Havuz Temizlik Ekipmanlar›
Ticari Havuzlar için Otomatik Havuz Süpürgeleri
2 YIL
GARANT‹
DOLPHIN “WAVE 300 XL” OTOMAT‹K HAVUZ SÜPÜRGES‹. Kendinden motorlu, 50 mikron üç farkl›
tip (standart, genifl gözenek, kullan-at) filtreli, 40 m3/h debili. Arabas›, kullan›c› dostu interaktif kontrol
paneli, uzaktan kumandas› ile komple. 60 m boya kadar umuma aç›k havuzlar için tasarlanm›flt›r. Havuz
robotlar›nda ilk defa kullan›lan navigasyon beyni sayesinde havuzu %100 tarama garantisi. 4 farkl›
havuzu haf›zas›nda tutar. Birinci y›lda havuz bafl›nda ücretsiz önleyici bak›m. 2 y›l garantilidir.
( LÜTFEN ÖZEL TANITIM CD’S‹ ‹STEY‹N‹Z. )
Ürün
Kod
Fiyat›
Euro
“WAVE 300 XL” Otomatik Havuz Süpürgesi 091161 13132,00
Stand.
Paket
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
1
50,000
0,150
21. yüzy›l teknolojisi ile p›r›l p›r›l havuzlar...
Wave 300 XL havuza girerken
Wave 300 XL havuzda temizlik yapar;
siz uzaktan kumanda edersiniz.
“Dolphin Wave 300 XL”
Wave 300 XL, havuz robotlar› alan›nda dünya devi Maytronics’in en son piyasaya sürdü¤ü
yeni nesil olimpik havuz süpürgesidir.
Pazardaki di¤er ticari havuz robotlar›na k›yasla son derece profesyonel olan bu robot,
olimpik havuzlar›n sistematik ve istikrarl› temizli¤i için özel olarak tasarlanm›flt›r.
Dolphin Wave 300 XL
50 Mikronluk Filtre Sistemi
Dijital Kontrol Paneli
Uzaktan Kumanda Cihaz›
Aktif F›rçalama Sistemi: Polietilen plastikten sert f›rçalar›, havuzu f›rçalar, ovar, yosun ve bakterileri temizler. Ayr›ca Robotun yanlar›na yerlefltirilmifl küçük
f›rçalar havuzdaki ulafl›lmas› güç tüm kenar, köfle ve su yollar›na ulafl›r.
Tarama Metodu: Robot, pazarda di¤er hiçbir üründe olmayan bir navigasyon beynine sahiptir. Bu beyin sayesinde robot temizledi¤i havuzu %100 tarama
garantisi verir.
Filtrasyon: Bilindi¤i gibi havuz robotlar›, havuzu kendi bünyelerindeki filtrelerle temizlerler. Bu durum robotlar›, manuel süpürgelerden bir ad›m öne ç›kar›r;
çünkü manuel süpürgeler vakumlad›klar› suyu havuzun filtresinden geçirirler ve filtrenin daha çabuk t›kanmas›na neden olurlar. Böylece filtreye yap›lan ters
y›kama iflleminin s›kl›¤› artar ve havuz daha çok su ve kimyasal kaybeder. Her robotta oldu¤u gibi WAVE 300 XL’de bu aç›dan çevre dostu ve ekonomiktir. Ayr›ca
baflka hiçbir robotta olmayan 40m3/saat’lik vakum debisi ve 50 mikronluk filtresiyle size manuel bir temizlikten çok daha fazlas›n› sunar.
MMI (Maytronics Makine Arayüzü): Robotun tüm kontrolü, MMI ad› verilen dijital kontrol panelinden yap›l›r. Kolayl›k ve profesyonelli¤i birlefltiren bu teknoloji
harikas› cihaz sayesinde robotun tüm parametrelerini ayarlayabilece¤iniz gibi, robota kirin suyun dibine çökmesini beklemek ad›na gecikmeli bafllama emri
verebilir hatta otomatik olarak suya girme ve ç›kma komutu bile verebilirsiniz. Dilerseniz panelin yan›ndaki uzaktan kumanda sayesinde robotu manuel kontrol
edebilirsiniz. WAVE 300 XL, sa¤lam bir a¤›r ifl robotu olsa da; gerek kullan›m kolayl›¤›, gerek havuz bafl›nda yap›labilecek kadar kolay bak›m›yla pazardaki en
yüksek performans/maliyet oran›na sahip, rakipsiz bir ticari havuz süpürgesidir.
176
Firmam›z, müflteriye ihbarda bulunmaks›z›n liste muhteviyat› tüm ürünlerinde de¤ifliklik yapma hakk›n› mahfuz tutar.
Download

“Dolphin Wave 300 XL”