Bozkurt
d
IİOZKURT
BASIMEVİ
GÜNLÜK
Telefon:
2 9 5 1
-
TARAFSIZ TÜRK GAZETESIDIR
Y I L : 1 i r SAYI: 136
*
PERŞEMBE, 3 NİSAN, 1952
* FIATI l j Kr.
Kore Mütareke Konuşmalarına
Yarın Yenide Başlanıyor
MÜDÜR VE İMTİYAZ
SAHİHİ:
CEMAL TOĞAN
ÎDARE EVİ:
Asııı a altı No. 75
Posta Kutusu S24
Lefkoşa-Kıbns
BOZKURT ALBÜMÜ: 36
Rusya Tarafsız Bir Murakabeci Olarak
Kabul Edilemez
Hava
çarpışmalarında iki Komünist
uçağı hasara uğratıldı
Kore, 2 ( R ) : Korede müeta- lerine devretmişlerdir. Birleş-
ilhak Cephesinde Rahneler!
Mim Varoğlu
reke yapılmasını yeniden göz- miş Milletler, Rusyayı tarafsız
den geçirmek hususunda de-
bir mütareke murakabecisi ola
vam eden durgunluğu sona er- rak kabul etmiyeceklerini
bu
Son haftalar zarfında, bu sü- Başdespotun ne türlü bir icra- dirmek maksadile Birleşmiş gün yine tekrarlamışlardır.
Diğer kurmay subaylar harp
tunlarda belirtmiş olduğumuz ata başvuracağı henüz belli ol Milletler ve komünist generalpropagandala- mamışsa d a kutsiyetpenah leri yarın toplanacaklardır. De esirleri mübadelesini müzakere
mak maksadile kilise ıbaşkanı Makariosun son haftalar için- legeler iki esaslı mesele ile kar etmek üzere gizli bir celse yap
mışlarsa da hiçbir terakki kay
tarafından kurulan mücadele de bazı Rum yüksek okullarını şılaşacaklardır:
veçhile, ilhakı
DOKUZ BESLEME ALAN AİLE
Halen ve Cari Doss adlı kaııkoca hiç çocukları
olmadığı için beşi kız, dördü erkek olmak üzere
dokuz evlâtlık almışlardır. Resmimizde bu
mes'ut aile evlerinin avlusunda bir arada
görülmektedirler.
detmemişlerdir.
cephesinde, davanın çürüklüğü ziyaret ederek Rum gençliği
1. Rusya tarafsız addolunaarasında
yeni
bir
cephe
kurmıKuzey Korede cereyan eden
asebiyle, muhtelif noktalarda
bilir mi?
ya
çalışması,
herkesi
kat'i
ola
hava muharebesinde Birleşmiş
bazı gediklerin belirtileri göze
23 Sabre tepkili
2. Mütareke devam ettiği Milletlerin
çarpmıya başlamış bulunmak- rak inandırmıştır ki; kilisenin
tadır.
Son hadiseler tetkik edildi-
ilhak politikası büyük engeller müddetçe komünistler askerî uaçağını karşılamıya çıkan 40
ile karşı karşıyadır.
hava alanları inşa etnıek hak- MIG-15 uçağı arasında bugün
yer alan çarpışmada iki MIG
Evvelce de belirttiğimiz gibi kını haiz olacaklar mı?
Bu meselelerle uğraşan kur-ıl5'in hasara uğratıldığı bildiril
cephesindeki rahnelerin belirti ortaya bir ilhak meselesi atasuretile may subaylar bunları mafevk- miştir.
leri, zamanla büyük birer çö- rak para harcamak
ğinde öyle görülüyor ki, yhak
küş olmak İstidadını göstermek Kıbrıs halkının huzurunu bozmıya çalışmakta devam etmesi
tedlr.
Son günlerde, bütün bu rah- hiç bir zaman kilise idaresine
nelerin nasıl kapatılacağı çare kredi kazandıramaz. Çünkü,
leri aranmakta ise de, Sen Si- Kıbrıs adası el değiştirecek onod meclisinin üyeleri yani; lursa mutlak surette eski sahiBaşdespot ile kazalardaki üç
despot ara«ında
başgöstermiş
bi Türkiyeye iade
edilecektir.
Bu hakikat, ilgili
devletler
istanbul Valisi, Pirede
Tezahüratla Karşılandı
mız karşısında İlhakın
Sağcı partinin organı "Ethnos"un birkaç gün evvelki bir
başyazısında Millî Meclisin !!!
Üye sayısının 40 ka yükseltilmesinde ısrarla durulmasından
da öyle
anlaşılıyor ki,
nacak bir mesele
ele alı
olmadığına
inanmakta tereddüt etmiyecek.
tir.
Denizin Altında
Grev
Roma (R.) - Ceneva lima-
ilhak nında çalışmakta olan dalgıç-
cephesinde husule gelen gedlk- lar
yevmiyelerinin
artırılma-
BU MESAJ ÖZEL BİR EHEMMİYET
TAŞIMIYOR
Vaşington, 2 ( R ) : Amerikan
Fıansız-Tunus
Anlaşmazlığı Güvenlik
Konseyinde
Atina (a.a) — İstanbul Vali yaradıklarını ve istanbul halve Belediye Reisi Profesör Fah kının
selâmlarını
getirdiğini
reridin Kerim Gökayın başkan- söyliyen İstanbul Vali ve Bele-
bulunan fikir ve siyaset ayrılı- arasında böyle bilinerek takdir lığındaki Beledlyî heyeti PireKıbrıs kilisesi
' ğı, rahnedar olan ilhak mesele edildiği halde
ye gelmiştir.
Başkanının
İlhak
lehine propasini tamamlyle çöktürebilecek
Geminin yanaştığı rıhtım elbir çehre arzetmektedir. Bu ganda yapması ve bu suretle lerinde Türk bayrakları taşıarada bazı sağcı gazetelerin de kasten millî duygularımızı ren yan kalabalık bir halk toplulubütün çekingenliklere rağmen, Cide etmekte devam eylemesi, ğa tarafından doldurulmuş buher halde, insanlık kaidelerine
bu önemli nokta üzerinde dulunuyordu. Heyet:.ı karaya çık
rarak millî mecliste!!! cezrî ıs- de aykırı bir hareket teşkil et- masını müteaklb Türk ve Yu
lahat yapılmasının gerektiğine mektedir.
nan millî marşları çalınmış ve
Bu önemli noktanın, bu güne
işaret etmeleri de öyle gösteriheyet Atina ve Pire Belediye
yor ki, Pariste ilhakı propagan kadar, kilise liderleri tarafın- P.eıslerile Türkiye elçiliği ve
dalamak maksadile harcanan dan takdir edilmemiş olması, konsolosluk erkânı tarafından
avuçlar dolusu paralardan hiç cidden, esef edilecek hallerden- coçkun tezahüratla
karşıl indir.
bir semere sağlanamamıştır.
miştir.
Biz, şu kanaatteyiz ki; kutSon günlerde, Paristen döAtatürk ile Vetıizelos'un dik
siyetpenah
Makarios siyasî
/*Hıen temsilcilerin her hangi Utikleri ağacın meyvalarını vermlt verici bir demeçte ıbulun- maksatlar için harcadığı za- mekte olduğunu ve kardeş ya>
mamış olmaları, Rum genel ef manlar arasında Türk matbu- kınlığile dünyaya örnek teşkil
kârında beklenmedik büyük sar atının neşriyatıyle de meşgul eden İki milletin bugün elele
sıntılara
vesile olduğundan olacak olursa, haklı itirazlarışüphe edilmemektedir.
Acheson Stalin'İn mesajı hakkında
tefsirde bulundu
diye Başkanını Fire
son bugünkü bir basın toplantısında Mareşal
grup Amerikan
Stalinin
bir
gazetecisine
Belediye
Reisi, verdiği cevabda, burada Newyork 2 ( R ) : Birleşmiş Mıl- gönderdiği mesaj hakkında tef
adeta bir bayram günü yaşadık letlerdeki Asya, Afrika grupu, siıde bulunarak bunun geniş
Fransız-Tunus anlaşmazlığının bir teammüm serisinde ibarot
larını belirtmiştir.
halli hususunda gerekli mua- olduğunu ve şimdiki
dılnya
Atina Belediye reisi Nikolo- melenin yapılmasını bugün Gü vaziyetine yeni hiç bir şey ekpulos da iki memleket arasında venlik Konseyinden rica et- lemediğini söylemiştir.
kikardeşliğin bir sembölü ola- miştir.
Kendisine sorulan bir suale
rak kendilerini misafir etmek'
Grupun 12 üyesi Konsey baş
cevaben
Mr. Acheson Stalinin
le bahtiyar olduklarını bildirekanına ayni mahiyette ayrı ay
ifadesinin
özel bir ehemmiyet
rek mukabelede bulunmuştur.
rı resmî mektup göndererek
teşıdığını
zannetmediğini
söyProfesör Gökay, Atina Beleilk fırsatta bir 'toplantı yapıllemiş
ve
ilâveten
Sovyet
noktal
diye Reisini ve Valiyi ziyaıet.
masını talep etmişlerdir.
nazarının esası Rusyanın son
et'.ıkten sonra Kralın sarayına
İlk mektubu Endenozya dezamanlardaAlmanya hakkında
giderek hususî defteri imza etlegasyonu göndermiştir.
üç Batılı devlete gönderdiği no
miştir.
Fahreddin Kerim Gökay
gün müddetle Atina
Belediye
tada ihtiva edilmektedir." de-
j Emvali
Meclisinin misafiri olacaktır.
Amerikan harp uçakları atom
silâhları ile Teçhiz Edilecekler
RUSLAR UÇAK SAYISI BAKIMINDAN
ÜSTÜNDÜRLER
Şikago, 2 ( R ) : Amerikan ha- ya 10 bin uçak çıkarabilecek-
er kilise pollta sistemini alt sını istemişler, bu teklifleri red va kuvvetlerine ait bütün harp tir. Avrupa müttefiklerinin uüst etmiş bulunmaktadır.
dedildiğinden greve başlamış uçaklarının atom silâhları ta- çak sayısı ise bu yıl sonunda
şıyacak şekilde teçhiz edilecek- 4 bini bulacaktır. Amerikan
Son birkaç haftadan beridir, laldır. Bunlar denizin dibine in
leri hava bakanı Thomas Fin- uçak imalâtı 1953 de şimdiki
BOlcu gazeteleri de Başdespo- dirilmiş olan bir lı^va sandığı
letter
tarafından açıklanmıştun İlhak siyasetinin semere içindedirler ve yevmiyeleri artRus rakamlarını yetişecektir.
tır.
Bakan,
harp halinde Amevermediği üzerinde durarak ki- tııılmadıkça yukarı çıkmıyaMaamafih harpten beri birikrikanın muharebe veya cephe
lise başkanının solcular ile caklarını bildirm elerdir. Böymiş uçakları İle Ruslar yine
gerisindeki stratejik mukabil
işbirliği yapması
gerektiğine lelikle Uk defa olarak su altınüstün olacaklardır. Ayrıca Sovhücumlarda bu silâhları kullaIşlret etmektedir. Bütün bunla da grev yapılmaktadır.
yetler atom silâhlarının imali
Bu gece alman bir habere gö nabilecek yegâne devlet olacann, ilhak cephesinin çökmeğe
hususunda büyük iktidara sağını söylemiştir.
' f yüz tuttuğuna, eı» büyük bit re, dalgıçlar lçec?k suları kalhiptirler,
ve millî gayretlerinin
Bir şölende yaptığı demeçte
I
delil
«ttiğtafc taanılrnak- madığını bildirmişler, tea^ka
Mr şikâyetleri olmadığını da Flnletter şöyle demiştir: " A v - önemli bir kısmım bu maksada
| » tadır.
rupada muharebe bağlarsa Rus hasretmektedirler,"
İ
Bu elim mamaara kargısında söylemişlerdir,
L< * *
Devlet Bakanı Mr. Dean Ache-
Gayri Menkule
(Tasarruf, Kayıd ve
Takdiri Kıymet
Kanunu
Gönyeli kariyesinde bulunan
bütün emvali gayri menkulonin umumî kaydı yapılacaktır.
Mezkûr emvale ait bütün plân
miştir.
Sorulan başka suallere cevaben devlet bakanı şöyle konuşmuştur: "İngiltere, Amerika ve İtalya temsilcilerinin iştiraki İle ve Triyestede
daha
yakın işbirliğini müzakere
et-
mek üzere yakında Londrada
yapılacak olan toplantı hakkın
vc tafsilât köy muhtarına tesda Mareşal Tito lüzumsuz yere
lim edilmiştir. Alâkadar eşhas
telâşa kapılmaktadır. Londra
muhtara müracaatla mezkûr
konferansından maksadın Trlplân ve tafsilâtı tetkik veya
yestenin müstakbel tertibini
kopya edebilirler. Bu maksat
konuşmak değil de bu bölgenin
için üçret ödenmez.
idarî meselelerini gözden geçir
Mezkûr emval sahipleri, bu
mek olduğunu Amerika Yugos
hususta Resmî Gazetede neşre
jlavyaya açıklamış bulunmakdilen bildiriğin tarihinden 60
tadır."
güne kadar müracaatta bulunu
rak tafsilât
beyannamesinde
kendilerine alt olarak gösteri- dikkati emvali gayrî menkûle
len emvalin İsimlerine kaydedil (Tasarruf, Kayd ve Takdiri
memesine veya ayni listeye da- Kıymet) Kanununun 45 inci
hil olmamasına sebep gösterme maddesine celbolunur.
tidirler. Mal sahiplerinin nazaıı AYISAL
Resmi Gazeteden
SAYFA
2
PERŞEMBE, 3 NİSAN, 1952
BOZKURT
e s î i m i ^ ı ı ı ı
S))"1»
II- -II
_
İNİINE
Kefil de Borçlu
Demektir
mı
,QRE
i S Caketler Bir Yana
Ahmet C. GAZİOĞLU
"Gönül, teselli bulmaaa; çat-den ah çekmeye baslar.
PERŞEMBE,
Evlenme, boşanmada
rekor kıran kadın
Dünya evlenrtı»,
şampiyonu"
boşanma
I
Eşi, dostu ona teselli verecek
MAARİF MI
Akşaı
beşer, ay, çok çok birer ikişer
Unvanını başkası sene ara ile değiştiği kocalar
nisa belki şaşardınız, fakat bu arasında birbirine cok zıd mes
rekorun da, bir ÇJK ciddi veya leklerden erkekler vardır.
Bu
acayib rekorlar gıoi, bir Ame- arada bir sivil polis, bir otomo
r!l:alı tarafından kırılmış ol- bil şirketi mümesailı, bir müleDün şöyle uzun yola doğru
ması her halde sizi pek hayre- ahhid, bir hava teğmeni, bıı
rü olacak ki borçlu borcu yüzün yr-îde; "Canım! ne akla kulluk tün şiddetini gösterdi. Yalnız
yürüyeyim dedim, ilkin daha
ayakkabı fabrikatörü, bir Ue i
te düşürmese gerek.
den bir felâkete duçar olunca: etmiştin? Onun gidişini anlama biz de bütün düyada kış mevsiAtatürk meydanında iken asgazinocu
bulunuyor. DiğerleriYalnız rekorun azameti mu"Allah tan kötü bulsun, beni m:ik olurmuydu? Malını terhin mi ağır bastı. Baharın ilk ayını
falttaki katıranın sıcaktan eri
ni
bilmiyoruz
çünkü kendisi bimahvetti. Bana bir sene daha ettiğini, sütçüye, bakkala, ara- da kendisine mal etti. Böylece
hakkak ki üzerinde durulmaya
miye başladığını gördüm. Sonmüsaade etseydi; harb pahalı- bacıya borçlu olduğunu, sene- Mi.rt ayında kuvvetli soğuklar
değer: Betty Calamusa adili- le unutmuştur.
ra, bütün yol boyunca; sağı
Belki yukarıda raydıklanmılığından istifade edecek ve bor lerdir alacaklıları çeşit hiyle- oldu. Fırtınalar koptu.
deki bu kadın tam on iki kere
mm, solumun caketsiz insanlar
cumu kapatabilecektim. Birbi- lerle atlattığım çocuklar bile
da
unutabilirdi,
fal,
evlenmiş
ve
tabiî,
bir
o
kadar
Şimdi Nisana girdik. Nisan la dolu olduğunu görünce hay
ri arkasına o kötü yıllar gelme öğrendi,, diyerek yarasına tuz,
unutmamasına
YIV scbıdefa
boşanmıştır,
isin
garip
ta
ilk günlerinde, artık Kışa elve- T'?ı bile etmedim. Zira alnımmiş olsaydı; ben borçtan kor- biber ekerler.
rafı bu sebatkâr, azimkar ve var: Betty bunlarla teması
da demek icab ettiğini bize is- dan terler akıyordu.
kar mıydım? öküaüm öldüğü
iyimser
kadın, bir düzine koca mamile kesmiş değildir. "EvAilesi ona; hor gözle bakar, pat etmiye çalışıyor. Gök maszaman bana vaktinde para ve
Bizimkiler
dalı
ı
henüz,
öyle
değiştirdikten sonra, evlilik lıa lemne boşanma şampiyonu" ka
fırsat beklemeden vakitli, va- mavi... Hava sıcak... Ama biz
rilpeydi; tohumlarımı vaktinde
birdenbire
kıyafet
değiştirmedi
yt tında saadeten henüz ümidi- dinin tuhaf taraflarından
ki i siz "Hin tutuma uzuna, ha- de Bahar yalnız şu Nisan ayın
ekebilecek, hiç olmazsa yüz kiler
ama,
ingiliz
ve
Rum
bayan
ni kesmemiş ve on üçüncü de de budur: Eski arkadaşlığı de
yır etmezine kefil olacak bir da hükmünü sürer. Yarın, Male daha buğday mahsulü ala
lan kısa kollu basmalarını giy- fa evlenmeğe hazırlanmakta- vam ettirir ve onlarla mekt
y
s
şöyle
bir
gelince;
"Of,
P
u
f
sen mi bulundun? Çoluk, çocucak ve bu felâkete uğramıyamiye başladılar. Onbeş - yirmi dır! On üç uğursuz olarak ta- Jaş:r. Boşanmalarının ekserisi
ğunun felâket kuyusunu kendi çekmekten, sırtımızdaki herşecaktım. Davarımı ölet yakalagün sonra daha henüz Bahar nınmıştır. Fakat dünyayı pem kavgalı ve gürülcillü olmadığı
yi
bir
yana
fırlatmaktan
başka
el:nle kazdın. Yavrusunu yiyen
masaydı; ben bu hale
düşer
mevsimi yarı ömrünü tamam- b.' gören bu kadın on üçün de için, onlardan iyilikle ayrılmış
Kedi bile senin yaptığını yap- ne yapabiliriz. Daha şimdiden,
miydim? On sene evvel falan
lamadan, yazın bütün açıklığı- uğursuzluğuna falan inanmı- ve ahbab kalmıştır.
mazdı. Bütün âilenin esir gibi N;san ayının şu illr günlerinde
öğretmenin teşviki ile filân on
nı
göreceğimize şüphe yoktur. yor. ister misiniz şeytanın aya
işleyip birlediğini tuzla buz et- caketle gezilmek imkânsız göErkekler de ona karşı bir
dönümlük parçayı hep badem
Malûm,
yaz çok açık - saçık bir ğı kırılsın da on üçüncü evletin. Varımız, aklıaa kurban git rünüyor.
kın
beslemiyor olmalılar kı
fiöanı doldurmuştum. Muhtar,
mevsimdir, öyle kapalılık falan nişi uğurlu gitsin ve rekor bu
ti. Herkesin erkeğ', âilesinin di
kendisiyle arkadaş kalmakta
cemaatini düşünen iyi niyetli in
bilmez. Japone kollular, mayo- sayıda sona ersin? Olur olur'
reği, bizimki ocak - söndüren.
bir mahzur göremiyorlar. Bu
san olsaydı; destebanı ve onun
Doğan Türk Birliği
lar, kısa paltolonlar,
yazlık
Betty, kırkına yaklaşmış, v "Uzaktan sevgi" biraz garip
Bu felâketi başımıza getirecevasıtası ile kötü çobanları kont
gömlekler çıkar meydana. Da ya söz aramızda, belki aşmış
ğine kâşki tatlı canın bir kaza- Kültür Kolundan:
görünürse de Betty'nin kendisi
ru! etseydi; şimdi bin kadar
ha şimdiden atkıya, pardesüye.
5 Nisan Cumartesi günü ö.s.
bıv kadındır. Fakat henüz gen.. bunu gayet tabiî bulmakta ve
j a kurban gitseydi..! Hiç olmahsule yatmış badem ağacım
hatta cakete artık elveda...
mazsa biz, ayağımızın pabucu s&at 4 de Ortaokul öğretmenİtfmi, zarafetini ve taravetini bir gazeteciye verdiği demeçte
olacaktı, borcumu rahat, rahat
alnımızın teri ile kendi malı- lerinden Sayın Bayan Zeynep
muhafaza
ediyor, ihtimal bu belirttiği gibi, ileride onlardan 1
Yaz Mevsimine daha iki ay
ödeyecektim. Fakat bu zalim
mızda esir gibi işler, bir dilim A. Evrenos tarafından bdr kon vaı ama, gündüzleri caketle do da hiç bir zaman ümitsizliğe
biriyle tekrar evlenmesini pe- £
adam, köyde kendisinden başesmer ekmek kazanır fakat ya feıans verileceğinden sayın ü- laşana rastlamak imkânsızlâ- kapılmamış olmasından ileri g e
1-alâ ihtimal dahilinde görmek- 1
kasının hayır ettiğini görmek
bancı malda işlemez, il sözü 3'- ve halkımızın teşrifleri öz- şıyor. Bizim mem'ekette hele liyordu. Doğrusunu isterseniz
tedir.
istemez ki... Hükümet te inadıduymazdık.,, demekten çekin- leııir.
yaz girince, caketle dolaşana Betty'nin mütemadiyen evlenip
Fakat böyle bL- şeyi kendim .j
mıza bu muhtarı kazık gibi kamez olur. Bu durum karşısında
ac'eta iyi nazarla
bakılmaz. fec Sanması sade aradığını buı-ı mıımkün görse bile dostlar» j
tımıza çaktı «Jurau. Sanki köy
hayat müflis kefil-: azab olur.
"Şu da deli midir, nedir?" de- sadığından değil, biraz da de- r t k tavsiye etmiyorlar ve şlm- 1
de başka adam yoktur, sanki
ğişikliği sevmeslndendir. Yoknilir.
CUP FİNAL MAÇI
Kefalet; borcun ildz deli kar
di ayrıldığı on ikinci kocasının J
c ölürse; köy muhtarsız kala
sa, on iki erkeğin hepsi d> vaktiyle dördüncü veya beşinci J
Pazar
günü
oynanacak
olan
defidir.
Borç
yüzünden
gelecek
Cîtk..e..c..h! Allah, ne Allah tır.
Kışlık elbiseleri bir yana bı mi kötü idi? Her halde bunla
kocası olduğunu hatırlatıyor- j
Eden bulur, inliyen ölür.,, diye felâketin acısı, zamanla rengi- Ç'.T.S.B. ve Pezeptrikos Cup
rakıyoruz ama, şöyle geceleri nn arasında iyisi de vardı, deFinal
maçında
Türkiye
Konsoni
ve
şeklini
değiştirerek
kin
lar
İhtimal Betty
bunu da ı
söylenerek teselli bulur yahut
olsun giyebilecek bir kat yaz ğil mi y a ?
losu
Bay
Işın
ve
Bay
îkizer
ve
garaz
kılş£.:^
bürünür.
Fa
ur-utmuştur.'.
kendi kendini avutur.
lık elbise yapmak da, bu zaman
Yalnız, Betty Calamusa'mn
kat kefilliğin yumurtaladığı bazır bulunacaktır.
da, avuç dolusu para istiyor.
on üçüncü defa evlenmesi, bel
Fakat kefil için bu çeşit te- vicdan azabı; unuımaz bir ya
Kopun kupasından maada
Japonya Tehlikededir!
Mağazalara giremez olduk,. Et
ki bundan öncekiler kadar ko
selli ve avunmaların hiçbiri va ra hilinde gün geçtikçe derin- galip gelen takıma 2 kıymetli
Korede Birleşmiş milletlere
rafta ateş pahası'.. Galiba yaz
loy olacaksa da pek o kadar mensup kuvvetlerin Komutanı
rit değildir. Kefil, kefaleti yü leşir ve derinleştikçe müzmin- kupa verilecektir. Biri Rose
lık gömlek, çorap, kıravat, azünden uğradığı felâketi sükût leşlr.
yakında olacağa
benzemiyor. general Ridgevvay şöyle demiş»
Hotel Leymosunda ve diğevi
yakkabı ve bir ka< elbise alala karşılamak
durumundadır
Meğer şahit ol teklifine; " de Kardeş Ocağı tarafından ko bilmek için Beyrut'a kadar bir Çünkü, on ikinci kocasından tir:
O, duyduğu nedamet
azabını Vaktim yok.,, Kefil ol teklifi- nulmuştur.
ayıılmış olmasına rağmen he"Japonya Sovyet kuvvetleriuztınıvereceğiz. Hem şöyle bir
zehir damlaları gibi içine akı- ne: "Param yok., Vekil ol tek
nüz resmen boşanmış değildir nin tehdidi altındadır. Japonya
Eahar gezisi yapar, hem de gitır. önce kimseye hissettirmeve boşanmak üzere müracaat üzerine yapılacak saldırıp için
lifine; "tşim çok ., ata sözleri
yiniriz. Malûm ya... Bu mevsim
mek için gizlice, sonraları için
ilenizin, cemaatinizin ve mille
ettiği hâkim, "şakanın bu ka- Ruslar bütün hazırlıklarını ta
ne manalı cevablarımış.
de Beyrut rıhtımlarının güzeld? biriktirdiği zehir damlaları,
tinizin istikbalim
düşünerek
darı
da fazla" der gibi, bu sa- momlamışlardır. Japonyanın do
Sayın köylü kardeşler! Kazanç
liğine de doyum olunmaz.
nm meydana getirdiği yangı
borçtan ve kefillikten son de
bıkalıyı
biraz ser; bir tavrla ğt: bölgelerinde 5 binden fazla
yolunda nekadar çalışmak lâ
Neyse artık Baharı görme- karşılamış ve istidasını dosyarece kaçınınız.
mn duman ve alavmı tutamı- zımsa, borca ve kefilliğe alışRus uçağı vardır. Rus denizalden Yaza kavuşuyoruz. Haydi ların en altına atmış.
yıvak aşikâr bir surette derin mak ta okadar tehlikelidir. A tnarı Japonyada faaliyete geçe
caketler bir yana!..
KÖYLÜ
Betty Calamusa'mn, dördjr, bilecek bir durumdadır."
lp.r,, denir. Galiba bundan ötü-
3ı
Kız ve kadınların ı
Bu yıl kış hemen hemen bü-
bir görüsje, hünerli
nat EnstttUlerl İçinde 1
tir Sanat Gnstlt
olan Akşam Iiız
İki yıldır. Bu okula,
la, kUltUr derslerini ı
Akşam Kız SanatOk
rlllr. (Dlklş-Nukı-j-ı
,'{ 1un ders saatleri mu
L rinde, kayıtlı,bulun
i şırlar.
Daha çok kurs ı
i ye'nln hemen her yeri
lunan şehirlerde Kız
] bulunmıyan yerlerde a;
1
larına devam ederler. 1
hayatlarında ekslkllg
i çin gelirler; birçok
Akşam Kız Sanat ı
yıldır. İki yıl İçinde ;
şUbeden diploma
vam etmediği başkabir ı
yıl dikiş ve nakışa i
dı. İkinci yıl bir ;
kısmına devam
A k ş a m Kız Sanat l
ğında buluna]arıı
maktadır. Ev lştâ
bir zevk bulanmasını j
nularla sağlı
Lefkoşa'da
yıl açılması düşünülen
sınıfları yanında bir
mlş kızlar için bir
Sayın MUdlre
kendisiyle yaptığı bir J
mlştlr.
Kalkınmak, İle
gına göre, yeni ı
kadınları içinde
yonu dikkate almalı,
lıdır.
ANKARA RADY
N U N BU GÜ
PROG
Î.28 Açılış ve Program.
7.30 M.S. Ayarı.
«'31 MÜZİK.
i 45 HABERLER;®
U - 0 0 MÜZİK: Türküleri
U8 Hava Raporu.
Halûk gayri ihtiyari bu konuşma ile alâkalanmıştı. Konuşanların kimler olduğunu bilmi
. Kur'a masasının önüne gelerek e-öö-cı'i»^
yordu. İrfan dönüp kendisine konuştuğu zaman kulaklarında hâlâ az evvel işittiği konuşma çınlıyordu.
İrfan:
misti. Y ü z ü n d e ihtiyar S d T r P P w I ı - ? e r ° B ' ? "
—Senin numaran kaç Halûk? diye sordu.
Yazah: Argun F. KORKUT
ta
m a S k e
v a r d , Saçları b a ş t » b a ş a
ffle'fdi
—51, ya seninki?
—52.
17
Daha lâfı bitmeden diğer yandan numarası okundu. Yerinden fırlayarak gidip talihine na varcağını nereden bilecekti?
düşen bayanı koluna taktı. Tekrar yerine dönArkasındaki kız kimdi acaba? 0 da kendidü. Dans kur'a bittiği zaman başlıyacağı için si gibi dansetmek istemiyordu. Belki o da yüoturmağa mecbur kaldılar. Onlar konuşmağa reği yanık bir zavallı idi. Babasının zoru ile ve
başlarlarken Halûk ta düşünceye daldı. Şimdi sırf onun hatırını yerine getirmek için istemio hınzır kız, Selma kim bilir nerelerde idi? Aş- ye ıstemıye kalkıp kur'aya iştirak etmişti.
HalûK ta damını bir müriHpf
•• J kını reddetmemiş olsa şimdi o da kendisinin koBirdenbire delikanlının kafasını saran dü- Sonra ona kolunu uzattı. " r c e , r f a Z Si
lunda buraya gelcek, onlar da mes'ut mes'ut f ı - şünce bulutu dağıldı. İrfan kendisini bir düzisıldaşacaklar, birbirlerine sevgilerini söyliye- ye dürtüyor ve şöyle diyordu:
ceklerdi. 0 zaman Selma kur'aya iştirak etmi—Elli bir. Kalksana ayol, numaran çağrılı- İ s t e r s e n başka yere oturalım, dedi
yecek, hep kendisiyle dansedecekti.
yor.
— N a s ı l isterseniz.
Halûk'un canı hiç dansetmek istemiyordu.
Amma dalmıştı ha. Numarasının çağrıldıO r a d a n u z a k l a ş a r a k b a ş k a b i r masaya
Keşki kapıdaki adamın uzattığı numarayı al- ğını bile duymamıştı. Bereket versin yüzünde
»-00 Günün Programı.
SONEN YILDIZ
masaydı. Fakat numara oyununun sonunun bu maske vardı. Yoksa mahcup olacaktı.
r
(Davamı var^
'
:0 MÜZİK: Hafif
12.15 - 13.15 Asker S|«
1:>
! 5 Memleketten
12 20 Memlekete Selftm.
12 30 Türk Kahramanlığı..
112.45 MÜZİK: Oyun Haı
ri.i..00 HABERLER. ~
13.15 MÜZIK,
M -
13.30 ö ğ l e G a z e t ^ l
IA.45 MÜZIK.
1* 00 Hava
Raj&u,
Programı ve
RJ&OO MÜZIK
ler,
17 30 Serbest S a i t
17.45 MÜZİK: Şarkılar,
18 20 K O N U Ş M A ® :
18.30 MÜZİK: İ n M t İ
19 00 HABERLER.
»
w
1915 Tarihten Bir YapM^
|
l l , -20
L!>
MÜZİK: Şarkılar.
45 R a d y o ile tngiliafifJ
MüZOC: Şarkılar,'"
P
1 5
Radyo G|2ctesi. J
^ S0 MüZüC: H ^ ^ h P
" ÖÛ KONUŞMA
4
NİSAN, 1952
PERŞEMBE, 3 NİSAN
ıımada
kadın
y f t B A M C I
Akşam Kız Sanat
Okulu
e değiştiği kocalar
rblrine cok zıd mes
nümc.^Uj, bir mütebu
abrikatorü,' bir de
ulunuyor. Diğerleriiz (,'iinkü kendisi b(tur,
tanda iaydıklarımııına
fakat
Hfr
sebep
bunlarla teması tasııllsj değildir.
"Ev-
nma gurpiyonu" ka
1.1 ruf Hırından
biri
S.ski arkadaşlığı deve onlarla mektup
nmalannın ekserisi
gürüiciliü olmadığı
lan lyil/kle ayrılmış
almıştır.
de ona karşı
nlyor
bir
olmalılar kı
arkadaş
kalmakta
• göremiyorlar.
Bu
sevgi" biraz garip
de Betty'nin kendisi
: tabii bulmakta
ibl, ileride onlardan
rar evlenmesini pe
ıl dahilinde görmekiyle bir §eyi kendi3l
bile
dostları
: etmiyorlar ve §imon ikinci kocasının
rdüncü veya beşinci
ıgunu
hatıriatıyor-
1 Betty
bunu
da
r!.
a Tehlikededir I
iirleşmİT
milletlere
ıvvetlerın Komutanı
3geway şöyle demışı Sovyet kuvvetleri-
ANKARA RADYOSU
NUN BU GÜNKÜ
PROGRAMI
altınd.ıdır. Japonya
pılacak saldırı.1? için
ün hazırlıklarını ta
ardır. Japonyanın d o
J.28 Açılış ve Program.
rinde S binden fazla
7.30 M.S. Ayarı.
vardır. Rus denizal-
7 31 MÜZİK,
nyuda faaliyete geçe
i 45 HABERLER.
v*c mmm>:*:<
Mim Varoğlu
Aya Seyahat
Geçen harpte "V 2"
ma
KK^mesesusamm
Mr. Thomas
Kıbrıs defterdarı Mr.
Thomas başka bir müs
temlekeye becayiş edildiğinden Memurin kulü
bü üyeleri tarafından
Lidra Palasta şerefine
bir ziyafet tertibine kara verilmiştir.
40 Bin Metre
Kare Kereste
Alman
;.30 MÜZIK: Hafif Müzik.
9.00 Günün Programı.
12.15 - 13.15 Asker Saati.
l:>15 Memleketten Selâm.
12 20 Memlekete Selâm.
1 - 80 Türk Kahramanlığı.
12.45 MüZtK: Oyun Havaları.
l:î..00 HABERLER.
13.30 öğle Gazeteni.
İ
Akşam
Programı ve Kapanış.
00 MÜZİK: Türküler.
>u kocakarı suı Selma'nın gü-
kasından dezenfekte tekrarlan
Ping Pong
Salı akşamı
malıdır.
Muğusa Türk
17 30 Serbest Saat.
17.45 MÜZİK: Şarkılar.
"< 25 Ordnance Depot" askeri
îtakımı arasında japılan karşı çak olan kısımları böcekleri öl pı.mış demektir; eğer demir lel
düren ilâç ile kaplanmalıdır.
kelenirse, daha b.ıkaç ilâve 1
Tarım Dairesinin omuz de- edilmesi ve deneme tekrarlan18-0 galip gelmiştir.
Müteakiben yapılan dört ki
Şemi ile Cevdet
3-C ve Kaymak
Emin çifti 2-1 yine galip gel
m'şlerdir.
tebrik ederiz.
* Türk Ocağı misafirlerine it!
ra İle izazda bulunmuştur.
rundan elde edilebilir.
Dezenfekte'nin hastalığa ma
tesirsiz
formüle göre yapılabilir :Bakır sülfatı 1 ekka
Sönmemiş kireç (taze yapılSu 128 okka.
19.00 HABERLER.
2130 HAZIRCEVAP ADAM.
l!)15 Tarihten Bir Yaprak,
23 45 MÜZİK.
m o MÜZİK: Şarkılar.
22.00 KONUŞMA.
1') 45 Radyo ile ingilizce.
Çekleri mahvetmekte
mış) 1 okka.
)erce İrfan'ın oi
22.15 MÜZİK.
JjWM> M ü Z î K : Şarkılar.
2'i 45 HABERLER.
V -<)J5 Radyo Gaşçtesi.
23 00 KONUŞMA- Futbote
« 00 KONUŞMA.
rulmalıdır.
vatlığım tanıtmam için yapılan Olduğu iyice anlaşılmaktadır.
Bordeaux karışımı aşağıdaki
bu gibi f a a l i y e t i m d e n dolayı
2J 15 MÜZİK.
20 30 MüZİK: Şarkılar.
Bir dönüm tarla için yüz ok-
Hamil ir.zır bir vaziyette olacaktır. malıdır.
Ertürk çifti Makinelerin kullanılması İçin ka karışım kâfi gt iecektir. Baile Mehmet Kaza Tarım Memuruna baş vu kır sülfatı Kaza '.'arım Memu-
18 20 KONUŞMA.
ü,
zenfekte makineleri köyler için
şiıik karşılaşmalarda
18.30 MÜZİK: Inclîsaz.
ra, dedi.
her tarafı, yani yüksek ve al-
Çocuk Bakım Yurdu
Lefkoşada Rumlar ta
yapılmasına emin olmak için,
rafından yeni inşa ediirerlsine parlak bir biçak ağzı
len Rum çocuklarına
veya demir bir jivi batırılmakmahsus bakım yurdu tö
d:ı-. Bir dakika sonra eğer derenle açılmıştır. Yurtta
mirin rengi değişmiş kalırsa, o
^
^
w
günde en ^azdan
55 ço
karışım doğru bir şekilde ya-Jcuk faydalanmaktadır.
Karışımın doğru bir şeklide
leşmada Mağusa Türk Ocağı
et daha süzdü.
yaklaştıkları za-
Kontrolün müessir olabilme-
altı si için dezenfekte doğu bir şeile kilde yapılmalıdır. Yaprakların
ve onlara da buradaki Türk
ı : u 5 MÜZIK.
Raporu,
za, yağmur yağarsa, hemen ar
Mağusa Türk uçağı Heyeti nl olmakta kullanıldığı ve hasİdaresinin yabancıları tanımt.k talık iyice geliştikten sonra bö
13.15 MÜZIK.
1* 00 Hava
MAĞUSADAN
kişilik ping pong takımı
18 Hava Raporu.
erek göğsündeuzatti. 51 numa
k ona tebessüm
nun üzerinden
bir balero giyhreli bir maske
li.
iı. Dizieri titre. Gördüğü genç
olmuştu. Fakat
15 gün aralıkla daha başka ser mümkün olduğu kadar tam bir
zamanda kullanılmalıdır.
pintiler de icap edecektir. Ke
Ocağında M.T. Ocağının
ı.:.00 MÜZİK: Türküler.
durumdadır."
»r masaya yer-
| Memleket Haberleri ?
Geç Patates Çürümesi
ve
iye verdiği demeçte
örse
B 7 V S I N D H N
Ö Z E T L E R
İbrahim Zeki Burdurlu
ivil polis, bir otomo
ınutabilirdl,
SAYFA 3
I £>:•> • »
M
Hastaha neler
Piyangosu
ufaklarının mucidi Doktor EriYunanistanda çete harbinde
Kıbrıs hastahanelriKız ve kadınların ev hayatlarındakl işlerinin bilgili
l;e halihazırda 200 mütehassıs yıkılan evlerin tamiri maksadı
nin irad kaynaklarının
bir görüşe, hünerli bir maharete dayanması için Kız SaA'man ile Nev Yorkta Ameri- le Amerikan yardımından fay
takviyesi maksadile bir
nat Enstitüleri İçinde ayrı bir okul daha tesis edilmişk ı hesabına çalışmaktadır. Dok dp.lanarak muhtelif Yunan libastahaneler piyangotir Sanat Enstitülerinin kurs mahiyetinde birer şubesi
tor Erike'nin imalne çalışmak manlarına 40 bin metre kare
su tertibine karar veril
olan Akşam Kız Sanat Okullarının tabii öğretim süresi
ta olduğu yeni tipte bir uçakla Kereste ithal edilmiştir.
diği
bildirilmektedir.
iki yıldır. Bu okula, yaşları okul çağını aşmış kadınlar12 günde aya varılabileceği bil
Bu hususta Lefkoşada
la, kültür derslerini almak isteınlyen kızlar devam eder.
dirilmektedir.
Yüz Senelik
bir basın toplantısı yaAkşam Kız SanatOkullarında yalnız sanat dersleri giiste
Resmi Giyecekler
Bir Haber!
pılacağı
haber verilmek
rlllr. (Dikiş-Nakış-çlçekclllk-Şapkaeılık v.s. gibi.) OkuYaz tatilinden sonra
lun ders saatleri muayyendir. Bu muayyen ders saatleLondrada münteşir "Econotedir.
Balıkçı Gemisi
mahkeme reisleri huzu
rinde, kayıtlı,bulunanlar, İstedikleri sanat şubesinde çalı
A ııı i v a ıı t o
Gazete haberlerine göre mist" gazetesinde yüz sene ev- runda davaları olan aşırlar.
Madenlerinde
"Taksiarhi,, ismindeki Yunan vel ayni gazetede çıkan bir ha vukatlar resmî elbise
Havaların gelişmesi
Daha çok kurs mahiyetinde olan bu okullar, Türkibandıralı bir balıkçı gemisi A- beı yayınlanmıştır. Yüz sene ev giymiye mecbur olacak
Amiyanto
ye'nin hemen her yerinde açılmıştır. Kız Enstitüsü bunadolu kıyılarında Türk bekçi- velki haberde Fran?adaki karı- lardır. Bu hususta bü- dolayısıyle
lunan şehirlerde Kız Enstitüleri içinde, Kız Enstitüsü
leri tarafından zaptedilmiştir. şıklıklardan bahsedilmekte idi. tün mahkemelere birer madenlerinde çalışmak
hulunmıyan yerlerde ayrı bir müessese olarak çalışmatamim gönderildiği bil- maksadile 500 amele almmıştır.
larına devam ederler. Bu okulara binlerce ev kadını, ev
Tüı
kiyeden
Yumurta
dirilmektedir,
14 Milyon
hayatlarında eksikliğini gördükleri hünerleri almak iAlınıyor
114 Asker
İhracat
çin gelirler; birçok şeyler öğrenerek okulu bitirirler.
Emlâk Vergisi
Yunan îaşe bakanlığından
Snowton Smith vapu
Resmi rakamlâra göre 1951 verilen sipariş gereğince bu ay
Omorfo hudutları ge
Akşam Kız Sanat Okullarının tabii öğretim süresi iki
de Inglltereden
Yunanistana zrrfında Türkiyeden Yunanis- ru ile Mağusa limanın- nişletilmiş olduğundan
yıldır, tkl yıl İçinde yalnız iki şübeye devam eden ve İki
14,987,720
lira
kıymetinde
tica tana yedi milyon yumurta ih- dan 114 İngiliz askeri bu yıl zarfında 4 bin lişUbeden diploma alan bir bayan, isterse üçüncü yıl dehareket etmiştir.
raç edilecektir.
ret
eşyası
ihraç
edilmiştir.
ra emlâk vergisi sağla
vam etmediği başkabir şubeye girebilir. Meselâ birinci
nacağı bildirilmektedir.
yıl dikiş ve nakışa devam etti, çabşmalarım tamamlaOtomobil Kazası
dı. tküıci yıl bir yardımcı kol olarak çiçekçilik ve moda j
Lefkoşalı Salâhi Alikısmına devam edebilir.
Lârnaka Sokakları
nin idaresindeki otomo
Lârnaka
sokaklarının
Akşam Kız Sanat Okulları, Kız Enstitülerinin okul ça j
bil Lefkoşa - Değirmen
Kıbrısta 'Perenospera' olarak tamamlamakle hu landırılablğında bulunulura yaptığı hizmeti, ev kadınlarına y*p- j
tamiri
için
belediyece
lik yolunda bir kadına
büinen, Geç patates çürüme- lir.) Kireç mümklin olduğu kamaktadır. Ev işlerinde görgü, bilgi ve oldukça pişkin \
9
bin
lira
harcanacağı
çarpmıştır. Ağır suret
si'nin Mağusa civarında baş c e r az su içerisine^ diğer bir
bir zevk bulunmasını gösterdiği derslerle, öğrettiği ko- j
te yaralnan Rum kadı- haber verilmektedir.'
gösterdiği anlaşılmıştır. Hava varilde söndürülmelidir. Kireci
nularla sağlamaktadır.
nı Lefkoşa hastanesinşartlan bunun gelişmesi için Ecndürürken mümkün olduğu
Lefkoşa'da Vlktorya Kız Okulunun İçinde, gelecek I
de tedavi edilmektedir. Hayvanları Koruma
uygundur.
kadar çok hararet çıkmalıdır.
yıl açılması düşünülen Kız Enstitüsü veya özel sanat f
Cemiyeti
Parlock Hill Vapuru
Patates yetiştirenlere Borde- Kirece çok fazla su koymalı fa
sınıfları yanında bir de ev kadınları, okul çağını geçir- j
Lârnakada hayvanlaMağusa kıyılarında rı koruma cemiyeti yaoux karışımı veya buna benzer ket kireç evvelâ toz, sonra he
mlş kızlar İçin bir Akşam Kız Sanat Okulu açılabilir. |
hasara
uğrayan Par- rarına dağıtılan rozetelde mevcut uygım bir madde men ve en sonunda da süt kaSayın Müdire Semahat özlem, "Bozkurt,, gazetesinin |
lock
Hill
vapurundan lerden £24.7.24 kuruş
l ' î bitkilerini dezenfekte etme- lite gelmelidir. Kireç daha son
kendisiyle yaptığı bir konuşmada bu noktayı da belirt- jj
sökülen
demiıparçala- hasılat sağlanmıştır.
leri tavsiye olunur. Havanın sı ra suyun geriye
mistir.
kalan onda
| cak ve kuruya dönmesi ile has dokuzu ile karıştı-ılmalı ve ba- rı satılığa çıkarılacakKalkınmak, ilerlemek sadece bir yönden olamıyaca 4
ta lığın hırçınlığının azalabile- kır sülfatı eridiği yavaşça bu- tır.
İmalâthane
ğına göre, yeni açılacak Kız Enstitüsü teşkilâtının,Tlirk ?
ceği hatırda tutulmalıdır, fanat nun içerisine dökülmelidir. Bu
Kapandı
Kilise
Hırsızları
kadınları İçinde faydalı olmasını Orta öğretim Komis- |
çok yakın yerlerdeki yetiştiri- ameliye boyunca ı-orışım karış
Mağusada
şimendiMeçhul
kimseler
Ma
yonu dikkate almalı, teşkilâtı bu şekle göre hazırlama- : •
ciler için çabuk dezenfekte lü- tırılmalıdır. İki eriyik uzun bir
fer
(Workshop)
imalât
sera
kilisesinden
50
lira
lıdır.
zumlu olan bir tedbirdir. Hava mühlet için ayrı üıuhafaza edikıymetinde gümüş bir hanesi resmen kapanrutubeti olmağa devam ederse lebilir, fakat karıştırıldığında
mıştır. •
put çalmışlardır.
Bu
havu ugmeni,
BOZKURT
MAARİF MESELELERİMİZ
;ok çok birer ikişer
rkekler vardır.
1952
Dair,
Ss 05 Program v* Kapanıp.
Bakır sülfatı suyun onda bir
YILDIZ
Girnede Grev
Girnede inşaat işlerin
de çalışan amele fazla
gündelik istiyerek greve inmişlerdir.
Okul Hırsızları
Lefkoşad Elenion Kız
okuluna girmiye muvaffak olan hırsızlar 10
lira kıymetinde kitap
ve malzeme çalmışlardır.
Not: Polis tarafından tevkif edilen bir
gencin hırsızlıkta alâkadar olduğu bildirilmektedir.
TEŞEKKÜR
Sevgili kocam vc
babamız
merhum ve mağtur
Mustafa
Şevki Beyin vefatı ile duyduğu
muz derin teessür dolayısıyle
aldığımız
telgraflara, taziyet
nırktuplarına ve cenazeye iştirak eden bütün tanıdıklara teşekkürlerimizi sunarız.
Karış!
Oğulları
Süıeyya Şevki
Ertoğrul Işın
Dr. Dündar Işın
îlter Işın
DOC UM
Lise
Coğrafya
öğretmeni
£min Çakıroğlu'nun dün gecc
Lefkoşa doğumev nde bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.
Yuvruya ve ailesin ? uzun ömür
lsr ve saadetler dileriz.
FALI
Nümayişçiler
Mahkemede
Yunanistar.daki
caeritilmelidir. (Bakır sülfatı in
o Nisan: Bu gıin doğanlar
ce tos şeklittde değilse, bunu «Utlu ve zarif in sı. iv lardır. Ha- susların idam edilmelesuda eritmek için güçlük zu- yatlarında «andot vw bahtiyar- ri üzerine Leymosun so
nümayiş
tot edöbilır. K a r ı ş ı m » yapılma lık vardır. Her işde muvaffak kaklarında
dolayı
Si bira* sıcak su kullanmak olma kabiliyetlerinden istifade yaptıklarından
11
R
u
m
aleyhine
dava
ve aünuııda bunu soğuk su ile etmelidirler.
miktarı kadar suda tahta ve-
ya çanak bir varil içerisinde
«D
GtJN
DOÖANLARIN
açılmıştır.
•
JSTi VFAR!
PERŞEMBE, 3 NtSAN, 1952
BOZKURT
SAYFA 4
Mikrop harbi: Bir efsanenin doğuşu
Yazan: W. N. EWER
LEYMOSUNDAS
Gelenler
Bu
gün
limanımıza
gelen
Londramn "Daily Herald" gazetesi Diplomatik Muhabiri ENOTRİA isimli yolcu vapuru
Son bir aydan
beri,
bütün kabahatli bulmağı karar ver-
dünyadaki her komünist pro- miş olmasıdır.
Komünistler bu gafil iddiaları ile bastıkları dali kesmiş
53 yolcu getirmiş ve ayni vapurla 10 ton çeşitli eşya geldi.
30 ton yük ve 10 yolcu alıp
paganda aleti gayretlerini bir Bu komünist ülkelerinde mu- oldular. Zira haşaratla taşınan
Hayfaya hareket etmiştir.
tek konu üzerinde teksif
et- tad bir haldir. Endüstri nok- has talıkların başlatılmasına Şu
Denize Düştü
mektedir, Korede Birleşik Ame sanlıkları, derhal "Emperyalist bat veya Mart iptidalarında ik
Malyalı
Şerife Mehmet Neli:n
şartlarının
müsait
olmadırlka hava kuvvetleri tarafından ajanların sabotanna" atfedilir.
cati
31.3.52
tarih nde KEM
"Bakteriolojik silâh" kullanıl- Doğu Avrupanın patates saha- ğı bir zamanda ve Amerikalıotomobil
yazıhanesi
yanında de
larındaki "Colorado" sineği sü lar bütün bu harekâtın tesirsiz
dığı. iddiası.
nize
düşmüştür.
