T.C.
SOSYALGUvENLIKKURUMUBASKANLIGI
EmeklilikHizmetleriGenelMud融1鴎tl
Say1㌢029274/1093−11/26−1擁
日日幽欄釦冊
Konu:IiKazasIVeMeslekHastallklan
VakalammSoruSturulmasI
Hakklnda.
GENELGE
2014/・/‘
Bilindigitizere,SOru担rulmaslgerekeniskazasIVemeSlekhastallglVal∽lamnln
tespitindeuyulacakkurallarKISaVadeliSigortaKollanUygulamalankonulu2011/50saylll
Genelgenin‘‘3・ISkazasIVemeSlekhastallglnlnSOruSturulmasl,,baSllkllklSmlndayeralan
aelklamalarag6reytmttilmektedir.
Yine膏kazasIVemeSlekhastallglOlaylarlndakusuroranlarlnmteSPitiamaclyla
BakanllglmlZB61geMnd融nklerindentaleptebulunulmayacaglilekusuroranLmkonusunda
yapllacakeallSmalarO8/07/2011tarihlive2011/57saylllGenelgedeaelklanmlStlr.
AyrlCa言‘CallSma.guCGveIPeSlektekazanmag蹴kayblteSPitiSlemleri”konulu
2011/49saylllGenelgenm u3・1・2・Is KazasIDosyaslnda BulunmasIGerekenBelgeler”
badlkllb6111mtmdeisemeslektekazamag踊kayblOranlteSpitiiCiniSkazasldosyaslnda
bulumaslgerekenbelgelerbehrtilmiStir.
Yukarlda aelklanan mevzuat dtizenlemeleridogrultusunda klSa Vadeli sigortalar
SerVislerinde yapllan uygulamalardali kazalannln Ve meSlek hastallklarlnln
SOru軸rulmaslnda言SkazaslVemeSlekhastallgldosyalarlnlnOlu担nHmasIVeilgilisagllk
SOSyalgvenlikmerkezineintikalislraSlndaortayaClkansorunlarveaksakllklarlailgiliolarak
bundanbeyleuygulamaasagldaaClklandlgliekildeyapllacaktlr.
1−IsKazasiTespitiveSorusturulmasI
A−ISKazaslnmTespiti
a−KISaVadeliSigortaServisinceTespitYapllmasl‥ISVerentaranndansigortallnln
平enSubuolduguiSyerlerincednzenlenenIsKazaslVeMeslekHastallglBildirimFomunun,
ylneisverence dnzenlenecekiS kazaslteSPit tmanaglnln,01aylnintikal edigi kolluk
kuwetlerinceolayileilgiliduzenlenecektutanaglnVetanlkifadelerinin,kamukurumve
kurulu$larlndameydanageleniskazasldolaylSlyladnzenlenenresmibelge,bilgivekonuyla
ilgilidtizenlenentutanakveraporlarlnincelenmesisonucuthitelerinklSaVadelisigorta
SerVislerincebaskacabiraraStlmaVeSOruStumayaPlllPyaPllmadlglammaksIZlnOlaylnlS
kazaslOldugunakararverilebilecektir・AnllanservisinolaylniikazaslOlduguy6ntindekarar
alma yetkisi oldugu gibi,Olaylnis kazasI Olmadlgl y6nmde karar alma yetkisi de
bulumaktadlr・Servistaranndanolayhakklnda‘‘iSkazasldegildir”karamasigortallmnitiraz
emesihalindes6zkonusuvakabirkezdeKomisyoncaincelenecekveKomisyontar血ndan
kararabaglt劃naCaktlr.
b)IsKazasITesI)itKomisyo甲nCaTespitYapllmasl;Eldekibilgivebelgelerile
klSaVadelislgOrtaSerVislerincetespltyaPllamamasldunmunda;ilgilisosyalgtivenlikil
1/12
Adres MithatpaSaCad・No7Slhhiye/Ankara
AyrlntllibilgilCin・0.YUcEDai.Bsk.
Tclefbn:(0312)4587282−4312291
ElektronikAg :hm〕://www.sgk.gov血
Faks :(0312)4357236
e−pOSta ’sigOrtakisavadeli@sgk.govtr
mtiduryardlmCISl/sosyalg龍Venlikmerkezm融皿,VarSabirKurumavukatlileklSaVadeli
SlgOrtalarservisSenndenveyaservissorumlusundanoluSturulacakbirkomisyonmarifetiyle
iSkazaslteSPltlyaPllacaktlr・
KomisyonunolaylniSkazaslOlduguy6mndekararalmayetkisioldugugibi,Olaylnli
kazaslOlmadlgly6I溝ndekareualmayetkisidebulunmaktadlr・Komisyonun“iskazasl
de軌dir”karannaslgOrtallnlnyenibilgivebelgelerileitirazetmesihalindeolayKomisyon
tara血ndan yenidendegerlendirilecek,keu・ar verilememesihalinde,kajrarVe.ilememesinin
gerekeeleribelgelendirilmekveslgOrtallnlnitirazlnaeSaSOlaraksunduguyenibilgive
belgeler de eksiksizeklenmeksmetiylekonudenetimtalebiileRehberlik ve TeRiS
BaSkanhglnailetilebilecektir.
KomisyonkarantizerineslgOrtallyarglOrganlarlnabaSVurabilecektir.
C)Denetim VasItaSIyla TesI)itYapllmasl:OluSturukmKomisyontaranndanda
kazamniskazaslOldugunayadaolmadlgmakararverilememesihalindeises6zkonusuolay
belgelerivegerekeeleriilebirliktesoru担rulmaknzereRehberlikveTeHiiBaskanllgmln
ilgiliGmpBaSkanllglnaintikale証rilecektir.
B−MeslekteKazanmaGnciiKaylpOranlnmTespiti
UnitelerinklSaVadelisigortalarservisleriveyakomisyoncayahutiSm鵬diSleriyada
Kurummdenetimileg6revlendirilenmemurlanncahazlrlamlSbirtetkikvearaStlmaSOnuCu
dtizenlenenmevcutrapora/tutanagaveyasonu91anmlSmahkemekararlannag6reolaylniS
kazaslOldugununkesinolarakanl坤ImasIVeSlgOrtallnlngelirveyaayllktalebindebulunmasl
yadas6zkonusutalepolmaksIZlnmeSlektekazamagucnkaylPOramnlnteSPitedilmesini
istemesihalinde,iSkazasldosyaslyenibirdenetimtalebindebulunulmadanGenelgeekinde
yeralan肇KazasIDosyasIKontroIListesindeBulunmasIGerekenBilgiveBelgeler”(Ek−1)
ilebirlikteKocatepeSagllkSosyalGuvenlikMerkezineg6nderilecektir.
UnitelerinklSaVadelislgOrtalarservisleriveyayukarldabe皿lenkomisyonca
dnzenlenenveolaylniSkazaslOldugunubelirtirrapor/tutanakta;01aylniSkazaslOldugu
aClkeabelirtilecek,eldekibilgivebelgelereg6rekazatarihi,SaatLnomalmesaiveya魚zla
mesaisaatindeyadamesaisaaderidlSlndaolupolmad廟kazanlnOlusiekli(kazamnolus
hikayesi),Sigortallnlnkazaanlnday叫IgliS・kazaslraSlndakullam比ktaoldugualetyada
makine,kazadayaralananorgan亘aha6ncebaSkabiriikazaslgeemPgeelmedi菖i,geelmS
i?eOkazayaaitbulgulalらdoguStanVeyaSOnradanhasta崎01upolmad廟kazaan.nd。
SlgOrtallOlupolmadlgLSlgOrtallisetoplamsigortallllks融・eSi,SlgOrtal19allSmalannlnklSmi
Stireliyadatamsnreliolupolmad専hususlarmlPa91kCabelirtilmesigerekmektedir・
KISaVadelislgOrtaSerVislenpersonellerlnCeS6zkonusudosyaveekilistedeyeralan
belgelerKocatepeSa軌kSosyalGuvenlikMerkezineg6nderilmeden6mcekontroledilecek,
bubelgelerdeneksikolanlarvarise;ilgilibirimlerdenresmlyaZlileistenecek,鋒yettemin
edilememisiseilgilibirim爪urulu担isitarahndanbelgevebilgininistenmesineragmentemin
edilemedigihususuizahedilerekkonuileilgiliresmlyaZlimalarlntarihvesayllanKocatepe
SagllkSosyalGtivenlikMerkezineg6nderilendosyayaaittistyazldamutlakabelirtilecektir.
