MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON
STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI
Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse
edilmektedir.
T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı
bu program kapsamında teknik destek
vermektedir.
Mavi Tur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı
Tarafından Yürütülen 2013 Teklif Çağrısı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan
mali destek ile Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi’ne ait ACENTE OTOMASYONU VE ARAÇ TAKİP
PROJES için bir hizmet ve mal alımı’nı sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Hizmet/Mal sağlama işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmaları ve tekliflerini
aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje
faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen
niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına
uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının
ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda
projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı : Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi
b)
c)
d)
e)
f)
Adresi: 95E Hürriyet Caddesi Girne
Telefon numarası: (0 392) 815 23 44, (0392) 815 33 77
Faks numarası: (0 392) 815 38 66
Elektronik posta adresi: [email protected]
İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Serhan GÖZENKAN
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat
kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;
a) Projenin Adı: MAVİ-TUR ACENTE OTOMASYONU VE ARAÇ TAKİP PROJESİ
b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Mavi-Tur Turizm Acentesi müşterilerinin yurtiçi ve
yurtdışına ait tüm seyahat, uçuş, konaklama, araç kiralama ve transfer hizmetlerini kolaylıkla planlayabilecekleri,
satın alabilecekleri online rezervasyon, satış, kiralama, takip ve işletme muhasebe sistemi içeren bir portal
oluşturmak, bu portal’ın yazılımı, kurulumu ve hizmet verebilmesi için gerekli olan donanımın temini ve
Mavi-Tur personeli’nin portal’ın kullanımı ile ilgili eğitimi.
İşbu ihale aşağıda teknik ve spesifik detayları bulunan portal’ın yazılım, kurulum, donanım ve ilgili personel
eğitimi için tek lot halinde hizmet ve mal alımı için gerçekleştirilecektir.
c) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer:
Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi (Girne Belediye Binası karşısı)
95E Hürriyet Caddesi
Girne /KKTC
MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON
d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <.YOK.>
e) Son teklif verme tarihi ve saati : <26 /02/2014> <15:30>
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.
Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş
gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından,
ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden
alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az
% 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini
gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde,
sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler
aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar.
İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:
a)
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer
almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b)
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e)
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f)
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g)
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h)
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı
ülkelerin isteklileri.
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON
İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son
teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle
kıyaslaması yapılacaktır.
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif
sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...
İmza/ Teklif Veren
MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON
Teknik Şartname Standart Formu
İLAN NUMARASI: MT2014 -01
1. Genel Tanım
Mavi-Tur Turizm Acentesi müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışına ait tüm seyahat, uçuş, konaklama, araç kiralama ve
transfer hizmetlerini kolaylıkla planlayabilecekleri, satın alabilecekleri online rezervasyon, satış, kiralama, takip
ve işletme muhasebe sistemi içeren bir portal oluşturmak, bu portal’ın yazılımı, kurulumu ve hizmet
verebilmesi için gerekli olan donanımın temini ve Mavi-Tur personeli’nin portal’ın kullanımı ile ilgili
eğitimi.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
İşbu ihale aşağıda teknik ve spesifik detayları bulunan portal’ın yazılım, kurulum, donanım ve ilgili personel
eğitimi için tek lot halinde hizmet ve mal alımı için gerçekleştirilecektir.
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
1
Acente Otomasyon Sistemi geliştirme, uygulama ve kurulumu için esas alınacak
detaylar aşağıdaki sekildedir:
 YAZILIM (Software): Aşağıda listelenen ve Mavi-TUR’un muhasebe, satış,
pazarlama ve raporlama ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıs
programlama dili ve sistemin kullanılarak oluşturulacak modülleri içermelidir:
 Otomasyon ve veri tabanını hazırlarken, gerekli olan programlama
dilleri:
o Otomasyonu hazırlarken kullanılması gereken programlama dili “.net”
olmalıdır.
o Hazırlanacak olan otomasyona gerekli olacak veri tabanı için programlama
dili “Database Microsoft SQL Server” olmalıdır.

Online Konaklama Rezervasyon, Satış, Pazarlama Modülü :
o Mavi Tur müşterilerinin web sitesi üzerinden online olarak acentenin
anlaşmalı olduğu konaklama tesisleri için ön ve kesin rezervasyon
yapılmasına olanak sağlayacak,
o Sistem üzerinde mevcut tüm konaklama tesislerinin ayrıntılı fiyat verileri
(tek kişi, tek kişi, çocuk, özel indirim ve/veya promosyon vb.) her
konaklama tesisinin mevcut online stış ve rezervasyon sistemine uygun ara
yüz aracılığı ile sağlanacak.
o Sistem konaklama tesisleri ile eş zamanlı olarak tesislerin ücret ve doluluk
oranlarını güncelleyecek ve girilen talepler doğrultusunda sistem üzerinde
rezervasyon ve satın alma yapılabilecek.
o Mavi Tur sistem üzerinde öne çıkarmak istediği konaklama tesisilerini
aramalarında ön sıralara alabilecek.

Online Araç Kiralama, Rezervasyon Modülü :
o Mavi Tur müşterilerinin web sitesi üzerinden online olarak araç kiralama
ve kiralama rezervasyonu yapmalarını sağlayacak,
o Kurulacak sistem, işbu teknik şartnamede öngörülen ve eş zamanlı olarak
kurulacak olan araç takip sistemi ile uyumlu olacak,
o Mavi Tur müşterileri sistem üzerinde online olarak araçların stok ve
sınıflandırma durumlarını görüntüleyebilecek,
o Mavi Tur kurulacak sistem üzerinde oluşturulacak yönetici erişimleri ile
online olarak araçların stok durumları, sınıflandırma durumları,
lokasyonları, hangi müşteride oldukları, müşteriye nereden teslim edilip
nereden alınacakları gibi detayları da görüntüleyebilecek.

Online Özel Tatil Paketi ve Indirimli Satış Modülü :
o Sistem, Mavi Tur’un konaklama, uçak ve araç kiralama hizmetlerinin
1 SET
MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON
hepsini birarada barındıracak promosyon veya paket uygulamaları
yapabilmesine olanak tanıyacak,
o Sistem içerisinde yine Mavi Tur’un öngöreceği tekli veya çoklu
rezervasyon ve satınalmalarda uygulanacak promosyon ve indirim
uygulamaları oluşturulabilecek,
o Sözkonusu modül ilgili tüm diğer modüllerle yer ve stok bazında bağlı
olarak çalışacak, fakat ücretlendirme bazında farklı çalışacak.

Web Sitesi Yönetim Modülü :
o İşbu teklif çağrısında belirtilen modüllerin arka planında tüm içerik, reklam
ve banner gibi müşterilerin erişebileceği ön yüze yansıyan uygulamaları
güncelleyebilecek, çıkarabilecek, değiştirebilecek veya ekleyebilecek bir
yönetici kontrol paneli oluşturulacak,
o Oluşturulacak kontrol paneli yukarıdaki uygulamalara ek olarak sistem
dahilde gerçekleştirilen tüm işlemlere ait istatistikleri ve muhasebe
raporlarını Mavi Tur’un belirleyeceği parametreler doğrultusunda otomatik
olarak oluşturabilecek,
o Yönetim Modülü’ne Mavi Tur’un belirleyeceği kullanıcı sayısı ve
yetkilendirme derecesine göre ayrı ayrı kullanıcı girişleri sağlanacak.

Destinasyon Oluşturma Modülü (gün ve sefer parametrik) :
o Hava yollarına ait mevcut online satış ve rezervasyon sistemleri ile
kurulacak sistem arasında oluşturulacak ara yüz sayesinde kontol panel
üzerinden yetkilendirilen kullanıcılar tarafından tüm seferlerin uygunluğu
kontrol edilebilecek, rezervasyon ve satışı yapılabilecek,
o Hava yollarına ait mevcut online satış ve rezervasyon sistemi kontrol
paneli üzerinden de takip edilebilecek ve raporlanabilecek,
o Mavi Tur’un satışını yaptığı deniz yollarına ait seferler ve ilgili limanlar
oluşturularak ve kontol panel üzerinden yetkilendirilen kullanıcılar
tarafından tüm seferlerin uygunluğu kontrol edilebilecek, rezervasyon ve
satışı yapılabilecek,

Sefer Oluşturma Modülü :
o Hava ve deniz limanları, hava ve deniz yolu şirketleri tarafından
belirlenecek ve destinasyon modülünde oluştutulacak destinasyonlara ait
gün ve saat bazında sefer oluştutacak.

Acente Oluşturma Modülü :
o Sistemde sayısız acente yaratılabilecek
o Yaratılan Acentelerin tüm bilgi, yetki ve kuralları bu bölümde girilecek.

Acente Fiyat ve Komisyon oluşturma Modülü (gün ve sefer parametrik) :
o Acentelere verilecek komisyon oranı ve/veya sabit üçret miktaraları
belirlenebilecek,
o Sözkonusu oran ve miktaralar sefer ve günlere göre ayrı ayrı
belirtilebilecek,
o Her acenteye farklı bagaj ağırlık ve hakları belirlenebilecek.

Raporlama :
o Sistem içerinde yönetimsel, mali ve finansal, operasyonel, satış ve resmi
raporlar alınabilecek.

Satış / Detaylı Satış / Acente Satış Modülü :
o Satış Modülü web, call center, acente ve liman ve hava alanı noktalarında
çalışabilecek,
o Tüm satış noktaları tek merkezli bir sistem tarafından yönetilecek
o Satış modülünde gidilecek liman, hava alanı kişi sayısı, tarih gibi bilgiler
girilerek satış işlemi gerçekleştirilebilecek,
o Online satış işlemlerinde 3D sanal POS sistemi kullanılacak,
MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON
Detaylı satış modülünde gidilecek liman seçildikten sonra eğer gün
esnekliği var ise fiyat ve yer durumlarını sistem günlere yayarak
kullanıcıya en ucuz, en kısa gibi detaylı bilgiler verebilecek,
o Acente satış modülünde acente sadece kendine ayrılmış yerleri, o acenteye
atanmış kurallar ve fiyatlar çerçevesinde satabilecek,
o Sistemde yer stoku tükendikce otomatik fiyat artışı yapan bir sınıflandırma
sistemi de yaratılabilecek.
o Müşteri isteğe bağlı olarak otel ücretini peşin ve/veya taksitli olarak sistem
üzerinden online ödeyebilecek,
o Gerçekleştirilen rezervasyon ve satın almalara göre toplam ücret sistem
üzerinde otomatik olarak hesaplanacak.
o


Detaylı fiyatlandırma(Yaşlı, Yetişkin, Çocuk, Bebek, Öğrenci, Asker):
o Yaşlı, Yetişkin, Çocuk, Bebek, Öğrenci, Asker v.b standart ve statüye bağlı
fiyatlandırmalar sistemde sefere, acenteye, mevsime, gemiye, uçağa gibi
paratmelere göre farklılaştırılabilecek,
o Sistemde yer stoku tükendikce otomatik fiyat artışı yapan bir sınıflandırma
sistemi de yaratılabilecek.

Bilet sınıfı oluşturma modülü:
o Gemi ve/veya uçak doldukça, farklı statülerde ve/veya ayni statüdeki
koltuk ve/veya yerleri farklı fiyatlardan satabilmeyi sağlayacak.

3D Secure Kredi Kartı Entegrasyonu :
o Müşterilerin sistem üzerinde yaptıkları harcamaları, kredi kartı ile
ödemesini sağlayan güvenli ödeme sistemi 3D Secure Kredi Kartı, Mavi
Tur için oluşturulacak sisteme entegre edilecek,

Tek Merkezli Veri Giriş ve Güncelleme Modülü :
o Kullanıcıların ve/veya müşterilerin veri girişi ve/veya değişikliği yaptığı
tüm detaylar tek bir veri tabanı üzerinde toplanacak,
o Veri tabanı üzerinde yapılacak tüm güncelleme ve/veya değişiklikler
sisteme bağlı tüm kullanıcı ve/veya müşterilerin ekranlarında eş zamanlı
olarak değişecek.

Raporlama Modülü :
o Sistem üzerinde veri girişi yapılmış her türlü detay Mavi Tur’un
belirleyeceği parametreler doğrultusunda, istenildiği şekilde filtrelenerek
raporlanabilecek.

Anlık Uyarı ve Yönlendirme Modülleri :
o Sistem üzerinde daha önce girişi yapılmış verilerin belli bir zaman
ve/veya zaman aralığında uyarı gerektirmesi halinde çalıştırılacak,
o Uyarılar ekrana, Mavi Tur’un önceden belirleyeceği cep telefonları
ve/veya mail adreslerine gönderilebilecek.

Ülkeye göre değişkenlik gösteren kur hesaplama modülü :
o Müşterinin bağlandığı ülke veya seçtiği kur cinsine göre parametrik
olarak her türlü para birimi ile işlem yapılabilecek.
DONANIM (Hardware): Aşağıda detaylı teknik spesifikasyonları bulunan ve
hazırlanan yazılımın kullanılabilmesi ve acente içerisinde otomasyonu
sağlayabilmek üzere kurulacak olan sistemin donanımını barındıracak 1 adet 42u
Kabinet; Sistemde kullanılacak tüm donanımın ve kullanıcıların bağlanacağı ana
sunucu görevini üstlenecek 1 adet Rack Server; Sistem ve kullanıcılar internete
açık bir yapıda çalışacağından dolayı, dışarıdan içeriye ve içeriden dısarıya dogru
olusabilecek tehdit ve saldırılara karsı sistemi koruyacak 1 adet Firewall;
Kurulacak server yapısına bios seviyesinde erisimi sağlayacak 1 adet LCD & KVM
Switch; Sistemi admin ve operatör seviyesinde kullanacak personelin veri girişi,
MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON
raporlama gibi isleri icra edebilmesi için 10 adet Masaüstü Bilgisayarlar;
Sistemdeki tüm donanımın RJ45 uçlarla baglanarak network yapısını
olusturulmasına yarayacak 1 adet Yönetilebilir Anahtar(Manageable Switch) ve
Online ve offline check in islemlerinin yapılmasını saglayarak, binis kartı ve bagaj
etiketi baskısı yapılmasına imkan tanıyacak 2 adet Binis Kartı Yazıcısı’dan
oluşmaldır:
 42-U Server Kabinet (1 adet)
o Kurulacak olan sistemin donanımını barındıracak, antistatik özelliklere
sahip dolap.
o Server Kabini 2098 mm yükseklik, 600mm genişliğe sahip olmalıdır
o Server kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiş
olmalıdır.
o 6'lı fan modülü ile havalandırma işlemleri sağlayabilmelidir.
o Kabinetin ön ve arka kapağı havalandırmalı perfore yapıya sahip
olmalıdır.
o Server Kabininin alt şasesinde devrilmelere karşı denge ayakları
bulunmalıdır.
o Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşeli ve kolayca sökülüp
takılabilir olmalıdır.
o Server kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 9005
siyah renkli boya ile boyanmalıdır.
 SERVER (1 adet)
o Sistemde kullanılacak tüm donanımın ve kullanıcıların bağlanacağı ana
sunucu.
o Garanti Süresi asgari 24 ay olmalıdır.
o Sunucu tipi Rack 2U olmalıdır.
o İşlemci sayısı asgari 2/2 olmalıdır.
o İşlemci serisi asgari “Intel Xeon E5” özelliklerinde olmalıdır.
o Asgari bellek 64GB olmalıdır.
o Disk yuva sayısı asgari 8X2.5inç olmalıdır.
o Güç kaynağı asgari 2 adet 750 watt olmalıdır.
o Raid cache asgari 1GB NV Cache olmalıdır.
o Raid desteği RAID 0/1, RAID 5 (standart), RAID 6 olmalıdır.
o Yönetim yazılımı iDRAC7 Enterprise olmalıdır.
 FIREWALL (1 adet)
o Sistem ve kullanıcılar internete açık bir yapıda çalışacağından dolayı,
dışarıdan içeriye doğru oluşabilecek tehidt ve saldırılara karşı sistemi
koruyacak donanım.
o Asgari 1000Base-T tipinde 6 adet RJ-45 ve 1 adet yönetici çıkışa ve 2
adet Tip A tipinde USB 2.0 çıkışa sahip olmalıdır.
o 8GB RAM a sahip olmalıdır.

Yönetilebilir Anahtar (Manageable Switch) (1 adet)
o Sistemdeki tüm donanımın RJ45 uçlarla bağlanarak network yapısını
oluşturmalarına yarayacak donanım.
o Asgari Tri Core ARM1176 @ 625 MHz işlemciye sahip olmalıdır.
o Asgari 512 MB SDRAM belleğe sahip olmalıdır.
o Asgari HP PCM+; IMC - Intelligent Management Center; command-line
interface; Web browser; configuration menu; out-of-band management
(RJ-45 Ethernet); SNMP Manager; Telnet; RMON1; FTP; in-line and
out-of-band; Out-of-band management (serial RS-232C or MicroUSB)
yönetim sistemine sahip olmalıdır.
o Güç tüketimi maximum 58W olmalıdır.
o Asgari CE Labeled; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; FCC
Part 15, Subpart B; GOST; EU RoHS Compliant; EN 55022 Class A; EN
55024: 1998; C-Tick; ICES-003, Class A; VCCI Class A; IEC 60950-1
:Second Edition ; IEC 60825-1; EN62479:2010; CSA C22.2 No. 60950-
MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON
o
1-07 2nd Edition; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011;
IEC 60950-1 (ed.2): am1 güvenlik standartlarına sahip olmalıdır.
Port sayısı ve hızı asgari 20 port 10/100/1000 + 4 port 10/100/1000 veya
SFP + 2 modul slot olmalıdır.
 LCD & KVM Switch (1 adet)
o Kurulacak Server yapısına bios seviyesinde erişimi sağlayacak donanım.
o Aynı anda çift kişinin kullanımını sağlayabilmelidir.
o Microsot Windows, UNIX®, Linux, Mac and Sun uyumlu olmalıdır.
o Otomatik ekran kapama sağlayabilen microswitch özelliğinde olmalıdır.
o UTP kablolama, A+ kalite, 17inch LCD ve TFT (1280x1024) ekran
özelliklerinde olmalıdır.


Masaüstü Bilgisayarlar (10 adet)
o Sistemi admin ve operatör seviyesinde kullanacak personelin veri girişi,
raporlama gibi işleri icra edeceği donanım.
o Asgari aşağıdaki kriterlere sahip 10 adet masa üstü bilgisayar:

Intel Core i5 3.2 GHZ işlemci,
 8 GB DDR3 RAM,
 çoklu kart okuyuculu,
 1TB Sata3 HDD,
 2GB DD3 ekran kartı,
 DVD supermulti CD sürücü
 22” LED ekran

Biniş Kartı Yazıcıları (2 adet)
o Online ve offline check in işlemlerinin sağlanacağı donanım.
o Biniş kartı ve bagaj etiketi baskı özelliklerine sahip olmalıdır.
o Kompak direk termal yazıcı özelliklerine sahip olmalıdır.
o Çift renk, otomatik sayfa ayarlı, saniyede max 10inch yüksek baskı
kapasitesine sahip olmalıdır.
o 2 boyutlu barkod (PDF417, DataMatrix, QR, Aztec) basabilme özelliğine
sahip olmalıdır.
o Bilgisayar formunda ve rulo kağıt tutucu özelliğine sahip olmalıdır.
o USB ve Ethernet (10/100) bağlantı noktaları olmalıdır.
EĞİTİM : Sistemin etkin çalıstırılması ve yönetimi konularında yazılım ve donanımı
sağlayacak tedarikçi tarafından Mavi-Tur’ın belirleyeceği kişi ve/veya kişilere
sistemin çalıstırılması ve yönetilmesi konuları baz alınarak aşağıda listelenen temel ve
sürekli eğitimlerin verilmesi:


sistemin etkin çalıştırılması ve yönetimi konularında 1 aylık (mesai saatleri
içerisinde günde 8 saat) bir temel eğitim programı hazırlamak ve sunmak.
1 aylık temel eğitime ek 1 yıl boyunca her ay toplam 24 saatlik ücretsiz
eğitim hazırlamak ve sunmak.
3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler
Bknz. “Bölüm 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı”
4. Garanti Koşulları

İşbu teknik şartname kapsamında sunulacak tüm yazılım, donanım ve ekipmanlar için asgari 2 yıl(24 ay)
garanti süresi sağlanması zorunludur.

İşbu teknik şartname kapsamında sunulacak tüm yazılım, donanım ve ekipmanlarda garanti süresi
kapsamında oluşacak herhangi bir aksaklıkta tedarikçi firma Sözleşme Makamı’nın iş akışını
etkilemeyecek şekilde azami 24 saat içerisinde gerekli tüm tamirat ve bakımı yapmakla yükümlüdür.
MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON
3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri –

İşbu teklif çağrısı kapsamında tedarik edilecek tüm ekipmanların montajı sunulacak teklife dahil olmalıdır.

İşbu teklif çağrısı kapsamında tedarik edilecek tüm ekipmanların bakım onarımından garanti süresi
boyunca tedarikci firma sorumlu olup bu hizmet karşılığında hiçbir koşulda ek ücret talep edemeyecektir.
4. Gerekli Yedek Parçalar –

Garanti süresi dışında oluşacak arızalarda tedarikçi firma asgari 5 yıl yedek parça temin etme garantisi
sağlamakla yükümlüdür.
5. Kullanım Kılavuzu 
İşbu teklif çağrısı kapsamında kurulacak olan otomasyon sistemi ve donanımları için tedarikçi firma
eksiksiz olarak her türlü kullanım bilgisini ve klavuzu tedarik etmek ve/veya hazırlamakla yükümlüdür.
6. Teslim süresi

İşbu teklif çağrısı kapsamında gerçekleştirilecek satın alma karşılıklı sözleşmeye tabi olup, söleşme
kapsamındaki tüm kalemlerin azami teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 3 aydır.
7. Diğer Hususlar

Teklif verecek firmalardan beklenen temel koşullar:
 Teklif verecek firmalardan kurmayı taahüt ettikleri sisteme benzer bir sistemi son 5 yıl içerisinde KKTC
sınırları içerisinde en az bir başka işletmeye daha kurmuş olmaları, kurulan sistemin halen aktif şekilde
kullanılıyor olması ve Şartname Makamı’na demoya (tanıtım versiyonu) hazır olması şartı aranmaktadır.
 Teklif verecek firmalar teklifleri ve demoları dikkate alınarak değerlendirilecektir.
 Ayrıca demo’su yapılan sistemin Sözleşme Makamı’nın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adapte edilmesi
ve bu adaptasyonu en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlayabilme ve demo’ya hazırlayabilme garantisi verme
koşulu aranacaktır.
 İşbu teknik şartname kapsamında talep edilen sistemin tüm altyapı lisans ve kaynak kotlarının A dan Z ye
tedarikçi firmaya ait olması zorunludur.
 İşbu teknik şartname kapsamında talep edilen sistemin yazılım lisanslamasının Sözleşme Makamı adına
yüklenici firma tarafından yapılması zorunludur. (İşletim sistemleri hariç)
 Teklif sunacak firmalar, yukarıdaki şartname ile belirlenen kriterlere uygun ürün ve hizmetler ile ilgili
demo, numune, ürün marka bilgisi, ürünü tanıtıcı belge, garanti belgesi ve süresi, iş teslim tarihi v.s.
bilgileri en son teklif sunum tarihinde eksiksiz olarak sunmakla yükümlüdür.
 Şartname koşullarına aykırı ve/veya eksik belge ile sunulan teklifler dikkate alınmayacaktır.

Kurulumdan sonra personele verilecek eğtim ve bu eğtimin verilme süresi:
 İşbu teklif çağrısı kapsamında hizmet alınacak kurum, kurulacak sistem konusunda Sözleşme Makamı’nın
belirleyeceği kişi ve/veya kişilere sistemin etkin çalıştırılması ve yönetimi konularında 1 aylık (mesai
saatleri içerisinde günde 8 saat) bir temel eğitim programı hazırlamak ve sunmakla yükümlüdür.
 İşbu teklif çağrısı kapsamında hizmet alınacak kurum, kurulacak sistem konusunda Sözleşme Makamı’na
sağlayacağı 1 aylık temel eğitime ek olarak Sözleşme Makamı’nın belirleyeceği kişi ve/veya kişilere 1 Yıl
boyunca her ay toplam 24 saatlik ücretsiz eğitim hazırlamak ve sunmakla yükümlüdür.

İhtiyaç olan otomasyonun, ileriki tarihlerde yenileme(güncelleme) ve eklenti durumu:
 İşbu teknik şartname kapsamında tedarikci firma talep edilen sisteme ait tüm “Kaynak Kodları (Source
Kod) ilerki dönemlerde ihtiyaca bağlı oluşacak her türlü eklenti ve bakımın tedarikçi firma dışında başka
firmalar tarafından da yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde Sözleşme Makamı’na eksiksik olarak
sunulmakla yükümlüdür. .
 İşbu teknik şartname kapsamında talep edilen sistemde işletim sistemleri haricinde hiçbir üçüncü parti
yazılım kullanılamaz.
Bu ihale ile ilgili olarak,
 Teklife katılım zarflarının, teknik ve mali teklif formu ve istenilen diğer ek belgeleri içerecek şekilde iç içe
konularak kapalı zarf usülü ile yukarıda belirtilen adrese, yine yukarıda belirtilen son teslim tarih ve saatine
uyulma şartı ile elden imza karşılığı teslim edilmesi zorunludur.
MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON
Teknik ve Mali Teklif Formu
(İstekliler tarafından doldurulacaktır)
İlan Numarası
:………………………
İsteklinin adı
:………………………
A
C
D
E
F
Sıra
Miktar
Teklif Edilen Teknik Özellikler
(Marka/Model Dâhil)
<DDP(gümrük vergisi ödenmiş
olarak son teslim fiyatı)> <Kabul
Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar
(TL)
Toplam*
No
1
2
3
4
Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile)
* Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz.
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza
(TL)
Download

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME – ACENTE OTOMASYON