilmHdmklerhizce/sosyal
gtivenlikmerkezlerhizceyapllacakiSlemler25/9/2014tanhlive2014/26saylllGenelgede
aeklaml担r.
Halb6yleolmaklabirlikte・geelCi60nclmaddeninondokuzlmCu地aslnaistinaden
BakarmrKuruluncaalmanve30/11/2014ta叫29191saylllResmiGazetedeyaylmlanan
2014/7016saylllKararmlincimaddesininbihnci虹aslilegeeici60mclmaddedeyeralan
baSVlmStiresiveilktaksit6demestiresi5510saylllKanunun60mclmaddesininbirinci
hkraslmn(g)bendikapsamlndakigenelsaghksigortalllanhah901mak丘zerebirays血eyle
uzatlldlgmdankonuylailgiliaelklamayapllmasmagereksinimduyulmu担r.
Uygulamadakar河a如ansorunlarneticesinde,
一〇zelbinaveihalekonusuislereiliHnrarki韓iliktenkaynaklananprimborelarmm
yapllandlnlmasma,
−6552saylllKanununyaylmlandBltarihtensonrayapllan6demelerinmahsubma,
−GenelsagllksigortalllamlnteSCiliSlemlerine,
一malelerekatllabilmekvehakediS6demele血eesasyazllamdtizenlenmesine
iliSkiniSlemlerdebazldegi*klikleryaphmaslnaihtiyaCduyuldugundan,2014/26saylll
Genelgedea$agldabelirtilendegiSiklikler)raPlhlStlr.
1−“2・2−BaSVuruStiresl,yeriveSekli負ba如kllb61timtin birincivelkinci地aIan
a融ldakiSekHde;Onbirincihkraslndageeen質3/mO15秒aSOnraSWuk”Hares主‘3/3m15vga
SOnraSlnda’’?ekhdedegi$tirilmimr.
“Geeici60mclmaddeninu担Ctifikraslnda;“Bumaddehiikilmlerindenyararlanmak
Lsl砂enborQlularin,
L)Buma‘hieniny‘yImlandgltarihiizl少,en‘ybaSlnあitibaren;bi7jncifkranln(q
bend融ebelirtilenborclularyediqjigerLsinde,deerbentlerdebelirtilenborQlulariSeugの′
iCerisindeKurumaba坪urudabulunmalarl,
2014/7016saylIlBaka血arKuruluKararmnlincimaddesininbi血ci刑daslndaise
”10m014tarihlive6552Sの)ll施nunun81incimaddes殖31m006tarihlive5510st函
SosyalSigortalarveGenelStelikSigO7msIKanununaeklenenge印601nCZ7naCnedeyeralan
bayu7てISureSiileilktakritddemesure高anllanmaddeninbi7jncifkraslnLn(少bendz
hukumlerlneiliSkinsurelerhariQOlmakiizere,eynlmadeカdebelirtilensiirelerinbitiminCien
itibarenbirの)uzatilmlglr.
htikmtiyeralmaktadlr.
Bu baglamda geelCi60mcl maddede6ng6mlen yapllandlma h批mlerinden
yarahanabilmekiein;
−5510saylllKanunun41incnmaddesininbirinci批aslnm(a),¢)ve(C)bentleri
kapsammdakisigortallllksta姐erindenkaynaklananalacaklarilesosyalgtjvenmkanmanna
g6reemeklilikveyaya担lka)41glalmaktaiken5335saylllKanunun30uncumaddesininikinci
1/10
Adres一:MithatpaiaCad.No
7Smhiye/ANKARA A)′mtlllBilgi
Telefbn :03124587110
Eゼosta 言S、rerenleIPrimDB@sgk.govtr
A・ARAS DaiBSk
Faks
O3124321237
Web
WWr.Sgk.gov厄
丘kraslkapsamlnaglrenkurumvekuruluslaraaitisyerlerindeCallmalannedeniyleayllklan
kesilerekyersizolarak6dendigitespitedilenayllklarailiskinalacaklari9in310cak2015
ta血nmCumartesinerastlamaslnedeniyle旦ngeC2/2/2015tarihinekadar,
−5510saylllKanunun601nClmaddesininbihnci触mLSlnln(g)bendikapsamlndaki
Sigortallllksta血S血denkaynaklanangenelsaghkphmialacaklany6mnden聖蓮C30/4/坦壁
tarminekadar、
basvurudabulunulmaslgerekmektedir.”
2一生3工Yenidenyapllandlmakapsamnda6denecektu雌mnhesaplanmasl”basl皿
b61丘miin“a)Sigortaprimi・genelsagllksigortasIPrimi,i*zliksigortasIPnmi,damgavergisi,
6zelislemverglSIVee岳誼mekatklPaylalacaklamnhesaplanmasl”basllkllaltbendinin。nun。u
魚kraslndageCen員11/切り014ila31〃2/2014tarihleriaraslnda”ibaresi生11〝2014ila2/24015
tarihle7弓araslnda”seklindede窮tirilmistir.
3−%3・1−Yenidenyapllandlmakapsamnda6denecektukamhesaplamasl”basllkll
b6mm単“C)fdahparacezaslalacaklannmhesaplamasl”baJlkllaltbendinin;
一mncihkraslndage9en,“baS肋mtarihinlnSOnunakadar伊方2/2014tarihinekadaTr
ibaresi::bayurutarihlninsonunakadarp2/mnO15tarihinekadafr,
−Uetincti細江aSlnda geGen“31〃24014γ砂a∂ncesinde teblg edilmis olm。S.。S。S
Oldl幽ndan当baresi“02/02/2015vq′a∂ncesindeteblgedilmisolnwesaso故知nd。n”
Seklinde;“31〃2/2014tarihindenbnceteblgedilmesika))dyla,,ibaresi“02/02/2015t。rihind。n
6nceteb榎ediln榔ikリノdD′la’’
−D6rd血cd二蝕qaslnda geeen“31〃2/2014tarihhuien∂nce teb楼edilm聴,ibaresi
“02/02/2015tarihinden6ncetd克曽edilmis”seklinde,
−Omek−4veOmek−5,deyeralan“31/12/2014tarihinden6nce当bareleri“02/02/2015
tarimnden6nce”seklinde,
de窮tirilmish
4−“3・1−Yeniden yapllandlma kapsamlnda6denecek tutam hesaplamasl”basllkll
b61tim血もn“e)Eksiki河iktenka)maklamprimakcaldamlnhesaplamasl”ba中kllalttiendi
a;agldabelirtildigiSekildedegiStimmistlr.
“Ozelniteliktekiinsaauarileihalekonusuislereiliskineksik雨liktenkaynaklananpnm
alacaklannmyenidenyapllandlmakapsamadahiledilebilmesi191nihalekonusui担、reya
6zelbinain誓atmln30/4/2014ta血nekadar(butarihdahil)bitirilmi号01maslVere,sen
tahakkukettirilenprimbor91amlnenge910/9/2014tarihinekadarisverenleretebligedilmis
Olmaslgerekmektedir.
Diger tara允an,30/4/2014tarihine kadar bitirilmisihale konusuisler ve6zel bina
inSaatlanylailgiliolarak,10/9/2014tarihinekadarisinbitirildiginedairdilekeeilebasvtmlarak
teminatiadeyazISlnm/ilisiksizlikbelgesininverilmesitalepedilmiS01maslnaragmenilgili
SOSyalgtivemikmerkezlnCefarki沖1ikborcununiSVerenetd⊃ligedilememi号01maslhalmde,
iSVeremereatfedilebllecekbirkusumbulumadlgldadikkateallnarakgerekliarastlma在espit
islemidemalsonuclandlnlacakvevarsabuislereiliskinrarki*llktenkaynaklananpm
alacaklandayapllandlmakapsamlnadahiledilecektir.
Bunag6re,30/4/2014tarihinekadarbitirilmis6zelbinainSaatlanileihalekonusuislerle
ilgiliolaraklO/9/2014tarihmekadarisinbitirildiginedairm壷acaatedi血sohaslhalinde,
re’sentahaklqkettirilenprimborC nmn竺geel/6/2015tarihinekadar(1/6/2015tarihide
dahiI)teb蒔ediIerek,taksitlerdenenazbirimnyasalsd−eSiieindevel/6/2015tarihinden6nce
6denmesikaydlylayapllandlrmahiiktimlerindenistindeedilebilecektir.
DolaylSlyla30/4/2014ta血nekadarbltirilmisihalekonusuislerve6zelbinainiaatlanyla
ilgiliolarak,10/9/2014tarihinekadarisinbitirildiginedairdilekCeilebasvtmlarakteminatiade
yazISlmJilisiksizlikbelgesininverilmesltalepedilmi叩lmaslhalinde,S6zkonusuborClarヽrarSa
di善erslgOrtaPrimborGlanilebirlikteayn16demeplanlndag6stehlecektir.
Omegin,6zelbinain翠atlnl17/3/2013tarihindebitimS,1ヰbitirildiginedairdilekCeSini
lO/7/2014tarmnde Kumma vemiS Ve21/11/2014taril血de yapllandma basvurusunda
Adres一:Mithatpa翠Cad・No:7S皿yeIANKARA AynntlllBilgi
TeleR)n :03124587110 Faks
Eやosta:is、rerenlerPrimDB@sgk.goヽ血 Web
A.ARAS Dai.Bsk.
031243212 37
WW.Sgk.gov.血
bulumm㌢01anbiris、TereneiIiskinolaraknhsatlVerenKurumlayazl沖ayaPllarak6zeIbina
in誓iatlileilgiliasgahLnilikarastlmaislemlerininyaplhnasmaesasbilgilerteminedildikten
SOnrafarki*likborcunun24/4/2015tamndetebligedildiavarsaylldlgmda,bahsek。皿
iSVereninfarki*likborelandigerborClanilebirliktetaksitlerhalinde6denebil。。ektir.
DigertaraRan,30/4/2014ve6ncesindebitirildi吾ihaldeisinbitihldianedairhemangiblr
豊慧謹書蓄萱慧蓄叢b諾叢書柴慧
herhangibirbeyandabhnulmamaslnaragmendenetimvekontrollegorevlimemurhrca
30/4/2014tarihveya6ncesindeismbitirilc睦ihususununtespitedimsohaslVebuk。nud。
詣葦若輩慧諾誤惹nCeSineⅢskinolm畦塑±垂坐bahsekonuborelar
Oteyandan・ihalekonusul謹rlerineiliskinidarenezdindekibankateminatmektuplannm
S竜一eliolmaslhalinde・buteminatmektuplanmnstiresizvekat,iolacaksekndede*timmeslya
dateminatmektuplannms血esininpe押Veyataksitle6demebasvurusunabakllarakson6deme
tarmniizleyenuemCtiaylnSOnunakadaruzatllmaslgerekmektedir.
TeminatmektuplannlnSbresizvekat,iolmasIVeyaS血eliolmaslnaragmen,Stiresininen
azpe押Veyataksitle6demebasvurusunagoreson6demeta血niizleyenugtinctiaymsorma
kadardevamediyorolmaslhalinde,teminatmektuplanileilgiliolarakhemangibirislem
yapllmaslnagerekbulunmamaktadlr.
Halb6yleohaklabirlikte,idarenezdindekibankateminatmektuplansiireliolan,anCak
Sdresiyapllandlmabasvurusununsonaerecegi2/2/2015veya6ncesindesonaerecekolanlSyeri
iyerenlerincepC型Veyataksitlerhalindeyapllandlmabasvurusundabulmuldugutakdirde,
teminatmektuplamlnSureSininuzatllmaslnaVeyaSnreSizvekat,iolarakdegiS虹1mesinegerek
OlmaksIZm,talepedilentaksitstiresineg6rebor91arpe沖、′eyataksitlerhalinde6denebilecektir.
A)mCa,Pern6demebasvurusundabulumu函lrerenlerceilgiliidarelerel′erihhsbahka
teminatmektuplannm誼resimn3/2/2015ilaOl/06/2015tarihleriaraslndasonaeriyorolmasl
halinde,teminat mektuplamm suresinin uzatllmaslna Veya Stiresiz ve kat,i olarak
de窮地lmesinegerekbulunmamaktadlr.”
5−“3・2−GenelsaghksigortalllannlngelirtestiislemlerPbasllkllb61timhe”3.2.3_
Digerhususlar”basllkllb61もmeaSa善ldayeralanaltbentilaveedilmistir.
“6552saylllKanunkapsamlndagenelsagllksigortasIPrimborelannlnyaPllandlnlmasl
talebindebulunanlardandaha6ncegelirtestinemuracaateheyenlerinmutlakagelirtestine
basvurudabulumasIVeteSPitedilecekgellrSeVlyeSinegoretahakkukettihlecekgenelsagllk
SigortasIPrimborcununyapllandlnlmas1,gelirtestiyaptlmakistemeyenlerinisegelirtestine
basvumakistemediginedairyazlllbeyandabulunmalangerekmektedir.
GelirtestiyaptlmakistemeyenlerinyapllandlmayaeSaSgenelsagllksigortasIPnm
bor tutarlaIl teSCilba斗angletarihiitibanylaKanunun82ncimaddesinegorebelirlenen
Primeesas g血ltikkazanealtslmnnlnOtuZgtmtik士utamlnikikatl(60/G−3)iizerinden
tahakImk ettirilenprimtutarlan olacaktlr・TescllbaSlangletarihindenitibaren(60/Gj)
Statiistinden tahakkuk ettirilen genel sagllk sigortasI Primleri bu stattL tizerinden
yapllandlnlacaktlr.
金型畦1/4/2013tahhiilel/3/2014tarihleriaraslnda5510saylllKanunun60ln。l
maddesininbirinciEkrasmln(g)bendikapsamlnda(60/g−2)statiisthdetescilibulunanv。
6552saylllKanun kapsamlnda genelsaghk sigortasIPnm borelanmn yapllandlnlmasl
talebindebulunanAkisislnlnherhangibirgellrteStisonucubulurmamaktadlr・60/gbendi
kapsamlndakigenelsagllksigortasIPrimborelamlyaPllandlmaktizereSosyalGnvenlikII
Mtidtirmgtine/SosyalGtivenlik Melkezinemiiracaat eden A klSisigelir testiyaptlmak
istemediginibildimistir.
3/10
Adres∴:MithatpaSaCad・No・7Slhlhye/ANKARA AymtlllBilgi
Tele丘)n :03124387110 Fak
Eやosta ‥lS、TerenlerPrimDB@sgk.gov.tr
web
AARAS Dai.Bsk.
03124321237
WWW.Sgk.govを
1/4/2013tarihiilel/3/2014tarihleriaraslnda Kanunun601nClmaddesininbirinci
hkraslnln(60/g−2)bendikapsammdatescilibulunanvegelirtestiyaptlmakistemedigini
beyanedenAki申nin(60/g−2)tizehndentahakkukedenprimleritescilba函ng19tarihinden
itibarenphmeesasgtinl批kazanealtslnlnnlnOtuZgtinliiktutamlnikikatl(60/g−3)
tizerindentahakkukettirilecektir.
DigertaraEan,Kanunun92ncimaddesinin蝉ncmkraslnda“slgOrtalLllglnKanund。
StDjllanslgOrtallSの)llma誓rtlarlnlnkのノbedilmesivq)a6himhalindesonaerecegi”,80in。i
maddesinin d6rd萌n(光一fikm光lndaise“60㌢t maddenin birincifkrasmln O bendi
ktpsamlndagenelsagllks函rtaliSiSのjllanlarlQlngellrteStleriKurumcasonuClandlrlllnCの)a
kadar82ncimaddのノeg6rebelirlenenprimeesasgiinliikkazanQaltslnlrLnlnOtuZgiinlk
tutarimnprime esas asgarikazang tutar10larakesas allnaCagi”ddze血enmistir.Anllan
dtizenlemelergeregl・gelirtestibasvuusubulunmayanlardan,genelsagllksigortasIPnm
borelannln yaPllandlnlmasliCin son basvuru tarihiolan30/4/2015tarihine kadarvefa,t
edenlehnyapllandlmayaeSaSPrimborCtutarlan,Kanunun82ncimaddesineg6rebelirlenen
Prime esas g血hkkazane alt slnlnnm OtuZ gtinl荘ktutan(60/G−2)tizerindentahakkuk
ettihlecekprimtutandlr.
Omek:6/8/2013tarihinde(60/G−2)kapsamlndagenelsagllksigortallS101araktescil
edilenvegelirtestibasvurusubulunmayanBkisisinm,genelsagllksigortasIPrimborelannln
yapllandlrmaSlndanyaraI止血makiCingelirtestinebasWrudabulmmadan4/3/2015tarihinde
Verat etmeSihalindesigortallnmyaPllandlmayaeSaSPnmboretutan,Kanunun82nci
maddesineg6rebelirlenenprimeesasgthl故kazanCaltslnlnnlnOtuZg血施tutan(60/G−2)
tizerinden tahakkuk ettirilecekprim tutamdlr・Bupnmtutantizerindenkisininbor91an
yapllandlmakapsamlndadegerlendirilecektir.
6−バ4・1−Yeniden yapllandlnlan alacaklarlelnPe㌢n6demeyolununtercih edilmesi
halinde6denecektutarve6demestiresiのbasllkllb61tim血“4・1工5510saylllKanunm4血cti
maddesimnbirincihkraslnm(4,0)ve(C)bentlerikapsamlndakisigortallllkstattilerind。。
kaynaklananalacaklaryontindenpeyn6denecektutarve6demestiresi”basllkllaltbendinde
geeen“31〃AO15tarihininCumartesig減nerastlamslneden〆eengecO2/02/2015t。rihin。
kadar’’ibaresi“28m015tarihininCumartesiguT毒nerastlamaslneden〆eengee02/伽nO15
tarihinekadar”seklinde,
Omek−11,deyeralan“engeQ02/偽nO15tarihinektui。rbd。nm。,ih。Iind。”ib。reSi“。n
geG02/仰AO15tarihinekadarbdenmesihalindeの seklinde,“ilktaksitddemesiif′eSiiQinde
p2/り2/2015taJihinekadaVibaresi“ilktaksitddとmesuresiigind。(02/03/2015t。rihin。
kadaJy’Seklindede窮tihlmi*r.
7−的4工Yenidenyapllandlnlanalacaklari9lnPeSm6demeyolununtercihedilmesihalinde
6denecektutarve6demeshresiのbasllkllb61timtinは4・1・3−5335saylllKamun30uncu
maddesininikinci虹aslkapsamlndaeallSanlarayapllanyersiz6demeleryonmdenpe担
6denecektutarve6demes血esiのbasllkllaltbendindegeeen“engeQO2/02/2015tarihlnekadar”
ibaresi“engeQ02/侮AO15tarihinekadar”seklindede流血lmistir.
8−“4・2工Taksitlerhalinde6denec;kh克amhesaplanmasl”basllkllb61もmun“C)
T血kiye’despo正falandafaaliyettebuhnansporkul叫erincetalepedilebilecektaksitsaylSl”
basllkllaltbendininbihncl五kras撃agldakisekildede蔀血lmistir.
GenelikveSporBakanlBl,T壷kiyeFutboIFederasyonuveya6zeksporfもderasy。nlama
tesciledimsoIanveTtirkiye,desportifalandafaaliyettebulunansporkul叫ehini*gal
konulannabakllmaksIZlnkapsamaglrenborelanklrkikiesittaks誼e6denebilecektir.
9−“4・2・2−Taksitlerin6deme stiresiのbasllkll b61丘m竜n birinci fikrasmda geCen,
“02/伍nO15tarihinde”ibaresi‘‘02/03/2015tarihinde”se址ndede窮tihlmstir.
10−“4・3・2−Yapllandlmakapsamlndaborcunhesaplamasl“basllkllb6mn血;
−Birinci丘kraslndayeralanOmek−17,degeCen“02/伽V2015t。rihin。k。d。,”ibar。Si
“02仰34015tarihinekadarのseldinde,
Adres :MithatpaSaCad・No・7Slhhiye/ANKARA
AymtlllBilgl.A.ARAS DaiBsk.
Telefbn :03124587110
Faks ・03124321237
E−Posta ‥lS、,erenlerPrimDB@sgk.govtr
Web ‥WW・Sgk・gOVtr
Tikmci軸心aslndag誓n“紹ta短6demesiiresiiCinde(02/02m15tarihinekadaTr
ibaresi“ilktaksit∂demesuresiiginde(02/伽〝015tarihinekadar)”*linde,
de窮tihlmistir.
11−“5・1−Odemeyd血1田地ninyasalsもresidlmday等inegetihlmesihalindege9
6deme zamlnmhesaplanmaslD bashkllb61血de yer alan Omek−19a㌢埴dakisekilde
de前出lmisdr.
Ornek19−Geeici60nclmaddekapsamlnaglrenborelanlCin6taksittalebindebulunan
(C)LimitedSiketineClkartllan6demeplammn,
TaksitNo TaksitTutan(TLl∴SonOdemetarihi
1 6.430,00 02/03/2013
2 6.450,00 31/03/2015
3 6.450,00 01/06/2015
4 6.450,00 31/07/2015
5 6.450,00 30/09/2015
6 6.450,00 30/11/2015
Seklindeoldugu、rebahsekonuiSVereninbirinciveikincitaksitleri17/06/2015tarihinde
6deyecegl、TarSaylldlanda,6183saylllKanumm51incimaddeslneistinaden ytmd混te
bulunangecikmezammlOramnln%1,4001duguhususudadikkatealmarak;
Birincitaksitiem,6demevadesininsonaerdigitarihtenitibaren4ayge9tigi9indikkate
allnaCakfaizoram‥1,40X4ay=5,601acaかdan
Ge96demezamml :6・450,00X5,6/100=361,20TL,
Odenecektoplamtutarise:6・450,00+361,20=6・811,20TLolacaktlr.
Ikincitaksitl担6demevadeslninsonaerc鴫itarihtenitibaren3aygeetiai9indikkate
allnaCakraizoram:1,40X3ay=4,2001acagmdan
Ge96demezamml ‥6・450,00X4,20/100=270,90TL,
Odenecektoplamtutarise:6・450,00+270,90=6・720,90TLolacaktlr.
12−“5・2・2−Taksltle6demeyolunutercih edenborelulary6ntinden”basllkllb61iimh
“a)Taksit6demeymmltmkleha91Slnqan6demehakklmnkaybedihesivetak諒erinmahs。P
Sekh’’basllmaltbendindeyeralanOmek−20,dege9en“02/02/2015”ibaresi“02/03j2015”
SeklindedegiS血lmistir.
13−%5・2・2− Taksitle6demeyolunutercihedenborClulary6n血den”basllkllb61tim血
“b)Cahaylaraili申lPIimlerin6demeymmlimderiaelSmdan”ba*kllaltbildia油daki
Sekildede窮tihlmistlr・
‘‘Ge9ici 601nCl maddenin ond6rdtincも∴創kraslnda言Bu madde,巌kumleri,den
yararlanmakiizere basTmfuda bulunan borQlularln taksit ddeme silresince tahakkuk eden
蒔OrtaprimleriniCOkzor dunLm OlmaksIZln bir takvimylllndaikidenjazla Vad。Sind。
ddememeleriyadaeksikbdemelerihalinde,bellrtilenmaddehiikhmlerinegorey‘Pllandlnlan
bor函rlnailiskinkalaniaksitlerini6demehaklan7u匂ノbederler.”h血ntiyeralmaktadH.
Bunag6re・bor91armgeClCi601nClmaddeyeg6retaksitle6demekamaclylabasvmda
bulunanborClularca・ilktaksit6demestiresininsonaerdigiayda6denmeslgerekenprmerden
baslanllarak,birtakvimyllliGindelkidenfazlacariayailiskinsigortapnmlerin叫genelsa善Llk
SigortasIPnmlerininve/VeyalSSizliksigortasIPnmlehnin,90kzordmmhaliolmaksIZln
6denmemesiveyayasals前esidlSlnda6demesiyadaeksik6denmesihalinde,kalantaksitler
ICinbahsekomKmunh出前mlerindenyararlanmahakklkaybedilmiS01acaktlr
Omek21−Kapsama glrenborClamlgeelCi601nClmadde dogmltusunda6demek
amaclylabasvurudabulum堅01an;
−(A)Limitedirketininilk taksit6deme y融ktimlmgtiO2/03/2015tarihind。S。na
erdiginden・CariaylarailiSkinsigortapmerini6demey批nh融gti2015/Ocakaylnaili*in,
−5510/60−gkapsamlndaki(A)sigortallSmlnilktaksit6demeydk血mgtiOl/06/2015
tarminde sona erdiginden cari aylarailiskin genel sagllk sigortasI Primlerini6deme
ytikmii垂井2015/Nisanaylnailiskin
Adres一‥MithatpaSaCad・No‥7Slhhiye/ANKARA
Telefon :03124587110
E−Posta:∴sverenlerPrimDB@sgk.govJr
A)mtlllBilgi :A.ARAS Dai.Bsk.
Faks :03124321237
Web :WW・Sgkgov厄
5510望hKanunun4心霊maddesininblrinciEkraslnm(C)bendikapsammdaki
SlgOrtalllary6nl血IdenemeklikesenegivekurumkarslllkLmileprimborelanohlardan;
−Ayllklanayln15,indepe沖6denenlehn,2015/Subataylnaaitprimborelannln6deme
SHesi2015/Subat ayli9inde∴SOna erdianden,bu kapsamda can ay prim6deme
ytikl血nlmgtinmyerinegetirilipgetiHmedi菖i2015/Subataymaili*nprimbor9lamdan,
 ̄Aylmanea坤ktansonra6denenlerin,2015/Ocakaylnaaitprimborelannm6d。me
S血esi2015/Subat ayli9inde sona erdiginden,bu kapsamda cari ay prim6deme
ynktimltmgtinnyerinegetirilipgetiIilmedigi2015/Ocakaylnailiskinprimborelamdan
baslanllarakkontroledilecektir.
DigertaraRan・5510saylllKanunun4血ctimaddesininbirincifikraslnln(a)bendi
kapsamdakisigortalllamticretlehniheraym15)iila14maraslndahakediyorolmalan
halinde,Primlehn6demes血esitakipedenayln14mndesonaerdi吾inden,herayln15iila14m
arasmdaiicretalansigortalllardankaynaklananphmbor91anlClngeCici601nClmaddeuyannca
taksitle6demebasvurusundabulunulmaslhalindebunlteliktekii謹rlen19mCariayprimleriile
ilgiliytiktiInlⅢikler15/12/2014−14/01/2015d6nemarallgmdanitibarenbaslatlla。akhr.
YenidenyapllandlnlmlStaksitlerle壇li6demey脆nmtiklerininyerinegedhlmesine
ragmen,birtakvimyllli9indeikiden免zlacariayailiskinpri血erin90kzordummhali
OlmaksIZmSiiresiieinde6demedigininveyaeksik6dendiginintespitedilmesihamde,ge91Ci
60mclmaddeh孤高nherindenyararlamahakkl,ti9tincticariayailiskinpnmlerinyasa16deme
StiresininsonaerdigiayltaklPedenaydanbaslamlarakkaybedilmlSSayllacal血r.
Digertara宜m,6zelsekt6risvereme血ceArallkaylnaili軸npnmlerin6demevadesinin
takipedenylllnOcakaylSOnundasonaemesinedeniyleArallkaylnaaitcariayailiskinslgOrta
PrimiveissizliksigortasIPnmlerinin6denmem、VeyaSth・eSidlSmda6demi叩1maslhalinde,
皿altakipedenylldaislenmSSayllacaktlr・Yineresmisekt6risverenlerince15/11−14/12ve
15/12/−14/01d6ne血ehneaitcahayaili*nprimlehn6demevadesitakipedentakl′imyllmda
SOnaerdiginden1541−14/12、′e15/12−14/01d6nemlerineaitcariayailiskinslgOrtaPrinhve
issizliksigortasIPnmlerinin6denmemlSVeyaS血esidlSmda6dennh;Olmaslhalinde,ihlaltakip
edenylldaislemlSSayllacaktlr.
DolaylSlyla,
一〇zelsekt6ri準rememce2015仏rallkiliskincariayaaitprimlerinstiresiieinde
6dememesihalindeihla12016ylllnda;2016/Are血kiliskincariayaaitpnmlerinstiresileinde
6denmemesihalindeihla12017yllmda,
−Resmisekt6riSVerenlerince15/12/2014−14/01/2015d6nenherineiliskincariayaait
Primlehns血esii9inde6dememesihalindeihla12015yllmda,15/11/2015−14/12/2015ve
15/12/2015−14/01/2016d6nemlerineiliskincanayaaitprimlerins血esiiCinde6denmemesi
halindeihla12016yllmda
gerCeklesmlSSayllacaktlr.
6rneki2−(A)LimitedSilke血ce,90kzordurumhaliolmaksIZln;2015/OcakveNisan
aylannaaitsigortaprimlehninyasalsuresidlSlnda6dendigi,2015/TelmuZaylnailisklnSigorta
Primininise6demedi如lintespitedildigivarsaylldl菖lnda,taksit6demey融証ml融deria91Smdan
6demehakklkaybedllmemiS01sada2015takvimylllieindeikidenfazlacahayaili軸lSigorta
Pnmlerinin6demey出血mltmgtintineokzordurumhaliolmaksIZmyerinegetirilmemi叩Imasl
nede珂e,6deme vadesil/9/2015tarihinden s平a(坤ncもihlalin meydana geldigi
2015/Temuzaylnaaitprimlerin6demevadesininsonaerd埴tarihtensomaki)taksitler
ynmnden(5・taksittenitibaren),geeici601nClmadde htiktir血ehnden yararlanma hakkl
kaybedilmiS01acaktlr.