KocatepeSagllkSosyalGnvenlikMerkezitaranndanslgOrtallnlnmeSlektekazanma
gnc覚kaylP Oranlnln%10,un altlnda belirlenmesidunmunda,Kanunun2l ve22nci
maddeIeriileilgiliaiaglda yapllan a91klamalar da dikkate allnarak denetim talebinde
bulunulup bulunulmayacagma unitece karar verilecektir・Anllan maddeler kapsamlnda
yapllacakbiridembulunmamaslhalindedosyatahsisk融klerineiSlenmesllClnSlgOrtall
emeklilikservislerineintikalettirilecektir.
Adres ‥MithatpaSaCad・No:7Slhhiye/Ankara
Aymtlllbilgiit:in O.YtJcEDai.Bsk.
Telefbn:(0312)4587282−4312291
ElektronikAg∴;h巾://www.sgk.gov.tr
Faks∴∴∴:(0312)4357236
e−POSta :Sigoriakisavadeli@sgk.gov.tr
Meslektekazamag踊kaylPOranlnln%10VenzerindebirorantespitedilmlSOlmasl
durumundadosyamutlakadenetimtalebiileRehberlikveTeRiSBaskanllgmlnilgiliGrup
BaSkanllgmaintikale証rilecektir.
Meslektekazanmag6cnkaylPOranlannay6nelikitirazlardaYtiksekSaghkKurulunca,
mufettiSraPOruiletespitigereklig6rtilenhususlarvarsabuhususlannaClkCakararlarda
belirtilmesihalindemeslektekazanmag踊kaylPOranlnabakllmaksIZlndenetimtalebinde
bulunulacaktlr.
Ancaksigortallnln%10,unBst血demeslektekazamagH’沌kaylPOranlkararlnaitiraz
etmesidurumunda;SlgOrtallnlnitiraze的tarihtedosyaRehberlikveTeRiSBaSkanllgma
g6nderilmlSVeS迫rdurtilensoruSumaneticelendirilmlSisedosyasoruStumaraPOruile
birlikte Y蛍sek Sagllk Kurulunailetilmek tizere Maluliyet ve Saghk Kumllan Daire
BaSkanllgma g6nderilecektir・Sigortahnlnitiraz tarihinde dosya Rehberlik ve Tenii
BaSkanllgmag6ndehlmemiSVeyaSOrui直rmahen批ZSOnuCLndlrllmamlSise soruStuma
raporubeklenmeksizindosyaYnksekSagllkKumlunailetilmekuzereMaluliyetveSagllk
KurullarlDaire BaSkanlClnag6nderilecektir・Ytiksek SagllkKuruluiSkazaslhakklnda
SOnStumaraPOruOlmaksIZlnmeSlektekazanmagnctioranlnayaPllanitirazileilgilikarar
Verebilecektir・Ancakamlankum血mgerekg6mesihalindesomStumaraPOruRehberlikve
TeniiBaSkanllgmCaneticelendirildiktensonratekrarYtiksekSagllkKurulunailetilmektize.e
MaluliyetveSagllkKumllarlDaireBaSkanllglnag6nderilecektir.
C−01櫨mle,MaIuliyetleveyaUzuvKayblylaSonuelananIiKazalarl
el血leveyamaluliyetlesonuelananvakalardadosyadenetimtalebiileRehberlikve
TeRisBaskanllgmlnilgiligrupbaSkanllgmailetilecektir・RehberlikveTeRiiBaSkanllgmCa
VakanlniSkazaslOlarakkabuledilmesisonucundahazlrlananraporlabirliktedosya,huhk
SerVislerineintikale舶lecektir・Budunmdaverilenmahkemekararlnag6remcuiSlemleri
ymtdecektir・Daha6nce61mllniSkazasIVakalannlnlOgmiCindeRehberlikveTeRis
BaSkanllglnailetihesiistenmlStir・AncakilgilibihmlerleyapllacakyazlSmalarsonucus62
konusubelgelerintemininindahauzunbirs融eyikapsamaslhalinde,dosyayazlSmalarsonucu
gereklibelgelerintamamlanmaslndansonraeldeedilenbelgevebilgilerlebirlikteRehberlik
VeTe餌sBaSkanllglnailetilecektir.
UzuvkayblylasonuClananiSkazalanndatespitbuGenelge,ninl−A)IsKazasmT
Tespitiba$llkllb61mdea91klandlglSekildeidemyapllacaktlr.KISaVadelisigortaserv,S,
VeyakomisyoncaiSkazaslteSPitiy叫ImasIVeSlgOrtallnlnmeSlektekazanmag蹴kaylP
OranlteSPititalebindebulunmaslhalinde・hazlrlammdosya,KocatepeSa軌kSosyalGnvenlik
Merkezineg6nderilecektir,
UzuvkayblVakalamdameslektekazanmagti‘沌kaylPOranlnmteSPiti,denetimve
itirazaili軸niSlemlerbuGenelge,nin短1・B)Meslek‘eKazanmaGncGKaylPOranlnln
TesI)iti’’ba担kllb61tmde ve3−A)SaglIk SosyalGHvcnIikMerkezince%10Altlnda
MeslektcKazanmaGncGKayb10ranlTespitiYapllanDosyalarileIlgiii1両mler・・
baSllkllb61伽ldeaClklandlglSekildey虹胱Ⅲecektir.
D−SigortallllkBildirimleriYapllmamlSOlanlarmISKazasIGecirmesi
I$Veren taranndanlSe glriS bildirgesiile Kuruma slgOrtallbildirimiyaplllhamli
OlanlannkazageelmeSihalindeSosyalSigortaIslemleriY6neheligiveSosyalGnvenlik
Denemenligi Y6netmeligigereg16ncelikle Kurum Denetmenlerince slgOrtallllk tespiti
yapllmasltalepedilecektir・ArdlndanvakanlniikazaslOlupolmadrgly6ntmdetespitbu
Genelgedeaelklananesaslarag6reyapllacaktlr・
Adres Mitha巾aSaCad.No:7SJhhiye/Alkara
Ayrlnt111bilgi19in’〇・YUCEDai.Bsk.
Telefbn.(0312)4587282−4312291
ElektronikAg∴:http://www.sgk.gov血
Faks :(0312)4357236
e−POSta :Sigortakisavadeli@sgk.gov.tr
2−MeslekHastalrglnlnTespitiveSorusturulmasI
A−Sigortallnln Meslek Hastahg・Sdphesiyle Sosyal Gnvenlik Merk。zin。
BasvurmasI
Sigortall,meSlekhastallglSnPhesiileensonCallStlgliSyehninbaghbulundugusosyal
gnvenlikilmndur皿鉢osyalgnvenlikmerkezinebaSVuaCakveiSlemlers62konususosyal
gnvenlikilm同山ngtUsosyalghvenlikmerkezincetakipedilecektir.
YapllantmSVuru SOnuCu・meSlektekazamagticnkayblOranlantespitinde esas
allnaCak sagllkkuruluraporIamldnzenlemeye yetkilisagllkhizmet sunuculanna sevk
iSlemlerigerCekleStirilecektir.
Sigortalllann sagllk hizmet sunucularlndan allnmlS meSlek hastallgl沖Phesi
buundugunadairbirraporuolupolmadlglnabakllmaksIZln,meSlekhastallglteSPitineyenelik
SeVktaleplerlg6revlendirilensosyalgnvenlikmerkezlerincekabuledilecektir.
BununyanlSlra,SigortalllamyetkilendirilmlSSagllkhizmetsunucularlta.anndan
SeVktaleptarihindenenfazla6ay6ncesinekadardnZenlenmlSSagllkkuruluraporlarlnln
bulunmaslhalinde・meSlektekazanmag軸kayblteSPltlney6neliktaleplerikabuledilecek,
tekrarikincibirsagllkkuruluraporuallnmaSliCinsagllkhizmetsunucusunasevkiSlemi
yapllmayacaktlr.
MeslekhastallglSuPhesinedeniilehastaneyesevktalebindebulunanancak,maluliyet
talebindebulumayanslgOrtalllardanbuy6ndekibeyanhrldaallnarakiSyerlerininbagll
bulundul混msosyalgnvenlikmerkezlerincemeslekhastallglteSPitiieinyetkilendirilensagllk
hizmetsunucularlnaSeVkedilecektir.
B−SagIlkHizmetSunuculan
CallSma Gti允ve Meslekte Kazama G珊Kaybl Oram TespitiSlemleri
Y6netmeligi’nin高SagllkHimetSunuculanのbasllkl15incimaddesininikincihkraslnag6re;
Kanunun4mctimaddesininbirincinkraslnln(a)ve O)bentlerikapsamlndaki
SigortalllarlnmeSlekhastalBlSOnuCumeSlektekazanmag胱kayblOranlantespitindeesas
allnaCaksagllkkuruluraporlannldtizenlemeye;
a)SagllkBakanllgmabagllmeSlekhastallklanhastaneleri,
b)Egitimve.araStlrmahastaneleri,
C)DevletunlVerSitesihastaneleh,
yetkilidir.”
AnllansagllkhizmetsunuculanslralanmlSOlmaklabirlikte;SlgOrtallnlnterCihineg6re
buhastanelerdenherhangibirinesevkiSlemlyaPllabilmektedir・
C−SagllkKuruluRaporlarlnlnDnzenIenmesi
Sagllkhizmetisunucusutaranndandnzenleneceksagllkkuruluraporlarlndayeralmasl
gerekenhususlar,yukamdaadlgeCenYenetmeliか6nclmaddesindeaelkla.nmlStlr.Bu
SekildehazlrlalmlSOlansagllkkuruluraporlanndaamlanyenetmeligin8incimaddesineg6re
SagllkhizmetsunucusutarahndanduzenlenensagllkkuruluraporlarlndayeralaneallSma
gnctikaybl/maluliyet/ez血融kderecesiKununSagllkKurulukam庇mnlbaglaylCldegildir.
Anllany6netmeligin9uncumaddesineg6reKummSagllkKurulutarahndanusulth.
uygunduzenlenmedigitespitedilensa軌kkuruluraporuaynlY6nemeligin6nclmaddesinde
belirtilenesaslarauygunolarakyenidendtlzenlenmektizereilgilisagllkhizmetisunucusuna
iadeedilir.
Duzenlenensagllkkurulurapomndameslekhastallg申tiphesiolmad専nlnbelirtilmesi
dunmunda;Sigoru山yeniden ve baSka bir sa軌k hizmet sunucusuna sevkini talep
edebilmektedir.
Adres ‥MithatpasaCad・No‥7Slmiye/Ankara
AyrlntlLlbilgileln・O YUcEDai.Bsk.
Teleあれ.(0312)4587282−4312291
ElektronlkAg∴:http・//www.sgk.gOVtr
Faks ●(0312)4357236
e−pOSta
Sigortkisavadeli@sgk.gov血
D−McslekHastahglDosyalarInInHazlrlanmaslVeG6mderilmesi
KmmY6netimKurulu,nun2013/179saylllkararlilemeslekhastallgmabagll
meslektekazanmag蹴kaylPOranlnlnteSPitiieinAnkara,nlnyanlSlraizmirveIstanbul・da
daKumSagllkKurulukurulmaslkaranallnml叫Bunag6reOl′01/2014tarihiitibariyle
hazlrlanacakolandosyalarlnilgiliKurumSa軌kKurulunag6nderilmeslgerekmektedir.
MeslekhastallglVakalarlndatnmdosyaJar6nceliklemeslektekazamagucukayb1
0ranlteSPitedilmeknzereilgiliKummSaghkKurulunag6nderilecektir.Hazlrlanacakmeslek
hastallgldosyaslndabulunmaslgerekenbilgivebelgelerbuGenelgenin・・MeslekHastahgl
DosyasIKontroIListesindeBulunmasIGerekenBilgiveBelgeler”badlkllekinde(Ek−2)
Meslekhastamarlnai哩nolank,meSlekhastallglyaPICliSeneZ竺lalgirdigLbu
lmnekadarsnreeall的,iStenayrllmlSisehangltarihteaynldlglbilgileminGenelgeeki
listenin6maddesindebelirtilenb61nmdemutlakabelirtHmesi,dosyaveeklerininyukarda
belirtilenilgiliKurum SagllkKumlununbulundugu sagllk sosyalgnvenlikmerkezine
g6nderilmeslgerekmektedir.
Aynca・6331saylll Kanunun“TeHisinceleme,araStlma,m鵬ttiSin yetki,
ynktiml胱kvesorumlulugu男basllkl124mcumaddesininbirincinkraslnda“BuKanun
h細雨mlerininuygulamaslnlnizlenmesiveteniSi言ssagllglVegtivenligiy6ntindenteRiS
yapmayayetkiliBakanllkiSm鴫diS1erinceyaplllr・BuKanunk坤Samlndayap11acakteRiiVe
incelemelerde・4857saylllKanunun92,93,96・97ve107ncimaddeleriuygulanlr.”hukm
yeralmaktadlr.
Buna g6re,BakanllkiS mtdettiSlerinin emek olaylar veya kendikurumlarlnln
mevzuatlgeregiiSyerlerindeiSSagLlglVegnVenligiileilgiligereklitedbirlerinallnlP
allnmadlgly6nnndednzenlemekzorundaolduklarldenetimraporlanilesigortallnlnmeSlekte
kazanmagtictlkaylPOranlnlnteSPitii91ngerekli01anlSyeriortalnanalizraporlanverisk
degerlendimeve6匝mrporlanndaniSkazasIVemeSlekhastaIlglVakalarlileilgili
OlanlannlniSyerinin bagllbulundugu sosyalgnvenlikilmtid血脚eri′sosyalgtivenlik
merkezlerineg6nderilmeslgerekmektedir.
Digertarananmeslektekazanmag軸kaylPOranLannlnteSPltiieingerekliolan,risk
dummlamnag6reyllllk,altlaydabirveyadahaklSaS血・elerdei細Venngiuzmanlarl,15yeri
hekimleri,1SyeriSagllkve guvenlikbirimiveyaortik sagllkve gnvenlikbirimlerince
dnzenlenmesizorunluolanlSyeriortamanalizlerininveriskdegerlendime6le mVe
analizlerininyadaiSyerinealtCallSmaOrtamlileilgilidigerbilgilehnyeraldlglraPOrhnnda
anllankiSilertara鉦dansosyalgvenlikilm氷温rltikleriilesosyalgnvenlikmerkezlerine
g6nderilmeslgerekmektedir.
S6zkonusuriskdegerlendimeveortamとmaliziraporlanslgOrtalllardan,lSVerenlerden
VeyalSVeCallimailmiidtirl廿klerindendeteminedilebilecektir.
DosyaKurumSagllkKurulunag6ndehlmeden6ncedosyaveekibelgelerkontrol
edilecek,yukarldasayllanvedosyalardabulunmaslgerekenbelgelerdeneksikolaldam
bululmaSldurumunda;eksikbelgelerklSaVadelislgOrtalar servisleritaramdanilgili
birimlerdenresmlyaZlileistenecek,anCakteminedilememesidurumunda,eksikbelgenin
resmiyazlylaistendigi・bunaragmenteminedilemedigihususuveyapllanyazlSmalam寄道ih
VeSayllarlilebirliktevegerekCeSidebe鵬1erekmeslektekazanmag胱kaylPOrmlnln
tespitiiCinyetkilendirilenvebmyesindeKunmSagllkKurulubulunanilgilisagIlksosyal
g櫨venlikmerkezineg6nderilecektir.
Adres ‥MithatpasaCad No:7Slhhiye/Ankara
Ayrlnt−1−bilg日Cin.0.YUcEDai.Bsk
Telefon:(0312)4587282−4312291
ElektronikAg∴:http:〝www.sgk.gov.tr
F永S∴:(0312)4337236
e−POSta :Sigortakisavadeli@sgk.gOV.tr
Budunmdameslektekazanmag鵬kaylPOranlnlteSPitleg6revliSagllkSosyal
GtivenlikMerkezib血yesindekiKurumSagllkKurulutaranndanmevcutbelgelereg6rekarar
Verilmeslgerekmektedir.
E−MeslekHastallgmIn SomSturulmas一VeMcslekte Kazanma GHctiKaylI)
OranlnlnTespiti
KunmsagIlkkurulununhastalClnmeSlekhastahglOlduguy6n血deka.。.VemeSi
halindeiseikiseCenekortayaClkmaktadlr.
a)Meslektekazalmag鵬kaylPOranlnln%10ve慣zerindeClkmasldurumundadosya
SOruSturulmaknzereRehberlikveTeRiSBaSkanllglnag6nderilecektir.
b)Meslektekazanmag脱kaylPOranlnln%10・unaltlndatespitedildigivakalardaise
Kanunun21ve22ncimaddeleriileilgiliy坤llanaClklamalardadikkateallnarakdenetim
talebinde bulunulup bulunulmayacagma mite taranndan karar verilecektir・AyrlCa
SlgOrtalllaraaitdosyalartahsisktmklerineiSlenmesiamaclyladosyaslgOrtallemeklilik
iS1emleriservislerineintikalettirilecektir.
Tahsisk航幽erinekayltislemlerly坤ldlktansonraaynlSlgOrtallyaaitbaSkabiriS
kazasIVeyameSlekhastallglielng6nderilendosyaieinde,birincikazayaveyameslek
hastallgmaait筒mbelgeler(iSkazasIVeyameSlekhastallg101dugunubeli血rapor/tutanak,
StirekliiSg6remezlikderecesinig6sterirtespitfbrmu,teSPiteesassagllkkuruluraporlarlV.b.)
debulunmalldlr・ikincikazaveyameslekhastallgmailiSkinmeslektekazamag蹴kaybl
OranlteSpitedildiktensonra・birlestimeiSlemiKurumSaghkKuru11anncayaplllr・Yapllan
birlestimeideminebagllmeSlektekazamag蹴kayblOranlnln%10ve組zerindetespiti
halindeikiayrliSkazasIVeyameSlekhastallgldosyaslbirleitirilerekdenetimtalebinde
bulunulacakvetekrarbudosyalargelirbaglanmaktizereslgOrtalltahsisiS1emleriseIVislerine
g6nderilecektir.
Meslektekazanmag鵬kaylPOranlannaveyaolaylnmeSlekhasta崎01madlgl
y6ntmdeverilenkararlaray6nelikitirazlardaYnksekSagllkKuruluncam鴫niSrapOruile
tespitigereklig6r融enhususlamaclkeabelirtildigikararlarlabirliktetalepedilmesihalinde
denetimtalebindebulunulacaktlr.
AncaksigommnlnmeSlektekazalmagtictikaybl%10Vetizerindeclkanraporaitiraz
emesihalindebuGenelgenin“1−B)MesIektcKazanmaG削通KaylpOranlnlnTespiti・,
basllkllb6mm慣nnnyedincinkraslndabelirtilenusulveesaslarag6reislemyapllacaktlr.
F−MeslekHasta鴫inlnBildirilmesi
KurLmSaghkkumluncahastahglnmeSlekhastallg101arakkabuledilmesidurumunda
lSVerenekabultarihiitibahileISKazasIVeMeslekHastall菖lBildirimFomuilemeslek
hastallglbildirimindebulunmaslhususuyaz11101araktebligedilecektir・Tebligatlni;VerenCe
tebell鴫edildigitarihmeslekhastallglnmiSVerenCe6grenildigitariholarakkabuledilecekve
butarihtenitibaren3iSg蹴lCerisindebildirimyapmaslistenecektir・ISVereninbild誼mlgee
yapmaslhalindebildihmyaptlgltarihekadarsigortallyayaPllarrttimmasraHarvevarsa
6denmlSgeelCilSg6remezlik6deneklerihakklndaKanunun14mcnve76nclmaddelerine
g6reiSlemyapllacaktlr.
3−KusurOranlarlnlnTespitiveDenetim
KummM鴫diSleritarahndanyapllaniskazasIVeyameSlekhastallglSOrui叫malan
SOnuCudnzenlenenraporlarda膏veren,SlgOrtallVeVarSatictinctikiSindSilerhakklndakusur
Oranlarlbelirtilecektir・MnfeniSlertaranndanduZenlenenincelemeraporlarlndaiSkazasl
tespitininy坤llmasldunm”mda短aglrkusur,,ifadelehneyerverilerek sigortallnlnkusm
Adres:MithatpasaCad・No:7Slmiye/Ankara
AyrlntlllbilgllCin:OYUcEDai.Bsk.
Telefon:(0312)4587282−4312291
ElektronlkAg httD:〟www.sgk.gov証
Faks :(0312)4357236
e−POSta sigortakisavadeli@sgk.gov.tr
derecesinintespiticihetinegidilecektir・KusuroranlarlbelirtnenMnf的raporlmnda
OranlarlndagItllacaglkiSilervekusurdereceleriayrlayrlbelirtilecektir,
D批enlenenraporlardaslgOrtallnlnaglrkusuluoldugununvekusurderecesininde
belirtilmesihalindegeCiciisg6remezlik6denegiaglrkusuderecesiesasallnarakl/3
0ranlndaeksiltilerek6denecektir・Amcak“aglrkusur”∴fadesiyeralmakhbirliktekusm
dereceslyaZllmamlSiseSosyalSigortaISlemleriY6netmeliginin44nl融maddesininbirinci
nkraslnln(b)bendindeyeralanlmkmeg6re%50ranlndakesintiyaphmaksuretiyleislem
yapllacaktlr.
Sigortalldankaynaklanansebeplerletedavisuresininuzamasl,isg6remezliginartmasl,
lSVereninve的unc髄kiSilerinsorumlulugu・lSVerenCeSnreSindebildihlmeyenslgOrtallllktan
VeyaiSkazasIVemeSIekhastallglileilgilisorumldukhallerininbulumasldurumundaisve
iSlemlerkonuileilgilikanun・yOnemelik,genelge,genelyazllarveegitimnotundabe皿1en
mknmlereg6reyti蝿tdecektir.
Bununlabirlikte,klSaVadelislgOrtaSerVislerinceveyaoluStmlanKomisyoncalS
kazaslkararlallnmSOlaILfakatsigortallnlnmeSlektekazanmag鵬kaylPOranlteSPltltalebi
OlmamaslnedeniyleKocatepeSaghksosyalGnvenlikMerkezinegenderilmeyenvakalarda;
lSVeren,SlgOrtallVe蝉ncnkiSilerinkusurvesorumlulukdmmlannailiskin5510saylll
Kanunun21ve22ncimaddeleriney6nelikiSlemlerasagldayapllanaClklamalaragOre
yapllacaktlr.
AyrlCa・mahkemeleriniSkazasldavalamdatahkikatraporutalepetmesihalindevarsa
m鵬ttiS raPOru g6nderilecektir・Kummca soruStumaya gerek g6mlmedigidmmlarda
komisyonkararlVeyannitekararlVeekibelgelermahkemeyeg6nderilecekveayncadenetim
talebindebulunulmayacaktlr.
A−SagllkSosyaIGHvenlikMerkezince%10,unAitlndaMeslekteKazanmaGucii
KaybiOranlTesI・itiYapllanDosyalarileIlgiliI函mler
ISVeren Ve軸nnctiki*1erin sorumlulugunud慣zenleyen Kanumn21in。imaddesi
mkmlerineg6rekomisyoncaveyakesinleSmlSmahkemekararlarlndanyada6mekolay
kapsamlndaBakanhglmlZISMufediilerincesoruSturulanolaylarhakklndatanzimolumn
raporlardaniskazasIVemeSlekhastalBlnlnteSPiti言Igililerinkastlnln,ihmalinin,kusurunun
Vekusurorankmnlnbelirlenmesidurulmndaveyabelgelibilgi,ihbar/Sikayetolmamaslyada
busigortakollarlndanyaIal葉tnmakoSullannlngerCekleSipgerCekkimedigihususundasomut
bilgivebelgeyedayanantereddutolmamaslhalindedenetimtalebindebulunulmayacaktlr.
Ancak;
a)Kanupun21incimaddesininbirincihkrasIPlnuygulanmaslnay6nelikolarak;
SosyalslgOrtaISlemleriY6netmeligrnin45inclmaddesininbirinci飢膜tSlnag6re;lS
kazasIVeyameSlekhastallgl・iSVereninkastlSOnuCundameydanagelmiSSeiSVerenKunma
karSlSOmmluhalegelir・Kaslt;iSkazasIVeyameSlekhastallgma膏vereninbile.。kve
isteyerek,hukukaayklrleylemiylenedenolmaslhalidir・Isverenineylemihukukaaykln
Olmamaklabirlikte,yaPtlglhareketinhukukaaykmsonuCdogurabileceginibilmesi,ihmali
VeyaaglrihmalisorumlulugunuortadankaldlrmaZ.
Bunagere;
−01ay mahkemeyeintikaletmiSSe VeiSVerenin kusurlu oldugu y6nmde karar
VerilmlSSe,
−01ayhakklndadgha6ncehazlrlanandenetimraporktnndaisvereninkuurluoldugu
belirtilmiSSe,
ayrlCadenetimtalebindebulumlmayacakbubelgevebilgilereg6reidemyapllacaktlr.
Adres・MithatpaSaCad・No‥7Slhhiyc/Ankara
Ayrlntlllbilgilejn・0.YUcEDal.Bsk.
Telefbn‘(0312)4587282−4312291
ElektronlkAg −http://www.sgk.gov巾
Faks (0312)4357236
e−pOSta :Sigortakisavadeli@sgk.gov.tr
Ancakolayhakklndayukarldabelimenbelgelerolmamaklabirlikte,SlgOrtallVeya
diger距hlS血lnifadelerinden,Olayhakklnda証teyeintikaledenkolluk kuvvetlerince
dHzenlenmiSbilgivebelgelerileihbarveSikayetlernzerineyapllacakaraStlmaSOnuCuelde
edilecekbelgelibilgilerdenlSVerenininkus血oldugu y6nmdeklSaVadelisigortalar
SerVisinceveyaKomisyoncabirtespityapllmaslhalindedenetimtalebindebulunulacaktlr.
b)Kanunun21incimaddesininikincifIkraslnmuygulanmaslnay6nclikoIarak;
IskazasIVeyameslekhastallglbildirimininnasllvenezamLanakadaryapllacagl
mevzuatta aClkea belirtilmiStir・Buna g6re,is kazasmln yaSalsnresinde bildirilmemesi
halinde,bildihmtahhinekadargeeenSnredesigortallya6denengeelCl1滴remezlik6denegi
denetimtalebindebulunulmadandorudaniSVerendentahsiledilecektir.
AyrlCa,Kanunun14tmcむmaddesinind6rdtmcuhkraslnag6remeslekhastallgl
bildirimytikHml融鄭nuyerinegetimeyenlSVerene,Kunmtaranndmbildirimtarihinekadar
SlgOrtallya6denengeelCllSgeremezlik6deneklerininrticuedilmeslgerekmektedir,
C)Kanunun21incimaddesinin蝉nc組Ⅲn・asLnmuygulanmaslnay6nelikolaraki
CallSmameVZuatlndasigortaIlnmSagllkraporuallnmaSlgerektigibeli皿eniilerde,
b6ylebirraporadayanllmaksIZlnVeyaeldekiraporaayklnOlarakbtmyeceelverisliolmadlgl
i*eeallStlrlldlgmlnteSPitedilmesihalinde・denetimtalebindebulunulmayacakvegereklirBcu
iSlemlyaPllacaktlr.
d)Kanunun21incimaddesinind6rdiinc髄nkraslnlnuygu−anmaslnay6nelik
Olarak;
S6zkonusuhkraile高iskazasl,meSlekhastallglVehastallk,嘩ncnbirkisininkusuru
nedeniylemeydanagelmlSSe,SlgOrtallyaVehaksahiplerineyapnanveyailerideyapllmasl
gereken6demelerilebaglamgelirinbaSladlgltarihtekiilkpe$1nSemayedeg誼ninyarlSl,
ZararaSebepolannennc櫨kiSilereveSayetkusuruvarsabunlaneall卸Iranlaramcdedilece菖i”
胱ktimaltlnaallnmlStlr.
Bunagore;
一〇laymahkemeyeintikaletmiSSeVeuemCtlkiSilerinkusurluolduguy6nnndekarlu
VehlmlSSe,
−01ayhakkmdadaha6ncehazlrlanandenetimraporlannda哩nctikisilerinkusurlu
Oldl噌ubelirtilmiSSe,
ayrlCa denetim talebinde bulunulmayacak olup eldekibilgive belgelere g6reislem
yapllacaktlr.
01ayhakklndayukandabe血ilenbelgelerolmamaklabirlikte,SigortallVeyadiger
軸lSlarlnifadelerinden,01ayhakklndauniteyeintikaJedenkollukkuvvetlerincednzenlenmlS
bilgivebelgelerileihbarve鉢ayetlernzerineyapllacakaraStlmaSOnuCueldeedile。ek
belgelibilgilerden鴎nnctikiSilerinkusurluolduguynnundeklSaVadelislgOrtalarservisince
VeyaKomisyoncabirtespltyaPllmaslhalinde,denetimtalebindebulunulacaktlr.
e)Kanunun22ncimaddesininbirincinkraslnln(a)bendininuygulanmas,n。
y6nelikoiarak;
Anllan hkraileilgiliolamk SosyalSigortaISlemleriY6netmeliginin44血cu
maddesininbirincihkraslnln(a)bendih批mmceislemyapllacaktlr・Tedavistiresininuzadlgl
VeyanekadaruzadlglyadaiSg6remezlikoranlnlnnekadararttlglhekimtarahndan
belirlenebileceginden ayrlCa denetim talebinde bulunulmayacaktlr.Bu dunmda olan
Sigortalllarlailgili sagllk hizmet sunucularlnda g6rev yapan Saghk BakanllgmCa
yetkilendirilenhekimlertarahdanduzenlenenraporlardauzayantedavisnresiveyaartanis
Adres:MithatpasaCadNo:7Slhhiye/Ankara
Ayrlntll−bilgllCin.O YUcEDai.Bsk.
Telefbn.(0312)4587282−4312291
ElektronikAg .http:〟www.sgk.gov.tr
Faks (0312)4357236
e・pOSta ・Sigortakisavadeli@sgk.gOV.tr
g6remezlikoranlnlnbelirtilmesinebagllOlarkKanun舶mudo如ltusunda(1/40ranlnda)
eksiltmeyapllacaktlr.
DKanunun22mcimaddesininbirincinkraslnln(b)bendininuygulanmasIna
y6melikolaraki
−OlaymahkemeyeintikaletmiSisemahkemekararlndan,
−Daha6ncedtizenlenmS01andenetimraporlanndan,
−Hekimraporlarlndan,
−Kamu kurum ve kuruluSmnln g6revlerigeregidnzenledigitutanaklar veya
belgelerden・Sigortallnlnaglrkusurluoldugununtespitedilmesi,
−BuGenelgeninl−A−b)maddesindeanllanKomisyontaranndanteminedilenbilgive
belgelereistinadensigortallnlnaglrkusurluoldugunay6nelikbelgelibilgi,ihbar,鉢ayetve
tespitbulummamaSlyadasigortallnlnkusuroramnmtespitedilmesi,
halindeiSkazasIVeyameSlekhastallglileilgiliolarakayrlCadenetimtalebinde
bulunulmayacaktlr.
01ayhakkmdayukamdamaddelerhalindebeIirtilenbelgelerolmamaklabirlikte,
SlgOrtallVeyaC晦er鉾hlShlnifadelerinden,01ayhakklndathiteyeintikaledenk。mk
kuwetlerincednzenlenmiSbilgivebelgelerileihbarveSikayetler組Zerineyapllacakarastlma
SOnuCueldeedilecekbelgelibilgilerdenslgOrtahnlnagnkusuluolduguveyersiz6deme
yapllabilecegibu nedenle Kununun Zararaugrayacagly6nmde klSa VadelislgOrtalar
SerVisinceveyaKomisyoncabirtespityapllmaslhalinde,denetimtalebindebulunulacaktlr.
Sezkonusubelgelerdesigortallnlnaglrkusurluolduguvekusuderecesinedairbilgi
VeyabelgebulⅧmaSlhalindedenetimtalebindebulunulmadankusurderecesiesasallnarak
geCiciiSg6remezlik6denegil/30ranlndaeksiltilerek6denecektir・BelgedeaglrkusⅢitadesi
yeralmaklabirliktekusurderecesiyeralmlyOriseY6netmeligin44mctimaddesininbi.inci
nkraslnln(b)bendindeyeralanhtkmeg6re%50ranlndakesintiyapllmaksuetiyleislem
yapllacaktlr.
SosyalSigortaISlemleriY6netmeligrnin44電Cnmaddesininikincinkraslndaaglr
kusuray6nelikuygulamanlnnaSllyapllacaglaClklanmlStlr・Bunagdre;
Sigortallnln:
1−IssagllglVegnVenligiileilgilikmmarauymamasl,
2−TehlikeliolduguveyahastallgaSebepolacaglbilinenbirhareketiyapmasl,
3−Yetkilikimselertaranndanverilenemirlereayklnhareketetmesi,
4−Yapllmaslgereklibirhareketisavsamasl,
5−AClkeaiznedayamadlglgibi,hiCbirgeregiveyayaranbuluImayanbiri*bilerek
yapmasl,aglrkusurunaesastutulacaktlr.
S6zkonusuh棚抽mgere菖iherolaykendiiCerisindedegerlendirilipsigortallnlna如
kusurluolup01madlglnakararverilecektir.
g)Kamunun22mcimaddcsininbirincinkraslnln(C)bendininuygulanmaSIna
y6nelikolaraki
SigortallnlnkastihareketinedeniyleiSkazaslnaugradl曽IVeyameSlekhastallglna
tutulduguyadateklifedilentedaviyikabuletmedigi,KurumlaanlaSmallSagllkhizmet
SunuCularltaranndanhazlrlananraporlardayadamahkemekareulVeyadenetimraporlannda
belirtilmiSiseayrlCadenetimtalebindebulunulmadan,geCicilSg6remezlik6denekleriyarlSl
tutannda6denecektir.
Ancak,SigortallVeyaC晦er如lSlarlnifadelerinden,Olayhakklndatmiteyeintikaleden
kollukkuvvetlerincednzenlenmi車ilgivebelgelerileihbarve担ayetlertizerineyapllacak
Adres:MlthatpasaCad・No:7Slmiye/Ankara
Ayrlntlllbllg叫in:0.YUcEDai.Bsk
Telefon:(0312)4587282−4312291
ElektronikAg :h呼〝www.sgk.gov.tr
Faks :(0312)4357236
e−pOSta ‘Sigortakisavadeli@se.k.gOV血
arastlmaSOnuCueldeedilecekbelgelibilgilerden9ihbarveSikayetolanslgOrtallnmkastibir
hareketisebebiyleiSkazaslnaugradlglVeyameSlekhastahglnatutulduguveyersiz6deme
yapllabilecegi bu nedenle Kunmun zarara ugrayacagly6mnde klSa Vadeli slgOrtalar
SerVisince veya Komisyoncabir tespltyaPllmaslhalinde,durumuntespltliCin denetim
talebindebulunulacaktlr.
h)Kanunun22ncimaddesininbirincinkraslnln(d)bendininuygulanmaslna
y6nelikolarak;
Kanunun22mcimaddesinin birincihkraslnln(d)bendine g6re tedavig6rd鴎u
hekimden,tedavinin sonaerdigine veeallSabiliroldugunadairbelgealmaksIZmeallSLn
SlgOrtallyage91CilSg6remezlik6denegi6denmemekte,6denmlS01anlariseyersizyapllan
6demetarihindenitibaren96nclmaddemktimlerinegeregeriallnmaktadlr.Bunedenle,bu
ttirvakalardaistirahatliolan slgOrtalllarieinistirahatin sonundatedavig6rdtigtihekimin
SlgOrtallylkontrole9aglrmaSlhalindekontroltarihindekontrolegltmemeSidurumundaveya
kontro皿rapomnun eallSabilir belgesiile高9allSlr,,a CeVimedenlSyerinde9allSmaya
baSlamasl halinde bu slgOrtallyaistirahatli oldugu d6neme ait geelCiis g6remezlik
6deneklerinin6denmemesi,6denmisolanmiktarlannises6zkonusumaddemkmmeg6re
tahsiledilmeslgerekmektedir.
Sigortallnln,tedavig6rd鴎iihekimceverilmiSCall軸ileceginedairbelgeolmaksIZln
CallitlgmlnteSPitedilmesi(sigortalmlnistirahatlioldugud6nemdeisverenineallStlSeklinde
bildihmyapmaslyadasigortallnlnkontromraporuunn CallSlr”aeeVhlmemesi)halinde
geClCIISg6remezlik6denegi6denmeyecek,6denmlSOlanlardageriallnaCaktlr.Budurumda
denetimtalebindebulunulmayacaktlr.
1)UzunstireliistirahatgerektirenvakalarileKuruma胱yiikmaliynkgetiren
Vakalar;
SosyalSigortaISlemleriYOnetmeliginin37ncimaddesininikincihkraslndayeralan
mktimleilgiliolarak亀nitelerdefarklluygukmalaryaplldlgly6nmdebilgilerallndlglndan
konuyaaClkllkgetirilmesineihtiya9duyulmustur.
SosyalSigortaIS1emleriY6nemeligi’nin37ncimaddesininikincihkraslndayeralan
“uzun stireli tedavi ge十ektiren ve Kuruma btirnk mali ytik getireniS kazakul”ifadesi
21・08・2013tarihlive28742saylllResmiGazete,de yaylmlanmlS Olan“SosyalSigorta
ISlemleriY6netmeliginde DegiiiklikYapllmaslnaDairYenetmelik”ilekaldlnlmlStlr.Bu
dej郵ikliklebirlikteuzunsureliistirahatgerektirendunmlarsoruSturulmaknzereRehberlik
VeTe節SBaSkanllglnailetilmeyecektir.
