T.C.
_
_
SAGLIK BAKANLIGI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
_
/ @LK
18/02/2015
Genel
Cerrahi
malzeme
4734
servisinin
olan
belirtilen
Sayılı
ihtiyacı
aşağıda
Hastanemiz
K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç
olarak, 19/02/2015 tarih saat 12:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
~
\
Idar v
T.İ.T.U.B.B.
.
_
SU
et r
Birim
v
üd. Yrd.
Toplam
DST Anastomoz Stapler
Kavisli Kesici Stapler
Kalın DokuKartuşu 40
mm
1
Adet
NOT
1-
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
www.tragzgnkangniggwtrzihalephp internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
3-
Ameliyatta kullanılan miktara göre fatura edilecektir.
Tekliflerinizi en geç 19/02/2015 tarihi saat 12.00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
ı
.
ß
YARA KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ (large)
1. Tek kulanımlık, steril pakette ve 2 yıllık miadı olmalıdır.
2. Yara koruyucu, laporoskopik ve açık cerrahi müdahelelerde kullanılabilmelidir.
3. Yara koruyucu kullanımı basit olmalıdır. Ameliyatlarda 9-14 cm insizyonlara oturmalıdır.
4. Yara koruyucu, atravmatik retraksiyonu sağlayan, esnek ve şeffaf koruyucu kılıfla bağlanan iki
halkadan oluşmalıdır.
5. Yara koruyucu, lateks içermemeli ve koruyucu kılıfı şeffaf olmalıdır.
6. Her türlü karın duvarı genişliğine göre ayarlanabilmelidir.
7. Yara koruyucu, batına yerleştirildiğinde batın ekartörü görevini de üstlenmeli ve yara yanaklarını
operasyon süresi boyunca steril tutmalıdır.
8. Yara koruyucu, yarau 360 derece kaplayarak herhangi bir enfeksiyon riskine karşı korumalı ve
atravmatik olmalıdır.
9. Yara koruyucu, cerrahi işlem sonrası tek el hareketiyle batın içinden çekilerek çıkarılabilmelidir.
10. En küçük yarada bile en geniş görüş açısını sağlamalıdır.
11. Küçük ve orta boyları laporoskopik cerrahi işlemler sırasında geçici olarak pneumoperitoniumu
sağlayabilmeli ve isteğe bağlı olarak trokar portu olarak kullanılabilmelidir.
12. Yara koruyucunun, vücut içine yerleştirilecek olan halkası bükülebilir olurken, diğer halka sert
olmalıdır.
7
eğîfıîığflß
ça”
0,09
no
&ağacı/yâ
%9&
Genç]
'Igêîşşßw
y
-
.
s›
va??
.ıvxmm
'
1105231;
o
Op
ÜWŞNŞC
îjhîçkooı
Q
'v
KAVİSLİ KESİCİ STAPLER 40MM - KALIN DOKU TEKNİK ŞARTNAMESİ
Disposabie olmalıdır.
Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
Aynı anda kavis şeklinde dört sıra zımba atma, ve bunların ortasını kesme işi
1.
2.
3.
.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
23.
14.
15.
l6.
17.
18.
19.
..
20.
21.
22.
23.
24.
25.
yapmalıdır.
Staplerin başı kavisli olmalıdır.
Kullanılan zımbaların materyali titanyum olmalıdır.
Stapler üzerinde zımba yüklü bir kartuş hazır gelmelidir.
Aynı hasta üzerinde beş kez kartuş değiştirebilmeliı üzerindeki ile birlikte toplam
altı kez ateşleme yapabilmelidir.
Stapler tek elle kullanılabilmelidir.
Zımbalar 2.0mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
Zımba eni en az îûmm, bacak uzunluğu
a: 4172127: ::1rr.a`;:<:`::'.
Zımba teli çapı en fazla O.23mm oimaiıdır.
Kartuş içinde en az 46 zımba bulunmalıdır.
er
Zımba en dış hattı uzuıtiuğu en a:
ita:: ;ızurfîçğu e”. a: 493W?
olmalıdır
Kesi lıattz en az 40mm olmalıdır.
Stapler şafıı en az 22cm uzunlukta olmalıdır.
Stapler ağırlığı en fazla 489gr. olmalıdır
Kapanma esnasında, dokunun dışarı kaymasını engellemek için, çenelerin ucunda
doku tutucu çubuk bulunmalıdır. Bu çubuk hem elle hem de otomatik olarak
aktive edilebilmelidir.
Tutaç üzerinde, birincisi dokuyu çenelere tespit eden, ikincisi ateşlemeyi yapan
iki kol bulunmalıdır.
Dokuyu çenelere tespit eden kol kapatılmadıkça ateslemeyi engelleyen güvenlik
mekanizması bulunmalıdır.
Zımbalanacak dokunun kolay tespit edilebilmesi için, ara kapanma özelliği
olmalıdır
Stapler çeneleri, düzgün zımba formasyonu için, birbirine tam paralel konumda
kapanmalıdır.
Tutaç üzerinde tespit kolunu açmaya yarayan bir düğme bulunmalıdır.
Boş kartuşla doku travması olmaması için, kolları kilitleyen bir güvenlik
mekanizması olmalıdır.
Aynı Stapler üzerine, hem normal, hem de kalın doku kartuşları takılabilmelidir.
Ateşleme işleminin tamamlandığını gösteren, cerrahın duyabileceği yükseklikte
bir ses verme özelliği olmalıdır.
43
.
&m2;
.Ögxşşîqe
“
“gayrı
.go
ç.
&W;
.
C
7,.. ßw-
01,935:
,ı
..ııîğrîvîêit
:(\\`\i\\
.
9\
«ß
x
.
'_}\İ.~%..~,ğı<~”
\
4
`
i.,
l
DSTANASTAMOZ STAPLERİ 33MM TEKNİK ŞARTNAMESİ (KAIJN DOKU )
o
DisposableOlmalıdır.
o
Açıkve Endoskopik oerahide kullanım için uygun olmalıdır
o
Dairesel iki sıralı titanyum zımba yeleşlirerel( bıçağı ile aradaki dokuyu kesip uç_uoa veya uç-yana anastamoz yapabilme
sahip olmalıdır.
o
Slaplerttırlaççevinrıe kanadrerıniyet mandalreğrişaltveaynlabiliranvildeî oluşmalıdır.
o
Çevimıe karıadı
o
Tulaç
o
Tutacın uç kısmında staplerın ölçıüleri yazmalıdır.
o
Rahat yerleştirip çıkannak için anvil düşük protilli olmalıdır.
o
Staplein çevirme kanadı üç buçuk tam turda açma ve kapama yapabilmelidir.
o
Aynlabilir arıvilin şaltı
o
Tulaçlald
açma kapama işleminin hangi yöne doğru yapılması gerektiğini gösteen indikator olmalıdır.
ateşleme sonrasında lilt- top mekanizmasının doğru olarak çalışması için staplenn açma işleminin nasıl yapılması
geekliğirıi gösteren indikator olmalıdır.
,
bulunan düşük prohlli delid trokara yerteşlirilmel( sureti ile tulaça sabillenrrıelidir.
kartuş
arıvilin lrokara yerleşlirilebileoeğni gösteren turuncu bir bant olmalıdır.Bu bant anvil tutaca doğru olarak
sabillendiğinde görülmemelidir.
o
Aynlabilir anvilin şaflının uzeirıde bulunan deliklerve açık renkli bant sayesinde oerahi alellerile kolaylıkla tutulabilrrıe özelliğine
sahip olrrıalıdır.
o
Dokunun kaymasını e1gellemıek için anvil kısmında puıse-stıing çentiği bulunmalıdır.
o
Anvi
o
Tulacın ön kısmında bulunan penceresinde , staplerin doku
laparoskopikel aletlei iletutuşu kolaylaştınrıak için kaymayı engelleyen reîkli plastik birtutma çentiği bulunmalıdır.
tam olarak kapatıldığını gösteren ve heryonden
gorulebilerw birindikatöriJ olmalıdır.
o
Anaztomozun güvenliği açısından yeşil indikatörpenoeede
o
Stapler ateşlewdikte1 sonra arıvil kısmının anastomoz hattından güverıli biçimde zımba hattına zararvemeden rahatlıkla
geçebilmesi için arıvil başının düşmesini sağlayan mekanzmaya (tilt top rrıekarıizmasına ) sahip olmalıdır.
o
Staplerın bıçağı 440 paslarmaz çelikten yapılmış olmeýıdır.
o
Anvilin staplerdald bıçakla karşılaşan alt
taktirde stapler ateşleme yapmamalıdır.
Mylar adı verilen sert bir ntateryalden yapılmış olmalıdırve bu bıçağın daha
güçlü kesmesirıi sağlamalıdır.
o
Stapleın ateşlendğini ve ateşleme sonrası anvilin başının düştüğünü (ült-top) belirten sesli bir geribilcirim nıekanizırıası olrrıalıdır.
o
yaklaştırma anında oluşan basıncı elimine ederek anastomoz güvewliğnin sağlanması için, arıvil ve kartuş kısmında
delikle bdunmalıdır.
o
Staplerin tutacında 'steomeyen ateşlerneyi etgelleyeoel( emniyet mandalı bulunmalıdır.
o
Stapleıntııtacı açıkveerıdoskopik anweliyallarda panamayapmayacakmatpaslanmaz çelimn yapılmış olmalıdır.
o
Kartuş dış çapı 33.6±Q2rnm , dairesel bıçakçapı 24.5:ı:CJ.2ınm olmalıdır.
o
Zımba bacak uzunluklan ateşlemederı
o
Kartuş içerisinde 32±1 adet titanyum zımba olmalıdır.
o
Stapleın şaltının uzunluğu 22±2mm olmalıdır.
o
Ateşleme sonrasında oluşan anaeomuızun dudddarı 1.9±O.2n1'rı olmalıdır.
o
Kartuş rengi staplerin özelliğini belirten açık mavi renkle olmalıdır
o
Seri pakette biradet slaplerve
o
Steril paketin
vakalarda düşük prolilli anvile takılarak kullanılabilecek künt uçlu ve sivri uçlu olmak üzere 2 ayrı
çeşit plastik delıci trokar bulunmalıdır.
o
SİGIİİ pakelli
Iki dokunun
malzeme 2 Yil
'A
&#0
“M
t:
alg-halâ
°°“°`°
“
sonra 2.0;ı±).2rrm drnalıdır.
sabit kartuş bulunmalıdır.
ıdlIİ
ve,
ve
M:
fğmw
şıîğıljîîß
avm;
am
si
î\Cıb7-0O\Ğ\$îğ)ç\q3s`
A5
O ;-*:î)C/y“.`\\
._
"
owéînâcî
,
;imam
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi