Of*)
/■ i-6..*’ S’
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- ( O / 3 . - I S 0 2 .
Konu: Çatı Arası Kullanımı UÎP.
EXP02016
A M tA
ly A
04/04/2015
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kemer Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 123 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Arslanbucak Mahallesindeki binaların çatı katında uygulanan 80 cm. parapet yüksekliği
kullanım hakkının Göynük Mahallesinde yapılan yapılarda da uygulanması konusunun
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle
ÛUat,! 201
Bedrull
Genel Sekr
LÎSİNE
/#y 20 b
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
Adres: Amalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTAI YA
Ayrıntılı bilgi içiıı inibat; A Lale DARICI
Tel : 0 242 2 4 1 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
\Veb: www.antalva.bcl.tr
[email protected]
T„Co
ANTALYA İLİ
Kemer Belediye Meclisi
K arar No
K arar Tarihi
Evrak No
Geliş Tarihi
2 123
: 02/12/2014
: 02/12/2014
Komşu
Saaü
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK SERVİSİ
PARAPET YÜKSEKLİĞİ
16 04
K ARARIN KONUSU: Kemer Arslanbucak Mahallesindeki binaların çatı katında uygulanan 80 cm.
parapet yüksekliği kullanım hakkının, Göynük Mahallesinde yapılan yapılarda da
uygulanması konusunun görüşülmesi.
MECLİS
KARARI
Gündemin 9. maddesinde yer alan Kemer Arslanbucak Mahallesindeki binaların çatı katında
uygulanan 80 cm. parapet yüksekliği kullanım hakkının, Göynük Mahallesinde yapılan yapılarda da
uygulanması konusunun görüşülmesine geçildi.
Belediye sınırlarımız içerisi Arslanbucak Mahallesindeki binalarm çatı katında uygulanan 80 cm.
parapet yüksekliği kullanım hakkının, Göynük Mahallesinde yapılan yapılarda da uygulanması talebi,
Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 98 sayılı kararı ile görüşülerek; Tip İmar Yönetmeliği
doğrultusunda plan hükümleri hazırlanarak imar komisyonuna sevk edilmesine karar verilmiş olup, İmar
Komisyonu toplanarak "çatı arası kullanımı bulunan Turizm Alanı dışındaki alanlarda parapet
yüksekliğinin 80 cm olarak yapılmasının uygun olduğuna" dair komisyon karan almış ve İmar
Komisyonu karan M eclise okunmuştur.
Konu ile ilgili yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz sınırları içerisi Arslanbucak
Mahallesindeki binaların çatı katında uygulanan 80 cm. parapet yüksekliği kullanım hakkının,
03/03/2009 gün ve 17 sayılı Mülga Göynük Belediye Meclisi kararında bahsi geçen çatı ile ilgili plan
hükümlerine ilave olarak maximum parapet yüksekliğinin 80 cm. olarak uygulanmasının uygun
olduğuna Belediye Meclisimizce O Y B İR L İĞ İ ile karar verildi.
Download

Tam sayfa fotoğraf - Antalya Belediyesi