Ancak,meSlektekazanmagnctikaylPOranl%10,unaltlndakalmaklaberaberslgOrtall
lemyaPllantedavimasrananilegeeicllSg6remezlik6denegitoplam15510saylllKanunun82
ncimaddesineg6rebelirlenecekolanprlmeeSaS alanetistslnlnnlnVakatarihindekitq的血nln
nekatlndan魚zlaolmasldLmunda;buttirvakalar,iSVeren,SigortallVeti組nc覚kisilerin
kusmVe SOrumlulukdunHnlannailiskin5510saylllKanunun21ve22ncimaddelerine
y6nelikolarkyukandaaelklamalarag6redegerlendirilerekiSlemyapllacaktlr.
AyrlCa,SigortallnlnmeSlektekazanmaguclikaylPOranlteSPititalebininolmamasIVe
bu nedenle dosyasI Kocatepe Sagllk Sosyal Guvenlik Merkezineintikal ettirilmeyerek
meslektekazanmagticukayblOranlteSPltlyaPllmamlS01an−anCakyapllantedavimasrafLarl
ile geClCilS geremezlik6denegitoplaml,PrlmeeSaSkazanCtist smlrlnlnVakatarihindeki
tdannlnue katlndanfazlaolanvakalarda言?Veren,SlgOrtallVetiennctikiSilerinkusuVe
SOrumluluk dunmlarlnailiskin5510saylllKanunun21ve22ncimaddelerine y6nelik
yukarldayapllanaClklamalarag6redegerlendirilecektir.
10/12
Adres:MlthatpaSaCad No:7Slhhiye/Ankara
AyrlntllIbiゆ巾in O YUcEDal.BSk.
Telefbn:(0312)4587282−4312291
ElektronikAg∴:hゆ〟www函OV血
Faks (0312)4357236
e−POSta .Sigortakisavadeliのsgk.govjr
4−ISKazaslVeMeslekHastalIglBildirimFormuileBildirimYapllmasI
SosyalSigortaISlemleriY6netme塵inin”ISkazaslnlnbildirimivebildi.imsuresi”
baSllkl135incimaddesininbirincinkraslnln(C)bendiikincihkrasl言・Ek−7・dey中温iS
kazasIVemeSlekhastallglbildirgesinivemekleytiktimltiolanlartaramndane−SlgOrtaile
Kurumabildirilirveyadogrudanyadapostayoluylailgili証teyeg6nderilir.”批kmne
amirdir・Bunag6regeeerlibirmazeretin(Kurumelektronikalty独)lSlnaehSilemedigive
benzeridurumlarda)01madlgldurumlardaiSkazaslmeSlekhastallglbildirimfbmuKunma
elektronikortalndag6nderilecektir.
5−Mcslekte Kazanma GGcii Kaylp Oranlarlnln Tespitinde Birden Fazla
DosyaslnlnBirle殖rilmesi
Sigortallnlnbirden魚zlaiSkazasIVe/veyameslekhastallgmaugramaslhalinde,6nceki
Vakayaaitttmbelgelerilgilisagllksosyalgnvenlikmerkezineg6nderilendosya19erisinde
bulunmalldlr・EskiiSkazaslnaVeyameSlekhastallgmail軸ndosyanlnfal・kllbirmerkezdeya
daildebulunmaslhalindesonvakayliletecekmerkeztaranndandosyaresmlyaZliletalep
edilecektir・AynliS1emiSkazas血eslekhastallgldosyasmlngerekHizmetakdiyleCallSanlar
Emeklilik Daire Baskanllgma,gerekse Rehberlik ve TeHiS Ba的nIlgmlnilgiliGrup
BaSkanllglnaintikale誼rilirkendeyapllacaktlr.
6−Is KazaslVe MeslekHastaIJglSoru河rmalarlnln Kurum M的ttislerince
YapllmasI
ISkazasIVemeSlekhastallglileilgilit軸somstumasnreClerinde;ifadeallnmaSl,
lSyerindedurumtespitiyapllmaslgerekiyorsa,kayltVebelgeincelenmesidedahilolmak
tizerearaStlmaVeincelemelerinKmmM鴫ttiS1eritarahndanyapllmaslgerekmektedir.
IS kazasIVe meSlek hastallglOlaylanndan∴SOru$turulmaslleln SOSyalg宙Venlik
denetmenleriservislerineklSaVadelislgOrtaSerVislehnce23/07/2013tarihinden6nceintikal
ettirileniSkazaslmeSlekhastallgldosyalanndansoruStmaSlnabaSlanllmayanlarklSaVadeli
SigortakollarlSerVislerineiadeedilecek,yukandaaelklandlglSekildeolusturulankomisyon
taranndan yapllacakinceleme ve degerlendimeleri mtiteakiben denetim talebinde
bulunulmasmakararverilenler,komisyonungerekCelikaranileolayhakklndaeldeedilen
belge ve bilgilerle birlikte Rehberlikve TeRiiBaSkanllgmlnilgiliGrup Baskanllglna
genderilecektir.
Ilgilisosyalg慣venlikilm視軸駒SOSyalgdvenlikmerkeziveyailgilisagllksosyal
gnvenlikmerkezibmyesindekiKunmSagllkKuruluileklSaVadelislgOrtaSerVisleriaraslnda
OlaylniskazasIVeyameSlekhastallgl−ileilgilihususlardag6鴫aynllg101masldunmunda
S62konusuvakaincelenmeknzereRehberlikveTeftiSBaSkamgmaintikale舶lecektir.
7−18KazasIVeMeslekHastalLg・VakalarlndaRncuIsIcmleri
23/07/2013tarihinden6nce龍nitelereintikaletmlSOlaniskazasIVemeSlekhastallgl
raporlarlndakusurorambe皿1memlSSe,61timlesonuClananveyas荘rekliiSg6remezlikgeliri
baglanacak olan dosyalarda mcuiilemlerinin yapllabilmesiiein konu mutlaka hukuk
SerVislerineintikale血ilecek aCllan dava neticesinde bilirkisitaranndan verilen kusur
dereceleridikkateallnarakrtkuidemlenyapllacaktlr・ISVeren,SlgOrtallVeya哩ncukiSilerin
mahkeme taramdanbelirlenecek kusuroranlan dikkate ahnarLkklSaVadelisigortalar
SerVislerinceiSlemyapllacaktlr・
Adres:MithatpaiaCad・No:7Slhhlye/Ankara
Ayrlntlllbilgj19in.0.YUcEDai.Bsk.
Telefon (0312)4587282−4312291
ElektronikAg∴:http://ww.sgk.gov.tr
Faks∴:(0312)4357236
e−pOSta Sigortakisavadeli@sgk.gov血
+
SIRA NO 棉6ネ
、
6妊
5
8
トエ
薤&
ネ
ィ磁5DU6比DUTナT蕚
BELGEL[R
TaIepDilekcesi
1 棉7fW&V譁 F
2
8 7F &昧匁FVvT6ヌ&免V豸 ヲ
3
釦
4
'F
薄莓薊
末霧
ヲ
FナfW F
ネ ニ カ ヲ 4縫
D4躔ヨ
8
&
Fニt沫8 6カ ヲ
6 滅6カ
4匁F
7 没 'F 末莓襷
8
ネ ツ
6ツ
&V末カ ヨ 柳 芳譌FX ヲカ & $
Fナ6
4
4匁F キT薄 贍 キF
&
f V& 霧 & カカ ヲ 4 vTv
没 'F 末莓襷 wU7F 蘿W 6
ニGVwV 妨E F
ニ
vTv ヨVF没 没V6 ヨ
F 諞 7F
V薄xクヌ2 カ ヲ 4匁
vツ
没 'F 滅fV免v薄蜂
11 噺 ヲ vV6 Hノv抹妨&匁X゙ 霧匁 Vv
12
6カW&ニ幌lァ
ヨ
ヌW
14 免霧 ヲ 6匁F
6 ッvイ
& 7gW&GVwR
15 没 'F 薄ヨ蹤VF f末W&友 ヨ ヨニ 襷ニキF
R 'V 友 6カW&昧 7F 觀6VGWヲV貳V贇
友F 7 ヨ
剖7H゚ニヨW6 「
ニヨ I{
6末V漠 6GWヲV莓V觀蹠WF
6
4 &ヌ(
&
ニ 觚&カVキ6没 'F 粕 $ 問
13 之vW'6没 'F 免 6カW$末キFV贐V gGWGVニラX
ヨ カ匁R
踟&v
9 舶6カ ヲ 6ニ觀FV譌免VFGヲV莓V觀 W6ヨ VニvR &免v庸Vカ
10 沫6カ ヲ 8 ニ Vw&
Fツ
6ニ蔬誘6坊カニ
5 没 'F 迄 6 カ ヲ 6ニ 譁襷
ヲ
&WFラf メ
カ "
f FT妨&
'WfW &W 貭
6カW$末キFW&
7Fニ免ラV 坊觀'VニwVニ &ニ莓 W&V vニニイ &
&T没W6
'X 6カW$末キ6 カ G&
'X 「
7F 覽妨&FVsg&リ噪 ニGVwWFVF dツ ヨVニ蘭 F&薄v薄W&匁末VW& W 鵡&率妨& ニエ WヲWF ァfWf '6 ヨVニ蘭 F踟Fニ &
6 4 襾W'VラV躔sg7FW& 6 ゙ヨカキW'VヌW&
'R
4亦
4杯U$Tク
僞DiLMisTiR
ヤ
トトv妖R
乃F汎リ
疋Tヤ碑
ヤヨ
8
"
SiRA 番U4ネ
NO
ヤエ
背E$Tク
1 磐 裕迫妨EfW ヨU6ニVカ
2 棉7fW&V譁 F
3
5D
ヤ
7F
F蒜W F
ト杯妊
F没ニ
2 キT薄 贍 キF
Fナ6
F
萌VwV 妨G F
ヨ カ匁R
5 抹7Fニv微'F ヨF キVト ヨニ 蹤 ィ 2 カ儲 6 ニヨ FFWfVW&v 踐ヨ夢 f キCg&ニW( ナf %6 G( uvV貳夢
6 舶7妨&薮'F ヨ
沫ヲ妨& 7& カ
沫、妨&
7 滅56 vニニ末ニ vGfV霆邑ヲヨ 貳 $蒜W
F 'V &V遖W&ナ7妨&匁V 唯
f %6
カ也F 妨 F免Vカ6W6
V蘿 貭
没 'F ニ紋門H D4躔ヨ & 4
4 没 'F ト蒙貲7妨&匁FW
4閥
f &ヤ &ツ
&薄v薄W"
wF庸V譁没儲VfWGF末妨& F & fニ襷 襾F率V譁V觀
$ "
8 没 'F 免譁贍U4坊カ 7F t匁 Vw& I 6沫妨&末ニVト釦免ト6 薄蒙 4 &R fVカ 7Vトニ ( ニ貳&V沫&ニW坊贍U6 ニ FW6 貳 FVニW$ニ Vv 纖{ヌ2 F (゚ニW&匁 ヌD ヨ6 滅6ヨ S &W6匁問 xネニ 濫末 ニ & カ&薄F &末v
9 ヲv 'F 誇 FW7 友VF免V諞 7F ニニキ F &ナヲ 末&Y V贍W6坊カ 7F ト6ツ & 'VFGヲV貳VヨW妨妨Fカ免 7F 觀ニW'F & d匁F 躙7VニF觚W殆V GWヲV貳V贍 6 gFカキW'VヌW& 'WfR F f 襾&vヌFニ&& T没VニW&免W W&蘭 F夢 ラV 坊觚fVF 覈_wD & T没VニW"
10 磐W4坊カ
7F ニニt匁 Vw& Fホv 沫妨&匁R ゙ カ匁 Vv
6 gFキ&
薤$
汎v妖TDTトtTネ
FW7 友匁X
&WB
5
'WfW
&W メ
トト
ユ"
DU6比GD%TナT蕚
乃F汎ヨ
F
6ツ
疋Tヨ披
TEMiN
EDiLMEMisTiR
SOSYALGUvENLIKKURUMUBASKANLIGI
…・・SosyalGnvenlikIIMndtirl鴫ti
KOMISYONKARARI
KARARNO
KARARTARIHi
…/‥.../…
ISYERjNUMARASI
主SYERiUNVANI
OLAYTARIHj …/…‥/
Mndm吋郵mnz 4−a/4−b sigortalllanndan
T.C.Kimlik numarall
…・’nun…/…・/……・tarihinde yuJ網田da bilgileriyer alaniSyerinde
CallSlrkenmaruzkaldlglnliddiaedigiiSkazaslileilgiliolarakteminedilenbilgivebelgeleryazlmlZ
ekindeolups62konususigortahnlnmamZkaldrg101ayailiSkinkomisyoncaiSkazaslOlupolmadlgl
y6nmdeallnankarimnServisimizebildirilmesiniarzederim.
KISaVadeliSigortaServisSen
塾_:Dosya
A−isvEREN
Adl−SoyadlVeyaTicaretUnvanl
ISYeriSicilNo
ISYerindeYapllanISinKonusu
B−KAZALISIGORTAL蔓
AdlSOyadl
Do umyerivetarihi
T.C.kimlikno
Sigortasicilno
Iikazasltarihi
SigortallnlnmeSlegiveiSkazasI
SlraSlndayaptlgliS
Kazayanedenolanalet/makinevb
Kazadayaralananorgan/uzuv
(Sag/soldabelirterek)
Do吾uStanVeyaSOnradanolanbir
hastallglnln01upoImadlgl
BaSkabiriSkazaslge9ihp/geCimedigi
ge9irdiiseyaralananorgan/uzuv
GeeiciiSgOremeZlikedermiilSetarihi
OdememiSisebelirtilmesi
T.C,
SOSYALGUvENLiKKURUMUBASKANLIGI
…・SosyalGtivenliknMnd田圃
C−KARAR:
TESPiTEDH.ENHUSUSLAR:
1−1gkazaslbildirimiMevcut()lMevcutDcgH()
2−kvereniSkaz甜洲bildiriminis血esiiCindeYapmIN)NaI)mam噂()
3−Jandama小01isifadetutanaglMevcut()/MevcutDegil()
4−$ahitTutanakLan Mevcut()/MevcutDcgil()
5−HastaneraporlarlMevcut()/MevcutDegil()
6−01ay5510saymKanunun13 nctimaddesininaltbemlerindeyeralanh弧mmlergereeVeSinde
Meydamgelm的tir()/MeydanagcImem的ir.()
Not:Sigortalmmifadesimutlakabulunacaktlr.
D−SONUCVEKANAAT:
KazazedeninKurunumLZaVemisoldugubelgelerkomisyonumuzcadegerlendirilmiS01up,
…tarihindemeydanagelen olaym5510saymKanunun n unctimaddesihd誼mleri
dahilinde meydana gehesihelmmesi nedeniyleis kazafH∴∴さ治ylhaslna/sayllmamaslna ka.a.
Verilmi如r.
SeⅣisSe五
墾f
Uye
AⅥkat
Uye
SosyalGnvenlikエlMtidtma.
ilMiidth・Yrd./MerkezMtidtm
Download

sayı :25029274/1093-11/26- ?234