\L < İ
/C-vA
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03-2 / Sf9- Konu: Muratpaşa 5648 ada 4 p. UİP.
EXP02016
ANTALYA
.6/11/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 414 sayılı kararı ile uygun
bulunan, 18L-IIa nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 5648 ada 4 parselde A2, TAKS=0,30/KAKS=0,60 yapılanma koşullu yüksek zemin kat ticaret kullanımlı konut
alanında TAKS=0,30 ibaresinin kaldırılmasına ilişkin 5460,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim.
.6.4/11/2014
MeffödtTftfCl
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun
arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE
....... /..../2014
Mesut KOCAGÖZ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: mfo@.antalva-bld.gov.tr
[email protected]
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE M ECLİSİNİN
02.10.2014 TARİH VE 414 SAYILI KARARI
Gündemin 40. Maddesi
Karar No. 414
Özü : A-2, TAKS=0.30/KAKS=0.60 yapılaşma
koşullu yüksek zemin kat ticaret kullanımlı konut
alanı kullanımındaki 5648 ada 4 parselde, diğer
yapılaşma koşulları değiştirilmeden TAKS=0.30
ibaresinin kaldırılmasına ilişkin önerilen 5460,1 plan
işlem numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği
önerisinin Planlama ve İmar Komisyonundan
geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 40. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Başkanlık
Makamına, İlgi; 26.05.2014 tarihli ve 2799 sayılı dilekçe, A-2, TAKS=0.30/KAKS=0.60
yapılaşma koşullu yüksek zemin kat ticaret kullanımlı konut alanı kullanımındaki 5648 ada 4
parselde, diğer yapılaşma koşulları değiştirilmeden TAKS=0.30 ibaresinin kaldırılmasına
ilişkin önerilen 5460,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği Planlama ve İmar
Komisyonunun 09.09.2014 tarihli toplantısında incelenmiş, uygun bulunmuştur. Konunun
görücşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 25.09.2014 tarih ve 5012 sayılı yazısı
okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, konunun İmar ve Planlama Komisyonundan geldiği
şekliyle kabulü uygundur, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon raporu bizce de uygundur, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, biz de komisyon raporuna katılıyoruz, Sayın Başkanım,
dedi.
Başkan, konunun komisyon raporu çerçevesinde karara bağlanmasını oylarınıza
sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oybirliği ile kabul edilmiştir, dedi.
Yapılan oylamada;
A-2, TAKS=0.30/KAKS=0.60 yapılaşma koşullu yüksek zemin kat ticaret kullanımlı
konut alanı kullanımındaki 5648 ada 4 parselde, diğer yapılaşma koşulları değiştirilmeden
TAKS=0.30 ibaresinin kaldırılmasına ilişkin önerilen 5460,1 plan işlem numaralı 1/1000
ölçekli plan değişikliği önerisinin Planlama ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne
oy birliği ile karar verildi.
Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
Cem KOTAN
DivanlKatibi
Gülay AKIN
Divan Katibi
1/1000
İLİ :
BELEDİYESİ :
PAFTA NO :
ADA / PARSEL :
PARSEL m2:
ANTALYA
MURATPAŞA
18L-lla
5648 / 4 parsel
534
m2
UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATI
İMAR PLANI TADİLAT GEREKÇESİ :
"Yol boyu ticaret genel düzenlemesi" neticesinde bu parselde inşaat
emsalinde hak kaybı meydana gelmesi.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
MURATPAŞA
5648
ada
4 parsel
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
AÇIKLAMA RAPORU
1- PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Plan tadilatı önerilen alan Muratpaşa Belediye sınırları içinde, Özgürlük bulvarına
cepheli, 5648 ada 4 parseldir. Parselde ruhsatlı iki katlı yapı bulunmaktadır. 534
m2 büyüklüğünde ki parselde imar planı gereği önden 5m, yanlardan 3 er metre
çekilerek ayrık nizamda iki katlı bina yapılma müsadesi vardır.
(Şekil 1. Hava Fotoğrafı)
2- PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Yapı sahipleri, binanın ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle, mevcut binayı
yıkıp, imar planı koşullarında yeniden yapmayı düşünürken, Belediyenin 20
metre ve daha geniş yollarda yol boyu ticaret kapsamında getirmiş olduğu genel
kurallarla imar haklarında önemli bir düşüş meydana geldiğini görmüştür. Bunun
nedeni, Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2014 gün 64 sayılı Meclis Kararıdır. Söz
konusu kararda “yol boyu ticaret alanlarında +5,50 m kotuna kadar yüksek zemin
kat yapılması zorunludur” denmektedir. Buna göre inşaat yapıldığında +5.50 kotu
üzerinde sadece bir kat yapma hakkı kalmaktadır. Halbuki yol boyunca teşekkülat
mevcut imar planına göre oluşmuş, +2.50 kotu üzerinde iki kat olarak
gerçekleşmiştir. Ayrıca, asma kat alanı dahil edildiğinde bile inşaat alanı
hesabında da büyük bir azalma meydana gelmektedir.
Yine aynı kararda bu tür parsellerde “isteğe bağlı tek bağımsız bölüm ticaret
kullanımı yer alır” denmektedir. Bu kural da yapıyı tek bağımsız bölüm olarak
kısıtlamakta, kat karşılığı bir yükleniciye verebilmeyi, ya da hissedarlar arasında
paylaşımı zorlaştırmaktadır. Tamamının ticaret kullanımına verildiği bir yapının
ticaret kullanımı değişmeksizin birkaç bağımsız bölüm olarak paylaşılmasında
şehircilik açısından bir sakınca olmasa gerekir.
Dolayısıyla burada istenen, mevcut imar haklarının korunması ve binanın ticari
kullanımında” tek bağımsız bölüm yapma” şartının kaldırılması ya da isteğe bağlı
bırakılmasıdır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Şekil 2. Kadastral durum ve parsel ölçüleri
4» PLANLAMA KARARLARI
1/1000 ölçekli uygulama imar plaos
Şekli 3. Plan Örneği
Download

1/1000 - Antalya Belediyesi