Oteyandan6zelsekt6risveremerinceKaslmaylnailiskindtizenlenenayllkprimve
hizmetbelgesindenkaynaklanzmpmlerin6demevadesininArallkaymmSOnguntinmresmi
tatilerastlamaslhalinde,SurehernekadarresmitatiliizleyenilkiSgnntiiCerisindesonaerecek
OIsadaihlalArallkaylnmSOngunulSlenm墨Sayllacaktlr.
Adres
6/10
MithatpasaCad・No:7Sl山高ye/ANKARA AyrmtlllBilgi
Telefbn:03124587110 Faks
EE’osta:isverenlerPrimDB@sgk.gov血 Web
A.ARAS Dai.Bsk
O3124321237
W′Ⅵ′.Sgkgovb
BunakarPn・ayln15,iilatakipedenayln14,araslndatcretalanslgOrtalllary6nthden
15/11−14/12d6nemiile15/12−14/ld6nemineiliskinayllkprimvehizmetbelgelerinden
kaynakkmanpnmlerin6demes血esitakipedenylldasonaerdiginden,bahsekonupnmlerin
6denmemesihalinde mal,6deme vadeslnin sona erd埴takvim yllmda gerCeldesmiS
Sayllacaktlr.
Bubag)、amda,taksit6demeym田地erirhyennegetimelerineragInen,Cariaylara
iliskinprim6demeydkthlmklerinlyerinegetimeyenbor91ulaIln,6ncelikle90kzordurum
halindeolupolmadlklanincelenecek・90kzordurumdabulunmadiklanmnarhsllmaslhalinde,
yapllandlmaislemleribir takl′im ylllnda蝉ncdihlalin gerCekle薄tarihitibariyle
Cah aypnmleriniyasalsiiresinde6demeyen borelulann90k zor durumda olup
Olmadlklan2011/53saylllGenelgedo軸ltusundaincelenecektir・AnllanGenelgedebelirtildigi
Sekilde,MaliDummBildirimFomundabeyanedilenbilgilereg6re,bor91ununcokzor
durumdaolupolmadlglnailiskinrasyosunun2veyaaltlndaolmaslhalinde,borelmm90kzor
durumdaoldugukabuledilecektir.
Hal b6yle olmakla birlikte,Pnminikendisi6deyen slgOrtalllar∴Ve genel sagllk
SlgOrtalllamln90kzordunmbildirimlCmyaZlllbeyandabulumalanyeterliolacaktlr.
DolaylSlyla,CanayPnmlerin190kzordurumdabulumalannedenlyle6deyemed埴
anlasllanbor担ar・kalantaksitlerimgeGlCi601nClmaddehtmmlerinegore6demeyedevam
edebileceklerdir.
Bunakar胆MaliDurum Bildirim Fomunda beyan edilenbilgiler dogrultusmda
rasyonun2対Veyaもzerindeoldu善unun a血asllmaslhamde,taksit6demey出血ml田山kleri
dtizerm olarak yerine getiriliyor oIsa dahi,kalan taksitler19m ge91Ci601nCl madde
htmmlerindenyararlanmahakklkaybedilmi叩lacaktlr・
Borelulann90k zor durumda olup olmadlldamln teSP誼slraSmda,2011/53saylll
GenelgedebelirtilenlOO・000,00TL,ninbielirlenmesinde,birtakvimyllliCindes血esiieinde
6denmeyencariaylarailiskinalacaktoplamlnmlOO・000,00TL与言草paSmadlglnabakllarak
yapllacaktlr.
Digertara免aJらeOkzordurumhalinintespitineiliskinMaliDunmBild血nFomu,ikiden
fazlacahayprmininstiresiiClnde6denmediaherbirtakvimyllllClnaynayndtize血enecek
OluI巾irtakvimylllnailiskinrasyosu2’ninaltmdaolmaslnaragmen,〔埴ertaklrimylllnailiskin
rasyosu2’ninもzerindeolanborClulann,raSyOOramnm2’nintizerindeolduguylllarailiskin
kalantaksitlehmge9ici60nclmaddehtikdmlemegore6demelehm血1ktinbulunmamaktadlr.
Bubaglamda,taksitddemeyi舶mltimklenniyerinegetimelemeragmen,Cariaylara
iliskinphmler yon址Iden6deme ydktimm瞭lehIh birtakvim ylllndaikiden魚zla yehne
getimeyen bor91ularm90k zor dmmda olmadl址m belirlenmeden yeniden yapllandlma
anlasmalanbozulmayacaktlr.
6teyandan,4凪b)kapsamlndakiprhborcunuyapllandlra]ユSigortalllamcariayprim
borcunu aksatmalan halindemalidurumbildihmbelgesiistenmeyecekbeyan ve taaⅢltit
belgesivemesiistenecektir”
14−∽6−Sigortallllk S血esiDurdumlanlaraIliskin YapllacakIslemler”bashJdlb61丘miin
tigtincti五kraslndayeralanはengecO2/mAO15tarihinekadarのibaresi在engeg02/03j2015
tarihine kadar”seklinde;Omd(24’de yer alan”02/02/ク015 tarihine kadar”ibaresi
“02〝34015tanhinekadar”言‘ilktak諦6demesiO2/02j2015tarihindebaslの)aCak当baresi“ilk
taksitbdemesiO2/03/り015tarihindebaSlの)aCak”seklindede萌tirilmistir.
15−的7・2・1−Yersiz yararlanllmlS Pnm teSVikleri(mzelmdikten sonra yapllandlma
islemlerinebaslamhasl”baslikllaltbendinlkinciparagra丘aSagldakisekildede窮tlrilmistir.
‘DolのnS少,la,201401億an Ve dncekiの)larailiskin olmakilzere,∴韓itlikanunlarda
OngOrillenslgOrtaprlmteSViklerindenyeJ壷yararlanmlFOh弛みtepitedilen印erenlerce,
baSVumSiiresininsonunakidar(02/伽m15tafihinekadaT)kanunnumarasISeQilmeksuret函
砂alnitelikte,kanunnumarasiSe帝meksiZinasMV砂aeknitelikteの戒kprimVehizmetbeなesi
7/10
Adres一:Mi仕LatPa;aCad・No・7Slhhiye/ANKARA AymtlllBilgi
A.ARAS Dai.Bsk.
Telefon :03124587110 Faks
03124321237
E−Posta ‥∴S、rerenleH,rimDB@sgk.govtr
W.Sgk.gol′五
web
diizenlemerekKurumaverihnesihalinde,tahakkuk殖mleriy‘動arakorttDノaQikacakj荻
primlerdey‘PllandlmakやSamlnadahiledilecektiT/,
16−“7・7−餌isverenlerinbor91anDbasllkllb61iim血sonunaasagldayeralanhkra
“Oteyandan,aSllisverenlerinyやIlandlmabas一mrulariSlraSlndayalnlZCakendiasLl
少erenlikkrindenkynaklananborclannlnyq)llandmhnaslnlntalq,edihnesihalinde,talk,
edilentaksitsiiresidikkatealznarak6nceliklealti醗renlerinardlndanasllisverenin∂deme
plamQtkartilarakgerekaltisverenlereil坤ngerekseasllisvereneiliskin6dem。pl。nl。mS,l
印erene teblg edilecektir・Bu。urumda aslliSVeren bded夢tutar kadaryや.l。nd.rm。
hiikumlerindenyararlanabilecekanCakaltisverenlerinKurumaolanborgla7メIndandoh少alt
iSVerenlerlebirliktesorumlututulacaktl71
17−“7・8−YasalstiresidlSlndaverilmisohaslnedeniyleincelemeyese、kedilmlSayllk
Pnm Ve hizmet belgelerinden dolayl tahakkuk eden alacaklaP basllkllb6ltimiinikinci
地aslnda yer alanバ3142/2014tarihinden dnce”ibaresi“02/Oin015tarihinden dnce”
Seklindede窮tirilmistir.
18−“7・11・1−malelere katllabilmek amaclyla dもzenlenecek yazllar”basllkllb6liim
aSagldakisekildedegiStlrilmistir.
“Ge9ici601nClmaddeuyamcayapllandlmabasvurusundabulunmusolan中erenlerin
ihalelere katllmak amaclyla kes血esmiS SOSyalguvenlik pnm borcu olup ohadl善mln
SOrgulamasISlraSmdaihaletarihill/9/2014veyasonrasmdaolmakveyapllandlmaislenh
bozmakosulunaglmemiS01makkaydlyla;
−Pesin6demeyolu tercih edilmiSise geClCi60mclmaddekapsamlna glmeyen
bor91anmnihaletamitibariyletoplamlnlnK別田uIhaleGenelTebligindebelirtilenlimitlerin
altmdaolmaslhallnde,
−Taksitle6demeyolutercihedilmi亘sege91Ci601nClmaddekapsamlnaglmeyen
muaccelbor91anileyapllandlmakapsmlnaglrenborelamdanihaletarihiitibari所evadesl
geetigihalde6deIlmemiS Veya eksik6denmis taksitlerinin ge96deme zammlilebirlikte
toplamlmnKamuIhaleGenelTebligindebelirtilenlinhtlemaltlndaolmasIVeyaPllandlma
h脆mlerindenyararlanmahakklmndevamediyorolmaslhalinde,
kesinlesmiSSOSyalgdvenlikprimborcununbululmadlglkabuledilecektir.DolaylSlyla,
kesinlesmiS SOSyalgtivenlik prim borcu olup olmadl吾lnm teSPlti slraSlndaihale tarihinin
ll/9/2014veyasonraslndaolmasIVeyaPllandlmaislemininbozmakosulunaugl−amamlS
Olmaslkaydlyla,yaPllandlmayaihale tarihinden6nceveya sonrabasvuruldugutizerinde
dumlmayacaktlr.
BunakarrnihaletarihininlO/9/2014veya6ncekibirtariholmaslhalinde,dtizenlenecek
Olanyazllardayapllandlma6ncesicarius山veesaslarCereeVeSindehesaplananborcunKamu
maleGenelTeb埴indebelirtilenslmrlamaltlndaolupolmadl毎nabakllacaktlr.”
19−“7・11・2−Hakedis6demelerineiliskindtizenlenecekyazllar”basllkllb61timaS埴daki
Sekildede窮tirilmistir.
‘Bilindigiiuzere,5510saylll Kamun90mCl maddesininikinci五krasma gore
iSVere血erin hakedlSleri,ilrumaidari para cezasl,Pnm、′e Pnmeiliskin borelamln
bulmmamaSlkaydlyla6demektedir.
Bubae担mda,geCici60mClmaddeuyanncayapllandlmabasvumsundabulunmus01an
iSVerenlerinhakedis6demesineesasborelannmolupolmadl善InlnSOrgulanmasISlraSlndaborcu
yokturyazISlnln dtizenlemetarihininll/9/2014veya sonrasmda olmasIVeyaPllandlma
islemininbomakosulunaglmemiSOlmaslkaydlyla;
−Pesin6demeyolutercihedilmi主sege9ici60mClmaddekapsamlnaglmeyenyaSa1
6demesureslgeemlSPnmVeidariparacezaslbor91arlmbulunmamaslhalinde,
−Taksitle6demeyolutercihedilmi亘sevadesige9tiahalde6denmemiSVeyaeksik
6denmistaksitilekapsmaglmeyenyaSa16demesureslgeemlSPnmVeidariparacezasl
bor91annlnbulunmamaslhalinde,
8/10
AdI・eS一‥MithatpaSaCad・No:7SmhiyeIANKARA
Ayrln山Bllgi :A.ARAS Dal.Bsk
Telefon :0312458 7110
Faks :03124321237
E−Posta:is、TerenlerPrmDB@sgk.gov.tr
Web :柵′・Sgk・gOV血
hakediS6demesineesasborcununbuluImad啓kabuledile。ektir.
Digertara地1,11/9/2014VesonraslndaKurumhesaplamaintikaledenparalarln
yapllandlmabaSVuruSundabulunulmamlS Olmaslnedeni)′lecariusulveesaslarag6re
aktanlmaslndansonrai$VerenlerceyapllandlmabaiVuruSundabulunulmaslヽrell/9/2014
tahhindensonratahsiledilenparalamyapllandlnlanborelaramahsupedilmesinintalep
edilmesihalindebahsekonuparalarda yapllandlmakapsamlnaglrenbor91aramahsup
edilecektir・Ancak函erenlercell/9/2014vesonraslndayatlnlanparalarmyeやllandlma
kapsamlnaglmeyenborelaramahsupedilmesinintalepedilmesihalinde,S6zkonusuparalar
bude患yapllandlmakapsammaglme)′enborelaramahsupedilecektir.”
20−“7・11・3−Devlet yardlml,terik ve desteklerden yararlanabilmek amaclyla
duzenlenecekyazllarDbadlkllb61umtinbe担ci地asla鴻Idaki申ildede軸rilmiitir.
“Bunag6re亮eeici601nClmaddeuyamcay坤llandlrmabasvurusundabulunmu掴lan
l;Verenlerindevletyardlml,te函kvedesteklerdenyararlanabilmekamaclylayasa16deme
StireslgeemlSPrlmVeidariparacezaslborelamlnOlupolmad略nlnSOrgulamasISlraSlnda
borcu yoktur yazISlnln dtizenleme tarihininll/9/2014veya sonraslnda olmasI Ve
yapllandlmai函mininbozmako河unaglmeml叩Imaslkaydlyla;
−Pe$in6demeyolutercihedilmlSlSege9ici601nClmaddekapsamlnaglmeyenyasa1
6demestireslgemmSPrlm、′eidariparacezaslbor91armntOPlamlnlnayllkasgariticretinbrtit
tutarlnmaltlndaolmaslkaydlyla,
−Taksitle6demeyolutercihedilmSlSegeeici60mclmaddekapsamlnaglmeyen
muaccelborelarilegeClCi60mclmaddekapsamlndakibor9lardan、′adesigeetigihalde
ddenmemiiV誓aeksik6denmi*aksitleri(ge96demezammldahil)toplaImnln16ya担d。n
bHydk料ilerleinbelirlenenayllkasgariticretinbliittutannlnaltmdaolmaslkaydlyla,
yasa16demesureslgemml$PrlmVeidariparacezaslbor91arlmnbulumadlglkabul
edilecektir.,,
21−BakanlarKuruluncaallnankarardo菖mltusunda2014/26saylllGenelgeninlilall
noluekleriyenidendtizenlenm1501up,bundansomakibaiVuruiHemlerindeekteyeralan
baiVurufomlankullanllacaktlr.
Bilgiedinilmesinivegereglniricaederim.
Ek1−5510saylllKanlmun4iinctimaddesininbirinci血kraslnm(a)bendikapsamlnda
SlgOrtallgall$tlranlSVerenlerinborelamlnyaPllandmlmaslnadairbaSVuufbmu
Ek2−5510saylllKanunun4tmctimaddesininbirincifikraslnln(b)bendikapsamlndaki
SlgOrtalllamprimborelanmnyapllandlrllmaslile5510saylllKanununge91Ci17.maddesi
kapsamlndadurdurulansigortallllkstirelerininihyaslnadairba対しIlufbmu
Ek3−5510saylllKanunln4unctimaddesininbirincihkraslnln(C)bendikapsamlnda
SlgOrtal19all担ranlS、rerenlerln emeklikesenegl、,e kurum kar中富Iileprim bort)lamln
yapllandlnlmaslnadairbaSVurufbmu
Ek4−5510sa)′lllKanunun4tinctimaddesininbirincifdkraslnln(C)bendikapsamlnda
SlgOrtallCallStlranliVerenlerinfiilihizmetstiresizammlVeitibahhizmetstiresikesenek−
karHllkveprimborClannmyapllandlnlmaslnadairbaSVumfomu
Ek5−5510saylllKanunun4tmctimaddesininbirinciJkraslnm(C)bendikapsamlnda
SlgOrtal19allStlranlSVerenlerinidariparacezaslbor91annlnyaPllandlnlmaslnadairbaSVum
fomu
Adres一:MithatpaSaCadNo‥7SlmiyeANKARA
Teleあn ・0312458 7110
E−Posta‘isvereJerPhmDB@sgk.gov.tr
9/10
A〉mtlllBilgi:A・ARAS Dai・Bik.
Faks :03124321237
Web :W・Sgk・gOV.廿
Ek6−5510sa)′IllKan∵un4uncumaddesininbirincifikraslnm(C)bendlkapsamlnda
SlgOrtalleallStlranl準renlerlnekkarilllkprlmborelarlnlnyaPllandlrllmaslnadairba叩ru
Ek7−5510saylllKanunun4/1−aVe4/1−bkapsammdaayhkalanlarln5510saylll
KanLmun geelCi601nCI maddesine gore sosyal guvenlik destek prlmi borClarlnln
yapllandlrllmaslnadairbasⅦmIbmu
Ek8−5510sa)′111Kanunun4/1−Ckapsammdaayllkalanlarlnl/10/2008tarihisonrasI
SOSyalguvenlikdestekprlmiborqlarlnln5510saylllKanunungeelCi601nClmaddesineg6re
yaPllandlrllmaslnadairbai\rufbrmu
Ek 9− 5510 saylll Kanunun geGlCi601nCl maddesi kapsamnda borClarln
yapIIandlrllmaslnailiSkinbavurufbmu
Ekl0−5510saylllKanunun601nCL maddesinin birlnCi H{raSInIn(g)bendi
kapsamlndakisigortalllarlngeneIsaghksigortasIPrlmborelarlnm〉raPILandlrllmaslnadair
baいTurufbrmu
EI{11−5335saylllKanunlくaPSamlndaayllklarlyerSiz6denenlerin5510saylllKanunun
geeici601nCllnaddesineg6reborqlarmln)raPllandlrllmaslnailiSkinba阿rufbrmu
10/10
Adre∴∴:IitllatPa印CZld.No:7Sll血)re/ANKARA A)′rmtlllBilgi:A.ARAS Dai.BSk.
Telefon
O312 438 7110 Faks :0312 43212 37
E−Posta:isvcrcnlerPrimDB@sgk.gol′.tr Web :www.Sgk.gol′.tr
5510SAYILIKANU甲N40NC中ADDESiNiNBiRINCiFiKRAS間N(a)BENDiKAPSAMINDASiGORTALi
eALiSTiRANiSVERENLER間BORGLARiNINYAPiLANDIRiLMASINADA恨BASVURUFORMU
SOSYALGOvENJIKKURUMUBASKANLlei
‥ SOSYALGUVENLIKiLMUDURLUGUNE
...SOSYALGUVENLiK MERKEZiNE
1−I§Veren BIIgIreri
AdiSoyadI/Unvani
Adres
(SVEREN囚
ORTAe囚月SVERENVEK山NiN/ KANUN廿EMSiLC剛N/ALTIsvERENIN
SemL‥ 時e…
Semt………….∴時e...
Sehir.. PostaKodu…
Teiefon
0(……).
Faks
VergiKim
0上..).
0(……).
GsrnNo
Sehir.. PostaKodu...
0(...ら
0(..弓.
0(……).
kNo
iNo
2−iSyeriSiCilNumarasi
lsKOLUKODU
UN什EKODU
lsYERiSIRANUMARASI
3−B。rCunTuruve6demeSekii(BubolumOd。ldurmadanonce“A函amaiariibo博m…uOkuyunuz.)
SigortaPrimi(SosyaIGuveniik DestekPrimiveEksikiseiiikDahii)
PeSin
L
ISSiziikSigortasLPrimi
TaksitSayiSi
6
9
12
18
24
Pes活
30
36
42
i i
」
6
9
TaksitSayiSi
12
18
24
Pes活
30
36
42
」
6
9
Tak
12
18
臆
EgitimeKatkiPayl
Pesin
音
OzeiisiemVergjsi
TaksitSayiSi
1619112118124匡0136i42
Pesin
臆
i i
6
9
Damga
TaksitSaylSi
12
18
24
30
Pesin
36
42
i i
L
6
9
iiiiiiii
6183say)iiKanunagoreteclIvetaksitlendirmesidevamedenborCiar=丁目nda5510say用Kanunungeeici60
1nCimaddekapsamindayapliandirlimasiniistlyOrum.
Mdduri噂unuzde/MerkezinizdelSiem g6ren ve yukarida sicii numarasl bei刷enISyerimden kaynakIanan
bor91arimibuformdakitercihIerimeuygunolarakodemeyitalepediyorum.
‥l…12014
iMZA
l/2
T
12
4−A9両Iamaiar
l)Ba;VuruformuienqeCOZ/02/2015tarihinekadare−SigortakanaIIyほg6nderiiecekyadaisyerinin
baglbui…dueuSosyaiGuveniik‖Mudurl嘩ne/SosyaIGuvenIikMerkezinee−denveriiecekveyaposta
kanaiiyiag6nderiIecektir,
2)Basvuru痢npostayoiuiieya函mas両a冊e;taahhutiu,iadeiitaahhOtiu,PITKargoyadaAPS
gonder剛n両ercihediid蘭durumiarda直aSVuruformununPOStayaVeriid蘭tarihKurumaver潤蘭tarihoiarak
kabuied(iecektir Buna kar…iadipostayoIununtercih ediiml;Oimas両a∼inde車asv…formu…n Kurum
evrakkayItIa…agIriStanhiKurumaveriidii直arihoiarakkabuIediiecektir.
3)Yapiほnd面anboreiarie∼nPe;in6demeveyataks間e6demeseeeneklerindenbiritercihedIIecektm
4)Pesin6demeseeeneginin terc川ediimesiha冊e−kapsama giren boreiarin tamam…n en ge9
02/03/2015tarihinekadar6denmeSi印刷r.
TaksltIeodemesegene帥intercihed冊esiha冊e,yenidenyapJIandlrmayaeSaStOP−amboretutarina
a凪e即taks旧eIn%5・dokuze評taksit蘭∩%7,0nikieSittaks旧eln%10両nSekize河taksitiein%15,
yirmid6rteSittaksitiCin%20,OtuZe評taks陣一∩%25,OtuZa旧e評taksitiein%30,kirk∼kie印taksitign%35
taksitiendirmefarkiliaveed∼iecekohp・iH(taksitodemesuresitaksitlendirmefarki胎veed−iecekoiup,建
taksitodemesuresiO2/03/2015tarihindesonaerecektir.
5)Yapiはndirlian boreiariein ozeIsekt6「iSyeriiSVerenlerinCe18esittaksite kada申!6ze=dareIeri,
beiediyeiervebuniarabagJlmtista畑butceiivekamutuze口車紺蘭nihaizkuru岬arca36esittaksitekadar,
GeneiikveSporBakani和TurkiyeFutboiFederasyonuVeOZerksporfederasyonIarinateSCiiediimiS0Ianve
T踊ye’despo冊aiandafaaiiyettebu血IanSPOrkuiuple而ce42eslaksitekadar(42da刷)taksitiendirme
taiebindebuiunuほbiIecektir.D喝erkamuidareIe而ceenfazは18e即taksittaiebindebuIunuiabHecektir.
6)TaksitIe6demeyOiununtercihediImesiha冊de,taksitIerIki箪rayhkd6nemIeritibahyle6denecektir.
7)KapsaT一専rentdmborctti南中ツniOdeme;ekIi(Pe函Veyataksltieodeme)terc周ed圃Iece引
gibi,b∼rborc誼…9mPeSin.d喝erboretijrier叫【ntaks凪e6demeyoiuveyabirboreturuieinfarkilSayldataksit,
d喝erboreturu蘭nfarkiiSayidataksitse劉ebiiecektir.
8)BaSVuruform…daborc…neSek冊eodenecegln川be冊imem一gOimasiha冊de,borcunseCiIebiiecek
azam(taksltSureSiigmdeodenmekiSten胴蘭kabuledilecek叶.
9)Kapsama giren bor函rゆn pesin6deme yoiu tercih ednmiS OimasIna ra白menl/6/2015tarihine
哩baSVurUda buiu…imasl haiinde,Pe㌢n Odeme baSVuruiarl,taiep edIIecek taks(t SayiSlna g6re
taksitiendiriiecektir,
10)BaSVuruSiraSmda,hesapIanan borcuntaksitierhaiindeodenece師lin beyan ediimesine ragmen,
borcuntercihedI胤ltaksitsuresindendahaklSataksitsuresi吟indeodenecekoimas両a血de言aksitlendirme
farkiiigiIikatsayiyagOrehesapianacaktlr.
11)Kapsama giren borgaria剛一dava agImISise davaiardan feragat ediId蘭ne dair mahkemeye
hitabenyaziiarak時日mahkemeyeveriienhavale‖dIiekge[inbiromegininGeneIgenin14noiuekindeyeraian
fomekindebaSVurudabulunulanbmmeveriimesigerekmektedir.
12)6183say川Kamun481ncimaddesikapsam−ndateciIvetaks∼tIendimesidevamedenbor函日.1
geCici601nCi madde kapsammda yapiはndiriimasininistenilmesI ha冊de bu basvuru formu…niigiii
bolumununisaretIenmesigerekmektedir.
2/2
5510SAY旧KANUNUN4UNCOMADDESiNiNB,RiNCiFiKRAS∼NIN(b)BENDiKAPSAMINDAKisIGORTALlLARiN
PRiMBORCLARiN囚YAPn−ANDiRILMAS。LE5510SAYiLiKANUNUNGECICi17.MADDESiKAPSAMINDA
DURDURULANSIGORTALiLiKSURELERiNiNiHYASINADAiRBASVURUFORMU
SOSYALGOvENLiKKURUMUBASKANL冶i
….SOSYALGOvENLiKiLMUDURLUGUNE
..SOSYALGUVENLiK MERKEZiNE
l−SigortaiiBiigileri
AdトSoyadl
丁.C.Kim恢Numarasl
Ba昌一KurNumarasi
VergiNumarasi
Adres
Te(efonNo
iiee…. 圧‥
0(……).
Faks No
0(‥.ら
CepTeiefo…No
0(……).
2−SigortaPrimBorcununOdenmeSe博
★BuboIumudo妃urmadanonce面fen”ACiklamaiarJ’boiumOnuokuyunu乙
3−5510SayiliKanunun4.Maddes面∩(b)BendiKapsamindakiPrimBoreiarininYapilandiriimasinal車高nTalep
□5510say画Ka……4.maddes面∩(b)bend−kapsammdak巾mborelarimin5510say出Kanu…g。ei。i60m。,
maddesineistInadenyukarldakitercihimdoiJr亜usundayenidenyap南nd面mas剛taIeped時0rum
4−5510SayiiiKanunun GeCici17ncIMaddesiKapsamindakiSlgOrtaILiikSureleriDurduruianiarin Hizmetierinin
□5510say血KanunungeeiC一.1.7ncimaddes】kapsammdadurduruIansigOhaI両k5510say∼l・KanunungeCici60inCi
maddes周eis帥ade回hyaedilmesiniVebuna鴫klnPrimborCiarim出目hyaed=mes剛taiepediyorum.
5−6183 Saylli Ka…nun 48inci Maddesine G6re Tecii Taksitiendirmesi Devam Edenierin Prim Borglarinin
YapiiandirilmasinaI鳴kinTalep
□6183say用KamnUn48inc‖maddesikapsamindadevamedenteciitaksWend−rmetaiebim∼n庫alediLerekmeVZuat
hOkOmierine gOre hesaplanacakprim borCia…in5510say用Kanunun gecici60周Ci maddesmeiStmaden yukaridaki
terCihlmdoilruitusundayenidenyapliand面mas刑taiepedJyOrum
BorCIar)m(buformdakiterC仙erimeuygunOiarakodemeyitaiepediyOrum.
..l…12014
iMZA
112
4−AeIkiamaiar
ユ」竺望」ru空で∪・誓.誓十㌢OT2015tarlhIpe kad旦Sl90rta‖dosyaIa…n b血ndugu SosyaiGOveniik=
Muduri哩ne/SosyalGOveniikMerkez旧eeidenver,lecekveyapostakanaiiyIagonderikcektir
2)BaSVurUiar町taahhu時はdeIitaahhu冊yadaAPSoiarakpostayo剛eyapiimasiha冊eba§VUruformunun
POStayaVe剛gitarihKurumaveriIdi5日arihClarakkabuied嶋cektir・Bunakar….adipostayoiununterc旧edi面SOimasi
h訓nde,baSVuruformununKurumeVrakkayitiarinagiristarihiKurumaVer胴部tarihoJarakkabuはd∼ie。ektir.
3)Yapiland而nborCiari中Pe…Veyataksit(eodemeseeenekierindenb−riterc旧ed沌cektlr.
4)PeSinodemeseeeneg刑nterCihedilmesiha廟de・kapsamag(renborCia…tamam旧型qeCO2′03/2015
f空車ka叫ddenm,誓l空中.Ta型f享d叩eSe中型車erqhet川meslha冊e.yenldeny而 ̄lmaya∴eSaS
topiamboretutarma・描esittaksitieln%5・dokuze河taksItidn%7iOnikie評taksi自ein%10,0nSeklZeSittaksit函
%15taks凪endirmefark川aveed一ieceko山piiLktaksit6demesures−02/03/2015tarihindesonaerecektir
5)Yap南nd面anborCiarign18e評taksitekadar.taks甑endirmetaiebindebuiunuiab)iecektir.
6)TaksitLeodemeyo山nunterclhediimesihaiinde,taksItIer崎eray恢donemkritiba回eOdenecektir.
7)BaSVuruformundaborcunneSekiideodeneceginInbe剛mem】SOImas両aiinde,borcunseeikb蒔cekazami
taksitsures目せindeodenmekiSten潤蘭kabuiediiecek桁
8)PeかOdemeyoiutercihed佃§〇両asmaragmenil/6/2015ta冊nekadarbaSVurudab向nuimas∼ha血depeiin
OdemebaSYurUiar再aIeped(iecektaksitSayiSmagOretaksltiend面ecektir.
9)BaSVuruSJraSmdahesapiananborcuntaks拙erh訓ndeodeneceg面nbeyaned冊esineragmenkapsamagiren
borcuntamam剛ktaksitOdemesures時ndepe帥0iarakode…eSidurumundapesin。demeh踊mkrIuygUianacak〇時
tercihediIentaks(tSureSindendahakISataksitSOresii9両eodeneceko(mas∼ha血deiSeOdemesiyapiiantaksiteenyakin
Vadeuzerlndenyapnandirmaborcuhesapianacaktir
lO〉Odenmeyentaks胸nensontaks−tiendirmesOres帖zIeyenayinSOPunakadar6183say用Kanunun51inci
maddesindebe剛engecikmezamm同eb剛kteodenmemesihaiindekaiantaks鵬T,nOdemehakk∼kaybed帖
11)Taks陣demesuresiie】ndetahakkukedecekgenelsa劉ksigo南sJPrimle…nCOkzordurumhailOimaksLZInbir
takvmy用ndaikidenfazはSuresIiClndeodenmemeslyadaeksikodenmesidurumundayapiiandiriianborCiara鴫kinkalan
taks湘erInOdemehakkikaybed冊
12)Bor函riniyaPiiandlraniar誹yapJIandIrmataks剛。deme蘭durumundageneisa軌ks)gO南sindanyara南nmaya
ba引arlar・Ancakyap厄ndirma borcud蘭nda60g…denfazはprimVePrme用§kinborcubuiuna南川e bu borcunu剛l
kanuniara goretaksltiendlrmeyenIeryaplはnd面an borcaiikklntaks凪eriduze帥odeseierbiIegeneIsa釧ksigortasmdan
faydaianamaziar
13)5510say両Kanunungegici17ncimaddesinelS帥aden durduru血uSSigOhai中ksureie…inihyaed=mes面白
taiepedHmesihaImde,
一DurduruiansigO布川恢suresindenkaynakはnanborCiar両amamiengeCO2/0312015ta回nekadar,
一2008/MaylSiは2014INisanayia…a崎kinboreiarISePeS周Odemetaiebindebu両uimuSiseengecO2/0312015
tarihinekadar言aks硝eodemetaiebindebuJL川uimuiisetaiepedtientaksitsuresiiginde.
0denecektIr
14)Kapsama g en boreiariaiig用dava a到miSiSe davaIardan feragat edild蘭ne dair mahkemeye hitaben
yaziiaraki馴imahkemeyever(Ien haVaieIldiiekcenin birorneglnin Geneigenm14noiu ek暗de yeraian form ekmde
basvurudabuiu…1anbirImeVe間mesIgerekmektedir.
2/2
5510SAY旧KANUNUN40NCOMADDESiNiNBiRiNCiFIKRAS−NJN(C)BENDiKAPSAM周DA
SiGORTALICALiSTiRANiSVERENLERiNEMEKLiKESENEeivEKURUMKARSiLieiiLEPRiM
BORCLARiNiNYAPiLANDIRiLMASINADAiRBASVURUFORMU
SOSYALGOvENLiKKURUMUBASKANLlei
SiGORTAPRiMLERiGENELMUDURLUGU
KAMUGeREVLiLERiTESCiL,PRIMVEHiZMETDAiREBASKANLi(…iNA
l−isveren Bilgiieri
Kamuidares面n Adi/Unvam
i$VerenVeyaVeki1両n Ad上Soyadi,UnVani
Adres
Semt…‥ 時e…
Semr... PostaKodu…
Teiefon
0(..〟..ら
Faks
0(……)..
VergiKimiikNo
2−1;yeriSiciiNumarasi
UNiTEKODU
YENi
i isAYMANLiKVEKURUMNUMARASl
iLKODU
iLCE KODU
ESKi
ii
ii
ii
3−BorcunTuruveOdenmeSekii(Bub6iumudoJdurmadanoncei‘AeikIamaiar,lb猟m…okuyu…Z.)
EmekliKesene釦VeKurumKars
Pes而
□
KONT
TaIepEdiienTaks
時日IeSigortaPrimi
tsaylSi
[二回 口 重] 田 回 国] 巨]
[コ ロ ロ ロ ロ ロ ロ
(Not−24,30ve36taksitseGenekIerisadeceiiozeiidaresi,beIediye,beiediyelereba到LmuStakii
biJteeiivekamutuzeikisiIiainihaizkuruluSiarca tarafindanseeiIebiLecektir)
Yukarldai;yerisicil…maraS(be欄【enlSyer面zin5510sayii∼Ka…nun4両Cu maddes面n birinci
fIkrasinm(C)bendikapsammdasigo圃凧status加denkaynakiananemekiikesenegivekurumkar到19日ie
Pr面borcIarInlbuformdakiterciheuyg…OiarakGee(Ci60’inClmaddekapsamindayapliandiriimasmitalep
ed時0rum.
lsverenveyaVekii而n
Adi−SoyadiVeImzasllMuhurVeyaKasesi
./….仁.
0NAY月MZA
l/2
i
Aqkiamaiar:
1)Ba;Vuruformu・enqeCO2/02/2015tarih逗蛙e−Sigortakana時aveyaeidenyadaposta
yo山yIaSigohaP回eriGeneiM的常時的KamuG6rev用eriTesciiPrimveHimetDaireBaskanImna
g6nde同ecektlr.
2)BaSV岨厄日npostayoiuileya坤masihalinde車ahh冊,iade旧aahh踊yadaAPSg6nde川e両n
terCIh ed潮蘭d…miarda・basv…fomununpostayaveril的tanhK…maVe圃場ta回oiarakkabuI
ediiecektir・Bunakar…,adipostayoiununtercihediimi cmas画a冊de,basv…formununKurumevrak
kay間a…ag涌;tarimKummaVe間圃ta回OiarakkabuiediiecektIr.
3)Taksitle6demeseQene白面ntercih ediImesiha刷egeCici60一nC一madde kapsaminagiren
boreIa…言kiSerayhkd6nemler砧ba回e;
a−)白6zeiidares主be圃ye,belediyeIere bagimdstakiib的e”ve ka…tuZel時間帥ihaiz
ku回ugacayimid6m,OtuZVeyaOtuZa町
b−)D鳴erkamuidareie而cea町dokuz,0nikiveya onsekiz,
eSittaksitteOdenmesimumkdnbuIundugundan,ba;Vumfomundabahsekonutaksitsureie而den
b活nintercihediimesigerekmektedir.
BaSV…formundaborcume箪k冊e6denece白面nVeyataks間e6demey0両u[Seeiimesinera自men
borcun kae taks柾e6denece雪面n beyan ediimemes吊a冊e,borcun azami taksIt Sdresiieinde
6deneCe雪面nkabuied崎ivarsayIiarak白6zeIidares‖beLediye,be圃yeiereba釧mustakiibutgeIive
kamu的zeikisi圃nihaizkuruIusIarcaotuza町〔鳩erkamuidareIeriiein onsekize印taks冊zerinden6deme
PIanihazirIanacaktir.
BaSVurufo……daseeebIiecekieria町dokuz,0nikiveyaonsekiztaks撮enbihye而efarkIiblrtaksTt
SayiSl bel刷mesi ha冊de言aksit sayiS…a en yakm ust d用mdekitaksはsayiSm terCih ettiklen kabuI
ediIecektir.
4〉Pesin6demeyo(unu tercih etmi;OIan boreiuia…,yeniden yapliand面miS borcun tamaminliik
taksitOdemesOresiieinde6deyememeiehhaiinde,uCunCum而he
kadar(1/6/2015)taleptebui…maiarikaydiyIa,daha6nceyapmiSOiduklarlPeか∩6demebasvumiantaiep
edecekieritaksitsayiSInaeeV川ecektir.
5)Peす∩6demeseeene鄭nIn terCih ed=mesiha冊de.kapsama gire[borela…tamam(nin en qeC
2/3/2015tarihinekadar6denmesiSa皿「.
6)Taks佃e Gdemeseeeneginintercih ediimes同aiinde,yenidenyapliandirmaya eSaStOPiam bore
…a…aa旧e卯taksitiiCin%5,dokuze河taksitieIn%7,Onikie印taks旧iCin%10,0nSekizeSittaksitiCin
%150ranindataks柚endlmefarkIiiave ediIecektlr.
ii6zeiidareieri,beIediyeierveb…ほraba和mustakiibC時eiivekamutuzeikiS碕inihaizk…iu担rca
yirmid叫OtuZVeyaOtuZa凪taksTttaiebmde bu血lUimasihaiindes6zko…Suteks細endirmefarki,yirmidGh
eS宜taks旧ein%20−OtuZe郎taks畑ein%25,OtuZaItie擁taksitIゆ∩%300IarakuyguianacaktIr
7)TaksitIe6deme ytJkum刷噂rdllun terCih ed自mesidummunda ayIiktaks柚ericir同ktaksitと妃eme
yukumim時日据/2015 tarihinde sona ermekte oiup diger taksitlerikiser ayhk d6nemlere ha間de
6denecektir,
崎erayiikd6nemiermbanyie6denecekoiantaks出enn6demevadesiiklnClayinSOngdn正目tibarMe
SOna ereCeko而akIab湘kte,taks間e而6demevades面nsongun博∩面resmitatiIerastiamasihaIindesdre,
resmita帥izieyeniikiSgunuSOnaereCektir.
8)Hesapianan borcun taksitier ha而de6deneceかnin t氾yan ediImesine ragmen,borcun tamamimn
tercihediientaksはSayiSindandahaklSaSureiGinde6denecekoimasihaiinde,6nce間etaks凪endirmefarki
lig用taksTt saylSina鴫kin katsayiya g6re yeniden hesap edilecek,ardmdan kaLan taksはtutahan時日
katsayiyag6rehesapiananbakiyetaks間endimefarh同zehndentahsiiediIecektir.
2/2
5510SAYiLiKANUNUN40NCOMADDESiNiNBiRiNCjF−KRASJNiN(C)BENDiKAPSAMiNDA
SiGORTALieALISTIRANiSVERENLERiNFIiL冊ZMETSORESizAMMIVEiTjBARiHiZMET
SURESiKESENEK−KARSiLJKVEPRiMBORCLARiNiN
YAPiLANDiRiLMASiNADAiRBASVURUFORMU
SOSYALGOvENLjKKURUMUBASKANLiei
SiGORTAPRIMLERiGENELMUDURLUGU
KAMUGOREVLiLERiTESCIL,PR−MVEHizMETDAiREBASKANLieiNA
1−isveren Biigiieri
Kamuidares面n Adi/Unvam
lSVerenVeyaVekiI面n Ad上Soyad上Unvani
Adres
Semt…・ 峠e.…
?ehir… PostaKodu…
Teiefon
Faks
0(……主
0(..….)..
E−PostaAdresi
VergiKim恢No
2−JSyeriSici川umarasi
UNITEKODU
SAYMANHKVEKURUM NUMARASl
3−BorcunTuruveOdenmeSekii(Bub組mudoIdurmadanonce“Ae間amaiar一一bo肥m…okuyu…Z.)
F帖hizmetsuresizammIVeitibarihizmetsiJreSikesenek−kar;Iiikveprimi
Pe到1
□
TaiepEdiIenTaksitsayiSi
[互 [二回∴∴[亘] 正] 回 [国 [亘]
□ □ □ □ □ □ □
(Not:24,30ve36taksit set:enekierisadeceii6Zeijdaresi,beiediye,beiediyelere ba童画miistakii
bLitgelivekamutLizeikisii蘭nihaizkuruiuSlarcatarafindanseeiiebiiecektir
Yukaridaisyerisici両umarasibe腫IeniSyer面Zin5510say川Kanun…48ncd maddes而n bihnci
fikraslnm(C)bendikapsam爪dasigortaii(lkstatus加den kaynakianan帥hizmetsilresizammiVeitibari
hizmetsuresikesenek−karsiIikve prim borglarlnibuformdakitercihe uygun olarakGeGici60両cImadde
kapsamindayapiはnd面mas刷taiepediyorum.
!§VerenVeyaVek消nin
AdトSoyadiVeimzasi/MuhurveyaKa;eSi
../…./‥
ONAY月MZA
l/2
AGikiamaiar:
生半㌣Ur黒OTn十二nqeF.望iPJ5工面hinekadaやSigortakana中座veyaeidenyadaposta
yoiuyIaSigo南PrimieriGenelMuc剛輔KamuG6rev用eriTesci∼PrimveHizmetDa廿eBaskan廟na
gonde回ecektir.
2)BaSVuruIa…POSta yOiu,Ie yap血asi ha冊de;taah間中iadeIitaahh剛ya da APS
gonderiierin両ercihediid蘭durumlarda・ba§∨…formununPOStayaVe血蒔吊anhKurumaveriid蘭tarih
Oiarakkabuied白ecektir・BunakarSin,adipostayoI…untercihed佃;0両as両a冊e車asvuruformunun
Kurumevrakkayltlarinag…?tarihiKurumaveriid蘭ta両0ほrakkabuied陀cektir.
3)Taksitie6demeseeeneginintercih ed油esihaiindege9ici60inCimadde kapsaminagiren
borelari時kiserayhkdonem)eritibariyIe;
a−)iiozeiidaresi)beiediye)beiediyeIere ba和mustakiibutee一一Ve kamu tuzeik即帽証haiz
kuruiugarcayirmidoh,OtuZVeyaOtuZa町
b−)D喝erkamuidareiennCeauI,dokuz,Onikiveya onsekiz,
esittaks阻e6denmesimumk血buiundugundan,baSVuruformundabahsekonutaksitsureierinden
bir面ntercihed=mesigerekmektedlr.
BaSVuru formunda borcun ne箪kiide6denece白面n veya taksitIe odeme yo山nun seemeSine
ragmenborcunkaetaksitte6deneceg血beyaned而emesiha冊e−borcunazamitaksitsuresiieinde
6denece鄭ninkabuied冊蘭VarSayiIarakii6zeiidaresi,beIediye,be圃yeiereba訓mdstakiIbuteellVe
kamutuzeikIS用句面haizkuru国arCa OtuZa町〔噂erkamuidareier巾in OnSek∼Ze苅taksituzerInden
OdemepianihazirIanacakt廿.
BaSVurUformundaseeebiieceklerialtI,dokuz)0=ikiveyaonseklztaks∼ttenbirlyerinefark‖birtaksit
SayiS∼beI刷mesi ha冊de)taksit saylS(na en yakIn uSt d川mdekitaksit SayiSln terCih ettikIeri kabui
ediiecektir.
4)Pe*nodemeyoi…uterCihetmSOlanbor9回arinリenidenyap廟ld面miSborcuntamaminiiik
taksitodemesuresiieindeodeyememeieriha冊deiuCunCutaksit6demesuresininsonaerd蘭tarihe
kadar11/6/2015)taieptebui…maiankaydyIa,dahaOn∞yaPmiSOIdukJanpeSnOdemebaSVU山arltalep・
edeceklerItaksltSaylSmaeeVhIecektir.
5)Pe亭∩6demeseeene鄭nintercihediimesiha冊de,kapsamagirenborelarlntamam…ne_哩
2/3/2015tarihinekadarodenmesi;a皿ir.
6)Taksitie6demeseeene副nintercihediimesiha冊de.yemdenyapiiand汀mayaeSaStOPiam bore
tutarinaa凪e珂taksitiGin%5,dokuze函taks両ein%7,0nikie頭taksitiein%10,0nSekize証taksitieIn
%150ramndataksitiendirmefark同ave ediIecektir.
白6zelidareier主beIedIyeier ve bunIara ba訓mtistakiibOtee自ve kamu tuzei碕場面haiz
kuruiusiarca yirmid組,OtuZVeya OtuZaititaksittalebinde bui…u而asihalinde s6zkonusu teksitiendirme
fark主yirmid6両e評taksitiein %20,OtuZ e印taksitie(∩ %25,OtUZaiti e担taksはiein %30 0iarak
uyguはnacaktIr
T)Taksitie6demeymOmiuiugLIn加 tercihediimesidurumunda ay恢taks凪er蘭r同ktaksItOdeme
yOkum刷的巾 2/3/2015tarihinde sona ermekte0両di彊r taksitler崎er ayIik d6nemlere hallnde
6denecektir.
ikISerayilkd6nemieritibariyieodenecekoiantaksltIerin6demevadesiikinciayinSOngUni=tlbarlyIe
SOna ereCek olmakia bir冊e言aksitIehn odeme vadesinin son gun涌nun resmitat陸rastiamasi ha冊de
SUre,reSmita同日zieyeniIkiSgunuSO[aereCektir.
8)Hesapほnan borcuntaksitlerhaiindeodeneceかnln beyanediimesineragmen,borcuntamamLnLn
tercih edilen taksltSayiSlndan daha klSa Sureieinde odenecek olmaslha血de,6nce冊etaksitlend汗me
fark川g川taksitsaylSlna用函nkatsayiyagOreyenidenhesapedilecek,ardindankalantaksittutarlaringili
katsaylyagOrehesapIananbakiyetaksitiend汀mefark同zerindentahs)iediiecektir.
2/2
5510SAY旧KANUNUN40NCO甲ADDESiNiNPiRiNCi.FIKRAS間N(C)BENDiKAPSAMINDA
SiGORTALlCALiSTiRANiSVERENLERiN.一DARiPARACEZASiBORCLARINiN
YAPiLANDiRILMASINADAiRBASVURUFORMU
SOSYALGUvENLiKKURUMUBASKANLlei
…SOSYALGUVENLIKiLMUDURLUGUNE
− SOSYALGUVENLiKMERKEZiNE
l−iSVerenBiigiieri
Kamuidares面n Adi/UnVanI
i;VerenVeyaVeki帖n Adi,Soyadi,Unvani
Adres
Semt…‥ 時e….
Sehir.〟. PostaKodu…
Teiefon
Faks
0(…‥.)‥
0(.〟.〟.).,
VergiKimIikNo
2−i;yeriSiciINumarasl
ONiTEKODU
SAYMANLIKVEKURUM NUMARASI
3−BorcunTuruveOdenmeSekli(BubdJumOdoIdurmadanonce時APikはmaiar’憤iOmmokuyunuz.)
Peずn
□
Ta
epEdiIenTaksitsayiSi
[国 [二回 回 国] 回 回 国]
□ □ □ □ □ □ □
(N°t:24,30ve36taksitseGenekIerisadeceiIozeiidares主beiediye7beiediyelere ba到ImCiStakiI
buteeiivekamutuzeIkisii蘭nihaizkuruiusiarcatarafindanse亭iebiiecektir
YukaridaiSyerlSicIInumaraslbe胴Ieni;yer涌Z活5510say画Kanun…4加cLlmaddesin活birInCi
fikrasimn(C)bendl kapsamnda sigOkaIiilk stattis血den kaynaklananidari para cezasl borclar冊bu
formdakitercIheuygunoiarakGee(Ci60’inCimaddekapsammdayapliand面mas…taIepedlyOrum,
I;VerenVeyaVeki1両n
AdI−SoyadiVelmzasJMuhmveyaKaSeSi
‥/…./..
0NAYIiMZA
l/2
Aelklamaiar
l)BaSVuruformu,enge902/02/2015tar冊ekadare−Sigohakan2両yiaveyae∼denyadaposta
yoiuyla 一gyerinin b勘 buJundugu sosyaI guvenIikii m踊嘩直ne′sosya− guven(ik merkezine,
gOnderiiecektir.
2)BaSVuruiarIn POSta yO山iie yap画asI haiinde;taahh撮航,iadel日aahhu冊ya da APS
gonderiIer面ntercihediid蘭durumIardaibaSVuruformununpostayaveriid蘭tarihKurumaveriid蘭tarih
Oはrakkabuiediiecektir・Bunakar細adipostayoi…unterC∼hediImi(lmasiha冊de,baSVuruformunun
Kurumevrakkayitiarmagiri;tarihiKummaVeriid蘭tarihoIarakkabuiediIecektir.
3)Taks刷e6demeseeene白面ntercih ed冊esiha冊egeeici60inCImadde kapsamina giren
boreiar町lki箪rayiikd6nemIeritibany居
a−)白oze‖daresi・beiediye・be圃ye−ere bag=mustakiibut函Ve kamu tuzeik印白面haiz
kurulu引arCayIrmid6時OtuZVeyaOtuZa町
b−)D喧erkam旧dareierinceaitl,dokuz,Onikiveya onsekiz,
e函taks柾e6denmesimumkunbu山ndugundan,baSVumformundabahseko…taksitsureierinden
bir面ntercihediImesigerekmektedir.
BaSVuru formunda borcun ne㌍k冊e6deneceg1両veya taks柑e6deme yo−unun seeiimesine
ra白menborc…kaetaksitteodenecegininbeya[ediimemes同ai両e,borcunazam「aksitsuresiieinde
6denece雪面n kabuIed潮噛ivarsayliarakIiozeIidaresi,beiedIye,beiediyeIerebagIImiistak白bLlteeIive
kamu tuzeik中日ginihalZ kuruIu*rCa OtuZa凪,C鳴erkamuidareIer亘In OnSekiz esittaksit uzerlnden
OdemepianIhazirianacaktir.
BasvuruformundaseeebiiecekIeria町dokuz,0niklVeyaOnSekiztaksittenbiriyerinefarkIib汀taksit
SayiSI bei刷mesi halinde,taksIt SayiSma en yakin uSt C間mdekitaksit sayiSin terCih ett蘭eh kabul
ediIecektlr.
4)PeiIn6demeyoIunutercih etmisoianboreiu胤1∩,yenidenyapiiand面miSborcuntamamin川k
taksitodemesuresiIgndeodeyememe面halinde,uGunCutaksitodemesuresininsonaerd蘭tarihe
kadaLr(1/6/2015)taieptebui…maiar圧aydiyia,daha6nceyapmlSOidukiarlPe;in6demebaSVuruiaritaIep
edecekはrltaksitsayiS旧aeeVr嶋cektir.
5)Peか16demeseeeneeinintercih ediImesiha血de,kapsama giren borelarmtamam…n en ge9
2/3/2015tar仙nekadar6de[meSlSa匝ir.
6)Taks硝eodemeseeene師llnterCihed‖mes川a冊de,yenidenyapliandirmayaeSaStOPlam bore
tutarinaaitIeSittaksitlein%5,dokuze河taksit(91∩%7,0nikiesittaksi自gin%10,0nSekizeslttaksitiGin
%150ranmdataksitほndirmefarkliiaveediiecektir.
白6zelldare剛,beIediyeler ve b…iara bagh mustakii buteeii ve kamu tuzel kii用eini haiZ
kuruluSlarca yirmidt凪OtuZVeya OtuZa仙taksittaIebinde buiunuImaslha旧desozkonusu teksitiendirme
farki,yirmidGrt e苅taksit吟in %20,0tuZ eSit taksitiein %25,0tuZaltI eSit taksitiein %30 0iarak
Uyguianacaktir
7)Taksitie6demeyukOm聞噂unun tercih ediimesidurumunda ay凧taks砧eriein恢taksit6deme
yukum冊I鴫0 2/3/2015tarihinde sona ermekte oiup d鳴er taksitierlklSer ay白k dBnemIere haiinde
6denecekt旧
くkTSerayhkd6nemleritibariyIe6denecekoiantaksitleri[6demevadesiikinciayinSOngunuitibariyie
sona erecek oImakia b剛kte,taksitIenn6deme vades面n son gununun resmitatlIe rastはmasi haiinde
Sure,reSmitat日日zieyen冊iSgiJnuSOnaereCektir.
8)Hesapianan borc…taksitierhaiindeodenece副ninbeyanediimesinera白men,borcuntamaminln
tercih ediientaksitsaylSindan daha kiSaStire蘭lde6deneceko血as(haimde.once間etaksitlendirme
fark同g川taksitsaylSma崎klnkatsay∼yag6reyenidenhesapedilecek−ardmdankaiantaksittutarlarIilgiii
katsayIyagOrehesapIananbakiyetaksitlendirmefarkitizermdentahsiledilecektir.
212
5510SAYIJIKANUNUN40NCOMADDESiNiNBiRiNC旧KRAS剛N(C)BENDIKAPSAMINDA
SiGORTALieALISTiRANISVERENLERiNEKKARS,LIKPRiMBORCLARiNiN
YAPILANDiRILMASiNADAiRBASVURUFORMU
SOSYALGUvENLiKKURUMUBASKANLiei
STRATEJiGELISTIRMEBASKANLIGi
MUHASEBEDAiRESiBASKANLi(fINA
l−iSVeren BiigiIeri
Kamuldares面n Adl/OnvanI
lSVerenVeyaVekiiinin Ad上Soyad上/Unvam
Adres
Semt…‥ 時e.…
Sehir… ・PostaKodu‥.
TeIefon
Faks
0(…‥.)..
0(……)..
E−PostaAdresi
VergiKimiikNo
2−BorcunTdruveGdenmeSekii(Bub組mddoIdurmadan6nce旬kIamaIar,bolum…Okuyunuz)
%20EkKarsIiikPrimTutari
Pesin
□
TaiepEdiienTaksitsayiSi
[∃ [二回 回 [田 [∃ [国 [国
□ □ □ □ □ □ □
(Not:24,30ve36taksitseeenekierisadeceLL6zeiidares主beiediye,beJediyeLereba亘iimuStakii
butgelivekamutuzeikisii蘭nihaizkuruIuSiarca tarafindanseGiiebilecektir)
Yukandai;yeh sicil numarasi bei刷eni;yerimizin%20Ek Kar;両k prim borcundan kaynakはnan
bordarimin yaPiland面masmitaiepediyorum.
iSVerenVeyaVek硝nin
AdトSoyadlVeimzasI/MuhurveyaKaSeSl
‥/…./‥
ONAY/iMZA
1/2
AgkiamaIar:
1)Basvurufor町enge902/02/2015tarih,=ekadare−SigOhakanaiIyIaveyaeidenyadaposta
yoiuylaStratejiGe岬rmeBa*anILg(MuhasebeDairesiBa;kanIClnagOnderiiecektir.
2)BasvuruほrlnPOStayOlu陀yap血asihal∼nde仁aahhuti時ade旧aahhOtIdyadaAPSgonderIie面n
tercihed潤蘭durumLarda−baSVuruformu…n POStayaVenId蘭ta南Kurumaveriid蘭tarihoiarakkabuI
ed自ecekt∼r・Bunakar紺adipostayoiun…terCihediimS0−mas(ha間e巾asvuruformununKurumevrak
kayitiarinagi鳴くarihiKurumaveriidi∈直ariholarakkabuiediiecektir.
3)Taksitie6deme seeene函in tercih ed∼Imesiha刷e geeici60inCimadde kapsamina giren
bor函rin,iklSerayiikd6neme自tibariyie;
a−)ii6ze‖dares主be圃ye,be−ediyeiere bagImuSta畑biiteelive kamu tuzeIk馴glnihaiz
kuru山Slarcayirmid6巾OtuZVeyaOtuZaitl,
b ̄)DTeerkamuidareIe而誓町dokuz)0nikiveyaonsek∼Z,
esittaksitte6denmesimumkunbulundu軌ndan,basvuruformundabahsekonutaksitsureie而d。n
birinintercihediimesigerekmektedir.
Basvuruformundaborcu…eSek囲eodeneceeininveyataksitie6demeyoIu…nSeeIimesineragmen
borcun kae taksitte6denece雪面n beyan ediimemesi ha冊de,borcun azami taksit sdresiieinde
6denece白面nkabuied圃蘭VarSay一ほrakiiozeI,dares主beiediye,beiediyeIerebaei=nuStakilbuteeiiVe
kamutuzeik即鳴涌halZkuruiuSarCaOtuZait上(栂erkamuidareieniem OnSekizeslttaksittizerindenodeme
PIamhazirlanacakt)「.
BasvuruformundaseQeb嶋cekierla町dokuz,0nikIVeyaOnSekiZtaks阻enbiriyennefarkiib証aksit
SayiSI be冊imes吊a冊de言aks∼t Say−Sina en yak川uSt C間mdekitaksIt Say)Sin terCih ettikIeri kabuI
ediiecektlr,
4)Pe函10demeyoIunutercih etmiS Oian boreiuiar町yeniden yap(iandiriimS borcun tama…nilIk
taksitodemesuresii9両eodeyememeier川a間de直CurCutaks∼tOdemesures…nSOnaerd蘭tarihekadar
(1/6/2015)taIepte buI…maiarl kaydiyIa,daha6nce yapmiS Oiduklari PeSin6deme baSVurulan talep
edecekieritaksitsaylSmageVrlIecektir.
5)Pesln6demeseeene動画tercih ediimesihaIlnde,kapsama giren borgarintamam冊n en ge9
2/3/2015tar面nekadarodenmesiSarttir.
6)Taks刷e6demeseeeneかnintercih edilmesiha冊de,yeniden yapiはnd廿maya eSaStOPiam bore
tutarinaartie函taksitiein%5−dokuze印taksitiei[%7,0nikieSittaks旧ein%10,0nSekizesittaksitign
%150ranmdataksitiendimefark同ave edilecektir.
li6zeiidareler主beledlyeIervebuniaraba軌…Sta畑bdtCeilVekamumzei噂廟nihalZkuruiudarca
yirmido直,OtuZVeya OtuZa聞くaksittalebindebuiunuimaslhaIindes6zkonusuteksitiendlrmefarki,yirmidort
eかttaksitiein%20,0tuZeSittaksitiein%25,0tuZaitieSittaksItiCin%300iarakuyguianacaktir
7)Taks刷e odeme yukum蘭噂urun tercih ed=mesidurumunda ayiiktaks凪eriein撮taksit6deme
yukumi踊i直 2/3/2015 tarihjnde sona ermekte 0両P d喝er taksitierikiSer ayiik dOnemiere haIinde
Odenecektir.
ikTierayi)kd6nemIeritibanyleodenecekoはntaksitierinodemevadesiiklnClay爪SOngunuitibariyie
SOna ereCekoimakiab硝kte言aksitierin6demevadeslninsongunun加resmitatiIerastはmasiha間desure.
resmitat旧zieyeniIkisgunusonaerecektir.
8)Hesapianan borcun taksitlerhaiinde6denece釦nln beyan ediimesine ragmen,borcuntamam…n
tercihediIe[taksitsayISindandahakiSaSiJreiQulde6denecekolmaslha冊de,6[Ce咽etaksItiendirmefarki
llg用taksit sayiSma暗証n katsayiya gOre yeniden hesap ediiecek,ardmdan kaian takslt tutar蘭lilgiii
katsaylyagOrehesapIananbakiyetaks間endirmefarkiuZerindentahsiIediiecektir.
212
5510SAYiLiKANUNUN4/1−aVe4/1−bKAPSAMiNDAAYLIKALANLARiN5510SAYiLiKANUNUN
GEGiCi60iNCiMADDESiNEGORESOSYALGOvENLiKDESTEKPRiMiBORg−ARIN間
YAPiLANDiRILMASiNADALRBASVURUFORMU
SOSYALGUVENLIKKURUMUBASKANLiGi
・−SOSYALGUVENLiK什MUDURLUGUNE
….SOSYALGUVENLiKMERKEZiNE
l−Sig°rtaiiBilgiierI
Adi−Soyadi
VergiNumarasI
Adres
TeiefonNo.
Faks No.
CepTelefonuNo.
鳴e…. ii
0(∴.i).
0仁..).
0(ii…i).
2−SosyaiGiIVeniikDestekPrimiBorcun…OdenmeSekii
★Buboitimudoidurmadan6ncei冊en‘‘ACikiamaiar”b6時munuokuyunuz
SosyaiGdvenlikDestekPrimi
Pe乎∩
」」
Taks旺SayiSi
1 6 1 9 1 12 1 18
」_」 」」 」」 」」
3− 5510 say両 Kanunun GeeiCi60inC− MaddesLne G6re Sosyal Guveni−k Destek Primi Bor91a…n
□6385say−iiKanunagoreyapiiandirm中du河SoSya一guve唖destekprimi専arimail申hal!
hazirdadevamedenyapiiandirmaaniaSmaSininb。ZuiarakyapmiSclduaum6demeiemiig−iiKanunhukumLerl
dogrultus…damahsupedildIktens。nra,kaiansosyaiguve捕kdestekprimiboreiarim…5510sayiliKanu…n
geelCi60inCi maddesineistlnadenyapiiand岨imasi…talepediyOrum.
(6385say出KanunagoreyapiiandIrmaanIasmaiarIdevamedenIem・devamedenyapI,and…aaniasmaiarinibozuIarak
5510say向Kan…ungeeici60(nCimaddesiuyarinCakaianSGDPboreiar−yaPi∼and而cakt一「・Herhang(b汀nedenie5510
SayiiiKanunungecici60inCImaddesinegoreyap−IanyapIiandirmaanlasmaiar…bozuimasidurumunda−dahaonce
SGDPboreiusununtaiebluZerlnebozulan6385say川KanunagOreyaPIim一手〇一anyapi∼andirmaan−asmaiarIisIeme
□01110′20086ncesidoneme出申S。SyaigOveniikdestekprimiboreiar−mIya。、(and,rmak∼St∼y。,um(Sad。。。banka
□01/10I2008S。nraSid6neme岬nsosya∼gOven・ikdestekprimiboreiarmyapiiandira.akasae,dakis。畑d。
□AyI、ktanK。S,一。。。k □BankaKana一、,ia
Borelarim−buformdakiterc−hienmeuygunoiarak6demeyitaiepediyorum
..I…I2014
iMZA
l/2
iL書洪1:?黒_黒誓_望望915tTlhiTekadiiI.S190rtaI車。Sya,a…nbuIunduguS。Sya」GdV。n順ii
Mud…軸nelSosyalGdvenIikMerkezineeidenveri−ecekveyapostakana−iyiag6nderiiecektIr.
2)Ba$Vuruiar両aahhutiuiiade旧aahhutiuyadaAPSokmkpostayoiuiieyap‖mas而iindebasv…form…n
POStayaVeriid師a回Kurumavenid酢arihoiarakkabuied‖ecektir・BunakE準町adipostayoIununtercihedIimI”∼masi
ha間de・basv…formununKurumevrakkayitはTlnagir車anhiK…maVe佃鉦arihoIa,akkabui。dii。。。kti,.
3)Yapiはndir一ianboreiariginpesinveyataksitIe6demeseeenekierindenbiriterc凪edilecekti,.
4)PesInOdemeseCeneg,nInterCihed冊esihaiinde・kapsamagirenborgLar,ntamami…nenge902IO3/2015
tarihinekadarodenmes一Sartt川Taksitie6demeseeeneg…terCihediimesih圃nde・yenidenyap‘iandirmayaesastop∼am
borCtUtarina・aitieSittaksitiein%5)dokuzesittaksitiein%7・Onikie*taks的n%10,0nSekizeSittaksitiem%15
taksitIendimefark同aveediIecekoIupJiktaks−tOdemesuresiO2/03/2015tarihindesonaerecektir.
5)Yapirand面anborCiarゆn18e印taksItekadar,taks湘end汀metaiebindebuIu…iabiJecektir.
6)TaksitJeodemeyoiununtercihediImesiha冊de言aksitier嘩erayhkdonemieritibariy)e6d。n。。。ktir.
7)BaSVuruformundaborcunnesekiide6denece白面nbe剛mem∼SOImasiha間de,borcunsegtIebiiecekazami
taksltSureSiielndeodenmekiSteniid蘭kabuiedilecektir
8)Pesin6demeyoiutercihediIm函masinaragmen・1/6/2015tarihinekadarbasvurudabu−unuimasiha(indepegn
6demebaSVuruiarI,taIepediIecektaksitsayiS∼nagOretaksiHend蘭ecektir
9)BasvurusiraSindahesapiananborc…taks凪erha冊e6deneceeininbeyanedihleSineraemenkapsamagiren
borcuntamam…冊aks購demesOresi函depesinOIarakodenmesidurumundapeSin6demehukumie…yguIanacakoiup
tercIhediIentaksitsuresindendahakiSataksitsuresi函de6denecek0−mas油indeise6demes,yaP∼Iantaks−teenyakin
VadeOzenndenyapliandlmaborcuhesapIanacaktir
lO)OdenmeyentaksitiemenSOntaks鵬ndmeSureSinilZieyenayinSOnunakadar6183say川Kan…n51inci
maddesindebe刷engec−kmezamm川eb冊kte6denmemesiha冊dekaIantaksWehn6demehakkikaybediiir.
11)Taksitodemes撃S‖eindetahakkukedecekgeneisa釧ksigortas巾miemineokzord…mhaiioimaksiZJnbir
takvimyiiindaikidenfazIasuresiielnde6denmemesiyadaeksik6denmesidu…undayapiIand一riIanbor函ra紺skmkaIan
taksiUerinOdemehakklkaybediiir.
12)KapsamagirenborciarIa岬davaa。lm申Sedavaiardanferagatedi圃nedairmahkemeye冊abenyaziIarak
iig出mahkemeyevenienhavaie冊lekge…nbir6me帥nGenelgenin14noiuekindeyera−anfomekindebasv…da
buiunuianbirimeveriimesigerekmektedir.
2/2
Ek_8
5510SAYiLiKANUNUN4/1−CKAPSAMiNDAAYLiKALANLAR州1′10′2008TARiHISONRASISOSYALGUVENLIK
DESTEKPRiMiBORCLAR−NiN5510SAY旧KANUNUNGECiCi60iNCiMADDESiNEGORE
YAPiLANDiRiLMASiNADAiRBASVURUFORMU
SOSYALGUVENLiKKURUMUBASKANLi(…i
EMEKL旧KHizMETLERiGENELMUDURLUeU
KAMUGOREVLiLERiODEMELERDAiREBASKANLl(…iNA
1−SigOrtaiiBiigileri
AdiSoyadi
EmekriSiciiNumaras(
Adres
TeiefonN0.
Fa鷹Nd.
時e…. iI
0(……).
0(……).
CepTelefonuNo.
0(…‥.).
2−SosyaiGilVe両kDestekPrimiBorcununOdenmeSekil
★Bubo時mudoidurmadanonceiutfen’‘Aeikはnlaiar bo博mOnuokuyunuz
3− 5510 say血 Kanunun geGiCi 60inCi maddesine gore Sosyal Giiveniik Destek Primi Boreiarlnin
□6385say川iKanunag6reyapi∼andlrm一SOidugums。Sya−guveniikdestekpr証専一a…aiiiskin甲
hazirda devam eden yapliandirma∴anlasmasimn bozuiarak yapmiS Oidu…甲m Odemeieriigiil Ka…n hukumIeri
doかuItusundamahsuped潤冊en sonra,kalan sosyaiguven臨destek primibor9iarlmin5510sayilIKanunun
geGiC160inCimaddesinelStinadenyenidenyapliandIrilmasinItaはpedlyOrum.
ONEMLi NOT:6385saviii Kanuna qore vapliandirma aniasmalarl devam edenlerden,devam eden
vapllandIrmaanはsnnaiarinlbozarak5510savliiKanunun qecici601nClmaddesT uvarinCa kaian SGDP
borciarl
Veniden
VaPllandlrma
vapilandirllanlarin
aniasmalarlnin
herhanqi
bozuimasi
bir
nedenle
durumundal
qecici 60inCi
maddeve
daha6nce6385sav出Kanuna
qore
qore
vapIlan
vapiimiS
01anvapiiandirmaaniasmaiarJiSiemesokuimavacaktLr
Pesin6demeyolununtercihediimesihaiindeyap−iand−riiantutarintamam−Sadecebankakanal−yla
odenecektir.TaksitlendirmeyoiununtercihediimesihalindeisetaksittutariariayLlklardankesinti
yapIimaksuretiyietahsiIediiecektir.
..l…12014
iMZA
l12
4−Aeikiamaiar
1)BaSVurufor町enqeCO2/02/2015tarihinek迎Emek間kmzmetieriGenelMLiddrI勘,Kamu
G6reviiieriOdemeIerDairesiBa函nIeInaMithatpa箪Cad・No‥7S佃ye/ANKARAadresineeidenveriiecek
VeyaPOStakana時agonder庸cektir.
2)Ba§VUruia…POStayOiuiieyap而asihaiinde占aahhuti時adeiitaah剛uyadaAPSgonderiierinIn
terclh ediid蘭durumはrda,baSVuruformunun postayaveriid蘭tarih K…maveriId蘭tarih oiarakkabui
ed自ecektir・BunakarS町adipostayolununtercihediimi河masihaiinde,basvuruformumKurumevrak
kayItia…agmStarihIKurumaveriid蘭tarihoiarakkabuiediiecektir.
3)Yap,iand両nboreiarqn.peかVeyataksltieodemeseeenekierindenbiritercihed(iecektir.
4)Pe函6demeseeeneg…terC蛤ediimesiha冊e)kapsamagirenbor*問ntamami…n単Lq塑
02/03/2015tarihinekadarodenmesiSa蘭「.
TaksitIe demeseeeneg面白terCih edllmesiha冊de,yeniden yapIiandirmaya eSaS tOP∼am bore
tutarina同tIe$ittaks,tiein%5−dokuzesittaksitiCin%7)0nikie*taks旧。n%10,0nSekiz函ttaksitiか
%15taks柑endirmetark同aveed,IecekoIup言iktaksitodemesuresiO2/03′2015tarihindesonaerecektir.
5)Yapiiandi而nboreiariein18e珂taksitekadar言aks刷endirmetaieblndebui…uLabliecektir.
6)Taks佃eodemeyoiununterCihediimesiha冊deitaks凪eriki;erayiIkdonem−eritibariyIeayIi航e
ay間ardankesiiecekt,r・AyiIkia…taks旧utarinIkars∼iamamasidurumundaiseayiIktaks)ttutarlarIbe旧enen
bankasubeIerivasitaSiyiasuresi蘭nde6denecektir.
7)Basvuru formunda borc… ne Sekiide6deneceeinin be刷memiS Oimasi ha冊e.borc…
Seeiieb自ecekazamItaksitsOresiieinde6denmekisteniid蘭kabuiediiecektir.
8)Pe函6demeyoiutercihedil両Oimasinaragmen,01/06/2015tarihinekadarbasvurudab血nuimas∼
haiindepesmOdemebasvurula巾aiepediIecektaksitsaylSlnagOretaksltiendiriiecektir.
9日Basvurus脚ndahesapk]nanborcuntaksitlerha剛e6deneceeininbeyanediimesh:ragmen
kapsamaglrenborcuntamami川白帆aks−t6demesuresIPindepe帥Oiarakodenmes∼durumundapes)nOdeme
hukumlerluyguianacakoIup,terCih ed嶋ntaksits証esindendaha klSataksitsuresi頬nde6denecekoimasi
haJindeise6demesiyaPiIantaksite en yakmvade tJZemden oiu箪n boremiktarIyatirliacaktlr.S6zkonusu
durumiarda EmekiiiikHizmetieriGeneiMuduri勘,Kamu Gorevi臨OdemeierDairesiBaSkan廟na/Sosyal
GdveniIkiiMuduri鞠ne/SosyalGOvenIik Merkezine mLiracaat edilerek muhasebe blriminden g小celbore
mIktariOerenlIerekbankaiardanyat面abiiecektir.
10)Yapliandir‖miSbor函ria酬iodemeyukumIuiukieriyerinege帥med蘭Zaman,6denmeyentaks凪e…
ensontaksitlendirmesures面izieyen ayin SOnUnakadar6183sayliiKanunun51incimaddeslnde bei刷en
gecikmezammiilebir冊eodenmemesiha冊dekalantaksitIerin6demehakklkaybed冊.
11)Taksit6demesures亘indetahakkukedeceksosyaIguven恢destekpnmIerinin birtakVlmy出nda
ikidenfazIasOresiieindeodenmemes∼yadaeksik6denmeSidurum…dayapiiand面anbor函raiiiSkinkaIan
taks値erh6demehakkJkaybed帖
12)Kapsamagirenborgaria剛idavaaeilmiSisedavaiardanferagatedikI蘭nedairmahkemeyehitaben
yaziiarakiig用mahkemeyeveriien havaIei同)ekGemn bir6meginin GeneIgenin14noiu ekindeyeraianfom
ekindebasvurudabuiunuianbirimeverilmesigerekmektedir.
2/2
Ek−9
5510SAYmIKANUNGECICI60INCIMADDESIKAPSAMINDABORCLAR工N
YAPILANDIRILMASNAIL工SK主NBASVURUFORMTU
(BuformudoldLIrllladanollCelLttfen‘“Aelklamalar”b61um山高Okuyunuz.)
SOSYALGUvENLiKKURUMUBASKANLIGI
・・・……・・SOSYALGUVENLIKILMUDURLUGUNE
……‥.SOSYALGUVENLIKh佃RKEZINE
l−SigortallllkT証心
(BirdenfazlaslgOrtahllkttiIiindenka)′naklananprimborGlarliCinbaF/urufomua)′rlayn
d01durulacaktlr.)
0 4(a)主ste雪eBagJl(506SK心血lga85.Md)
0 4(a)TopLuluk(Avukat/Note一・)(506SKMnlga86.Md)
O Yul・tdLSLTopluluk(5510SK5時Id(g)Bendi)
O KISmiStireliCa函nlardanAyitel・isindeEksikKalanGmIeriniiste雪eBagllOla,亀k
OdeyenLe1−
0 551OSKEK−5.人′Id.
0 5510SKEK−6.Md.
0 2925SKKapsamlndakiTarlmSigol・talllarl
Z−Sigol”tallBilgilel・i
AdlSo)′adI
T.C.KilnlikNo
SicilNumarasl
Adres
Senlt… I19C.…
Sehir… PostaKodu…
Telefon
ccpTcIcfonLI
eぜostaAdresi
2−Bo一一CunOdenmeSekli
TalepEdilenTaksitSa)′lSl:
Pe函1 :0 12(Oniki)Taksit :0
6(Altl)Taksit :0 18(Onsekiz)Taksit :0
9(Dokuz)Taksit :O
BorChrlnllbufomdakitercihlerimeLLygunOlarak6demeyitalepedi)′Orum.
../…/2014
jMZA
‖四
3−A河山nlalar
l−BaSWrufbrmu・enge902/02/2015tarihinekadarslgOrtallnmbaglbulundugusosyal
guvenlikilmudurl噂ne/sosyalguvenlik merkezine elden verilecekveya postakanahyIa
g6nderilecektir.
2−BaS…mLarmposta)′01uileyapllmaslhalinde;taahhtitln言adeIitaahhutluyadaAPS
yolununtercihedildigidummlarda・ba$Vumfbmununpostaya、′erildigitarihKummaverildi雪i
tariholarakkabuledilecektir・Bunakar胆adiposta)′01ununterclhedilml‥lmaslhalinde,
ba甲uu fbrmununKurum e、′rakka)′1tlarlnaglrlitarihiKurumaverildi豆itarih olarakkab。l
edilecektir.
3−YapllandIrllanborelarlglnPe担lyadataksitle6demeseeeneklerindenbiritercihedilecek
Ve18e串taksitekadar,taksitlendirmetalebindebulunulabilecektir.
4−YenidenyapllandlrmayaeSaStOPlamboretutarlna,altle河taksitlein%5,dokuzeslt
taksitlqin%7,Onikie河taksitlCin%10,OnSekize担taksitiein%15taksitlendlrmefarklilave
edilecekolup言lktaksit6demestiresiO2/03/2015tarihindesonaerecektir.
5−TaksitlerikiSer叩llkd6memleritibariyle6denecektir.
6−BaiVumfbrmundaborcunkaetaksitte6denece鄭linbe血ilmeml$Olmaslhalinde,aZami
taksitsureslleindeodenmekistenlldigikabuledilecektir.
7−Pesin6demeyolutercihedilm埼01maslnaragmen,02/03/2015tarihinekadarba坤umda
bulunulmaslhalinde6demeplamtalepedilecektaksitsaylSlnag6reguncellenebilecektir.
8−Kapsama glren borelarlailgili da、′a aellmlS言se da、′alardan fもragat edildi如Ie dair
mahkemeye hitaben yaZllarakilgili mahkemeye Verilen havaleli dilekGenin bir6meglnin
Genelgenln14nolu ekinde yer alan fbm ekinde bavuruda bulunulan birime verilmesi
gerekmektedir.
2/2
5510SAYiLiKANL理N60iNCiMADD≒SiNiNBiRiNCiF順RASiN−N(G)BEND−KAPS今回NDAKisiGORTALiLARIN
GENELSAGLiKSIGORTASiPRIMBOReLARiNiNYAPiLANDiRiLMASiNADA−RBASVURUFORMU
SOSYALGOvENLIKKURUMUBASKANLiei
・・SOSYALGUVENLiKiLMUDURLUGUNE
….SOSYALGOvENLiKMERKEZiNE
l−SigortaiiBilgiieri
AdトSoyadi
Adres
Semt… 時e…
Ser証.. PostaKodu…
TelefonNo
CepTeIefonuNo
0(…‥.).
0(.…‥)..
2−GeneiSaiiikSigortasiPrImBorc…unOdenmeSe帥
+Buboiumudoidurmadanonceiutfen−lAeikはmaiar,bo岨mmuokuyunu乙
BorCiarlmibuformdakLterClhierImeUyg…OIarak6demeyitaiepediyorum.
..l…l
iMZA
3−AeLkLamalar
l)Ba vum fomu,en qeC30/04/2015tarihine kadar sigortaIi dosyaia…in buIundugu Sosyai GdVe捕kli
Mudt油u卸nelSosyalGuve帥kMerkezineeJdenverliecekveyapostakana回ag6nde同ecektIr.
2)Ba vuruIam:taahh間中adeiitaahmmyadaAPSoiarakpostayo山ileya函mas同a帖deba vu川fomunun
POStayaVe同d蘭tarihKummaVerllc =itarih01arakkabuledliecek出.Bunakaran,adipostayoiununtercihedi面SOimasi
ha血de,ba vumfomununKummeVrakkay凪arlnag時tanhiKummaVe同d蘭tanhoiarakkabuied嶋cektir.
3)Yap南ndi而nborCiariCinpeSinveyataks間eGdemeseeenek(emdenbiriterclhediiecektlr.
4)Pesin6deme seeene軌Iin tercih edilmes同a帖de,kapsama giren borcla…tamam…n en qeG Ol10612015
ta而ine kadar OdenmesiSarWr Taksitle6deme seeene釦nin tercih ed=mesiha血de.yemden ya坤andlmaya eSaS
topiam borc掴a…a,a間es旧aksitign%5.dokuze評taksk.igin%7,0nikiesrttaks旧か%10.0nSekL2eSrttaksl=ein
%15taks間endirmefark‖iaVeediiecekolup,冊taksit6demesuresiOl/06/2015tarihindesonaerecektlr.
5)Ya函and面anborCiariCin18esittaksitekadar,taks佃endirmetaiebindebu山間iabiiecektir.
6)Taks柑e6demeyoIununtercihediimesiha帖de.taks凪erik短erayitkd6nemlerittbanyieOdenecektir.
7)BaSVu川fomunda borcunine§ekiIde6denece到nh be冊imemlS Oimas)haiinde,borcun se9日ebiiecek azami
taksはsdres巾tndeOdenmekisten冊蘭kabuiediIecektIr
8)Pes活Odeme yoiuterclh ediImlS OImasIna raiimen30111/2015tar冊ne kadar basvuruda buiunuimasihaiinde
PeSin6demeba vuruIa咋taIeped”ecektaksitsayiSmag6retaksitlend涌lecektir.
9)BasVum SuiaSmda hesapianan borcun taks帥erha冊de6deneceg証n beyan ediImesine ra首men kapsama giren
borcu[tamam刑niiktaksは6demesuresiiかdepe函10iarak6denmesidurumundapes活6demehukumleriuyguianacakoiup
tercihedientaksitsuresmdendahakISataksはsuresiiClndeOdenecekoimasiha冊deise6demesiyapiiantakskeenyakln
VadeuzerJndenyapiiandlrmaborcuhesapはnacaktlr.
10)Odenmeyenlaks剛enn ensontaks間endirmesuresiniiZleyenayin SO…na kadar6183sayiiiKa…nun51InCl
maddesindebei刷engeclkmezammlileb剛服eGdenmemesihaiindekaiantaks刷erinGdemehakk両aybed冊
11)Taks購demesOres巾indetahakkukedecekgenelsa釧ksigohasiP白面erlnineokzordummhaiioImaks信Zinbir
takvJmy用ndaikidenfazlasOresiiCIndeGdenmemesiyadaeksik6denmesidu山mundayapiiandirnanboreiaraiiiskinkaran
taks凪erin6demehakklg冶ybediiir
Jl
Ek−II
5335SAYILIKANUNKAPSAMlNDAAYLIKLARlYERSIZODENENLEBJN
5510SAYILIKANUNUNGECjci60INCIMADDESiNEGOREBORCLAlHNIN
YAPTLANDIRTLMASINAhISK主NBASVURUFORMU
SQSYALGUl′型LiKKURUMUBASKANLIe−I
TmMUGOREVLiLERIODEMELERDAjREBAi〕乙ANLIGINA
・…SOSYALGUvENLjK主LMUDtjRLUGUNE
..….SOSYALGUVENLIKMERKEZTNE
l−Sigol−talIBiLgilel・i
iAdlSoyadl
T.C.I嶺mlik Numi正asl
TahsisIBa喜一 kur/EmekliSicil
子kametgahiAdl・eSi
 ̄TelefonNo.
埠e…. jl.
0(……)..
Eaks No.
0(…つ.
CepTelefonuNo.
0(…‥方.
ePostaAdl・eSi
2−Bol・CunOdenme;ekli
*Bub61高…証doldurmadanonce杭fen“AclklamaLar’’boltimtintiokuyunuz.
5335sayll−Kanunun30uncumaddesininikinciflkraslkapsamLndayeL・Siz6denenayLLklal・
Pesin
」」
TaksitSaylSl
1 6 1 9 i 12 1 18 i
」_」 」」 LJ L」
□ A)植LnKesikcek □BankaKanall)′la
BorcLmLIbLlfomldakitercillimeu)′gLLllOlarak6demeyitalepediyOrLml.
‥/…/2014
iMZA
1/2
AClklamalar:
1−Bailruru fbmJ・型一eC O2/02/2015tarihine__土壁iil:5510saylIlKanunun4tinctI
maddesinin birinci撮rasmm(a)bendikapsamlndakisigortalllarlnikametgahlnm
bulundugu sosJralguvenlikilmddiirl蝉ne/sosyaL guvenlik merkezine,4uncn
maddesjninbirinci鉦rasmln(b)bendlkapsammdaklSigoItalllarlnSigortaIldosyahrlnm
bulundugu sosyalguvenJikilm前略rl蝉ne/sosyalg正venlik merkezine,4uncu
maddesininbirincIHkraslnln(C)bendikapsamlndakisigortallIarInise,“Mithat踏a
Caddesi No:7SlllhiyeAnkaraD adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel
M拙ir1時KamuG6re、rlileriOdemeIerI)aireBaSkanhgJm,eldenlreyaPOStayOluyla
gonderilecektir.
2−Ba阿Jmlarm;taahhutl重言adelitaahhutluyadaAP・S oIarakpostayoluileyapllmasl
halinde,ba叩mfbrmununposta)′aVerildiatarihKumma、rerildigitarih。Iarakkabul
edilecel{tir・Bunakar胆adipostayolunun tercih edilmlS01maslhalhlde,b紳ruru
如munun Kumln eVrak kayltlarlnaglrlS tarihiKumma verildigitarih olarak kabul
edilecelくtir.
3−YapllandlrllaIl borelar191n Peiln、′eya taksitle6deme seqeneklerinden blri tercih
edilecektir.
4−Pe函OdemeseCeneglnintercihedilmesihaIinde,kapsamaglrenborelarlntamamlnln迎
撃02牢/?.015tariPinekadarOdenmesiiarttlr・Taksitle6demeseeenegininter品
edilmesihalinde・yeniden}′aPllandlrmayaeSaStOPlambor9tutarma,altleSlttaksltiein%
5・dokuzeSIttaksitlein%7・Onikie河taksitlein%10,OnSekize担taksitlein%15
taksitlendirmefarklilave edilecekolup言Iktaksit6demestlreslO2/03/2015tarihinde
SOnaereCektir.
5−Yapllandlrllan borClar191n18 eSlt taksite kadar,taksitlendime talebinde
bulunulabilecektir.
6−Taksitle6demey01ununtercihedilmesihalinde言aksitleriki申ayIlkd6nemIeritibari)′le
6denecektir.
7−Ba印Wrufbrmundaborcunneiekilde6denecegininbelirtilmemlS01maslhalinde,borcun
Seeilebilecekazamitaksitsureslleindeodenmekistenlldi雪ikabuledilecektir.
8−PeSinodemeyolutercihedlll叫Olmaslnaragmen,01/06/2015tarihinekadarbaいrLmda
bulunulmasl halinde pe叩 Odeme ba叩mlarl talep edilecek taksit saylSlna gOre
taksltlendiI・ilecektir.
9−BaSVurlJ∴SLraSlnda hesaplanan borcun taksitler halinde6deneceglnin beyan edilmesine
ragmen kapsama glren borcun tamammlnllk taksit odeme stiresileinde pe叩10larak
6denmesi dummLlnda p坤n6deme htiktimleri uygulanacak olup,terCih edilen taksit
SureSindendahaklSataksitsnresl19inde6denecekolmaslhalindeise6demeslyaPllantaksite
enyaklnl′adeuzerindenyapllandlrmaborcuhesaplanacaldlr.
10−Blrtakvimylll19indeikidenfazlataksitinstlreSilqindeodenmemesiveyabirtakvImylll
lCindeikidenfazlaolmamkkaydly1a6denmeyentaksitlerinensontaksitlendirmestlresini
lZleyen aym sonunakadar6183saylllKanunun51incllnaddesindebe血ilen gecikme
Zammlilebirlilde6denmelneSihalindekalantaksitlerinodemehakklkaybedilmlSSaylllr・
2/2
Download

rc. sosYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI