SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI
BİREL SÜTÇÜLÜK VE
TİCARET ŞİRKETİ LTD.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
EKONOMİ BAKANLIĞI
BİREL SÜTÇÜLÜK VE TİCARET ŞİRKETİ LTD.Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
kapsamında sağlanan mali destek ile Organize Sanayi Bölgesi 20. Sk. No 27 Lefkoşa - KKTC’de MUSA
YOĞURTLARININ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI için makine alımı ‘nı sonuçlandırmayı
planlamaktadır.
Mal/hizmet/yapım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini
aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje
faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda
belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma
kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın
alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep
edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı : BİREL SÜTÇÜLÜK VE TİCARET ŞİRKETİ LTD.
b) Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 20. Sk. No 27 Lefkoşa - KKTC
c) Telefon numarası:0542 8527576
d) Faks numarası:Yok.
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Sadık UĞURLUBİREL
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle
irtibat kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;
a)
Projenin Adı: MUSA YOĞURTLARININ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI
b)
Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: zaman, enerji ve işçilk giderlerinden tasarruf etmek ve
mevcut olan kapasiteyi arttırmak için 3 adet Süt Pişirme Kazanı, 2 adet Ayran Proses Tankı, 1 adet Yoğurt
Vakum Makinesi, 1 adet Ön Isıtma Sistemi ve 1 set Boru Hatları Montaj hizmeti alımı.
d)
İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Taşucu / Türkiye Limanından çıkış ve Girne /KKTC Limandan
teslim alış. Birel Sütçülük ve Ticaret Şiketi Ltd. Fabrika: Küçük Esnaf Sanayi Sitesi Kızılay Mahallesi Pafta No:
XX1/22.W.1-11 Ada (Blok): E Parsel No: 34A2 (12) 4A4 Lefkoşa / KKTC
e)
Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Yok.
f)
Son teklif verme tarihi ve saati : 13/03/2014 - 15:30
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu
tutulamaz.
Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk
iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından,
ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden
alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın
en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili
deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde,
sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler
aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş
sayılırlar.
İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:
a)
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer
almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b)
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e)
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f)
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g)
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h)
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı
ülkelerin isteklileri.
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son
teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle
kıyaslaması yapılacaktır.
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif
sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Okudum, kabul ediyorum. 27/02/2014
İmza
Teklif Veren
Teknik Şartname Standart Formu
(Sözleşme makamı tarafından doldurulacaktır)
[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; teknik özellikleri, standart
ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ilana çıkmadan önce hazırlayacağı
Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları
doldurulacak, gerek duyulursa hizmet alımı ve yapım işlerinde kullanılacak malzeme standartlarını, metraj
cetvelleri, çalışacak personelin yeterlilikleri gibi ilave maddeler eklenebilecektir.]
İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 3
1. Genel Tanım
BİREL SÜTÇÜLÜK VE TİCARET ŞİRKETİ LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
kapsamında sağlanan mali destek ile zaman, enerji ve işçilk giderlerinden tasarruf etmek ve mevcut olan
kapasiteyi arttırmak için gerekli olan makine-ekipman alımı gerçekleşecektir.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A
B
C
Sıra
No
Teknik Özellikler
Miktar
1
SÜT PİŞİRME KAZANI

Pişirme kazanı min 2.000 lt kapasiteli olmalıdır.

Kazan 3 cidarlı rolbont sistem olmalıdır.

İzlasyon taşyünü minimum 50 mm kalınlıkta olmalıdır.

Kazan malzemesi 304 kalite paslanmaz çelikte imal edilmelidir.

Kazanda ürün girişi DN 40 rekor ürün çıkış DN 50 rekor olmalıdır.

Kazanın çıkışında kelebek vana olmalıdır.

Kazanda CIP sistemi kurulmuş olmalıdır.