Vaziyeti
tehBu, kurnazca
seçilmiş bir rülerinin, hemen Amerikan u- olacağını ve vakit kaybetmeKlikelidir.
mevzudur, ithamlar yapılarak çukları tarafından dağıtıldığı ten başka bir işe yaramıyacağını bildikleri halde, uçaklar
Nümayiş Yaptılar
tekrarlanmakta, lakat onları ilân edildi.
ŞEREF MESELESİ
mahalle kahvesi mi? Çekil,gn
îki mahpus konuşuyorlardı.
buradan!
Neden para jaldın? Diye
ALEMİNDE
içindeki ibare resmt bir Sovyet
gazetesinden alınmıştır.
Yeni Ufuklar:
ÇARDAK
,
Bütün Kıbrıs Türk Sanatçılarını, bir
Çardak altında toplamıya
muvaffak olan
AYLIK FIKIR ve SANAT DERGİSİ
-Pek yakında çıkıyor-
2724
RIFAT CEMAL
TAKSİ YAZIHANESİ
Lüks Otomobilleriyle
Servise Hazırdır.
BASIMEVİ
gıyabi hüküm giyerim. Mah
Telefon:
2 9 5 1
me çağırdı da geldim.
so: du.
—Göster davetiyeni bakalıı
üteki cevap verdi:
—Şeref meselesi azizim borcumu ödemiye söz vermiştim
—Gösteremem, davetiye
General
ketimin cebinde...
—öyle ise çeketini giy..,
de ondan...
—Nasıl giyeyim? Ceketi
SEBEP
de bıraktım.
Arkadaşına dedi ki:
- G a l i b a bizim oğlan hasta-
Savcının
Bu ziyaret
hiddeti
Modern
Mobilya Atelyesi
KIBRIS SANAT
nOZIUTEı'
—Gidemem bayım, gldera
Birisi:
.urneden pek öyle kısa zaman- başına vuracaktı..
—Git, evden ceketini al
da çıkmıyacak.
Solcu sendikaya bağlı 300
1951 İlk baharında Uf üz (ka- ile pire veya bit atmak külfetiteyid edecek hiç bir delil göste- N e d e n ? Doktoru mu gör- gel be adam!
- î m k â n ı yok. O,dersem
ri! memektedir. Sadece tekrar rııhumma) ve çiçek salgınları ne katlanacakları hiç inanılır kadar solcu geçen akşam geç dün?
kavuruyordu. veya akla sığar mı? Amerikan vakit Leymosun sokaklarında
tekrar ithamlar yapılıyor. Tek ortalığı kasıp
—Hayır, doktor", değil ama, yabı hüküm giyerim.
zıblerle alay ediyor ve bilfiil Bunlar da, Amerikalılara ham bE.kterioloğları ikilinin hastalık nümayiş yapmışlaıdır.
hemşireyi gördüm de...
GEÇMİŞ O L A !
Evini Yaktılar
ispat ise itina ile imkânsız bir lcdildi. Eğer bu defaki itham taşıyan haşere ü/erindeki teŞEREFE!
İki kız konuşuyordu:
daha çok şiddetli olmuşsa, bu- sirini pek alâ biliyorlar.
1.4.952 meçhul şahıslar Alikı
hale konuyor.
Müthiş kavga etmişlerdi. Ner
—Yeni tanıştığım çocuk
Fillppo'nun Koloştaki evini yalMenfi bir şeyi isbat zordur. Dun ilk sebebi salgının daha
Bu suretle komünist propamin:
kediye benzetiyor:
mışlardır. Eve 200 lira kadar
Bu meselede Amerikan uçakla- kötü oluşu olabilir.
gandacıları kendi kendilerini
—Artık senin -evinde durmı—Sen de ona fareye
zarar
ziyan olmuştur. Eşyalar
Gerek
kolera
ve
gerekse
ve
rının Kuzey Kore ve Mançurfc.r çıkmaza sokmuş oluyorlar.
yvcağım, ebediyen gidiyorum! ğini söyle.
yaya Veba mikrobu taşıyan fa ba salgınları olması pek muh- Ya bir salgın mevcut değildir ile birlikte ev ve eşyalar sigor diye bağırdı.
—Lüzumu yok, benzettim j
re ye haşere atmadıklarını is- temeldir. Kolera afetinin dai- ve senenin bu mevsiminde bir tali değildir, yangın asnasmda
—Karıcığım...
ten.
bat etmek ancak
mahallinde ma sardığı güney Çinden Kore salgın olamaz, ki bu takdirde ev sahibi içerde yoktu. Polis
- Sus! anneme gidiyorum.
YÜZSÜZLÜK
ehliyetli ve bitaraf müşahitler ye büyük sayılarda Çinli "gö- Amerikanların keyfiyete vakıf tahkikat etmektedir.
Ve gitti, Bavulunu hazırladı,
Terzi artık her gün gcli;
din mürekkep bir ekibin elin- nüllüler getlrilmişTir. Kışın ora oîaukları halde boşuna zamanistasyona yollandı. Sonra yine fakat taksit namıra bir şeyj
Eifel kulesinde bir
de olabilir. Ve h?r ne kadar da kısılan hayvanların derile- sız haşarat atmakiu vakit ve
geri dönüp eve ge;1di. . Kocası lamıyordu. Nihayet dayana
kadın ikiz doğurdu
beynelmilel Kızıl Haç teşkilâtı rinde veba taşınması Mançur- enerji zayedecekleri inanılmaz
kapıyı açınca:
dı:
Paris (T.H.A ) - Turistler
müşahit göndermiye hahişker ya ilk baharının tekerrür eden bir şeydir. Yahut da hastalık
— Seni affettim, Oedi.
—Bayım, ben böyle her
ve Birleşik Amerika devletleri husussiyetlerindendir. Çinlilerin salgınları olmuştur ki, bu tak- arasında bilhassa alâka çeken
- S a h i mi?
boşu boşuna buralara
Eifel
kulesi
bugün
garib
bir
do
de bu kararı kabul etmiye ama salgının bilhassa "irtibat hat- dirde Kore ve Yüzey Curdeki
- Y a , affettin. Haydi gelme- sürüklenecek miyim? 1
gam hadisesine sahne olmuşde ise de, Çin ve Kuzey Koıe larında" yayıldığına işaret et' şartları bilen ilim ve tıp erbamin şerefine büfe'len bir şişe
Borçlu biraz düşündü
melûf tabii tur.
hükümetleri buna razı değildir neleri belki de manidardır. Bu bı. maalesef pek
şarap çıkar da içel:m.
sonra:
Kuleye çıkan bir turist karı
veba gibi sür'atle yayılan has- bir hadiseye sebep olarak haya
ler.
Kocası mutat h'lâfına İstek- önümüzdeki Cuma
koca, iki oğlan sahibi olmuştalıkların
bir
vasfıdır.
Bu
malî
Amerikan
uçakları
aramak
Bu, haddi zatinde ithamların
siz
göründü:
gelebilir
misiniz? diye sordu.
tur.
sahte olduğuna delâlet eder. lûm neviden "normal" bir sal- lüzumunu hissetmiyorlar.
—Bilmem
ki,
bana
fazla
ge—Gelirim elbette! J
Amerikalı anne
Madeline
Tetkike dayanmıyan bir "de- gının çıktığım ve bununla ko
İleri sürdüğüm ilk noktaya Castle, kulenin 80 inci metre lir...
Güzel!
şu halde bundan sonmünist makamlarının başa çıl i " elbette şüpheyi daidir.
dönüyorum. Komünistlerin son irtifaından şehri
-Neden?
ra
yalnız
Cumaları gelltı.
seyrederken
Bu şüphe, propaganda sefer- kamadığını ihsas etmektedir.
bir kaç haftadan beri yaptık- birdebire heyecanlanmış ve bu
—Gitmenin şerefine zaten üç
iptidaları bu propaganda ha
berliğinin sürat ve şiddeti ile
D İ K K A T ET
ları şey, dünya çapındaki ate doğum olmuştur. Doğum esna- şişe içmiştim de...
şaı-atla
taşınan hastalıkları bilveı imleşmektedir. Birleşik A Berber
çırağına
sordu:
şin bir propaganda gayreti ile sında telâşa düşea baba, dokİMKANSIZLIKLAR
mt-rika uçaklarının mikroplu fil, zuhur ettiğini gösteren bir Birleşik Amerika devletleri ve
D
ü
k
k
â
n
d
a
traş
bek
tor çağırmakta da güçlük çek- Savcı mahkeme kapısında görhaşaret atmakta
olduklarına şekil almıştır. Sonra derhal a- Birleşmiş Milletler
müşteri
var
m
ı
?
aleyhine memiştir. Çünkü, kadının do- düğü fanilâlı adama fena hald i. ir de ilk itham 21 Şubatta ğız değiştirildi. JMimal ki ter- müthiş isnatlar savurmak ol—Biri sakal traşı bekliy
ğum sancıları ile kıvrandığını de içerledi:
propaganda,
koPekin radyosunda yapıldı. Bu, tip edilen
Bırak
da ben traş edeyim ;
muştur. Tekrar tekrar serdedt gören turist bir kadın doktoru,
—Bu kılıkla adliyeye gelmiderhal Moskova
radyosunda münistler aleyhine akılda olma len iddialardan maada, komütacığım.
doğumu kolaylaştırmıştır.
ye sıkılmıyor musUn? Burası
tekrarlandı ve bir kaç gün içe- yan aksi bir tesir yapmıştır. nistler, bu isnadları teyid ma
—Peki, yap ama, dil
risinde de dünya çapında bir Sivil halk ve belki de ordu ara hiyetinde hiç bir delil ibraz et
sakın kendi elini kes.eyi:
savaşın mevzuu oldu. Evvelden sında panik veya paniğe yakın nıediler. Hariçten gelecek bir
deme?
hazırlanmayı gösteren her alâ bu hal husule getiriyordu.
tetkik veya tahkike de müsaSebep ne olursa olsun bir
K A V G A N I N SONU
met mevcuttu. Dehşet saçan te
ade etmemekle, o iddiaların
salgının
mevcudiyeti
kesin
ola
Adamakıllı atışınışlardı.
feıruat hemen haz'rdı. Uçaklar
çüıütülmesini ve hattâ kontrol
talik drulduktan biraz
mikroplu "pire, bit, sinek, ö- rak reddedildi. Pekin radyosu: edilmesini imkânsız bir hale
bayan:
Evvelce Viktorya Ceddesinde bulunan
rümcek, ağustos böceği ve fa- "Salgın olduğunu hiç bir kim- soktular ve sadece kendileri,
—Kocacığım, dedi, sana
re ihtiva eden kutular atıyor- se söylememiştir. Söylenen şey objektif düşünen herhangi bir
mobilyeci dükkânımızı Asmaaltı Yavuz
bir hastalık
şey söyliyeceğim.
du. Çin hükümeti korkunç bir Amerikalıların
kimsenin inanması kabil olmaSelim Sokağı No. 2 ye naklettiğimizi ve
—Söyle bakalım!
afeti önlemek için salgın sa- salgını meydana getirmiye ça- yan beyanatta bulundular.
burada son moda ve en modern mabilye
lıştıklarıdır"
dedi.
—Sen haklıydın, ben
hasına sür'atle personel ve leHer ne olursa ölsün bu iddive
sair
ev
eşyası
imalini
ehven
fiatlarle
Sonra
Çin
sözcüleri
bereket
d
im
kocacığım.
vazım yağdırıyordu Ortada iyi
aların yeknazarda hakiki
bir
derühte
etmeğe
başladığımızı
sayın
müşKoca sordu:
prova edilmiş bir dramın işaret versin ki kendi noktai nazarlakelera veya veba talgını baş
rından değil, sadece bir salgın
- Ş u halde beni affedlj
lori mevcuttu.
terilerimize ve diğer ilgililere bildiririz.
göstermesi hadiseninden müldemek ?
Propagandacılara
bu fikri olmadığını, fakat olamıyacağıhem olup olmadığı sadet hariAHMED SALİH
telkin eden şey neydi? Şüphe ııı da izaha kalkıştılar.
cidir. Bu gibi bir hastalık salBasıldığı yer Bozkurt i
ve
Onlar, senenin bu devresinedilen ve doğru olması muhtegını, hedefi dehşet salmak, baAsma Altı No. 15
de
bir
salgının
yayılması
ihtiMEHMET SÜLEYMAN
mel olan nokta şudur ki, Man
tı âlemi ve bilhassa Amerikalı
Lef koya - 1
çurya ve Kuzey Korede vahim mali olmadığını söylediler. Hal.ıra karşı "yamyamlar, canaveba ve kolera, vak'aları zu- va, dediler, henüs pek soğukvarlar ve yırtıcı haycvanlar"
hur etmiş olması ve Çin hükû tur. Bitler, fareler ve mikrop
diye nefret hisleri uyandırmak
haşarat
m (.tinin ise, sıhhi servislerinin taşıyan diğer muzır
oıan bir propaganda seferberlinoksan olduğunu kabul etmek halâ uyku halindedir. Daha bir
ği için cephane temin etmek
istememesine
Uuaen, derhal çok haftaya kadar tehlike vagayesiyle ya istismar edilmiş
'Amerikan emperyalislerini" rid değildir.
veyahut da doğrudan doğruya
İhdas edilmiştir. Tırnak işareti
d
Küçük Fıkralar
M.S.G.
333
General
Yeni Anayasa
Meselesi
rai
Bir
legı
dah
Mim VAROĞLU
retl
önümüzdeki aylar içinde arla
nın İdare sisteminde değişiklik
ler yapılacağı söyleniyor. Maamafih, işittiklerimizin ne şekilde
gerçekleşeceğini
Tr
kimse
bilmiyor.
I Bizim, bu dakikaya kadar,
YA
bildiğimiz şudur; 1951 hadiselerinin yarattığı bugünkü idarenin daha uzun devam etmiyeceğidir.
TL
Bunun bir hakikat olduğuna
göre, geçenlerde izinli olarak
Londraya giden Ekselâns Vali
nin avdetinden sonra yeni bir
20
idare sisteminin kurulması İhtimalinin kuvvetli olduğu iddia
edilmekle
beraber
hakkında
malûmat
teferruat
edinmek
mümkün olmamıştır.
Şu halde, böyle bir
durum
karşısında kendi görüş ve dü-
T
Jjdi
I'ieı
pıla
İsal
JJU:
mal
.güncelerimizi açıklarken
hli- '
k
t ns
kûmete şimdiden ve önceden
eti
haber verelim ki, çoğunluğu
ini.
teşkil eden Rumları adanın ida
erli
resinde hakim hir duruma yük
a
seltmek, biz Türkler için haki- ,
I j
Ls
!
kî bir felâketin başlangıcı demek olacaktır. Çilnkü Kıbrıs
Rumlarının yegâne
emelleri,
bu adadaki Türk varlığını baltalıyarak en kısa bir zamanda
ilhaka kavuşmaktır! Binaenaleyh, hükümet bu nokta üzerinde önemle durarak bizi ezj n e k için Rumlara her hangi|ir zeminin hazırlamasına engel olmaya çalışmalıdır.
Bizim kanaatimizce,
hükü-
met her hangi bir icraata geç
T
vv<
kın
hıah
rx
u
abı
eri
ayî
mezden önce önosis mücadele- ğınc
sine son verebilecek bir beyan Ede
»ame yayınlamayı tercih etme
en
»dir. Çünkü ilhak
izli
cephesinde
faaliyetler serbest bırakıldıkça
iaıı
inişi
adada, huzur İçinde yaşamak
bizim için imkânsızdır.
Yeni anayasanın ne gibi esas
l?>ra dayandığı bilinilmediğl b u W e !
* çırada leyhimlzde veya aleyfti- küd
bizdeki kayıtlar üzerinde dur-'mln
manın doğru olmıyacağını İt»- jvesi
taf etmekle beraber, Rum mat.Tür
CIC A R ETTE S
buatında, son günler zarfında, oldu
yayınlanan
endişeli
haberler 'bulı
karşısında yeni bir a n a y a s a m | B
t0 VE 14 LÜK
Ve
PAKETLERDE
ıl/li^
İleti
slyast
bütün haklarım koru t u l
Van maddeleri ihtiva eylemesi
' ^ h a l d e k i varlığımızı
f»
T ™
ed6bllecek
ayrı
ve
gJtolre
husus
şahların ve t e a d ü l l e r i n
Rasada
U m e
İAAD TA
tale&
yer
almasını
W
, Le£
yeni (kild
k a f i hta
ettiğimi*! v e bu *ed,
(TAKILMIŞTIR
Download

3Nisan1952