SİRKÜLER
Sayı: 2015/022
İstanbul, 30.01.2015
Ref: 4/022
Konu:
SGK TARAFINDAN PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE
BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR
SGK tarafından yayınlanan 19.01.2015 tarih ve 2015/4 sayılı Genelge’de, 2015 yılında geçerli
olacak prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar hakkında
açıklamalar yapılmıştır.
Genelge’de yer verilen tutarlardan, 2015 yılında geçerli olacak sigorta primine tabi
tutulmayacak yemek parası, çocuk ve aile zammı, özel sağlık ve bireysel emeklilik ödemeleri
ile sigorta primine esas kazanç tavan ve taban ücret tutarları hakkında 06.01.2015 tarihli ve
2015/1 sayılı sirkülerimiz ile tarafınıza bilgi vermiştik.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EK:
2015/4 sayılı SGK Genelgesi
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
[email protected]
1
SOSYALGUvENLiKKURUMUBASKANLIGI
SigortaprimleriGenelMtidd壇郵
Sayl:47757447−031/51
Ll/帥noI5
Konu ‥Primeesaskazanelamaltveustsmlrlarlile
bazliSlemlereesastutarlar
GENEI.GE
2015−t
4857sayhlISKanununun39uncumaddesineistinadenAsgahUcretTespit
Komisyonunca2015ylllieinuygLhanacakolanasgarincret言/1/2015ila30/6/2015ve
l/7/2015ila31/12/2015tarihleriaraslieinaymayntespitedilerek,31/12/2014tarihlive
29222saylllResmiGazetedeyaylmlamlStlr.
AsgariUcret Tespit Komisyonunca血1iseviyede tek asgari∴ticret tespitine
Oybirhgiylekararveril垂01upalmankararaistinaden;
−1/lnO15ila30/6伽5ta皿erial・aSliein・birgti山並noma19allSmakarHhgl
asgariticretleri40,05(klrklirabeskun埼)T批kLiras1,
−1/7/2015Ha31/12m15tarihleriarasliGinbirgtmknomaleallSmakarHll雪l
asgariticretleri42,45(klrkik缶aklrkbeSk皿のTtirkLirasl,
01araktespitedilmiStir・
Bunag6re,1/1/2015ila31/12/2015tarihleriaraslnda,16ya担dank蝉kolanlarda
dahilolmaktizeresigortalllarieinsigortaprimineesasgtiJtikveayllkkazan91amaltvetist
SlnHlannda言dariparacezalamda,geCic亘g6remezlik6deneklerinde,yuHdlSmdageCen
Surelerilehizmetbor91anma血nndajstegeba軌slgOrtalllarvegenelsaghksigortalllannln
6deyecekkriprimlerdedikkateallnaCaktutarlara鴻ldag6sterihniStir.
1 ̄5510sayllIKan平皿4tinc櫨maddesininbirincinkrasmln(a)b。ndin。tabi
Sigo血111arlnSigo血pmVeiss跳ksigo血lprimle血eesas g亀山輪kve神田
kazanelammaltvenstsmLrIan
l・1−BiriSVerenebagllOIarakSahSanSigortahlariein;
a)6zelsekt6rde:
l/1/2015ila30/6/2015tarihleriaraslndasigortaprimineesas;
G血1融はazanealtslnm: 40,05TL,
Ayllkkazanealtsmm:1・201,50TL,
Gtmmkkazaneiistslnm:260,33TL(*),
AyllkkazanCnStSlnm:7・809,90TL,
1/7/2015ila31/12/2015tarihleriarasmdasigortaprimineesas;
GtiI血kkazanealtsmm‥ 42,45TL,
Ayllkkazanealtslnln ‥1・273,50TL,
GtinlHkkazanetistslnm‥ 275,93TL(*),
AyIlkkazanPtistslnln:8・277,90TL,
b)Kamusekt6rtinde:
15/12hO14−14/1m15d6JlemindesigortaprlmIneeSaSkazanealtsmm;
2014ylllArallkaylnmikinciyansllem‥37,80TLx16gtin=604,80TL,
2015yll10cakaylmilkyansllem ‥40,05TLx14gthl=560,70TL,
15/12/2014−14/1/2015devresiiein :604,80TL十560,70TL=1・165,50TL,
15/12/2014−14/lnO15d6memindesigortaprimineeSakkazan弾StSlnIrI;
2014ylllArallkaylnlnikinciyansllein:245,70TLx16gtin=3,931,20TL,
2015ylllOcakaymnilkyansl19m:260,3TLx14gtin=3,644,62TL,
AdTeS :MithatpaSaCadNo:7Slhhiye/ANKARA
TeIefbn :03124587110
E−Posta:∴sverenlerPrimDB@sgk.govtr
AyrmtlllBilgi A・ARASDai・BSk
Faks :03124321237
Web :W・SgkgOV血
1/9
15/ユ2/2014−14/1伽15devresii9in :3,931,20TL+3,644,62TL=7・575,82TL,
15/1/2015ila14/6/2015tarihleriarasmdasigoltaPrimineeSaS;
Ayllkkazanealtslnln:1.201,50TL,
Ayllkkazan9iistslnln:7・809,90TL,
15/6/2015−14/7hO15d6nemindesigortaprimineesaskazanealtsln叫
2015ylllHaziranaymlnikinciyanslleln:40,05TLx16gtm=640,80TL,
2015ylllTemmuzaJ皿ⅡnilkyansliGin ‥42,45TLx14giin=594,30TL,
15/6/2015−14/7/2015devresii9in :640,80TL+594,30TL=1・235JOTL,
15/6/2015−14/7/2015d6memindesigortaprimineesaskazanetistsln叫
2015ylllHaziranaylmnikinciyansliein:260,33TLx16gtm=4・165,28TL,
2015ylllTemmuza)rlnlnilkyansllein:275,93TLx14gtin=3・863,02TL,
15/6/2014−14/7/2014devresiiein :4・165,28TL+3・863,02TL=8・028,30TL,
15/7nO15ila14/12/2015tarihleriaraslndasigottaprimineesas;
AyllkkazanCaltslnln:1.273,50TL,
AyllkkazaneuStSlnln:8.277,90TL
Olal−akbelirlenm1両r.
1・2−Clrakve噌reneileriein;
3308sa)′lllMeslekiEgitimKanununun25incimaddesinind6rdtincti丘krasluyarlnCa;
adayelrak,elrak、reiSletmelerdemeslekegitimlg6renOgrencilenn,yaSdurumIannag6re
asgariticretlerinin%50’sislgOrtaPrimlerininhesabmaesastutulmaktadlr.
Bunagore,adayelrak,91rakvei函tmelerdemeslekegitimig6renogrencilerinprlme
esaskazanelan;
a)AylIkprimvehizmetbelgeleriniaylnl,iila30,uarasmdadnzenleyenleriCin;
1/1/2015ila30/6/2015tarihleriaraslnda;
Gtin近kkazan tL九an:20,03TL(*),
Ayllkkazanetutan:600,90TL,
1/7/2015ila31/12nO15tarihleriaraslnda;
Gtinl址はazan tutan:21,23TL(*),
Ayllkkazanetutan:636,90TL,
b)Ayllkprimvehizmetbelgeleriniaym15,iiIatakipedenayln14,tiaraslnda
d屯zenlelrenlerIGIn;
15/12/2014ila14/01/2015d6nemiiein;
2014ylllArallkaylgtin血kkazanCtutan:37,80Ⅹ%50=18,90TL,
2015ylllOcakaylgtinl龍はazan tutan ‥40,05Ⅹ%50=20,03TL(*),
2014ylllArallkaymlnikinciyarlSliein;18,90TLx16gtin=302,40TL,
2015ylllOcakaylnmilkyansllgin;20,03TLx14gtin=280,42TL,
15/12/2014−14/1/2015devresiieinayllkkazane;302,40TL+280,42TL=582,82TL,
15/6/2015ila14/7/2015d6nemllGm;
2015ylllHaziranaylgtinlnkkazan tL止an:40,05X%50=20,03TL(*),
2015ylIlTemmuzaylgtinltikkazanCtutarl:42,45Ⅹ%50=21,23TL(*),
2015ylllHaziranaylmnikinciyanslleln:20,03TLx16gtin=320,48TL,
2015yIllTemuzaymlnilkyansliein :21,23TLx14gth=297,22TL,
15/6/2015−14/7/2015devresiieinayllkkazan9‥320,48TL+297,22TL=617,70TL
l・3−PrimeesaskazanelardanistisnatutulacakyemekparasI,90CukzammIVeaile
zamml(yardlml)tutarlarl;
5510 Saylll Kanunun 4 tincti maddesinin birinci創kraslnln(a)bendine tabi
SlgOrtalllann;
−Yemekparasl;
1/1/2015ila30/6/2015tarihleriarasmda;40,05TLx%6=2,40TL(Gtml屯k),
2/9
AdI’eS :MithatpasaCad.No:7Slhhiye/ANKARA AyrmtlllBilgi:A.ARAS Dai.BSk.
Teleもn :03124387110 Faks
E−Posta
isverenlerPhmDB@sgk.gov.tr
O3124321237
Web :www.Sgk.gov血
1/7hO15iIa31/12nO15tar皿eriaraslnda;42,45TLx%6=2,55TL(*)(Gthhik),
−Cocukzamml:
1/1/2015ila30/6/2015tarihleriaraslnda;1・201,50TLx%2=24,03TL(Ayllk),
1/7/2015ila31/12/2015ta血leriaraslnda;1・273,50TLx%2=25,47TL(Ayllk),
−AilezammI(yardlml);
1/1/2015ila30/6/2015tarihleriaraslnda;1・201,50TLx%10=120,15TL(Ayllk)
l/7/2015ila31/12/2015tarihleriaraslnda;1・273,50TLx%10=127,35TL(Ayllk)
tutanndakikazanelan,PrlmeeSaSkazancadahiledilmeyecektir.
