,.«•*■»w ,
,t\\
/ -. • V *
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
v -p
EXP02016
imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- l O l b Konu: Kepez, 8721 ada 5 parsel UİP.
AFt T A t ▼A
0 . 5 / 04/2015
BAŞKANLIK M A K A M IN A
Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Başköy Mahallesi 8721 ada 5 parselde yer alan “Sosyal Tesis Alanının 2 kattan 3 kata
çıkarılmasına ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Eîelediye Meclisine
havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle
<3İ./04/2Qfl5
BedrulL
Genel Sekocte
BELEDİYE MECLİSİNE
<?3--/04/2015
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. fot.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioglu Parkı içi 07100 A N T A LYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fas : 0 242 243 06 28
E-posta:
YVeb:
[email protected]
> 2 (,
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
\ <ohy
Belediye Başkanı: Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
: Mustafa Fatih AVŞAROĞLU
Divan Katibi
: Elif Derya CANBULUT
Karar Tarihi
02/03/2015
Karar No
66
Ozü: Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 8721 ada 5 parseldeki Sosyal Tesis Alanına ilişkin hazırlanmış
olan imar planı revizyonu konusunun onandığına oy birliği ile karar verildi.
Müdürlüğü: Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Evrak Ta. ve No:25/02/2015-148
Meclisin 22. dönem 2015 yılı 3. toplantısı olan 02/03/2015 Pazartesi günü saat 14.00’de
yaptığı Mart ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alman 2015-66 sayılı kararıdır.
GÜNDEMİN 8. MADDESİ
Kepez Belediye Meclisinin 02/02/2015 tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-09D-4A nolu imar plan paftasında
yer alan 8721 ada 5 parseldeki Sosyal Tesis Alanına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı revizyonu hakkındaki;
İmar Komisyonunun 11.02.2015 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilmiş olan, Antalya İli Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-09D-4A nolu imar
plan paftasında yer alan 8721 ada 5 parselde yer alan Sosyal Tesis Alanının 2 kattan 3 kata
çıkarılmasına ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliği
önerisinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Komisyon Raporu Meclis Üyesi Murat MENZİLCİOĞLU, İsmail ULUSOY, Adem ÇELİK,
Musa BATU ve Erdoğan YARBAŞ imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda oylamaya sunulmuştur.
KARAR:
Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-09D-4A nolu imar plan paftasında
yer alan 8721 ada 5 parseldeki Sosyal Tesis Alanına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı revizyonu konusunun 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesine göre İmar Komisyonundan
geldiği şekli ile onanmasına oy birliği ile karar verildi.
ÇOCUK
•'
a la h u
14
.
bâh
T.C» ANTALYA
KEPEZ BELEDİYESİ
ANTALYA KEPEZ AHATLI MAHALLESİ
8721 ADA 5 MOIU PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU
PLAN AÇIKLAMA IRAPORÖ
2015
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
TEOMANPAŞA MAH. YEŞİLİRMAK CAD. NO:l
TEL: 0 242 310 58 58 FAX: 0 242 339 01 83
http://www.kepez-bld.gov.tr/
ANTALYA KEPEZ AHÂTLI MAHALLESİ
8721 ADA 5 ETOLÜ PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMÂR PLANI R E V İZ Y O N U _______
PLAM AÇIKLAMA RAPORU
Plan değişikliğine konu alan kepez ilçesi Ahatli mahallesinde mülkiyeti Kepez
Belediyesine ait 6721 ada 5 nolu parsele kayıtlı taşınmaza ilgilendirmektedir. Söz
konusu parsele kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=2kat
Resim 1: Uydu Fotoğraf o
Resim 2: Mevcut Plan
Önerilmekte olan plan değişikliği teklifi ile birlikte sosyal tesis alanının h= 2 kat olan
yapılaşma emsali
mekansal planlar yapım yönetmeliğinin de öngördüğü yeni
gösterim tekniğine istinaden Y(yükseklik)=3 kat olarak belirlenmiş ve sosyal tesis
alanı çekme mesafelerinde kuzey cepheden çekme mesafesi 10 metreden 5 metreye
düşürülmektedir. Bu işlemler ile
özellikle bölgenin ihtiyacı olan sosyal
amaçlı
kullanımların daha sağlıklı ve işlevsel olarak sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Resim 3: Öneri Plan
Ayrıca özellikle bölgenin ve sosyal tesis alanının da yer aldığı parselin dahil
olduğu imar adasının 3 kat yapılaşma hakkı alabileceği düşünüldüğünde teşekkülat
açısından da bir sıkıntı olmadığı görülmektedir.
Bu plan kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine
uyulacaktır.
<k
Jtir P lancısı
*meGrubUM
t7
Diploma
So:
Download

Tam sayfa fotoğraf - Antalya Belediyesi