T.C.
A N T A LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şıtbe Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- ( ^ 3
Konu: Alanya 905 ada 2 parsel NİP.
a v
EXP02016
a n t a I vâ
0 3 /0 4 /2 0 1 5
BAŞKANLIK MAKAMINA
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Koruma Bölge Kurulu'nun
18.11.2014/3187 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tcscil edilen 19M nolu imar
paftasında yer alan Cumhuriyet Mahallesi 905 ada 2 parseldeki taşınmazların koruma alan
sınırının 09.12.2014/3263 sayılı Kurul Kararı gereği imar planlarına işlenmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşelıir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsametti
İmar ve Şehircil
Uygun görüşle ar:
03/04/201
Bedrull
Genel Sekre
BELE
4/2015
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Ekler: - 18.11,2014 tarih ve 3187 sayılı
Kurul Kararı
K O
A d re s : A n ta ly a B ö y û k şc h ir B elediyesi, K araalioglu Parkı İçi
07100 A NTA LY A
A y r ı n t ı l ı b il g i iç in irt ibat: A . L a l e D A R I C I
Tel : 0 242 2 4 1 28 66
Fas : 0 242 243 06 28
W e b ; w w w .an talv a.b el,ti'
E - p o s ta : in fo @ a n ta ly a-b ld .g o v .tr
p la n la m a fg a n ta lv a ,b e l.tr
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KUMULU
KARAR
Toplam ü T arifli ve No* : 09.12.2014/99
TopEagıtı Y ed
K a r a r T a rih i ve No.
: 09.12.2014/3263
ANTALYA
Antalya İli, Alanya İlçesi, 905 ada 2 parselde yer alan, mülkiyeti Karayollarına ait,
Karayolları Şube Müdürlüğü Yerleşkesinde yer alan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 18.11.2014 tarih ve 3187 saydı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak
tescil edilerek koruma grubu II. Grup olarak belirlenen taşınmazlardan, mescit, lojman ve
yatakhaneye yönelik hazırlanan anıt fişleri ile öneri koruma alanı sınırlarına ilişkin Antalya
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 05.12.2014 tarihli rapor okundu,
ekleri ve dosyası incelendi; Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü teknik temsilcisi dinlendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;
Antalya İli, Alanya İlçesi, 905 ada 2 parselde yer alan, mülkiyeti Karayollarına ait,
Karayolları Şube Müdürlüğü Yerleşkesinde yer alan ve Kurulumuzun 18.11.2014 tarih ve
3187 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma grupları II. Grup
olarak belirlenen taşınmazlardan, mescit, lojman ve yatakhaneye yönelik hazırlanan amt
fişleri ile tescilli yapıların koruma alanı sınırlarım gösterir 1/1000 ölçekli paftanın uygun
bulunduğuna (olumlu);
Koruma alanı sınırları içinde 2863 sayılı Yasanın 8. maddesi doğrultusunda
Kurulumuzdan izin alınmadan inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasma; koruma alanı
sınırlarının imar planlarına işlenerek Belediye Meclis kararı ile birlikte kurulumuza
getirilmesine karar verildi.
BAŞKAN
Yrd.Doç.Dr.îbrahim BAKIR
İMZA
Prof.Dr. ZiyaG EN Ç EL
İMZA
Emel BOYACIOĞLU
İMZA
BAŞKAN Y A RD IM C ISI
Prof.Dr.H.Sabri ALANYALI
İMZA
Üye
Yrd.Doç.Dr.Zekeriya ŞİMŞİR
(KARŞI OY)
Yaşar PARLA YÜKSEL
A ntB üyükşehir Bld.Tem.
İMZA
Prof.Dr.Bilal SÖĞÜT
İMZA
Yelda ARAL
Alanya Bld.Tem.
İMZA
MHURİYET
M/'.ALLES!
G
Ö
S
T & Ssr Y
v- M
^
^ © -« - K O R U N M A ALANI SİNİ
T £ S l î l U Y A P 't - f t ( U
KO RUN M A ALANI SINIR KOOR.(UTM _ED5Q_6
Y
'^ N o H ^ N o
KA/1
KAJ2
KA/3
KAM
KA/5
KA/6
KA/7
KA/8
\
X
412599.41
4044561.62
2622.16
4044646.81
41^634-83
4044646.74
412634^96^1
4044655.95
412689.25
\4 0 4 4 6 5 8 .2 5
412888.04
4044566.15
412926.64
404454^27
412872.31
4044429^2^
Harita Müîr^n<ii8)
Download

Tam sayfa fotoğraf - Antalya Belediyesi