Kazan buhar giriş 1 inç maşon, buhar çıkış 1 inç maşon ve emniyet
ventili yarım inç maşon ve ventil olmalıdır.
3 ADET

Kazan Q 400 mm kapaklı olmalıdır.

Kazan 2 bar buhar basıncında çalışacak şekilde dizayn edilmelidir.

Rediktör maximum 1,1 kw enerji ile çalışmalı maximum 85 devir/dk
dönmesi gerekir.

Ayaklar 4 adet ayarlı ayak konulmalıdır.

Kazan tabanında kendiliğinden meyil olmalı içinde hiç ürün
kalmamalıdır.

Kazan kaynakları tig (argon gazı ile)
olmalıdır.
kaynak metoduyla kaynaklı
A
B
C
Sıra
No
Teknik Özellikler
Miktar
2
AYRAN PROSES TANKI

Ayran proses tankı minimum 4.000 lt kapasiteli olmalıdır.

Tank 3 cidarlı rolbont sistem olmalıdır.

İzlasyon taşyünü minimum 50 mm kalınlıkta olmalıdır.

Tank malzemesi 304 kalite paslanmaz çelikte imal edilmelidir.

Tankda ürün girişi DN 40 rekor ürün çıkış DN 50 rekor olmalıdır.

Tankın çıkışında kelebek vana olmalıdır.

Tank buhar giriş 1 inç maşon, buhar çıkış 1 inç maşon ve emniyet
ventili yarım inç maşon ve ventil olmalıdır.

Tank Q 400 mm kapaklı olmalıdır.

Tank 2 bar buhar basıncında çalışacak şekilde dizayn edilmelidir.

Rediktör 1,5 kw 60 devir/dk. olmalıdır.

Ayaklar 4 adet ayarlı ayak konulmalıdır.

Tank alt ve üst az derin bombe olmalıdır.

Tank kaynakları tig (argon gazı ile) kaynak metoduyla kaynaklı
2 ADET
olmalıdır.
3
YOĞURT VAKUM MAKİNESİ
Saatte 1.300-1.500lt su eksiltme kapasiteli olmalıdır.
Komple malzemesi 304 kalite paslanmaz çelikte imal edilmelidir.
Saatte maximum 500kg buhar sarfiyatı olmalıdır.
Çıkan ürün 12-45 kuru maddeye kadar çıkabilir özellikte olmalıdır.
1 Ad. maximum 5.5 hp Vakum Pompası olmalıdır.
1 Ad. 2 hp Süt Nakil Pompası olmalıdır.
1 ADET
1 Ad. 2 hp Kondens Pompası olmalıdır.
Kontine sistem, sütte yanma olayı yapmamalıdır.
Makinenin kurulumu ve yerinde çalıştırılması üretici firmaya ait olmalıdır.
Ünitede sehpa, cam gösterge ve paslanmaz kapaklı olmalıdır.
Cihazda hava soğutmalı su kulesi ve su pompası olmalıdır.
Saatte 5.000lt süt girişi minimum 1.500 lt su eksiltme özelliği ve 3.500lt süt kalma
özelliğine sahip olmalıdır..
A
B
C
Sıra
No
Teknik Özellikler
Miktar
4
ÖN ISITMA SİSTEMİ

Ön ısıtma 5.000 lt/h kapasiteli olmalıdır.

Ön ısıtma PID (otomasyon kontrol cihazı) kontrollu olmalıdır

Ön ısıtma 3 kademeli olmalıdır

Ön ısıtma 1 adet 304 kalite paslanmaz çelikten balans tankı olmalıdır

Balans tankı şamandıralı, CIP başlığı ile temizlenebilen özellikte olmalıdır.

Ön ısıtma balans (besleme) pompası olmalıdır

Ön ısıtma sıcak su sisteminde santrifüj pompa, ısı eşanjörü, genleşme tüpü, su
basınç regülatörü, manometre, hava alma prujorü, taşkan tahliye borusu,
taşkan tahliye vanası ve çek valfli olmalıdır.

Ön ısıtma kontrol paneli 304 kalite paslanmaz çelik gövdeli olmalıdır.

Pano içerisinde motor kontaktör ve termik olmalıdır.

Süt giriş sıcaklığı +4 C, süt çıkış sıcaklığıda +90 C olmalıdır.

Ön ısıtma buhar ventili, hava şartlandırıcısı, geri dönüş vanaları, hava
şartlandırıcısı, hava hortumları, kondaktör, termik olmalıdır.

Ön ısıtmada Elektro-Pnomatik ısıtma vanaları, vanalar oransal eşanjörün
plakaları 0,60 mm 316 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Eşanjörün plaka contası NBR ve geçmeli tip olmalıdır.

Ön ısıtma süt çıkış vanası olmalıdır.

Ön ısıtma 45 C seperatör çıkışı olmalıdır.

Ön ısıtma
platformu 304 kalite paslanmaz profil ve sisteme ait üniteler
platform üzerine kablo kanalları buhar hatları, soğutma ve ürün giriş çıkış
hatları sabitlenmiş olmalıdır.
1 ADET
A
B
C
Sıra
No
Teknik Özellikler
Miktar
5
BORU HATLARI MONTAJI
Süt fabrikasına alınmış olan (depo tankları,süt kazanları, ön ısıtma sistemi,
temizleme ve krema seperatörleri, ayran ve yogurt kazları, santrifüj pompa ve süt
alım kısmı ürün hatlarını kapsamalıdır.
Yapılacak olan boru montajında TİG kaynak (argon gazı ile) teknolojisi
kullanılmalı ve bütün kaynaklar gazlı kaynak (boru iç kısmı temiz) teknolojisi ile
yapılmalıdır. Boru kesimlerinde otomatik testlere kullanılarak malzemeye
minimum zarar verilmelidir.
Montajda kullanılan fitings malzeme 11850 gıda normlarına uygun
malzemeden olmalıdır. Kullanılacak malzemeler aşağıdaki gibidir.
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
KULLANILACAK MALZEME
DN 50 KAYNAKLI REKOR
DN 50 T UZUN
DN 50 KELEBEK VANA
DN 50 DİRSEK
DN 50 KELEPÇE
DN 50 BORU
DN 50-40 REDİKSİYON
DN 40 REKOR
DN 40 T UZUN
DN 40 KELEBEK VANA
DN 40 DİRSEK
DN 40 KELEPÇE
DN 40 BORU
DN 40 ÇEKVALF
DN 40 GÖZETLEME CAMI
40*40*1.5 MM PROFİL
YÖNLENDİRME PANELİ
KONSOL PABUCU
DN 32 BORU
DN 32 DİRSEK
DN 32 NİPEL
DN 32 KELEBEK VANA
DN 32 T UZUN
MİKTAR
48 adet
30 adet
30 adet
85 adet
30 adet
140 metre
20 adet
34 adet
28 adet
26 adet
85 adet
40 adet
250 metre
2 adet
2 adet
90 metre
1 adet
30 adet
60 metre
30 adet
17 adet
10 adet
8 adet
1 SET
3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: yok.
4. Garanti Koşulları: 2 yıl olmalı.
3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: yok
4. Gerekli Yedek Parçalar:
5. Kullanım Kılavuzu: Türkçe Olmalıdır.
6. Teslim süresi: 2 aydır.
7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.):
Montaj hizmeti alınacak firma, montak hizmetlerini ve makinelerin satın alınacağı üretici firma yukarıda yer alan
makineler ile ilgili gerekli eğitim ve bilgilendirmeleri Küçük Esnaf Sanayi Sitesi Kızılay Mahallesi Pafta No:
XX1/22.W.1-11 Ada (Blok): E Parsel No: 34A2 (12) 4A4 Lefkoşa / KKTC adresinde yer alan fabrikamızda
yapması gerekmektedir.
Download

satınalma rehberi