1・4−SosyalG心venlikS6zleSmeSiQlmayan UlkelerdeIS UstIenenISVerenlerce
YurtDLSmdakiISyerlerindeCall担rllmakUzereG6tiirⅢenSigortalllariein;
11・09・2014tarih,29116(MiiI軟Ter)saylllResmiGazete,deyaylmlanan6552誓ylllii
KanunuIleBazIKanunVeKanunHdImtindeKaramamelerdeDegiSiklikYaplhasIIleBazI
Alacaklarln Yeniden Yapllandmlmaslna Dair Kanunun50ncimaddesiile,5510saylll
Kanumn82ncimaddesininbirinci魚krasl“Sigortaprimineesaskazan9tistsmlnSOSyal
gtivenliks6zleSmeSiolmayan血kelerdei河StlenenlFTerenlerceyurtdlSmdakiiSyerlerinde
eallStmlmaktizereg6tiirtilenTtirkimilen19in3katldlr.”?eklindede孫tirilmiStir.
S6z konusu mkmeistinaden,SOSyalgHvenlik s6zleSmeSiolmayan融kelerdeiS
tistleneniSVerenlerceyurtdlSlndakii;yerlerindegall担nlmaknzereg6tiirtilensigortalllam;
1/1/2015ila30/6/2015tarihleriaraslndasigortaprimineesas;
Gtinmkkazan9altsmln: 40,05TL,
Ayllkkazanealtslnln:1.201,50TL,
GtiIJtikkazanC説stslnm:120,15TL,
Ayllkkazane説StSmm:3.604,50TL,
1/7/2015ila31/12/2015tarihleriarasmdasigortaprimineesas;
GtiIJtikkazan9altslnln: 42,45TL,
Ayllkkazan9altslnm:1.273,50TL,
Gtinltikkazan9tistslnm:127,35TL,
Ayllkkazan tistslnln:3.820,50TL
Olarakuygulanacaktlr.
2°5510saylllKanunun4iinc龍maddesininbirincinkraslnln(a)bendikapsamlnda
primlerinikendileri6deyen sigortalllarln Pnme eSaS ayllk kazanelarmln aIt ve tist
Slnlrlarlile6denecekprimtutarlar1
2・1−5510say血KanununEk5incimaddesinetabisigortaIllar;
Kanummek5incimaddesinetabiolaraktarlLmVeyaOmaniSlerindehizmetakdiyle
StireksizolarakCallSanlar,
1/lnO15−30/6/2015tarihleriaraslnda;
Ayllkkazan9altslnlnnagで:e‥40,05TLx22Ⅹ%34・5=303・98TL(*),
AylJkkazan9tistsmlrlnagOre‥260,33TLx22X%34,5=1.975,90TL(*),
1/7/2015−31/12/2015tariIlleriaraslnda;
Ayllkkazangaltslnmnag空‥42・45TLx22X%34,5= 322,20TL(*),
AyllkkazanetistslnlnnagOre:275,93TLx22X%34,5=2.094,31TL(*)
6deyeceklerdir.
2・2−5510sayIIIKanununEk6mclmaddesinetabisigortalllar;
Kanununek6nclmaddesinetabiolarakticaritaksi,dolmuSVebenzeri]五telikteki
SehirieitoplutaSlmaaraGlamdaealliamarileK血t血VeTuizmBakanll菖mcabelirlenecek
alanlardaklSmistirelili S6zlesmesiyle birveyabirden fazlaki;itara五ndan Call担nlanlar,
1/lnO15−30/6/2015 tarihleri araslnda issizlik sigortasl prlmi 6demek
iste皿鉢renler;
3/9
Adres∴:MithatpasaCadNo:7Slhhiye/ANKARA AyrmtlllBilgi:A.ARAS Dai.BSk.
Telefon :03124587110 Faks :03124321237
E−Posta 言S、rerenlerPrimDB@sgk.gov.tr Web :WWW′.Sgk.govtr
AyllkkazaI㌣altslmmagie‥40,05TLx22X%32,5=286,36TL(*),
AyllkkazanetistslnlnnagOre:260,33TLx22X%32,5=1.861,36TL(*),
1/7/2015−31/12/2015 tarihIeri araslndaiiSizlik slgOrtaSI Primi 6demek
istemeyenler;
Ayllkkazan9altsmma宰re:42・45TLx22X%32,5=303,52TL(*),
Ayllkkazanetistsmlmag6re‥275,93TLx22X%32,5=1・972,90TL(*),
1/1/2015−30/6hO15tarihleriaraslndaiSSizliksigortasIprimidahiI6deyecekkr;
Aylkkazan9altslnlrmag6re・40,05TLx22Ⅹ%35,5こ 312,79TL,
Ayllkkazangtistslmmag6re:260,33TLx22Ⅹ%35,5=2.033,18TL(*),
1/7nO15−31/12/2015tarihleriaraslndaiSSizliksigortaslprimidahi16deyecekIer;
AyllkkazanealtsmmagYe:42・45TLx22X%35,5=331,53TL(*),
Ayllkkazan9uStSlnlmagOre‥275,93TLx22X%35,5=2・155,OITL,
6deyeceklerdir.
2・3−5510saylllKanunun4tinctimaddesinin birinci蝕n・aSInln(a)bendi
kapsamlndaistegebagllSigortalllar;
a)5510saylhKanuPuT5incimaddesinin(g)bendineg6resadecemalu11時
ya如llkve6mmsigortaslprlmi6deyenler;
1/1/2015ila30/6/2015tamleharasmda6denebilecekistegebagllSigortaprimiayllk
altslnm,40,05TLx30X%20=240,30TL,
1/1/2015ila30/6/2015tamleriaraslnda6denebilecekistegeba鄭sigortaprimiayllk
tistslnm,260,33TLx30X%20=1.561,98TL,
1/7/2015ila31/12/2015tar皿eriarasmda6denebilecekistegebagllSigortaprimiayllk
altslnm,42,45TLx30X%20=254,70TL,
1/7/2015ila31/12/2015ta丘hleriarasmda6denebilecekiste菖ebaghsigortaprimiayllk
tistsmn,275,93TLx30X%20=1.655,58TL,
b)AyiGinde30gtinden az GalISan Veya tam g血n ahsmayanlardan kalan
Stirelerindeiste菖ebagIISigortayaprim6deyenleI・;
ISSizliksigortasIPrlmi6demekistemeyenler;
1/1/2015−30/6nO15tarihleriaraslnda,
AyllkkazanQaltslnlmagTe:40,05Ⅹ30Ⅹ%32=384,48TL(/30xgthlSaYISl),
Aylkkazan9tistslnlnnag6re:260,33Ⅹ30X%32=2・499J7TL(*)(/30xgunsaylSl),
1/7/2015−31/12nO15tarihleriaraslnda,
AyllkkazanealtsmnnagYe:42,45Ⅹ30Ⅹ%32=407,52TL(/30Xgtin望Sl),
AyllkkazanetistsmmagOre:275,93X30Ⅹ%32=2648,93TL(*)U30XgunSaylSl),
ISSizliksigortasIPrimidahi16deyeccklel・i
l/l/2015−30/6/2015tarihleriaraslnda,
Ayllkkazan9altslnmnag6re:40,05Ⅹ30X%35=420,53TL(*)U30XguTSayJ、Sl),
Ayllkkazangtistslnlnnag6re‥260,33Ⅹ30Ⅹ%35=2・733,47TL(*)(/30XgunsaylSl),
1/7/2015−31/12/2015tarihleriarasmda,
Ayllkkazan9altslnlrlnag6re:42,45Ⅹ30X%35=445,73TL(*)(/30xgtinn aylSl),
AyllkkazanPtistsmrmag6re:275,93X30Ⅹ%35=2・897,27TL(*)(/30ⅩgtinsaylSl)
edeyeceklerdir.
2・4−2925say血KanunatabisigortalamprlmeeSaSkazaneVe6deyecekleripm
tutarI;
2925saylllKanunatabisigortalllarm prime esas gtinmkkazanelan,5510sa)血
Kanunun82ncimaddesineg6rebelirlenenprimeesaskazanclngtinnikaHslnm,Prim6deme
gtinsaylSliseherayleln15gtindtir・PIimoranlise;%12,51igenelsagllksigortasIPrimi,%
20−simalulltikyasllllkve61timsigortasIPrimiolmaktizeretoplam%32,5dir.
4/9
Adres ・MithatpaSaCad.No:7Slhhiye/ANKARA
AyrmtlllBilgi A.ARAS Dai.B泳.
Telefon :0312 458 7110
Fak∴∴∴∴∴:03124321237
E−Posta:∴sverenlerPrimDB@sgk.gov血
Web :W.Sgk.gov.廿
BunagOre,2925saylllKanunatabislgOrtalllann,PrlmeeSaSkazan9tutanve
6deyecekleripnmtutan:
1/lnO15ila30/6/2015tarihleriaraslnda;
40・05TLx15X%32,5=195,24TL,
1/7nO15ila31/12nO15tarmleriarasmda;
42,45TLx15Ⅹ%32,5=206,94TL,
3−5510sayllIKanunun4tinctimaddesininbi血cinkrasmIn(b)bendinetabi
SigoItalIlarmPrlmeeSaSgGnLdkkazanelarlnInaltve的smlrlannagOre6deyecekhri
ayllkprimtutarlar1
3・1−5510saJ血Kanunun4mctimaddesininbh・inci軸msmIn(b)bendinin;
−(1),(2)ve(3)numaralIaItbentlerinetabisigortalnarm,
1/lhO15ila30/6/2015tarihleriarasmda;
G血tikkazanealtslnmnag空:40,05TLx30Ⅹ%34,5=414,52TL(*),
G血tikkazaneHstsmlmagOre:260・33TLx30Ⅹ%34,5=2・694,42TL(*),
l/7/2015ila31/12/2015tarihleriarasLnda;
Gtinl混kazm9altsmrmag6re:42,45TLx30Ⅹ%34,5=439,36TL(*),
Gthmkkazan91istslnlmag6re‥275ブ93TLx30Ⅹ%34,5=2・855,88TL(*),
−(4)numaraIlaltbendikapsamlndakisigortallIarilek6ymuhtarlamln,
1/1/2015ila30/6nO15tar皿eriarasLnda;
Gtmltikkazan9altsmlnnag6re‥40,05TLx22X%34,5=303,98TL(*),
Gml最kazanetistsmlnnag6re:260,33TLx22Ⅹ%34,5=l・975,90TL,
1/7nO15ila31/12hO15tarihleriarasmda;
G血tikkazanealtsmmagTe‥42,45TLx22X%34,5=322,20TL(*),
Gthnltikkazan91istsmmagore:275,93TLx22X%34,5=2・094,31TL(*)
Prm6deyeceklerdir.
3・2−5510sayhKanunun41inctimaddesinin birinci細江aSlnIn O)bendi
kapsamlndaist噌eba如sigoHalllardan;
a)Malull叫yaH血kve6ltimsigortaslilegenelsaghksigothslprimi6deyenler;
1/1/2015ila30/6/2015ta皿eriarasmda6denebilecekistegeba軌sigortaprimiayIlk
altsmn,40,05TLx30X%32=384,48TL,
1/1/2015ila30/6/2015ta皿eriaraslnda6denebilecekistegebagllSigortaprimiayllk
tistsmLrl,260,33TLx30Ⅹ%32=2・499,17TL(*),
1/7/2015ila31/12/2015ta皿eriaraslnda6denebilecekistegebagllSigortaprimiayllk
altslnm,42,45TLx30Ⅹ%32=407,52TL,
1/7/2015ila31/12/2015tarihleriarasmda6denebilecekistegebaglSigortaprimiayllk
tistslnlrl,275,93TLx30Ⅹ%32=2.648,93TL(*),
b)KanunungeCici16nclmaddesineg6re∴SigortallOlanistegebagLIkadm
SigoHaⅢar;
1/1/2015ila30/6/2015ta血leriaraslnda;40,05TLx22Ⅹ%32=281,95TL,
1/7/2015ila31/12/2015tarihleriarasmda;42,45TLx22X%32=298,85TL(*)
Prlm6deyeceklerdir.
4−5510saylllKanunun60LnClmaddesinegoregcmelsaglLksigoIlaIllammprlme
esasgiinl屯kveayllkkazanelar1
4・1−5510saym Kanunun60mcImaddesinin bil・incinkrasmm(g)bendi
kapsamIndaolanlam6deyece胱rigenelsa如ksigortasIPrIml;
1/l/2015ila30/6nO15tarihleriaraslnda6deyecekIerigenelsagllksigortaslayllk
primtutan;
5/9
Adres :MithatpasaCad・No‥7SlhhiyeANKARA
AymtlllBilgi:A・ARAS DaiB*.
TeIefon :03124587110
Fak∴∴∴∴∴:03124321237
E−Posta:isverenlerPhmDB@sgk.govlr
Web ‥W・Sgk・gOV.血
ーAyllkgelirLasgariHcretintietebirindenasgahticretekadar(60gl)oldugutespit
edilenler19inJ201,50TL/3=400,50TLx%12=48,06TL,
−Ayllkgeliri,aSgariticrettenasgarincretinikikatmakadar(60g2)oldugutespit
edilenleriein言・201,50TLx%12=144,18TL,
−Ayllkgeliri,aSgarincretinikikatmdanfazla(60g3)oldugutespitedilenleri9in,
1・201,50TLx2=2・403,00TLx%12二288,36TL,
1/7/2015ila31/12/2015tarihIeriaraslnda6dcyecekkrigeneIsahksigortaslayllk
Primtutarm;
−Ayllkgelih,aSgariucretin専ebirindenasgari竜cretekadar(60gl)01dugutespit
edilenleriein・1・273,50TL/3=424,50TLx%12=50,94TL,
−AyllkgelirLasg糾iticrettenasgariucretinikikatlnakadar(60g2)oldugutespit
edilenleriein,1・273,50TLx%12=152,82TL,
−Ayllkgeliri,aSgariticretinikikatmdan魚zla(60g3)01dugutespitedilenleri恥
1・273,50TLx2=2・547,00TLx%12=305,64TL,
4・2−5510saylhKanunun601nClmaddesinin birinci皿mslnln(d)bendi
kapsamlndaolanlam6deyeceⅢerigenelsa如ksigortaslprlml;
1/l/2015ila30/6nO15tarihleriaraslnda6deyeceklerigenelsaglLI”igoItaSlaJ′11k
primhtarl;
1・201・50TLx2=2・403・00TLx%12=288,36TL,
1/7/2015ila31/12/2015tarihleriarasImda6deyeceklerigenelsagILksigortaslay皿
pHmtutarl;
1・273,50TLx2=2・547,00TLx%12=305,64TL,
4・3−5510saymKamnun60mclmaddesininldincihh・aSlkapsammdaki
yabancluyrukIu6grenciIerin6deyecekIerigenelsaLLksigortaslpnml;
1/1/2015ila30/6nO15tarihleriarasInda6deyecekhrigenelsaglLksigortaslay皿
Prim血tarl;
1・201,50TL/3=400,50TLx%12=48,06TL,
1/7m015iIa31/12nO15tarihleriarasmda6deyeceklerigenelsaglksigortaslayhk
Primtutan;
1・273,50TL/3=424,50TLx%12=50,94TL,
Olacaktlr.
4・4−5510saylllKanunun601nCImaddesinin sekiI血ci皿mslkapsammda
19/3/1969tar皿vel136saylhAvukathkKanunuuyanncaavukatllkstajlyapmakta
OlupbakmakIay竜k屯mltiolunank函dummundaolmayanlarIn6deyece址rigenelsagllk
Sigortaslprlml;
1/1/2015ila30/6/2015tarihleriaraslnda6deyeceklerigenelsa如ksigortaslayllk
primtutarl;
1・201,50TLx%6=72,09TL,
1/7/2015ila31/12hO15tarihleriaraslnda6deycceklerigeneIsagllksigortaslayllk
Primtutarl;
1.273,50TLx%6=76,41TL
Olacaktlr.
5〃8/5/1985tarihlive3201saylhKanunagOrCyurtdlSmdageeens relerinve5510
Say山Kanunun41incimaddesinegoreyapHacakhizmetboreIandlrllmaSlnaeSaStutar
320l saylll Kanunun 4 thcti maddegi ve YurtdlSmda GeCen Stirelerin
Bor91andmlmaslVeDegerlendirihesineniikinY6netmeliginlOuncumaddesigeregmce
borelanllacakherbirgtini9intahakkuke舶lecekboretutanile5510saylllKanunun41inci
maddesine gOre yapllacak hizmet borelanmasltaleplerinde bor91anllacak gtinliik tutar,
6/9
Adres :MithatpaSaCad・No:7SlhhiyeANKARA AymtIIlBilgi
A.ARAS Dai.Bsk
Telefon :03124587110 Fak
O31243212 37
E−Posta∴∴:isverenlerPrimDB@sgk.govtr
www.Sgkgov厄
Web
baSVumtarihindeki5510saylllKanunun82ncimaddesineg6rebelirlenenprimeesasgih山ik
kazan9altve噛slnlrlanarasmdaolmk也zere,kendile血cebemenecekgtinmkkazancln
Bunag6re,2014ylllieinbelirlenenasgariticrettutarlarlka即mda言河山dlSmdageeen
Stirelerile41incimaddedebelirtnenhaHereili軸stirelerinborelamlmaslnda;
1/招015Ha30/6/2015tarihleharasInda,
−Borelamlacakherbirgmi91ntahakkuke咄lecekboretutarlnlnaltsmln;40,05Ⅹ%
32=12フ82TL(*),tistslnlrl;260,33Ⅹ%32=83,31TL(*),
1/7/2015ila31/12nO15tarihleriaraslnda,
−Bor9kmllacakherbirgnnieintahakkukettirilecekboretutammaltslnm;42,45X%
32=13,58TL,nStSlnln;275,93Ⅹ%32=88,30TL(*),
4857saylllISKanununag6reklSmistireliiSS6zleSmeSiile9allSLnSlgOrtalllam5510
SaylllKanunun41incimaddesinin(i)bendikapsammdaklSmisnrelieall担klanaJ厄aait
eksikkalansurelerininboremdmlmasmdal/1/2012tarihindenitibarenkalanm tirelerinde
genelsagllksigortahsISaylldlklamdanbukiSileringenelsagllksigorkiSIPrimborcuolmasl
halinde%320ramtizerinden・bor9bulumamaslhalinde%200ranltize血denhes狂)lama
yapllacaktlr.
1/1/2015iIa30/6/2015tarihleharaslnda,
−Bor91anllacakherbirg血ieintahakkukettirilecekbor9tutarlmaltslnm;40,05TL
X%20=8,01TL,
−Bor91anllacakherbirgtiniCintahakkukeHirilecekboretutamntistslnm;260,33TL
X%20=52,07TL(*),
1/7/2015Ha31/12/2015tarihleharaslnda,
−BorGlanllacakherbirgn19intahakkukettirilecekbor9両tanImaltslnln;42,45TL
X%20=8,49TL,
−Bor9mllacakherbirg址119intahakkuke咄Iecekbor htutannmtistslnm;275,93TL
X%20=5㌔19TL(*)
esasallnaCaktlr.
