SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI
Kybele Turizm Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali
destek ile Kybele Restoran ve Bellapais Manastırı’ nın Atık su sorunun çözüm getirilmesi projesi için bir mal
alım işi‘ni sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Mal alım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda
sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje
faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda
belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma
kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın
alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep
edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı :Kybele Turizm Ltd
b) Adresi: Kybele Restaurant Kumru Sokak No2 Beylerbeyi Girne KKTC
c) Telefon numarası: 0542 877 77 74 / 0542 877 77 77
d) Faks numarası:..................................................................................................................
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: İlhan KAKİ - Direktör
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle
irtibat kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;
a)
Projenin Adı: Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
b)
Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Atık Su Sorunun Kullanılabilir suya dönüşümü
d)
İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Kybele Restaurant Beylerbeyi Girne
e)
Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <......................................>
f)
Son teklif verme tarihi ve saati : 24.02.2014/15:30
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu
tutulamaz.
Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk
iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından,
ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden
alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın
en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili
deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde,
sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler
aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş
sayılırlar.
İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:
a)
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer
almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b)
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e)
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f)
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g)
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h)
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı
ülkelerin isteklileri.
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son
teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle
kıyaslaması yapılacaktır.
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif
sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...
İmza
Teklif Veren
Teknik Şartname Standart Formu
[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; teknik özellikleri, standart
ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ilana çıkmadan önce hazırlayacağı
Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları
doldurulacak, gerek duyulursa hizmet alımı ve yapım işlerinde kullanılacak malzeme standartlarını, metraj
cetvelleri, çalışacak personelin yeterlilikleri gibi ilave maddeler eklenebilecektir.
İLAN NUMARASI: İHALE 1 LOT 1
1. Genel Tanım
Kybele Restoran’ın ve Bellapais manastırının atık su sorununa çözüm getirilmesi ve arıtılan suyun manastır
bahçesindeki bitki ve ağaçların sulanması için geri dönüşümü için Atık su arıtma sisteminin alınması ve
yapılması işidir.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
1
Atık Su Arıtma Tesisi:
1.Arıtma Kapasitesi:
Günlük En az 30 m3, En fazla 40m3 atık suyu
temizleme kapasitesinde olacaktır.
2.Atıksu Terfi Pompaları
Miktar : 2 adet (1+1 yedek)
Motor : En az 0.55 kW, En az 2900 d/dk, En az 415V,
50 Hz, 3PH
Tip : Dalgıç atıksu pompası
Elemanları : Seviye kontrol flatörü ve tesisatı komple
3. Blower
Miktar : 1 adet
Motor : En az 4.0 kW, En az 415V, En az 50 Hz, 3Ph
Elemanları : Tüm aksesuarları komple, santrifüj
4. Tahliye (Çıkış Deşarj) Pompası :
Miktar : 1 adet
Motor : En az 0.55 kw, En az 2900 d/dk 415V, En az
50Hz, 3Ph
Tip : Dalgıç atık su pompası,
Elemanları : Seviye kontrol flatörü ve tesisatı komple
5. Klor Dozaj Pompası :
Miktar : 1 adet
Debi En az: 2 lt/h.
Basınç : En az 7 kg/cm 2.
Tip : Diyaframlı %0-%100 ayarlanabilir.
Elemanları : Emiş filtresi,emme ve basma hortumları
Arıtma prosesi içinde kullanılacak bütün kimyasal
maddeler tesisin projede belirtilen noktalarında atık suya
dozaj pompaları vasıtası ile ilave edilecektir. Dozaj
pompaları debileri ayarlanabilir vasıfta olacak, atık
suyun özelliklerinin değişmesi halinde; maksimum debi
ve maksimum kirlilik ile minimum debi ve minimum
kirlilik aralığı arasında hizmet verecek bir şekilde
operatörler vasıtası ile kimyasal madde miktarlarını da
değiştirebilecek elastikiyette olacaklardır.
6.Çamur Kaldırma Sistem:
Arıtma sonucu oluşan çamurlar bir toplama havuzunda
toplanacak ve burada tekrar çökelme işlemine tabi
tutulacaktır. Havuzun dibinde oluşan yoğun çamur ise
uygun teknoloji kullanılarak suyu alındıktan sonra
tesisten uzaklaştırılacaktır.
1 adet
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
7. Sisteme Elektrik Sağlanması:
Sisteme elektrik sağlanabilmesi için Kybele restoran
bahçesindeki ana elektrik panosundan, tesisin yapılacağı
yere kadar (yaklaşık 200m) çelik zırhlı yer altı kablosu
döşenecektir. Bahçe içerisinden geçerken mevcut
gönyeli taşları sökülecek ve tekrar yapılacaktır. Her 25
metre arası kablo geçişleri için rögarlar yapılacaktır.
Kazı yapıldıktan sonra kanallar kumlanacak, kablo
yatırılacak, üzeri tekrar kumlanacak ve üzeri
betonlanacaktır. Tesisin makine odası içerisinde KIB
TEK kurallarına uygun olarak elektrik panosu
oluşturulacaktır.
8. Tesisten Çıkacak Olan Arıtılmış Suyun Manastır
Bahçesine Aktarılması:
Temiz su havuzuna toplanmış olan suyun yaklaşık 200m
mesafedeki Bellapais Manastırının bahçesine taşınacak.
Pompalama sistemi kurulacak, bitki ve ağaçların
sulanması için hortumlar döşenecektir.
9. Arıtma Tesisinin Taş Duvar Örülmesi:
Arıtma tesisinin beton duvarlarını kapatmak ve dolgu
toprağı tutmak için yaklaşık 12 m uzunlukta ve 4 m
yükseklikte derzli sarı taş duvar örülecektir.
10. Bir Adet Emici Kuyu Kazılması:
Temiz su havuzunda toplanmış olan arıtılmış suyun
ihtiyaç fazlasının çevreye taşmasını engellemek için
1.5m çapında ve 7m derinlikte 1 adet emici kuyu
kazılması ve temiz su havuzundan kuyuya bağlantı
yapılması.
11. Bir Adet Mutfak Yağ Rögarı Yapılması:
Kybele Restoran’ın mutfak çıkışına bir adet 80x60x80
cm ebatlarında yağ tutucu rögar yapılacaktır.
12. Pis Su Borularının Döşenmesi:
Mutfak yağ rögarından tesisin kurulacağı yere kadar
Ø125 PVC pis su borularının döşenmesi. Gerekli ve
yeterli sayıda rögarların yapılması.
13. Yağ ve Tortu Tutucu Tankın Yapılması:
Restoran ve tuvaletlerden pis su borularıyla taşınan atık
sular, bir adet yağ ve tortu tutucu tank yapılacak ve
arıtma sistemine bağlanacaktır.
1
3.1. Yer Seçimi
Evsel atık su arıtma tesisi sahası, arazinin jeolojik ve topografik yapısı göz önünde bulundurularak, Eski Eserler
ve Müzeler Dairesinin teknik personelinin belirlemiş olduğu yere yapılacaktır.
3.2. Proses Seçimi
Proses seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

Seçilen proseste kullanılacak malzeme ve ekipmanların, sistemde kullanılan kimyasallara dayanıklı
olması ve TSE belgelerinin bulunması
3.3. Su Kalitesi
Ham Atık Su
Proje seçiminde ham atık suyun fiziksel ve kimyasal analizleri yüklenici firma tarafından akredite
laboratuvarlara yaptırılacaktır.
Çıkış Suyu Kalitesi
Arıtılmış su her türlü bahçe sulama + yerlerin ve arabaların yıkanmasında kullanılabilmeli ve herhangi bir alıcı
ortama deşarj edilebilmelidir. (21/1997 Sayılı K.K.T.C. Çevre yasasına göre arıtılmış su parametrelerini
sağlamalıdır)
3.4. Tesisi İşletmeye Alma
İşletmeye alınabilmesi için tesisin problemsiz olarak çalışması ve eksiksiz olması esastır. İşletmeye alınış tarihi
problemsiz olarak çalışmaya başladığı tarihin müştereken tutanak ile tespiti ile başlar. 30 günlük müşterek
işletme süresince tesiste kullanılacak her türlü kimyasal maddeler Yüklenici Firmaya ait olur. 30 Günlük
müşterek işletme süresinin başarı ile tamamlanması taraflarca hazırlanacak müşterek bir tutanak ile tespit edilir.
İşletme mesuliyeti İdare veya tesisi teslim alacak kuruma geçer.
3.5. Atıkların Ortadan Kaldırılması
Yüklenici Firma, atık su arıtma tesisinin inşaatı sırasında ortaya çıkacak her türlü atıktan sorumlu olacaktır.
Yüklenici, inşaatın bitiminde iş yerindeki artık ma1zemeleri, araç ve gereçleri geçici kabulden sonra en fazla bir
ay zarfında iş yerinden uzak1aştiracaktir. Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları, hurda atıkları vb. tüm atıkların ilgili
yönetmeliklere uygun olarak ortadan kaldırılması sağlayacaktır.
NOT: Betonarme tesisin imalatı sırasında ekteki proje ve Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Yapı
İşleri Genel Teknik Şartnamesine uyulacaktır.
4. Garanti Koşulları
Yüklenici Firma; zaman içerisinde atık su karakteristiğinde meydana gelecek değişimleri göz önünde
bulundurarak, arıtma tesisinin şartnamede belirtilen deşarj standartlarına uygun olarak çalışacağının garantisini
vermelidir. Çıkış suyunun istenilen kalitede olmaması durumunda Yüklenici Firma tesisin istenilen kalitede
çalışabilmesi için tüm masrafları bedelsiz olarak karşılayacaktır.
Arıtma tesisinde yer alan tüm mekanik ekipmanlar 1 (bir) sene süre ile Yüklenici Firma garantisi altında
olacaktır.
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri
Yüklenici Firma; 1 yıl ücretsiz servis ve bakımını yapmayı kabul eder.
6. Gerekli Yedek Parçalar
Arıtma sistemi dâhilinde kullanılan tüm mekanik ekipmanlara ait yedek parçaların piyasa şartlarında 5 (beş) sene
süre ile temin edilebileceğini Yüklenici Firmanın garanti etmesi gerekmektedir.
7. Kullanım Kılavuzu
Tesiste bulunan her ünite veya ekipman için ayrı ayrı işletme, bakım ve tamir talimatları 3’ er nüsha olarak
hazırlanacak ve İdarenin onayına sunulacaktır.
8. Teslim süresi
Tesisin 30 günlük müşterek işletme süresi başarı ile tamamlanması halinde Yüklenici Firma geçici kabul
talebinde bulunacak ve İdare’ce kabul heyeti teşekkül ettirilerek geçici kabulü yapılarak tesisi devir alacak
kuruma teslimi yapılacaktır. 30 günlük müşterek işletme süresi başarı ile sonuçlanmadıkça tesisin geçici kabulü
yapılmayacaktır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında tesiste oluşmuş veya meydana çıkmış bütün hata, kusur ve
kayıplar, Yüklenici Firma tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.
9. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)
Yüklenici Firma, arıtma tesisinin kurulması ve işletilmesi sırasındaki çalıştıracağı tüm personelini, İş
Kanunu hükümlerine uygun olarak çalıştırmak zorundadır. Yüklenici Firma, Eğitim, Kullanılacak malzemenin
sevkiyatı ve kurulumu ile yükümlüdür.
Download

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU