T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
/
EXP0 )16
ANTALYA
OUdBTIOIA
Sayı : 90852262-301.03- 1 ^ 9 Konu: Döşemealtı
502 ada 6 parsel NİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, N25-d-23-b nolu imar plan paftasında yer
alan Çıplaklı Mahallesi 502 ada 6 parselin konut dışı kentsel çalışma alanından “Akaryakıt ve
LPG Servis İstasyonu”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu
arz ederim.
Hüsamej
İmar ve Şehi:
Uygun görüşle,arz ederim.
....109/7
/
Bedrull
Genel Sekre
Uygun görüşle arz ederim.
....Ijt
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
'
....../..../2 0 14
ı f T »A i
\ MendeteVTÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği fotokopisi
-Plan açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: info@.antalva-bld.gov.tr
[email protected]
555 596.15
“
* &* * *
ANTALYA-DÖŞEMEALTI-ÇIPLAKLI
502 ADA 6 PARSEL
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi , Çıplaklı Mevkiinde
1/5000 ölçekli N25-d-23-b
Nazım İmar Plan Paftasına giren 502 ada 6 numaralı parselde Nazım İmar Plan
Değişikliği hazırlanmıştır.
Planlama alanı Döşemealtı İlçesi
sınırları içerisinde, Organize Sanayi
Bölgesinin yaklaşık 4 km güneyinde Döşemealtı Belediyesinin
yaklaşık 3 km
kuzeydoğusunda, Antalya-Burdur Karayolunun doğusunda 15.00 metre genişliğinde
servis yoluna cephelidir.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan tadilatı hazırlanan 502 Ada 6 Parsel Antalya-Burdur Karayolunun
doğusunda 15.00 metre genişliğinde servis yoluna cephelidir. Parsel ve çevresi
yapılaşma talebi yüksek ve gelişmekte olan bir bölgedir. Parsel sahipleri parselin
cephe aldığı yoldan dolayı parsellerini Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu olarak
kullanmak istemektedirler. Bu sebeple Nazım İmar Plan Değişikliği hazırlanmıştır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Plan çalışması yapılan 502 ada 6 parsel boş olup mülkiyeti vatandaşa aittir.
İmar uygulaması bulunmaktadır.
Şekil 2. Parselasyon Planı
Plan çalışması yapılan 502 ada 6 parsel Antalya-Burdur Karayolunun
doğusunda 15.00 metre genişliğinde servis yoluna cepheli olup Nazım İmar
Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmaktadır.
■
•
4-44M
Şekil 3. Mevcut Nazım İmar Planı
4. PLANLAMA KARARLARI
502 Ada
6 parselde
istenmektedir. Hazırlanan Nazım
Çalışma Alanında
Servis
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu yapılmak
İmar Plan Değişikliğinde Konut Dışı Kentsel
kalan 502 Ada 6 Parsel plan değişikliği ile Akaryakıt ve LPG
İstasyonuna dönüştürülmüştür. 502 Ada 6 Parselde önerilen Akaryakıt ve
LPG Servis İstasyonu Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmelik Hükümlerine
göre gerekli olan cephe ve mesafe şartlarını sağlamaktadır.
Şekil 4. Öneri Nazım İmar Planı
5. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİ PLAN NOTLARI
1- AKARYAKIT VE LPG SERVİS İSTASYONU AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ İLE UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA
İMAR PLANININ YAPILMASI ZORUNLUDUR.
2-KULLANIMLARA İLİŞKİN UYGULAMAYA YÖNELİK PLAN HÜKÜMLERİ 1/1000
ÖLÇEKLİ AKARYAKIT VE LPG SERVİS İSTASYONU UYGULAMA İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ İLE BELİRLENİR.
3PLANLAMA ALANINDA TS 11939, TS 12820 STANDARTLARINA GÖR
ASGARİ EMNİYET MESAFELERİNİN SAĞLANMASI ZORUNLUDUR.
4-P LAN LAMA ALANINDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE, 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU VE İLGİLİ
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
■
//
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR ÇAPI
N
I
1
2000
parses İKonuî Dışs Kentse! Çalişma Aîanmda kalmaktadır.
NofcGörünürde veya tamai kazılarında ortaya çıkan Düden-Mağara gibi Jeolojik oluşumların üzerlerinin ve ağızlarının kapatılmaması;foseptik,atıksulann bu oluşumlara verilmemesine inşaat
aşamasında önemle dikkat ediiecektir.AntalyaSu ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 18.07.2011 tarih 12701 sayılı yazı ve ekinde belirtilen "Antalya Traverten Platosu üzerinde
bulunan düdenler'' raporundaki konulara önemle dikkat edilecektir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nûn 05.04.2011 tarih 217/6111 sayıh"2B
Ajanlarında Ruhsat Işlemlsrr'konuiu yazısında belirtilen hususlara önemle dikkat edilecektirAntalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından sit alanı ve Koaıma alanı olarak İlan
sditenyerlerde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan İzin alınmadan inşaat ruhsatı verilemez.
Kedastro
Parsel
Ada
Şuyuu
Parsel
İmar Parselinin
Yüzölçümü(m2
2861,68
'EK'BÎCGÎCER'
-Planlı alanlar Tip imar Yönetmeliği geçerlidir.
-Zemin etüdü yapılmadan İnşaat ruhsatı verilmez.
-Parsel ve temel aplikasyonları yapı İmadan inşaata İzin verilmez.
-Döşemealtı Belediyesi Çıplaklı mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı notları geçerlidir.
-Konut Dışı Kentsel Çalışma alanlarında max.h=serbest,E=0.40‘d
Ayrıca m3/m2=4 olarak uygulanacaktır.
İNŞAAT DURUMU
Yoj ve komşy çekme mesafeleri: 10m-5m
İnşaat Tarzı: AYRIK
Toplam İnşaat Alanı Katsayısı:0.40
Kat Adedi: max.h serbest
Saçak Seviyesi:-
İIMŞAAT KOTU: Aplikasyonda tesbit edilecektir.
Evrak No: 1528859729/08/ 2014
Makbuz No: K 325384
İmar Planı Pafta No:N-25-d-23-b-1-d
Görevi
Süleyman DÜKLÜK
Yasemin ÖMEY KARALLS
Harita Teknikeri
Şehir Plancısı
1-Bu imar çapı 1 sene için muîeberdir.lmarPlanında yapılabilecekdeğişikliktendolayı hak iddia edilemez.
2-lmar yolu teşekkül etmeden inşaat durumu muteber değildir.
3-|nşaat durumunda inşaat cephesi ve derinliği olarak verilen ölçüler Tapu Kadastro ölçü krokisindeki ölçülere uymadığı takdirde Tapu Kadastro ölçüleri esas alınır.
3-Ruhsat aşamasında Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arşivindeki bilgiler (ölçü krokisi,beyanname vb.)esas alınacaktır.
Download

Gündemin 89.Maddesi - Antalya Belediyesi