6−GeGiciiSgOremezlik6denekIerininaltsmIratamamlanmas1
5510saylllKanunun18incimaddesinin4tmcti丘krasluyamCa;i河azahnil。m。Slek
hastallklan,hastallkveanallksigortalamdan,yenidentespitedilenaltslnlrlamaltmdabir
g血nkkazanetizerinden6denekalmaktabulunanlamveyaahayahakkazaIml;yahut
kazanacak olanlam bu6deneklerinin,g軸心tik kazancm alt smnndakidegiSikliklerin
yti血1鴎egirdigitarihtenbaSlamlarak,degiStirilmlSgthmkkazan91amaltsmmnag6re
6denmeslgerekmektedir.
Bunag6rc,5510saylllKanuHun41inctimaddesininbirincinkraslnm(a)ve(b)
bentleriile5incimaddesindesayIlansigortallIamgeGlCll gOremezlik6deneklerinin
dei郵tirilmiSgtiml心kkaza叫aItsmlrl;
−1/1/2015tarihinden6ncege9iciiSg6remezHgeugrayanvege9iciiSg6remezlik
dummlanbutarihtensonradadevamedenvege91CilSg6remezlik6denegihesabmaesas
gtiIJtikkazanPlan,40・05TLaItlndahesaplanmlS01anlarln,1/1/2015tarihinden30/06/2015
tarihinekadaristirahatlibulm(hklangnlereaitgeelCilSg6remezlik6denekleri40.05TL
asgarigdnmkkazan9tizerinden,
−1/7/2015tarminden6nce ge91CilS g6remez堰e ugrayan,geeicilS g6remezlik
duumlambutarihtensonradadevamedenvege9icllSg6remezlik6denegihesabmaesas
gtinltikkazanelan42・45TLaltmdahesaplanmlS01anlannl/7/2015tarihinden31/12/2015
tarihinekadaristirahatlibulunduklang血lereaitge91CllSg6remezlik6denekleri42.45TL
asgarigtinltlkkazan9tizerinden,
7/9
Adres一‥MithatpaSaCad・No:7Shhiye/ANKARA AymtlllBilgi
Telefon :03124587110 Faks
E−Posta:∴sverenlerPrimDB@sgk.govtr web
A・ARAS Dai.BSk.
031243212 37
www.Sgk.gov証
Clrakve鴫renCileringe函iiSg6remezHk6dene胱rininde呼止山部nmk
kazanCaltsmlrl;
−1/1/2015ta血inden6ncegeeiciiSg6remez鴎eu雪rayanvegeeic叫g6remezlik
dunmlanbuta亜ensonradadevamedenvege91CiiSg6remezlik6denegihesabmaesas
gtinltikkazanClan,20・03TLaltmdahesaplanm埼01anhmn,1/1/2015tarihinden30/06/2015
t2mihinekadaristirahatlibulunduklang珊ereaitgeelCilSg6remezlik6denekleri20.03TL
asgarlgtinl血kkazan tizerinden,
−1/7/2015ta血nden6ncege9iciiSg6remezligeugrayanvegeeicllSg6remezlik
dumlanbutar址ensonradadevamedenvegeelCilSg6IemeZlik6denegihesabmaesas
gtmikkazanelan,21・23TLaltlndahesaplamlS01anlam,1/7/2015tahhinden31/12/2015
tarihinekadaristirahatlibulunduklangiinlereaitge91CilSg6remezlik6denekleri21.23TL
asgarigt血tikkazan9tizerinden,
hesaplanacaktlr.
7−Emzime6denegi
5510saylllKanunun16mclmaddesinin噂incti丘krasmda,anallksigortasmdan
SigortallkadmaveyasigortallOhayankarlSmdogumyapmaslnedeniylesigortallerkege,
bu Kanunun4tinctimaddesinin birinci址∽Slm(a)ve(b)benHerikapsamlndaki
Sigortalllardan,kendi9allSmalamdandolaylgelirveyaayllkalankadmayadagelirveya
ayllkalanerkeginsigortallOlma)raneSlne,her900ukieinyaSamaSlSartlylado菖Lmtarihinde
geCerliolan、reKurmY6netimKumluncabelirlenip,Bakantara血danonaylanantarife
iize血denemzime6dene菖iverilecegihtikmebaglanml担r.
KonuileilgiliolarakY6netimKuluLumuzcaallnan25/12/2009tarimve2009/407
9aylllkararile2010ylllndanbaSlamaktizerebundanb6yleheryllbir6ncekiyllieinTtirkiye
IstatistikKurumutara血dana91klananT蛍eticiFiyatlarlEndeksi(TUFE)de吾iimoranlnda
artu・llmaslna bu Sekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardakikuruSlannlirayaibla菖
edilmesinevekonununBakanonaymasunulmaslnakararverilmiSVe31/12/2009tarihlive
179679saylllBaka血kMakamユOlur,uileonanmlStlr.
Budunmda,T頓・kiye主statistikKunmutarahndan2015ylll19inTUFEoranlamda
Ortaya91kandegiSimoranmm%8,1701du善udikkatealmdl碁mda,2014ylllndalO3.00TL
Olanemzime6denegitutan2015ylllndal12.00TLolacaktlr.
8−Cenaze6dene雪i
5510saylllKammm37ncimaddesininti9nCti創kraslnda言SkazasIVeyameSlek
hastallglSOnuCuVeyaStirekHiSg6remezlikgelih,mal飢mk,VaZifemaml噂VeyayaSllllk
ayllglalmaktaikenveyakendisiieinenaz360gtinmammk,yaSllhkve611imsigortasIPnmi
bildirilmlSOlupda61enslgOrtallmhaksahiplerine,KurumY6netimKunⅡuncabelirlenlP
Bakan tara血dan onaylanan tarife nzehnden cenaze6denegi6denecegihtilmtine yer
VerilmiStir.
KonuileilgiliolarakY6netimKumlumuzcaallnan25/12/2009tarihlive2009/407
Saylllkararile2010ylllndanba可amak屯zerebundanb6yleheryllbir6ncekiyllieinT血kiye
IstatistikKummuBaSka血Lgltara血dana91klananTtiketiciFiyatlanEndeksi(TUFE)de宮iSim
OranmdaartmlmasmabuSekildehesaplanarakbulunacakrakamlardakikuruSlamlirayaiblag
ediImesinevekonumBakanonaymasunulmasmakararVerilmiSVe31/12/2009tarihlive
179679saylllBaka血lkMakam01ur’uileonanml担.
Budunmda,T蛍kiye工statistikKunmutara魚ndan2014ylllieinTUFEoranlamda
Ortayaeikmde主義imoranmn%8,1701dugu−dikkateallndl豆Inda,2014yllmda415,00TL
Olancenaze6denegitutan2015yllli9in449TLolarakbelirlemi*ir.
8/9
Adres一‥MithatpaiaCad・No:7Slhhiye仏NKARA AyrmtlllBilgi ‥A・ARAS Dai.BSk.
Telefon:03124587110 Faks :03124321237
E−Posta’isverenlerPrimDB@sgk・gOVtr
Web :WWW雷gk.gov.tr
9一蹴aH涌anaCeZakH1
5510 saylll Kanmda6ng6r融en)′nkthnm追klerini yerine getirmeye血ere,a)rm
KanuⅢnlO2mcimaddesigeregmce・缶ltarihindegeeerliolanaylikasgahticretdikkate
allnarakidariparacezasluygulanmaslgerekmektedir.
Bunag6re,l/1/2015ila30/6/2015ta血IeriaraslndaiSlenen刑Ieri9inl・201,50TL,
1/7/2015ila31/12/2015tarihleharasmdai担nen血Ilerieinsel.273,50TLesasallnarakidari
ParaCeZaSluygulanacaktlr.
10−T轟kHiraslcinSindenyapllani匝mlerinyuvarlamasl(*)
Bilindigitizere,5083saylllTtirkiyeCuInhuriyetiDevletininParaBirimiHakkmda
Kanununlincimaddesininikincihkraslnaistinaden4/4/2007talihlive2007/11963saJrlll
BakanlarKuruluKararmmekiKararileT揖kiyeCumhuriyetiDevletininParabirimiolan
YeniTtirkLirasIVe YeniKuru箪ayer alan“Yeni”ibareleril/1/2009tarihindenitibaren
yiir血tiktenkaldlnlmStlr・Bunag6re,5228saylllKanunun59uncumaddesininon函tincti
fikrasliledegiSik2ncimaddesinde言‘・・T融kLirasldegerlerininT血kLirasmad6nti細n
iSlemlerinin ve T血k LirasICinsinden yapllaniSlemlerin sonuClamda yarm KuruS Ve
tizerindekidegerlerin bir Kurusatamamlanaca首lVeyanmKunSun altmdakidegerlerin
dikkatealmmayacagl”h屯kmebaglaImlStlr.
Buitibarla,yaPllanhesaplamalamsonucundabulunanrakammvlrgtildensonraug
basamakhelkanveti9nCtibasamaglndakirakamlyanmhmiVetizerindeolandegerlerl
KuruSatamamlanmlSyanmKuru担naltmdakidegerlerisedikkateallImam担r.
Bilgiedinilmesinivegereginiricaederim.
一二二・一二三二三
YadigarGOKALPILHAN
KummBaSkanl
DAG−ITIM/
Gere奮:
Bilgi:
−Merkezveta訂ate*ilatma
−CallSmaVeSosyalGtivenlikBakalhlglna
9/9
Adres一:MlthatpaiaCad・No‥7Slhhiye/ANKARA AynntlllBilgi A・ARAS Dai.BSk.
Telefon :03124387110 Faks :03124321237
E−Posta:isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr Web ・W.Sgk.gov五
Download

Sgk Tarafından Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst